منابع تحقیق درمورد يكي، بسيار، پهلوي، فعاليت

دانلود پایان نامه ارشد

سفر به همراه داشت بين آ‌نان پخش مي‌كرد. او گاه حدود 3 ساعت براي مردم موعظه مي‌نمود. در سال‌هاي پايان دورة قاجاريه نزديك به چهل زن مُبلِّغ اعم از همسران اعضاي هيئت، پزشك، پرستار و معلم در ايران فعاليت مي‌كردند كه شمار آنها پس از دورة قاجاريه اندكي افزايش يافت.172
2ـ2ـ3ـ4.اهمّ فعّاليت ميسيونرها در ايران
به طور خلاصه فعالّت ميسيونرها در ايران از سه قرن پيش تاكنون كه ماهيت استعماري و رنگ سياسي به خود گرفت از اين قرار است: ترجمه و پخش انجيل، انتشار كتب مذهبي در كنار كتاب مقدس، چاپ و نشر سرودهاي روحاني مسيحي، سفرنامه نويسي، فعاليت پزشكي، تأسيس مدرسه به سبك مسيحي، ارتباط با عشاير ايران، تلاش براي جذب دربار و حكام محلي، تلاش براي ورود به مراكز مهم حكومتي و دستگاه حاكمان محلي.
هر چند توضيح هر يك از اين عناوين فصل مفصل و مشروحي را مي‌طلبد؛ اما از آنجايي در لابلاي مطالب گذشته نيز در بارة اين موضوعات سخن گفته شد از شرح و بسط آن خودداري مي كنيم.

2ـ2ـ4. پهلوي
درزمان پهلوي ايران يكي از كشورهاي اسلامي بود كه فعاليت‌هاي به اصطلاح تبشيري مسيحيان در آن كاملاً آزاد بوده و در واقع ستاد مركزي كوشش‌هاي آنان در خاورميانه بوده است. كليساهاي پروتستان و كاتوليك با استفاده از تمام امكانات و شرايط مساعدي كه براي آنان وجود داشته با تمام قوا براي مسيحي كردن جوانان مسلمان مي‌كوشيدند. يكي از راههاي اساسي تبشير مسيحيت چاپ و نشر كتاب‌ها، مجلات و رساله‌هاي كوچك مجاني يا با قيمت بسيار ارزان بود كه در ايران نيز دامنه آن بسيار وسعت يافته بود، به طوري كه بيش از دويست نوع از آنها موجود بود و البته به موازات وسعت دامنه چاپ و نشر آثار مسيحي در ايران، تعداد كتاب فروشي‌هاي آن نيز افزايش يافته به طوري كه سازمان انتشارات نور جهان سه مركز نشر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد قرن نوزدهم، خارج از خانه، بازار اصفهان، افغانستان Next Entries منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، چسبندگی هزینه‌ها، عدم تقارن زمانی سود، تقارن زمانی سود