منابع قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

پ?ش ب?ن? داشت ، اما آزمون گشتالت? د?دار – حرکت? بندر فاقد قدرت پ?ش ب?ن? بود .

2- 5- 2 مق?اس هاي درجه بندي : براي شناسا?? مشکل رفتاري از ادراکات و مشاهدات معلمان ن?ز استفاده م? شود . مق?اس درجه بندي دانش آموز( ما?کل باست(6 ?ک? از قابل اعتماد تر?ن ش?وه هاي طبقه بندي بود که از پروژه طبقه بندي ما?کل باست و بوش7 ،( 1969 ، به نقل از افروز ، ( 1376 در مورد مشک?ت رفتاري حاصل شده است . ا?ن مق?اس با م?کهاي فراگ?ري کامل در دوره دبستان? و پ?شرفت تحص?ل? همبستگ? با??? دارد .

2- 5- 3 مشاهدات : سولدت و کول?گان1975 ) 8 ، نقل از افروز ، (1385 براي پ?ش ب?ن? مشک?ت رفتاري کودکان از روش مشاهده مستق?م استفاده کردند . رفتارها?? که مورد مطالعه قرار گرفت عبارت بودند از : پاسخهاي شفاه? صح?ح (از برخوان? ) ، توجه ( نگر?ستن به معلم ) ، ب? توجه? و خ?ره شدن از پنجره به ب?رون و ا?جاد اخ?ل ( زدن همک?س?ها ). ا?ن مشاهدات در دوره ابتدا?? ک?س چهارم تا آخر سال انجام شد . نتا?ج ا?ن مشاهدات با درجه بند?هاي معلم از آمادگ? خواندن و رشد زبان ، رابطه با کودکان د?گر و طرز برخورد با ضوابط ک?س به گونه اي مطلوب مقا?سه شد .

1 -Larsen and Conzelman 2 -Joonceky and Langford 3 -Jockoson 4 -Jastak and Jastak

5 -Lenderman and Dedared 6 -Maiklbost 7 -Bush

8 -Soldet and Cooligan

38

کرو و کانزلمان1978 ) 1 ، به نقل از افروز، (1385 با استفاده از مشاهده هاي ک?س در ابتداي دوره دبستان ، کودکان مبت? به مشکل رفتاري را طبقه بندي کردند . آنان هر روز کارها?? را به کودکان ارائه و از آنها خواستند که ا?ن کارها را به مدت چند روز ادامه دهند . در پا?ان سال نتا?ج ا?ن ش?وه پ?وسته اندازه گ?ري با درجه بند?هاي معلم آمادگ? مقا?سه شد . رابطه م?ان آنها بس?ار با? بود و نشان م? داد که ش?وه هاي مشاهده از قابل?ت پ?ش ب?ن? با?تري برخوردارند .

6 -2 ›› دستھ بندي اخت??ت رفتاري و تاث?ر آنھا در پ?شرفت تحص?لي ‹‹

2- 6- 1 گروه بندي بر اساس مزاج : بقراط حک?م پزشک و دانشمند بزرگ ?ونان? اخت??ت رفتاري ?ا روان? را به علت آس?ب مغزي با ب?مار?هاي مغز و ?ا ز?اد شدن نسبت ?ک? از ترشحات بدن ?ا اخ?ط چهارگونه م? داند . ا?ن چهار خلط به طور عادي در مقاطع? از دوران رشد انسان غالب است و لذا هر دوره و?ژگ? مزاج? خاص? را به همراه دارد . ا?ن چهار نوع مزاج عبارتند از:

– 1 دموي ?ا خون? : که از کودک? تا 15 سالگ? به طول م? انجامد . و از مشخصات آن جنب وجوش ، شاداب? و طراوت و درك سطح? مفاه?م م? باشد .

– 2 صفراوي : از 15 سالگ? تا حدود 35 سالگ? غلبه صفرا به شدت خود م? رسد . ت?ش ، جستجوگري ، ب?قراري ، تندخو?? و حالت ب?ماري از دوره جوان? از و?ژگ?هاي ا?ن مقطع از رشد است .

