منابع مقاله با موضوع استان گیلان، دانه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

کشاورزی تبدیل شده است و به كشت برنج و غیره اختصاص دارد و مساحت آن 31/12 كيلومتر مربع مي باشد.
– اراضی جنگلی:
این اراضی در حوضه امامزاده ابراهیم بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است و متاسفانه روند تخریب در تمامی آنها بخوبی مشخص می باشد. هرچه این اراضی در نقاط مرتفع تر و پر شیب تر و دورتر از روستاها و مناطق مسکونی واقع شده باشند کمتر در معرض تخریب قرار گرفته اند و بالعکس به همین دلیل اراضی جنگلی حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم در مناطق پست تر پوشش نیمه متراکم با میزان تاج پوشش 70-40 درصد را دارا می باشند و در مناطق مرتفع تر و با شیب بالا با تراکم پوشش جنگلی افزوده شده و پوشش متراکم با میزان تاج پوشش 70 درصد به بالا را تشکیل داده اند. در واقع اراضی جنگلی متراکم وسیع ترین اراضی حوضه را شامل می گردند. و پراکنش جغرافیایی آنها در مرکز و جنوب حوضه می باشد. گونه های غالب جنگلی آن عبارتند از انجیلی، خرمندی، لیلکی، راش، ممرز، افرا، توسکا، بلوط و غیره می باشد.
جنگلهاي نيمه متراكم: اين جنگلها كه عمدتاً بطرف غرب حوضه گسترش دارد عموماً مناطقي است كه برخي سكونتگاههاي انساني در آن وجود دارد و بتدريج جنگلها را از بين برده و باغات را گسترش مي دهد مساحت اين محدوده 5/143كيلومتر مربع مي باشد.
– اراضی مخلوط زراعت و باغ :
اين اراضی شامل عرصه های برنج، توتستان و مرکبات بوده و پراکنش جغرافیایی آن در شمال حوضه می‎باشد و داراي مساحتي به مقدار 7/8 كيلومتر مربع بوده مي باشد
– اراضی زراعی با محدودیت کم :
این اراضی که در جنوب حوضه قرار داشته عمتا مراتع موجود در حوضه را تشکیل می دهد و مساحت این واحد از اراضی 4/4 کیلومتر مربع می باشد.
اراضی زراعت آبی بدون محدودیت :
این اراضی در حاشیه رودخانه اصلی حوضه و در حوالی خروجی حوضه بصورت مناطق نقطه ای و خطی مساحتی از حوضه را پوشانده و دارای مساحت 5/9 کیلومتر مربع می باشد. (وزارت كشاورزي، 1372).

