منابع مقاله با موضوع استرس شغلی، هوش هیجانی، رگرسیون، تاب آوری

دانلود پایان نامه ارشد

کل
288
100.0
جمع کل
288
100.0
جمع کل
288
100.0
جدول 4-2 ) فراوانی و درصد فراوانی سنوات خدمت وسطح تحصیلات در بین پاسخگویان
سنوات خدمت (سابقه کار)
فراوانی
درصد فراوانی
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 5 سال
70
24.3
دیپلم
28
9.7
5 تا 15 سال
132
45.8
فوق دیپلم
56
19.4
15 تا 25 سال
55
19.1
لیسانس
163
56.6
بیشتر از 25 سال
21
7.3
فوق لیسانس
23
8.0
جمع کل
278
96.5
دکتری
1
3.
بدون پاسخ
10
3.5
جمع کل
271
94.1
جمع کل
288
100.0
بدون پاسخ
17
5.9

جمع کل
288
100.0

جدول 4-3) آمار توصیفی متغییر های تحقیق

متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
هوش هیجانی
3.2968
27270.
074.
تاب آوری
3.4910
60935.
371.
استرس شغلی
3.1193
34707.
120.
شادکامی
1.6491
45660.
208.

4-2- تحلیل داده‌های کمی از زاویه استنباطي
4-2-1- يافته‌هاي مربوط به فرضیه اول
بین هوش هیجانی واسترس شغلی با تاب آوری رابطه معناداری وجوددارد.
جدول 4-4) تحلیل واریانس

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
متغیر رگرسیونی
34.356
2
17.178
67.734
000.
خطا
69.743
275
254.

جمع کل
104.100
277

نتیجه: با توجه به جدول تحلیل واریانس مشاهده میشود که مقدار آماره F=67.734 و سطح معنی داری صفر نتیجه می شود از نظر واریانس بین هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب آوری تفاوت معناداری وجود ندارد چون سطح معنی داری از میزان خطا کمتر است و همچنین مقدار آماره F خیلی بزرگ است.
جدول 4-5) رگرسیون برای رابطه تاب آوری با هوش هیجانی و استرس شغلی

ضرایب استاندارد نشده
انحراف از استاندارد ضرایب استانداردنشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معنی داری
ثابت معادله
2.120
441.

4.808
000.
هوش هیجانی
495.
110.
222.-
4.485-
000.
استرس شغلی
962.-
087.
545.
11.011
000.

با توجه به جدول رگرسیون مقدار ضریب هوش هیجانی در معادله رگرسیون برابر495. و سطح معنی داری آن برابر صفر است با مقایسه با میزان خطای 05. نتیجه می شود که بین هوش هیجانی و تاب آوری رابطه رگرسیونی وجود دارد یعنی با افزایش نمره هوش هیجانی میزان تاب آوری افزایش می یابد.
همچنین مشاهده می شود که مقدار ضریب استرس شغلی در رابطه رگرسیونی با تاب آوری برابر 962.- و سطح معنی داری آن برابرصفر است با مقایسه با خطا می توان نتیجه گرفت که رابطه رگرسیونی معنی داری بین استرس شغلی و تاب آوری وجود دارد و چون این ضریب منفی است این رابطه نیز معکوس می باشد یعنی با افزایش استرس شغلی تاب آوری کاهش می یابد.
معادله خط رگرسیون به صورت زیر است:
تاب آوری = 2.120 + (.495) هوش هیجانی + (.962) استرس شغلی
که اگر تاب آوری را y هوش هیجانی راx1 و استرس شغلی راx2 در نظر بگیریم به صورت زیر نمادگذاری می شود:
y = 2.120 + (-.495) x1 + (.962) x2
4-2-2- يافته‌هاي مربوط به فرضیه دوم
بین هوش هیجانی و استرس شغلی با شادکامی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-6) تحلیل واریانس

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
متغیر رگرسیونی
8.126
2
4.063
22.541
000.
خطا
49.625
275
180.

جمع کل
57.751
277

نتیجه: با توجه به جدول تحلیل واریانس مشاهده می شود که مقدار آماره F=22.514 و سطح معنی داری صفر است پس با مقایسه با میزان خطا مشاهده می شود که تفاوت معنی داری از نظر واریانس بین شادکامی با هوش هیجانی و استرس شغلی وجود ندارد.
جدول 4-7) رگرسیون برای رابطه شادکامی با هوش هیجانی و استرس شغلی

ضرایب استاندارد نشده
انحراف از استاندارد ضرایب استانداردنشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معنی داری
ثابت معادله
257.-
372.

