منابع تحقیق درمورد کیفیت حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، بازار اوراق بهادار، دوره های زمانی

دانلود پایان نامه ارشد

های مالی اثر گذار باشد.
همانطور که قبلا بیان شد مطالعات تجربی نشان داده اند که ویژگی های حسابرس از جمله اندازه موسسه حسابرسی و تخصیص در صنعت بر کیفیت حسابرسی اثر گذار است، افزون بر این در دستور کار موسسه های حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، چرخش منظم موسسه های حسابرسی در دوره های زمانی چهارساله در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار با هدف ضمنی ارتقای کیفیت حسابرسی الزامی شده است (سازمان بورس و اوراق بهادر ،1386) بنابراین می توان انتظار داشت که ویژگی های حسابرس از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی اثر گذار باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، هیئت مدیره، کمیته حسابرسی، راهبری شرکتی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، امنیت شغلی، رضایت شغلی