منابع مقاله با موضوع ، سانتي، آمبرژه

دانلود پایان نامه ارشد

ماهانه حوضه را نشان مي دهد.

شکل 4-20 متوسط ماهيانه ساعات آفتابي حوضه امامزاده ابراهیم

4-8-11 طبقه بندي اقليمي
در حوضه مورد مطالعه روشهاي زير مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

4-8-11-1 روش دمارتن اصلاح شده
روش فوق ‏درحوضه‏امامزاده ابراهیم‏بافرمول‏زيرمحاسبه مي‏گردد.
= IA ضريب خشكي = P متوسط بارندگي سالانه به ميلي متر
= Tمتوسط درجه حرارت سالانه به سانتي گراد
با توجه به محاسبات انجام شده حوضه امامزاده ابراهیم بزرگتر از 35 يعني6/61 و جزو اقليم
بسيار مرطوب مي‏باشد.

شکل 4-21 اقلیم نمای آمبرژه در حوضه امامزاده ابراهیم

4-8-11-2 منحني آمبروترميك

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع نسبي، تبخير، ابرناكي Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نتايج، محيطي، آناليز