منابع مقاله با موضوع آمایش سرزمین، مورفولوژی، ژئومورفولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

5/5/84 هيأت محترم وزيران و همچنين براساس آيين‌نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري موضوع مصوبه شماره 6843/ت 32400 ك مورخ 11/2/84 شوراي عالي ميراث فرهنگي وگردشگري اين فرصت وامكان وجود دارد تا اقدامات لازم از طريق كميته مذكور جهت سياستگذاري و هماهنگي بين دستگاهي، شناسايي و معرفي مناطق و محدوده‌هاي ژئوتوريسم، حمايت و پشتيباني، نظارت، تربيت و آموزش راهنمايان متخصص و تشويق و جلب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي صورت پذيرد (كميته ملي طبيعت‌گردي در سطح معاون وزير جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست وسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر طبق آيين‌نامه اجرايي تشكيل مي‌شود).
2- بعد از شناسايي پديده‌ها و مشخص‌سازي محدوده‌هاي ژئوپاركها، از طريق حمايت‌هاي دولتي، امكانات زيربنايي و زيرساختي براي دسترسي و استفاده گردشگران فراهم شود.
3- ژئوپاركها به بخش‌هاي غيردولتي ترجيحاً متخصصان، فارغ‌التحصيلان و علاقمندان به طبيعت و علوم زمين جهت بهره‌برداري واگذار شده و تا مرحله سوددهي از حمايتهاي دولتي برخوردار شوند (سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 1380).

2-8 آمایش
واژه آمایش از آماییدن و آمودن و در فرهنگ معین آمیختن، آراستن، زینت کردن، مهیا کردن می باشد. منظور از آمایش، تعیین توان بالقوه و شایستگی اراضی یا به عبارت دیگر تعیین مطلوبترین نوع بهره وری از آنهاست. به عبارت دیگر آمایش فرایندی است که زیبندگی هر نوع استفاده ای را برای هر بخشی از سرزمین با توجه به قابلیتهای آن نشان می دهد (سرور، 1384، ص20).

2-9 آمایش سرزمین
پوتی اوژن کلودیوس می نویسد آمایش سرزمین هدف توزیع بهتر جمعیت در ارتباط با منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی را دنبال می کند. این تلاش به منظور اهداف کاملا اقتصادی نیست و رفاه و توسعه کامل ظرفیتهای بالقوه جمعیت را در نظر دارد (سرور، 1384، ص22).
آمایش سرزمین عبارت است از برنامه ریزی و سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سکونت انسانها و محل فعالیتها و تجهیزات و همچنین کنشهای بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی – اقتصادی.
آمایش سرزمین عبارت است از توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی و معنوی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیتها و منابع طبیعی و انسانی. در واقع براساس این تعریف منظور از آمایش سرزمین استفاده درست از قابلیتهای سرزمین و سایر امکانات به اندازه توان آنهاست به عبارت دیگر کشاورزی بایستی در سرزمینی صورت گیرد که توان تولید فرآورده های کشاورزی را داشته باشد. و یا در زمینی باید شهر سازی شود که برای این امر مناسب باشد یا در مکانی باید فعالیتهای صنعتی مستقر شود که قابلیت آن را داشته باشد. بطور کلی سرزمین یک منبع محدود و آسیب پذیر است و استفاده از آن باید با مدیریت درست و منطقی و پس از شناخت تنگناها و توانهای محیطی انجام گیرد. (سرور، 1384، ص23).
آمایش سرزمین عبارت است از تخصیص کاربریهای ویژه به هر قطعه از سرزمین با توجه به تواناییها و محدودیتهای بوم شناختی محیطی (سرور، 1384، ص88).

2-9-1 اهداف آمایش سرزمین
آمایش سرزمین در شکلهای مختلف به منظور تامین اهداف معینی انجام می گیرد که مهمترین آنها به شرح زیر است. توزیع بهتر و هماهنگ فعالیتها در فضا ها به تناسب ویژگیها و داده های محیطی، استقرار مستمر جمعیت در حد متناسب خود بر روی فضا، جلوگیری از حرکت مکانی نابجای جمعیتها، کاربرد تدابیر لازم در تثبیت جغرافیایی جمعیتهای مهاجر، کاهش تباین و اختلافات محیطی و اصلاح و بهسازی و بازسازی مکانهای نامطلوب وبه اصطلاح ناپذیرای جغرافیایی. بهبود شرایط فردی و اجتماعی بدون اصلاح و آمایش فضا و انجام آمایش سرزمین بدون حضور انسانهای مولد، آگاه و کارآمد و ابزار های متناسب هرفضا ممکن نیست. موفقیت و مطلوبیت آمایش سرزمین زمانی میسر است که برپایه های شناخت جغرافیایی فضا تکیه شده باشد. براین مبنا در آمایش سرزمین از طرفی باید داده های طبیعی مانند توپوگرافی، مورفولوژی، خاک و شرایط آب وهوایی فضا را شناخت و از طرف دیگر، دادهها و تواناییهای محیطی اعم از گیاهی، حیوانی، منابع زیر زمینی، به ویژه منابع تجدید نشدنی محیط را آزمایش کرد و در کنار آن باید نیرو های مولد (ساختار نیروی انسانی و بازیگران فضا که مبنای سیاست خاصی در آمایش سرزمین نقش دارند) را ارزیابی کرد (سرور، 1384، ص25).