3 – سوداوي : از 35 سالگ? تا حدود 60 سالگ? سودا بر سا?ر اخ?ط تسلط دارد . و ا زو?ژگ?هاي ا?ن دوره بروز حکمت در گفتار و رفتار ، ارائه پند و اندرز ، انتظام در امور زندگ? و ثبات در راي است .
4 – بلغم? : از حدود 60 سالگ? به بعد بلغم بر سا?ر اخ?ط غلبه پ?دا م? کند و از و?ژگ?هاي ا?ن دوره ناتوان? ، ?غري ،کم شدن ن?رو ، فراموش? ، ب?حال? و ب?خواب? و عدم شفاف?ت مو و پوست را نام برد . تقس?م بندي انواع شخص?ت بقراط و ن?ز اعتقاد او به علت اخت??ت رفتاري هنوز هم کهنه و منسوخ ن?ست ( پارسا ، . ( 1382

اظهار نظرهاي د?گري ن?ز در ارتباط با ساختمان ف?ز?ک? و ز?ست? بدن انسان و رابطه آن با ب?مار?هاي روان? و اخت??ت رفتاري شده است . از آن جمله طبقه بندي کرچمر و شلدن(1942) 2 در ا?ن خصوص م? باشد ( طوس? ، . (1376

2 -6-2 گروه بندي بر اساس رفتارهاي اول?ه و ثانو?ه : از د?گر دسته بند?ها?? که در زم?نه اخت??ت رفتاري شده است ، تقس?م اخت??ت رفتاري بر انواع اول?ه و ثانو?ه م? باشد . بد?ن معن? که کودکان با اختا?ت رفتاري اول?ه از اوان زندگ? رفتارها?? از خود نشان م? دهند که متناسب با سن تقو?م? و سن عقل? آنان نم? باشد . به عبارت? د?گر توانا?? سازش و

1 -Coru and Conzelman 2 -Kretchmer and Sheldon

39

تطب?ق با مح?ط و تغ??رات مح?ط? را ندارند و چن?ن به نظر م? رسد که رشد رفتاري آنان در مراحل پا??ن تري متوقف شده است .

کودکان با اخت??ت رفتاري ثانو?ه کودکان? هستند که در ابتداي زندگ? داراي رشد رفتاري طب?ع? بوده اند . اما در مقطع? از زمان به د??ل مختلف جسم? ?ا فشارهاي روان? رفتارهاي آنان به مراحل پا??ن تر از رشد بازگشت م? کند و نشانه ها?? از وابستگ? به مشک?ت رفتاري در آنان ظاهر م? شود ( گودرزي ، .( 1383

2- 6- 3 گروه بندي بر اساس سن : بر اساس سن ن?ز دسته بندي د?گري از اخت??ت رفتاري شده است . به عبارت? د?گر ، براي هر دوره سن? رفتارهاي انحراف? غالب? را مشخص کرده اند . ا?ن دوره ها و اخت??ت رفتاري غالب و شا?ع آنها به قرار ز?ر است :

– 1 دوره اول کودک? ( تولد تا سه سالگ? ) : واکنشهاي رفتاري ب?مار گونه کودکان در ا?ن دوره اکثرا از نوع واکنشهاي سا?کوسومات?ک 1 ?ا روان تن? م? باشد .

بد?ن صورت که کودکان مشک?ت رفتاري ?ا روان? خود را ب?شتر به صورت تهوع ، اسهال ، دل درد ، ب? اشتها?? ، تنگ? نفس و گاه به صورت اضطراب و کم خواب? خود را نما?ان م? سازند .
– 2 اخت??ت رفتاري دوره دوم کودک? ( 4 تا 6 سالگ? ) :مشک?ت رفتاري در ا?ن دوره ب?شتر به صورت ترس ، انواع عادات نامطلوب مانند : جو?دن ناخن ، مک?دن انگشت ?ا پرخاشگري و تخر?ب اسباب باز?ها ، لوازم منزل و گاه ن?ز به صورت بدخواب? ، اشکال در روابط ب?ن کودك و افراد خانواده مشخص م? شود .
– 3 اخت??ت رفتاري دوره سوم کودک? ( 7 تا 11 سالگ? ) : اخت??ت رفتاري در ا?ن دوره ب?شتر به صورت دروغگو?? ، دزدي ، امتناع از رفتن به مدرسه ، اخت??ت گو?ا?? ، انواع ت?کها ، خنده هاي ب? دل?ل ، تعارض و مشک?ت تحص?ل? که منجر به کندي در روند آموزش مدرسه اي م? شود .

