منابع تحقیق درمورد کیفیت حسابرسی، عدم تقارن، صورتهای مالی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

الص داراییها ، سود و اقلام تعهدی استوارند (کردستانی و امیربیگی1387،52)
دسته اول بيانگر معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام (MTB) است و اولين بار توسط استوبردر سال ۱۹۶۶ ميلادي به منظور سنجش محافظه کاري مورد استفاده قرار گرفت.
دسته دوم بيانگر معيار اقلام تعهدي انباشته شده است که توسط گيولي و هاين در سال ۲۰۰۰ ميلادي معرفي شد. آنها بيان نمودند که نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي در طول زمان شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري است.
دسته سوم بيانگر معيار عدم تقارن زماني سود است که شکل اوليه آن توسط باسو در سال ۱۹۹۷ و در قالب واکنش سود نسبت به اخبارخوب و بد واصله در طول يک دوره مالي معرفي شد و در سال ۲۰۰۶ توسط رويچودهاري وواتز به صورت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد واصله در طول چند دوره تعديل شد.
پیامد های محافظه کاری
در ابتدا محافظه کاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت می شود:
1- گزارشهای مالی محافظه کارانه باعث می شود تا سرمایه گذاران بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد براساس سبد ریسک خود تمایز قائل شوند ،که این امر باعث تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بازار سرمایه می گردد.
2- محافظه کاری باعث کاهش گرایش مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که خود تمایل دارند میشود. بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران کاهش یافته که باعث پایین آمدن هزینه سهامداران برای نظارت بر مدیران می شود . عدم تقارن اطلاعاتی موجب بر هم زدن رابطه بین سهامداران و بر هم زدن رابطه بین طرفین قرار داد می شود . با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی سود اکثر شرکتها قابل اتکا نیست . به دلیل همین کارکرد عدم تقارن اطلاعاتی است که رویه های حسابداری و حسابرسی به دنبال اعداد محافظه کارانه هستند.
از آنجایی که محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود ، منافع مورد انتظار و فرصت طلبی سرمایه گذاران آگاه از داخل شرکت را کاهش می دهد . در نتیجه باعث کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می گردد (لافوند و واتز 2007 )بدین ترتیب ، این مسائل باعث افزایش سرمایه گذاری در شرکت ، افزایش قدرت نقدینگی و کاهش بهای تمام شده معاملات می شود.
تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی
قصور حسابرسی و در نتیجه ایجاد تردید در کیفیت کار حسابرسان به صورت جدی بر قیمت سهام در بازار سرمایه تأثیر گذاشته و علاوه برآن، اثر آن بر فرآیند تصمیم گیری منطقی استفاده کنندگان و تقاضای عمومی دال بر توجه بیشتر به قابلیت اعتماد گزارشهای حسابرسی و نظارت گسترده بر فعالیت حسابرسان را به دنبال داشته است. در ایران در سالهای اخیر نظارت بر کار حسابرسان از طریق تشکیل کمیته های مختلف، وضع و اجرایی نمودن آئین نامه های گوناگون از جمله آئین نامه نظام راهبری شرکتی، شتاب بیشتری پیدا کرده است.
در مورد قابلیت اعتماد گزارشهای حسابرسی و عوامل موثر بر کیفیت گزارشها و اثرات عوامل مذکور بر واکنش بازار و تغییرات سود سهام شرکت ها ، تحقیقات گسترده ای توسط محققان و متخصصان حسابداری وحسابرسی درسطح جهان صورت گرفته ازجمله میتوان به تحقیقات انجام شده توسط لی دانگ1 (2004 ) ، دی آنجلو2 (1981 )، لام و چانگ3) 1994(، چانتائولی و همکاران4 )2007( و بسیاری دیگر اشاره نمود. پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد تقاضا براي حسابرسي پيش از آن كه الزام قانوني مطرح باشد، وجود داشته است.
كيفيت حسابرسي از آن جا ناشي مي شود كه بين مديران شركت و سرمايه گذاران تقارن اطلاعاتي وجود ندارد. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسي ضرورت ارايه خدمات خود با كيفيت هر چه بهتر به بازار را بيشتر دريافتند و براي رقابت بر پايه اي به غير از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسي به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.
تعریف کیفیت حسابرسی
کيفيت که تعيين کننده عملکرد حسابرسي است تابع عوامل متعددي ازقبيل تواناييهاي حسابرس (شامل-دانش، تجربه، قدرت تطبيق و کارايي فني) و اجراي حرفه اي (شامل استقلال، عينيت، مراقبت حرفهاي، تضاد منافع و قضاوت) است . به طور کلي هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحريفات واشتباهات با اهميت موجود در صورتهاي مالي است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه،
________________________________________________________________
1 Li Dang 3 Lam & Chang
2 De Angelo 4 Chantao Li et al
شهرت حرفه اي خود و اجتناب از دعاوي قضايي عليه خود، به دنبال افزايش کيفيت حسابرسي هستند. در اين ميان انگيزه هاي مديران در جهت اعمال منافع شخصي خود در کيفيت سود، مانع از رسيدن حسابرسان به اهداف خود ميشوند. در مقابل حسابرسان با افزايش کيفيت حسابرسي، مديريت سود صورت گرفته توسط مديران را کشف کرده و مديران را دراعمال مديريت سود در تنگنا قرار دهند.
اولین بار دی انجلو ، کیفیت حسابرسی را سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات بااهمیت وگزارش تحریفات کشف شده دانست(دی انجلو 1981، 3). پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورتهای مالی و احتمال آنکه صورتهای مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف کرد (پالمرز 1998،63).
دیوید سون و نئو تعریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه کردند. آنها کیفیت حسابرسی را به توانایی حسابرس در کشف و رفع تحریفات مهم و دستکاری در سودخالص گزارش شده مرتبط دانستند(دیوید سون و نئو1993،9).
در نهایت عمومی ترین تعریف از کیفیت حسابرسی توسط پیچا ارائه شده که عناصر زیر را دربر میگیرد:
احتمال وجود اشتباهات عمده در صورتهای مالی که حسابرس بتواند انها را کشف و گزارش نماید
احتمال اینکه حسابرس برای صورتهای مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند
دقت اطلاعاتی که حسابرس در باره آن گزارش صادر کرده است
سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداری (پیچا2005).