2-10 جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین
رابطه آمایش سرزمین و جغرافیا می تواند بیانهای مختلفی داشته باشد. بر همین اساس می توان جغرافیا را تبیین نوع استقرار و توزیع جمعیت و فعالیت در عرصه سرزمین دانست و آمایش را تنظیم رابطه بین این عناصر به حساب آورد. در هر حال در جغرافیا و آمایش سرزمین سه عنصر اساسی وجود دارند که زمینه‎های اصلی مطالعه اند و عبارتنداز انسان، فضا و فعالیت.
به هر حال موضوع انکار ناپذیر رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ جغرافیا و آمایش سرزمین است به تعبیری می توان گفت که جغرافیا آمایشی ترین علوم و آمایش سرزمین جغرافیایی ترین نوع برنامه ریزی است. آنچه جغرافیا به عنوان یک علم به توضیح آن می پردازد آمایش به عنوان مجموعه ای از فنون و هنرها می‎کوشد آن را عملی سازد. آمایش سرزمین نوعی برنامه ریزی فیزیکی بلند مدت است که بر استفاده بهینه از زمین به منظور استقرار فعالیتها تاکید می کند و با توجه به اینکه مطالعه زمین و نحوه تخصیص آن به انواع کاربریها در حیطه علم جغرافیاست می توان به ارتباط بسیار نزدیک مطالعات آمایش و جغرافیا پی برد.

2- 11 مدیریت محیط
مدیریت محیط شامل دامنه وسیعی از فعالیتها در زمینه های کاربری زمین، هوا، گیاهان و آب است و در نتیجه شاخه های تخصصی برنامه ریزی محیط و توسعه سازمان مدیران دولتی و شرکتها و موسسات خصوصی را دربرمی گیرد. برنامه ریزان، مهندسان، معماران مناظر، سیاستمداران، حقوق دانان و مدیران حرفه ای را جذب می کند. و شامل افراد یا سازمانهایی می شود که به بعضی جنبه های محیط طبیعی توجه دارند در این دامنه گسترده فعالیتها مسئول مدیریت محیط اغلب برای کسب اطلاعات درباره محیط طبیعی ناگزیر است از علوم طبیعی متعدد مانند هواشناسی، هیدرولوژی، اکولوژی، خاکشناسی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی آگاه باشد و از آنها مدد بگیرد. و اکثر تحقیقات ژئومورفولوژیک به طور بالقوه در بعضی مسائل مدیریت محیط کاربرد دارند. اگر چه قابلیت کاربری آنها در آغاز آشکار نیست. مدیریت محیط بطور عادی چهار مرحله اصلی را شامل می شود شناسایی مساله، تنظیم خط مشی و برنامه ریزی طرح، اجرا و اتمام طرح و رویه و ارزیابی طرح می باشد (کوک و دورکمپ ترجمه شاپورگودرزی نژاد، 1377، ص9).

2-12 مشارکت ژئومورفولوژی درمدیریت محیط
مشارکت ژئومورفولوژیک در مدیریت محیط به حیط خاصی محدود نمی شود تمام محیطها به مدیریت نیازمندند و اکثر آنها از مدیریت بهره می برند اما ماهیت مسائل ژئومورفولوژیک و ظرفیت آنها بسیار متنوع است. اگر چه امکان دارد توصیه های ژئوموفولوژیک مستقل از سایر اطلاعات محیطی مدیریت محیط ارائه گردد، اما معمولا چنین نیست. اغلب مشارکتها ی ژئومورفولوژیک بخشی از اطلاعات علوم زمین است که با همکاری سایر دانشمندان فراهم می شود. پیوندهای فرضی بین جنبه های مختلف علوم زمین بخوبی شناخته شده اما طرق ترکیب مواد متنوع آنها در گزارش واحد بخوبی جا نیفتاده است. اغلب ممکن است ژئومورفولوژی اساس مجموعه داده های زمین را تشکیل دهد. زیرا این داده ها نسبتا آسان به دست می‎آیند. عموما ژئومورفولوژیستها در مطالعه بلایای طبیعی رسیدگی و ممیز محیطی ارزیابی منابع و سنجش اثرات محیطی در مرحله برنامه ریزی و نیز ارزیابی منابع و سنجش اثرات محیطی در مرحله اجرا و عمل و ارزیابی بازنگرانه (رسیدگی مراحل گذشته)درمرحله ارزشیابی مشارکت دارند(کوک ودورکمپ ترجمه شاپور گودرزی نژاد، 1377، ص32).