– 4 اخت??ت رفتاري دوره نوجوان? ( 12 تا 16 سالگ? ): مشک?ت رفتاري ا?ن دوره ب?شتر در رابطه با انجام تکال?ف مدرسه و برآوردن توقعات و انتظارات تحص?ل? معلم و والد?ن است .

– 5 اخت??ت رفتاري دوره بلوغ و جوان? ( 16 تا 25 سالگ? ) : اخت?لت رفتاري در ا?ن دوره ب?شتر در ارتباط با

اخت?ف سل?قه و عق?ده جوان با نحوه زندگ? و ارزشهاي والد?ن است .

2 – 6 – 4 گروه بندي از د?دگاه متخصصان آموزش و پرورش :

هر ?ک از ا?ن دسته بند?ها طرفداران خاص دارد ، اما چون طرفداران ا?ن نوع دسته بند?ها با نگرش? پزشک? – روان پزشک? به دسته بندي اخت??ت رفتاري پرداخته اند بنابرا?ن نگرش آموزش? و ترب?ت? ناد?ده انگاشته شده است . لذا

1 -Psychosomatic Disorders or Psychophysiological disoders

40

متخصص?ن آموزش و پرورش با استفاده ا زامکانات کامپ?وتري و تکن?کهاي آماري ?ک روش نسبتا متفاوت? را براي دسته بندي اخت??ت رفتاري انتخاب کرده اند .

ا?ن دسته بندي بر اساس همبستگ? درون? و خوشه اي عوامل موجود در رفتار آنها را تفک?ک م? کند. با ا?ن روش م? توان واکنشها و و?ژگ? هاي تعداد بس?ار ز?ادي از کودکان را به وس?له کاربرد چک ل?ستها و شاخصهاي درجه بندي شده و ?ا وسا?ل اندازه گ?ري مشابه بررس? نمود و خوشه ها ?ا دسته ها?? از پاسخها و و?ژگ?هاي آنها را که با ?کد?گر همبستگ? دارد از گروه د?گر جدا ساخت .

با استفاده از ا?ن روش چهار دسته متفاوت از انحرافات رفتاري در کودکان را مشخص کرده اند (نواب? نژاد ، . (1380

– 1 ب? نظم? در سلوك : کودک? که داراي ب? نظم? در سلوك است قدرتها را به مبارزه م? طلبد ، دشمن? با منابع قدرت مانند : افسر پل?س ، معلم ، پدر و مادر و … دارد . رفتارهاي او به گونه اي است که او را انسان? سخت دل ، بدخواه و متجاوز با احساس گناه اندك از بدکار?هاي خو?ش نشان م? دهد .

ا?ن دسته شامل کودکان? م? باشد که داراي و?ژگ?هاي چون ب?ش فعال? ، تحر?ک پذ?ري ب?ش از حد، خستگ? ناپذ?ري و نسبت به درس و مدرسه ب? ع?قگ? نشان م? دهند و معمو? دچار افت تحص?ل? م? شوند .

– 2 اضطراب و گوشه گ?ري : کودك مضطرب ، افسرده ، خجالت? ، ترسو ، گوشه گ?ر ، حساس و مط?ع است . وي ب?ش از حد وابسته م? باشد و به سادگ? افسرده م? شود . بر اساس پژوهشهاي کواي1979 ) 1 ، به نقل از نواب? نژاد ، (1380 ا?ن چن?ن کودکان? اکثرا به خانواده هاي ب?ش ا زحد حما?ت کننده تعلق دارند . از و?ژگ?هاي رفتاري ا?ن گونه کودکان م? توان به زود رنج بودن ، عدم اعتماد به نفس ، ترس از ارتباط با د?گران و ترس از رفتن به مدرسه اشاره کرد .

– 3 رفتارهاي نامناسب و ناپخته : در رفتارهاي ا?ن گونه کودکان و?ژگ?ها?? چون عدم توجه ، فقدان ع?قه نسبت به امور به و?ژه به مدرسه و تحص?ل ، تنبل? ، گنگ? و گ?ج? ، افکار باطل ، رو?اهاي روزانه ، خواب آلودگ? و کم حرف? به صورت وافر د?ده م? شود . آنان را گاه? اوتست?ک ) 2 در خود مانده ) ?ا ب?ش سا?کوت?ک ( مجنون زودرس ) م? خوانند . ا?ن گونه کودکان کمتر قادر به شرکت در ک?سهاي عادي هستند و نسبت به کودکان نوروت?ک ( مضطرب – افسرده ) و کودکان با ب? نظم? در سلوك مشک?ت ب?شتري دارند .