2-7-1-1) تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین
برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین تعریفهای عملیاتی گوناگونی استفاده شده است که برخی از تعریفهای عملیاتی به شرح زیر می باشد:

اندازه مؤسسه حسابرسی:
دی انجلو از جمله کسانی هستند که در تحقیق خود فرض کرده اند مؤسسات بزرگتر دارای کیفیت حسابرسی بالاتری هستند(دی انجلو 1981،3 ).
مدیریت سود:
برخی تحقیقات برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی انجام شده، میزان مدیریت سود را در صورتهای مالی صاحبکار اندازه گیری کرده اند . با این استدلال که هرچه حسابرسی انجام شده با کیفیت تر باشد مدیریت سود در صورتهای مالی کمتر صورت میگیرد. از جمله می توان به تحقیقات فرانکل و همکاران اشاره نمود (فرانکل وجانسون2002 ،77).
بندهای مرتبط با تداوم فعالیت
در میان برخی تحقیقات انجام شده در مورد کیفیت حسابرسی ، برخی از بندهایی که حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت صاحبکار در گزارش خود منظور کرده است و میزان صحت این بندها در پیش بینی ورشکستگی صاحبکار، استفاده نموده اند( کراس ول و لافتون2002،33)، (رینولدز و فرانسیس 2000، 30).
نوع گزارش حسابرسی
در برخی از تحقیقات برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ، گزارشات مقبول بدون بند توضیحی را گزارش بدون کیفیت و سایر گزارشات( مقبول با بند توضیحی ، مشروط ، مردود و عدم اظهار نظر) را گزارشات با کیفیت در نظر گرفته اند. (چن وسو2001، 20)
تعداد بندهای گزارش
ابراهیمی و سیدی در بخشی از تحقیق خود برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ، و بررسی ارتباط آن با مدیریت سود ، از تعداد بندهای گزارش استفاده نموده اند . به این ترتیب که به گزارشاتی با بندهای شرط کمتر از میانه 3 عدد صفر و بیشتر از آن یک را نسبت داده اند(ابراهیم کردلر و سیدی 1387، 15).