2-13 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی عمران حوضه های رودخانه ای
حوضه های رودخانه ای از مجموعه ای از عوامل مربوط به هم از قبیل توپوگرافی، جنس زمین، پوشش گیاهی و شبکه هیدروگرافی تشکیل یافته است. هیدرولوژی در این مجموعه با تمامی این عوامل و آب و هوایی که آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد در ارتباط است. هیدرولوژی ناهمواریها همراه با آب و هوا و سایر و سایر عوامل رژیم جریان را هدایت می کند. عوامل ژئومورفوژنیک که ناهمواریها را تحت تاثیر خود قرار می دهند. قسمتی از مواد را به صورت متحرک در می آورند این مواد متحرک به اشکال گوناگون (یون، محلول، معلق، عناصر درشت و غیره) منشاه بار جامد جریانها هستند. جریان مواد به مقداری انرژی نیاز دارد که جریان انرژی وارد در حوضه را مشخص می سازد جریانی که از انرژی جریان همان مواد غیر قابل تفکیک است. حوضه رودخانه ای همانند یک سیستم است که جریان آبی در ان در پیوند با ثقل و همان جریان انرژی است که می تواند برخی از کارها را مانند حمل مواد و ایجاد تغییرات در توپوگرافی انجام دهد. به دلیل همین کارها بویژه وقتی شدت آنها از یک حد معین فراتر رود ناپایداریهایی در بعضی از نقاط حوضه حاصل می شود که تعادل محیط را در یک مقیاس وسیع تهدید می کند از این رو آمایش حوضه ها بویژه آمایش هیدرولیک اهمیت حیاتی دارد (زمردیان، 1382، ص250).

2-14 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع
خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع با خصوصیاتی چون دامنه های پر شیب، مرزهای توپوگرافیک دقیق و معین، خاک کم عمق، بارندگی زیاد و تبخیر کم از سایر حوضه ها متمایزند. در این نواحی، شیب هیدرولیک زیاد و رودها به سرعت در مقابل بارندگی عکس العمل نشان می دهند. به دلیل کثرت بارندگی که عمدتا شدید هم است کمبود رطوبت خاک ناچیز بوده و بخش اعظم بارندگی به شبکه جریان می‎پیوندد. همچنین ردها دارای مقطع عرضی مناسبی هستند که به طور موثر به انتقال آب کمک می کند در اکثر موارد به علت امتداد دامنه ها تا کنار رود برای ذخیره آب هیچ دشت سیلابی وجود ندارد. درجه حرارت و در نتیجه تبخیر و تعریق کم به رشد گونه های خاصی از پوشش گیاهی کمک می کند و در بسیاری از موارد توربزارها در کنار مسیر رود گسترش یافته و رویش علف ها یا درختان بویژه سرو امری عادی است. همچنین با وجود بارندگی زیاد جریان سطحی به جز در مجاور رودها با سطوح کاو دامنه ها کم است به طوری که در اکثر حوضه های آبریز نواحی مرتفع به دلیل وجود لایه های غیر قابل نفوذ سهم جریان زیر زمینی بسیار محدود بوده، در نتیجه بازوی پایین رونده هیدروگراف که ممکن است شیب کمی داشته باشدبا جریان زیر سطحی خاک که خود یک منبع محدود است حفظ می شوددر یک بارندگی واکنش واقعی حوضه و بزرگی اوج طغیان به موارد چون شدت و مدت زمان بارندگی، کمبود رطوبت که نیاز به جایگزینی آن در خاک دارد، شکل، اندازه و شیب متوسط دامنه های حوضه آبریز بستگی دارد( برایان. جی. نپ، ترجمه خوشرفتار، 1383، ص36).

2-15 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی پست
واکنش روان آب مسایل خاصی را در حوضه های آبریز سرزمین های پست بوجود می آورد. زیرا بدلیل بارندگی های فراوان، طغیان در این سرزمین ها امری عادی است. با این حال اگر چه در حوضه های آبریز سرزمین های پست معمولا بارندگی ها بسیار شدید است. اما باید بیان کرد که مساله اصلی در این گونه مناطق سیل گیر بودن آنهاست زیرا تراکم جمعیت این مناطق عمدتا زیاد و به صورت متمرکز کشت می‎شود. در مناطق پست درختان کمتری وجود داشته، رودخانه ها دارای شیب کم و هر چه دامنه ها نسبت به نواحی مرتفع کم شیب تر باشند نیروی فرسایش کاهش می یابد. در نتیجه خاکها عمیق و ساخت آنها به گونه ایست که به احتمال زیاد ظرفیت نفوذ پذیری آنها زیاد نیست. همچنین بدلیل وجود دره های آبرفتی عریض‎تر و منطقه اشباع مجاور جریان ها، زمین های مجاور رودخانه اهمیت خاصی در کنترل جریانهای سطحی دارند. بنابراین واکنش حوضه های پست تعادل بین عوامل گفته شده را برقرار می کند (برایان. جی. نپ، ترجمه خوشرفتار، 1383، ص41).

2-16 پیشینه تحقیق
اگرچه امروزه ژئومورفولوژی یک دانش جدید بوده و درباره برجستگی ها و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع ژئوتوریسم، فرسایش خاک، کاربری اراضی Next Entries منابع مقاله با موضوع ژئوتوریسم، اکوتوریسم، منابع طبیعی