4-5 زمين شناسي
حوضه رودخانه امامزاده ابراهیم به لحاظ زمين شناسي داراي شرايط متنوعي است. در این حوضه قدیمی‎ترین سنگهای موجود در ایران که متعلق به دوران پرکامبرین می باشد. تا نهشته های عهد حاضر تشکیل شده اند. سنگهای مربوط به دوره پرکامبرین در بالادست و منتهی الیه جزء قدیمی ترین سازندها و رسوبات آبرفتی رودخانه ای (کواترنر) در قسمت پایین دست جزء جدیدترین آنها می باشد. در این منطقه سازندهای فوق از قدیم به جدید به شرح زیر می باشد.
پرکامبرین:
سازندهای پرکامبرین کهن ترین سنگهای شناخته شده در استان گیلان محسوب شده که تحت عنوان مجموعه سنگهای دگرگونی (شاندرمن- اسالم) و گشت معروف است.
واحد Mtg
از کهن ترین سنگهای شناخته شده در محدوده مطالعاتی می باشد. که در واقع به مجموعه دگرگونی گشت تعلق دارد و از سنگهای مربوط به رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت تشکیل شده اند. از سنگهای این مجموعه می توان شیستها و گنیس های بیوتیت دار و بطور محلی آمفیبول دار را نام برد. که شیست ها بطور محلی با آندالوزیت، سیلیمانیت، کیانیت، و استرولیت دیده می شوند. اما بعضا بدلیل پوشش متراکم جنگلی و خاکهای سطحی رخنمونهای کمی از آنها دیده می شوند. رخنمون این سنگها عمدتا در بالا دست حوضه تا سرشاخه های رودخانه برونزد دارد.
واحد Mt
شامل فیلیت شیستی و میکاشیست به همراه میان لایه های کوارتزیتی و متاآرکوزی است. از ویژگیهای عمده رخنمون های سنگی واحد Mt در مسیر رودخانه اصلی حساس بودن این طبقات به رطوبت است. علت آن حضور کانیهای فراوان میکایی چون سریسیت، موسکویت و بیوتیت است. این کانیها در صورت جذب آب خاصیت پلاستیسیته بخود گرفته و نرم می شوند. آنها امکان ریزش و لغزش فراوان را در کناره های رودخانه و جاده دسترسی ایجاد می کنند.
دوران اول (دیرینه زیستی یا پالئوزوئیک):
سازندروته یا پرمین بیشتر از آهکهای فسیل دار و آهکهای دولومیتی است که دربعضی نقاط دارای لایه‎هایی از شیل های کربناته نیز می باشد که با توجه به لیتولوژی حاکم برآن ریخت های صخره ای پرتگاهی را در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم تشکیل داده است. این سازند در تمام گسله کرم خانی با سازند شمشک همبری گسله دارد (مهندسین مشاورپندام، 1372).

زیر واحد pv
شامل گدازه های بازیک که بصورت میان لایه در طبقات آهک متبلور پرمین p دیده می شود در سرشاخه‎های رودخانه اصلی رخنمون محدودی نشان می دهد.
دوران دوم (میان زیستی یا مزوزوئیک)
واجدهای سنگی مزوزوئیک شامل طبقات سنگی تریاس و کرتاسه می باشد. عمده رخنمونهای سنگی دوران دوم زمین شناسی در حاشیه رودخانه اصلی برونزد دارد. سازند شمشک یا ژوراسیک بدلیل دارا بودن منابع زغال سنگ شناخته شده ترین در رشته کوههای البرز است که بیشترین گسترش را در داخل حوضه دارد. بخش زیرین این سازند از شیل سیاهرنگ با لایه های نامنظم با ماسه سنگ ریزدانه تا متوسط دانه دیده می‎شود. بخش میانی از لایه های شیلی و بخش بالایی از تناوب ماسه سنگ و دانه درشت پر رنگ خاکستری با لایه بندی منظم دیده می شود جهت سازند ژوراسیک بالایی از شمال به شمال غربی است که آهکهای ماسه ای، سیلت، رسوب گرانیتی، ماسه سنگهای آهکی همراه با فسیل آمونیت با صخره های بلند دیده می شود.
واحدTjs :
شامل طبقات سنگی (تریاس – ژوراسیک ) تفکیک نشده مشتمل بر آهک، ماسه سنگ و شیل به همراه کنگولومرا و توف است. این طبقات دارای عدسی های زغالی است. محدوده وسیعی از رودخانه امامزاده ابراهیم بخصوص در خود منطقه امامزاده از این سازند تشکیل شده است. بخاطر تناوب شیل و طبقات ماسه سنگ و حضور لایه ها و عدسی های زغالی در صورت حضور آب، دانه های با استعداد بالای لغزش ایجاد می کنند.
واحد Jsh :
شامل سنگ آهک، ماسه سنگ آهکی – ماسه ای و سیلتی و غالبا گلوکونیتی است. به لحاظ لیتولوژی مشابه وضعیت Tjs است و در ارتفاعات حاشیه جنوب غربی حوضه برونزد دارد این طبقات نیز مستعد لغزش و ریزش فراوان می باشند.
واحد K1L :
سنگ آهک ریز دانه خاکستری روشن با آمونیت ولکانیک های بازیک است. که بخش وسیعی از ارتفاعات میانی حوضه آبریز از این سازند تشکیل شده است. این طبقات در ناحیه روستای چوبر و ارتفاعات شرقی کانال رودخانه را تشکیل می دهد.