692.-
489.
هوش هیجانی
127.
093.
077.
1.371
172.
استرس شغلی
476.
074.
362.
6.465
000.
با توجه به جدول رگرسیون مشاهده می شود که ضریب هوش هیجانی در رابطه رگرسیونی برابر127. و سطح معنی داری آن 172. محاسبه شده است که با مقایسه آن با میزان خطا نتیجه می شود بین هوش هیجانی و شادکامی از نظر رگرسیون رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین مشاهده میشود ضریب رگرسیون برای استرس شغلی برابر 476.و سطح معنی داری برابرصفر است که با مقایسه با میزان خطای 05. به دست می آید رابطه رگرسیونی بین استرس شغلی و شادکامی معنی دار است.
معادله رگرسیون برای بین شادکامی با هوش هیجانی و استرس شغلی به صورت زیر به دست می آید:
شادکامی = (-.257) + (.127) هوش هیجانی + (.476) استرس شغلی
اگرشاد کامی را با y هوش هیجانی را با x1 و استرس شغلی را با x2 نماد گذاری کنیم معادله رگرسیون به صورت نوشته می شود:
y = (-.257) + (.127) x1 + (.476) x2

4-2-3- يافته‌هاي مربوط به فرضیه سوم
بین میزان تاب آوری و شادکامی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-8) همبستگی پیرسون

شادکامی
تاب آوری
شادکامی
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
1
530.

سطح معنی داری

000.

تعدادنمونه
278
278
تاب آوری
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
530.
1

سطح معنی داری
000.

تعدادنمونه
278
282

نتیجه: باتوجه به جدول مشاهده می شود که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر r.530 و سطح معنی داری برابر صفر می باشد که همانطور که واضح است سطح معنی داری از میزان خطای 05. درصد کمتر است پس با اطمینان 95. درصد فرضیه پذیرفته می شود یعنی بین استرس شغل با تاب آوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

در این فصل ابتدا، نتایج مربوط به پژوهش با توجه به فرضیه های ارائه شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و تبیین‌های نظری ممکن ارائه می شود و سپس محدودیت‌ها و پیشنهادات پژوهش ارائه می گردد.

5-1-بحث و تفسیر نتایج
فرضیه اول: بین هوش هیجانی واسترس شغلی با تاب آوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و تاب آوری رابطه رگرسیونی وجود دارد یعنی با افزایش نمره هوش هیجانی میزان تاب آوری افزایش می یابد.
همچنین مشاهده می شود که ضریب استرس شغلی در رابطه رگرسیونی با تاب آوری منفی می باشد باتوجه به اینکه این رابطه نیز معکوس می باشد پس نتیجه می گیریم با افزایش استرس شغلی تاب آوری کاهش می یابد.
نتایج تحقیق حاضر با برخی از تحقیقات انجام شده قبلی همخوانی دارد از جمله: جوادی و پرو (1387)، جوکار(1386)، شاکری نیا و محمد پور (1389)، خدایاری(1389)، همخوان می باشد. یافته های آنان نیز بیانگر این است که هر چه هوش هیجانی بالاتر باشد احتمال تاب آوري در برابر شرایط پرخطر، بیشتر است. همچنین دریافتند که بین استرس هاي شغلی با تاب آوري رابطه منفی معنادار وجود دارد.
رابينز (2002) معتقد است امروزه براى بهبود عملكرد سازمان ها مى توان از دانش مربوط به احساسات وهيجانات استفاده كرد و اين دانش در فرايند انتخاب كاركنات در سازمان ، تصميم گيرى ، انگيزش ، رهبرى ، تعارضات بين فردى و رفتارهاى غير طبيعى در محل كار به افراد كمك مى كند . همچنين به گفته منت و همكاران ( 2009) توانايى هاى هوش هيجانى مى توانند در محيط كار نقش مهمى داشته باشند .
بنابراين هوش هيجانى تاثير غير قابل انكارى را در موفقيت سازمان ها ايفاء مى كند. از طرفى هوش هيجاني مي تواند با ايجاد محيطي پويا، موجبات سلامت رواني را فراهم آورد و يادگيري همراه با لذت و شادي و همچنين ارتباط مطلوب اجتماعي با كنترل احساسات و هيجانات را تسهيل نمايد (پورزارعي، 1382).
استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های افراد می گذارد. افراد تحت تاثیر استرس ، سلامت روان خود را از دست داده و دچار اختلال روانی خاص می شوند. استرس های شغلی حاد، نیروی انسانی را ضایع و هدف جامعه را دستخوش تزلزل می کند. افرادی که دچار استرس و فرسودگی می شوند و توان مقابله کارآمد با آن را ندارند، از جنبه های جسمانی ، روانی و رفتاری دچار مشکل می شوند(موس و شفر288).
اگر استرس یاقی بماند و تلاش های مکرر افراد برای مقابله با آنها با شکست مواجه شود، بر سلامت آنها تاثیر می گذارد و توانایی های آنها به شدت کاهش می دهد و بر عکس اگر برخورد با یک موقعیت استرس زا، موفقیت آمیز باشد، می تواند باعث توانمندی و تقویت اعتماد به نفس برای مقابله با استرس های آینده و در نهایت کاهش فرسودگی شغلی شود. با توجه به اینکه محیط های کاری همواره موقعیت های استرس آور را پدید می آورند، نباید فراموش کرد که مقابله مناسب می تواند نتایج بالقوه مثبتی را به بار آورد (شریعتمدار، 1383).
از سوي دیگر، تحقیقات انجام شده در حوزه تاب آوري، به عنوان یکی از شاخص هاي سلامت روان، به تلویحات بالینی خاصی توجه شده که به دنبال درك بهتر نیروهاي شکل دهنده تاب آوري بوده اند (بشارت، 1386 ؛ کیانی دهکردي و همکاران،1384 ). تاب آوري به عنوان معیاري براي توانایی مقابله با استرس (خوشابا و مدي، 1999) و انعطاف پذیري در شرایط سخت (کشتکاران، 1389 ) قلمداد شده است.