– 4 رفتارهاي ضداجتماع? : کودکان با رفتارهاي ضد اجتماع? ، برخ? از و?ژگ?ها ?ا مشک?ت رفتاري کودکان با ب? نظم? در سلوك را دارند ، اما ا?ن گونه کودکان در ب?ن گروه همگنان خود اجتماع? هستند . آنان معمو? عضو ?ک گروه م? باشند و همواره در گرداب? از رفتارهاي گناه آلود و جنا?ت آم?ز به سر م? برند . رفتارهاي ا?ن طبقه براي کل جامعه و س?مت آنان خطرناك و ز?ان آور محسوب م? شود ( نواب? نژاد ، .(1380
ا?نک به شرح برخ? از ش?وه هاي رفتاري پر کاربرد م? پرداز?م :

-Quay -Autistic

1

2

41

2 – 4- 1 تغ??ر رفتار : از م?ان تمام? ش?وه هاي گوناگون? که براي تبد?ل رفتار فراهم آمده است. احتما? تغ??ر رفتار ب?ش از هر ش?وه د?گري ع?قه متخصصان تعل?م و ترب?ت و روان شناسان را بر انگ?خته است . به تعب?ر وا?س و کافمن ) 1 ( 1978 ، تغ??ر رفتار به هر نوع ترب?ت نظام دار رو?دادهاي مح?ط? گفته م? شود که تغ??ر بخصوص? را در رفتار قابل مشاهده پد?د آورد . مطالعات فراوان نشان داده است که تغ??ر رفتار براي اداره ک?س دانش آموزان مبت? به مشکل رفتاري و پ?شرفت تحص?ل? آنان بس?ار موثر بوده است ( لو?ت 2 ، 1977 ، وا?س و کافمن ، . ( 1978

2-2- 4 آموزش با استفاده ا زنمودار استاندارد : ا?ن تکن?ک که با نام آموزش از نمودار استاندارد معروف است . موجب شده است تا تحق?قات فراوان بر روي مبت??ان به مشکل رفتاري انجام شود ل?ندزل? 1964 ) 3 ، به نقل از جواد?ان ، .( 1379 استفاده از ا?ن نمودار به معلمان و دانش آموزان اجازه م? دهد تا به پ?امدهاي ش?وه هاي گوناگون آموزش? که م? تواند در جبران ضعف تحص?ل? مورد استفاده قرار گ?رد توجه داشته باشند .

2 – 4 – 3 مبادله ژتون : مبادله ژتون عبارت است از : مجموعه اي از ش?وه هاي نظام دار که با بهره گ?ري از ژتون رفتار مورد نظر را افزا?ش م? دهد ( واکر وبالک? 4 ، . ( 1974 اغلب اوقات د?ده م? شود که در مح?ط هاي آموزش? براي کمک به برانگ?ختن دانش آموزان و ?اري کودکان مبت? به مشک?ت رفتاري و تحص?ل? در فراگ?ري بهتر از نظامهاي مبادله ژتون استفاده م? شود ( واکر 5 ، ( 1976 توص?ه ما ا?ن است که از ا?ن ش?وه د رحکم تکن?ک? موثر براي اداره کودکان سخت آموز در ک?سهاي درس عادي ?ا و?ژه استفاده شود ( جوا?ان ، . (1379

2- 4-4 قرارداد : بستن قرارداد ش?وه اي رفتاري است که شرا?ط را به گونه اي فراهم م? آورد که کودك در قبال انجام آنچه که معلم از وي در خواست م? کند ، اجازه م? ?ابد آنچه را که خود وي تما?ل به انجام آن دارد انجام دهد .( وا?درهولت ، هام?ل ، و براون6 ، 1976 ، به نقل از همان منبع ) اظهار م? دارد ، معلمان که از قرارداد استفاده م? کنند ، در آن ق?د م? کنند چه کاري با?د انجام شود، در چه مدت? آن کار تکم?ل شود . شرکت د?گران در آن چگونه است چه پاداشها?? پس از انجام کار به

پایان نامه
Previous Entries رفتاري، مبت?، تحص?ل? Next Entries بهداشت روان، تحت درمان