دوران چهارم(کواترنر یا عهد حاضر):
در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم به دلیل دوری کوه از مصب رودخانه سازندهای کواترنر از گسترش وسیعی برخوردار بوده که به شرح زیر می باشد.
واحد Q1da
این نهشته ها حاصل فرسایش کوهها و انباشتگی رسوبات در پای دامنه ارتفاعات و حمل آنها توسط آبهای جاری و فصلی است که معمولا از سیلت گراول دار رسی ( سیلت ماسه و گراول و قلوه و قلوه سنگهای گرد نشده ) تشکیل شده است. در حاشیه کانال رودخانه این طبقات دیواره های بلند، پرتگاهی و لغزشی را نشان می دهند. در مسیر رودخانه اصلی این سازند از روستای چوبر تا پل صیقل کومه رخنمون دارد.
واحد Qal
این نهشته ها جوانترین نهشته های عهد حاضر می باشند و شامل رسوبات رودخانه ای مخروط افکنه ای رودخانه اصلی می باشد. که دشت حوضه را شکل داده اند. از نظر دانه بندی، نهشته های مذکور یک تغییر اندازه تدریجی و روند ریز شونده از کوهستان تا مصب رودخانه را نشان می دهد. در ناحیه کوهستان کم ضخامت بوده و عمدتا حاوی بلوکهای سنگی و قلوه سنگ و کمی شن و ماسه در ناحیه کوهپایه حاوی قلوه سنگ و شن و ماسه و تخته سنگ و در ناحیه سردشت حاوی شن و ماسه ریز و درشت با قلوه سنگ و در ناحیه دشتی ابتدا شن و ماسه و در نهایت در ناحیه مصب عمدتا سیلتی ماسه ای و رس می باشد (شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، ‌1377).

4-6 فيزيوگرافي
خصوصيات فيزيوگرافي حوضه ها نه فقط به طور مستقيم بر رژيم هيدرولوژيك آنها از جمله بيلان آبي (آب سالانه) شدت و ضعف دبي سيلابها (حجم سيلابها)، شدت فرسايش خاك و ميزان رسوب توليدي اثر مي گذارد، بلكه بطور غيرمستقيم نيز بر آب و هوا و وضعيت اكولوژي و پوشش گياهي به ميزان زيادي رژيم آبي حوضه را تحت تاثير خود قرار ي دهد. (دفتر تحقيقات و معيارهاي فني و برنامه ريزي، 1375).
پارامترهاي فيزيكي حوضه هاي آبريز از لحاظ كمي و كيفي بر روي رژيم نزولات و فراواني جريان (شبكه زهكشي- فرم و تراكم- نوع خاك و قسمت تحت الارضي) و نيز بر روي مشخصات طغيان (فرم و شيب حوضه ها و نوع خاك) يا بر روي مشخصات دوره هاي كم آبي و خشكي تاثير مي گذارند (ضيابي، 1370)
ارزيابي كمي پارامترهاي هيدرومتئورولوژيكي مثل بارش، تبخير، نفوذ، رواناب و استفاده آنها در بررسي بيلان آبي يا طراحي و پيش بيني هاي هيدرولوژيكي و فني منطقي و كاربردي است كه در منطقه اي با مرزهاي تعريف شده و مشخص در نظر گرفته شود.

4-6-1 حوضه آبريز
به مساحتي از يك منطقه اطلاق مي شود كه رواناب حاصله از بارندگي هايي كه روي آن مي باشد تماماً بطور طبيعي به نقطه احدي به نام نقطه تمركز هدايت مي شود اگر نقطه تمركز در داخل حوضه قرار گرفته باشد. يعني حوضه، محيط كاملاً مسدودي را تشكيل داده باشد آن را حوضه بسته و اگر نقطه تمركز در انتهاي حوضه واقع شده باشد، به نحوي كه رواناب بتواند از حوضه خارج شود، آن را حوضه باز مي نامند (عليزاده، 1376). برای مطالعه این حوضه از نقشه های توپوگرافی 1:50000 فومن و رودبار استفاده شده است.