فرضیه دوم: بین هوش هیجانی و استرس شغلی با شادکامی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رابطه معناداری وجوددارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی از نظر رگرسیون رابطه معنی داری وجود ندارد اما با توجه به آزمون رگرسیون برای استرس شغلی و شادکامی مشخص شد رابطه رگرسیونی بین استرس شغلی و شادکامی معنی دار است.نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات رجبي و شيرعلي پور (1388)، شريعتي و رمضاني(1388)، كاظمي، نيك منش و ميناخاني (1388)، پورزارعي(1382)، كوت و گلدن (2008) ، جوده (2007)، وتكين (2000)، فورنهام و كريستفور (2007)، فارنهام 289 و پتريدس 290 (2003) در رابطه بین هوش هيجاني و شادكامي همخوان می باشد همچنین نتایج این تحقیق با پژوهش چلبيانلو و طالبی (1389) در رابطه بین استرس شغلي و شادكامي نیز همخوان است.
هوش هيجاني مي تواند با ايجاد محيطي پويا، موجبات سلامت رواني را فراهم آورد و يادگيري همراه با لذت و شادي و همچنين ارتباط مطلوب اجتماعي با كنترل احساسات و هيجانات را تسهيل نمايد (پورزارعي، 1382).
براساس نتايج پژوهش هاي گوناگون به طوركلي مي توان گفت افرادي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردارند مي توانند از تمام ظرفيتهاي وجودي خود استفاده نمايند و محدوديت را به فرصت تبديل نمايند. يقينا اين افراد شخصيت هاي مثبتي بوده و در زندگي و موقعيت هاي شغلي صاحب موفقيت هايي خواهند بود كه بر شادكامي و نشاط آ نها تأثير خواهد داشت (پورزارعي،1382).

فرضیه سوم : بین میزان تاب آوری و شادکامی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر مثبت بودن رابطه معنی دار بین تاب آوری و شادکامی می باشد.
تاب آوري سازگاري مثبت در واكنش به شرايط ناگوار است (والر، 2001 ). تاب آوري صرف مقاومت منفعل در برابر آسيبها يا شرايط تهديد كننده نيست. بلكه فرد تاب آور، مشاركت كننده فعال و سازنده محيط
پيراموني خود است. تاب آوري قابليت فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني-معنوي، در مقابل شرايط مخاطره آميز مي باشد (كانر و دايويدسون،2003 )؛ نوعي ترميم خود، كه با پيامدهاي مثبت هيجاني، عاطفي و شناختي همراه است (راتر، 1999 ؛ گارمزي، 1991 ؛ لاتار، چيچتي، و بكر، 2000 ؛ ماتسن 2001 ).
كامپفر ( 1999 ) معتقد است تاب آوري يا بازگشت به تعادل 4 پايه است يا رسيدن به تعادلي سطح بالاتر (در شرايط تهديد كننده) و قاعدتاً بايد موجبات سازگاري موفق در زندگي را فراهم آورد.

5-2- محدودیت‌ها
1- این پژوهش بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های روابط بین الملل، واقع گرایی، نظام بین الملل، توافق ژنو Next Entries منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، روانشناسی، سلامت روان