اندازه مؤسسه حسابرسی:
دي آنجلو معتقد است مؤسسات حسابرسي بزر گ تر، خدمات حسابرسي را با كيفيت بالاتري ارايه مي كنند، زيرا علاقه مندند شهرت بهتري در بازار كار به دست آورند و ازآنجا كه تعداد صاحبكارانشان زياد است، نگران از دست دادن آن ها نيستند. در حالي كه مراجع تنظيم قوانين ومقررات حسابداري اذعان دارند كوچكي يا بزرگي مؤسسات حسابرسي تأثيري بر كيفيت كار حسابرسي ندارد، اما بسياري معتقدند مؤسسات حسابرسي بزرگ حسابرسي خود را با كيفيت بيشتري نسبت به موسسات حسابرسي كوچك انجام مي دهند. حسابرسان با حسن شهرت بالاتر، حسابرسي اثربخشتري را ارايه نموده وهمين امر به افزايش ويژگيهاي كيفي اطلاعات منجر مي شود.
كيم و ديگران ( 2003 ) نشان داده اند كه تفاوت اثربخشي مؤسسات حسابرسي بزرگ با مؤسسات حسابرسي كوچك از تضاد بين انگيزه مديران شركت ها و حسابرسان در گزارشگري نشأت مي گيرد. هنگامي مديران انگيزه كافي براي افزايش ميزان سود از طريق استفاده از رو شهاي حسابداري افزاينده سود دارند، حفظ بي طرفي حسابرسان، به بروز تضاد بين مديران و حسابرسان منجر ميشود. آنها دريافتند مؤسسات حسابرسي بزرگ در پيشگيري از دستكاري سود، اثربخشي بيشتري از مؤسسات كوچك با فرض وجود تضاد بين مديريت و حسابرسان دارند .
در تحقیقات انجام شده برای بررسی متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی، تقریبا تمامی محققان با تقسیم کردن مؤسسات حسابرسی به دو دسته بزرگ و کوچک و درنتیجه نسبت دادن عدد یک و صفر به این متغیر، آنرا اندازه گیری کرده اند . تنها تفاوت این تحقیقها تفاوت در تعداد مؤسساتی است که به عنوان مرسسه بزرگ در نظر گرفته شده اند( 4-6-8-یا 10 موسسه بزرگ). از جمله این تحقیقات میتوان پژوهشهای انجام شده توسط کراس ول ( کراس ول و لافتون2002،33)، دی انجلو (دی انجلو 1981، 3)، رینولدز وفرانسیس (رینولدز و فرانسیس 2000، 30) اشاره نمود.
در ایران سازمان حسابرسی به عنوان مؤسسه بزرگ در نظر گرفته شده و سایر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار به عنوان مؤسسات کوچک در نظر گرفته می شوند.

دوره تصدی حسابرس
حاميان تغيير حسابرس بر اين باورند كه در صورت تغيير اجباري، حسابرسان درموقعيتي قرار ميگيرند كه خواهند توانست در مقابل فشارها و خواسته هاي مديران، مقاومت و قضاوت بيطرفانه تري را اعمال كنند. حضور طولاني مدت حسابرس در كنار صاحبكار، موجب ايجاد تمايلاتي براي حفظ و رعايت نظر مديريت صاحبكار ميشود؛ وضعيتي كه استقلال و بيطرفي او را مخدوش ميكند (واتس2003).
همچنين آنها تمايل حسابرسان را به حفظ صاحبكار از طريق حمايت از او دليل ديگري براي تصويب قوانين محدود كننده مطرح ميكنند؛ چرا كه حسابرس در سالهاي اوليه فعاليت براي صاحبكار جديد متحمل هزينه هاي اوليه اي مي گردد كه به منظور جبران آنها، به حفظ صاحبكار خود تمايل دارد(دیوید،سو وترامپیتر2000).
در مقابل، مخالفان تغيير اجباري حسابرس عقيده متفاوتی دارند. به اعتقاد آنها عوامل ديگري وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال ميكنند. به عنوان مثال تلاشي كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار ميگيرند و يا ترس از احتمال طرح دعاوي حقوقي عليه آنها مكانيزمهايي هستند كه مانع از رفتارهاي نامناسب حسابرسان ميشود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتري از فعاليتهاي صاحبكار بدست آورده و تجربه بيشتري كسب ميكنند و به اين ترتيب توانايي شان در مورد مناسب بودن يا نبودن رويه هاي حسابداري و گزارشگري افزايش مييابد. بنابراين رابطه طولاني مدت حسابرس و صاحبكار ميتواند كيفيت حسابرسي را بهبود بخشد (چن ولین2004).
به اعتقاد آنها تغيير حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمايه گذاران به اتكاپذيري صورتهاي مالي كاهش يافته و از اين رو اعتبار حسابرسي كاهش يابد. از طرف ديگر هزينه هاي حسابرسي، چه براي حسابرس و چه براي صاحبكار، افزايش خواهد يافت .
از مباحث فوق میتوان چنین استنباط نمود که در صورتیکه دو شرکت یکسان از هر نظر ، مورد رسیدگی یک مؤسسه قرار گیرد ولی مدت زمان رسیدگی و سالهای مورد رسیدگی هر دو شرکت یکسان نباشد و مدت زمان رسیدگی یکی از آنان طولانی تر از دیگری باشد به دو دلیل زیر لزوماً کیفیت گزارش حسابرسی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار، اخبار خوب Next Entries منابع تحقیق درمورد دارایی ها، قلام تعهدی، حسابرسان مستقل، اندازه شرکت