4-6-2 خصوصيات ژئومتري حوضه
خصوصيات ژئومتري حوضه به مجموعه پارامترهاي فيزيكي گفته مي شود كه مقادير آنها براي هر حوضه نسبتاً ثابت است و نشان دهنده وضع ظاهري حوضه است اين پارامترها از اين جهت حائز اهميت هستند كه بين آنها و رواناب حوضه روابطي وجود دارد و در مورد حوضه هايي كه در آنها آمار اندازه گيري دبي وجود ندارد مي توان از اين روابط استفاده نمود و مقدار رواناب يا شدت سيلابها را تخمين زد. خصوصيات مهم ژئومتري حوضه كه به آنها خصوصيات كوه آبنگاري هم گفته مي شود عبارتند از: مساحت، محيط، پستي و بلندي (شکل آلتي متري و هيپسومتري حوضه) عرض مستطيل معادل و زمان تمركز (عليزاده، 1376) اين خصوصيات را عوامل مورفومتري حوضه نيز مي نامند.

نقشه 4-5 نقشه شبکه آب

4-6-3 شيب حوضه
شيب در فرسايش آبي از عوامل مهم تخريب محسوب مي شود در صورتيكه اهميت آن در فرسايش بادي ناچيز است هر چه شيب زمين بيشتر باشد، فرسايش بيشتر است به عبارت ديگر درجه شيب با شدت فرسايش رابطه مستقيم دارد زيرا شيب از يك طرف موجب افزايش سرعت آب مي شود و از سوي ديگر نيروي اصطكاك را كاهش مي دهد (كردواني، 1376)خصوصياتي از شيب كه در فرسايش خاك دخالت دارند عبارتند از: درجه، طول، شكل و جهت شيب.

4-6-3-1 نقش درجه شيب در فرسايش خاك
در صورت يكسان بودن ساير شرايط شيب هاي تند (البته تا حدي از درجه شيب) فرسايش بيشتري ايجاد ميكنند زيرا در شيبهاي تند، آب با سرعت بيشتري به طرف پايين جاري مي شود و در نتيجه انرژي جنبشي و قدرت فرسايندگي آن بيشتر مي شود اگر شيب زمين 4 برابر گردد سرعت جريان 2 برابر مي شود با دو برابر شدن سرعت جريان آب انرژي جنبشي در نتيجه قدرت فرسايندگي آن 4 برابر مي شود. (رفاهي، 1378) براي تهيه نقشه شيب پس از آنكه نقشه توپوگرافي را رقومي كرده، به كمك نرم افزار Arc gis نقشه شيب تهيه گرديد. جدول شماره 4-1 توزيع طبقات شيب رادر حوضه آبريز امامزاده ابراهیم نشان مي‎دهد.

جدول 4-1 توزيع شيب به سطح حوضه امامزاده ابراهیم
درصد مساحت%
مساحت
شيب به درجه
26. 94
45. 294
10-0
11. 73
19. 73
20-10
12. 04
20. 24
30-20
13. 06
21. 96
40-30
12. 45
20. 95
50-40
10. 26
17. 26
60-50
6. 77
11. 39
70-60
3. 74
6. 29
80-70
1. 77
2. 98
90-80
0. 76
1. 28
100-90
0. 48
0. 80
100
جدول شيب فوق نشان مي دهد که شيب 0 تا 10 درجه بيشترين فراواني را در سطح حوضه دارد. و کمترين فراواني شيب نسبت به سطح حوضه در شیب بیشتر از100 درجه می باشد. شکل شماره 3-4 توزیع شیب به سطح حوضه را نشان میدهد.

شکل 4-6 توزيع شيب به سطح حوضه امامزاده ابراهیم

جدول 4-2 فاكتورهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع پوشش گیاهی، استان گیلان، بندر انزلی Next Entries منابع مقاله با موضوع بارندگي، ميانگين، ايستگاه