منابع تحقیق درمورد نرخ بیکاری، سیستان و بلوچستان، خوداشتغالی، خراسان جنوبی

دانلود پایان نامه ارشد

مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند).
2) در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند).
3) در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند).
افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بودهاند نیز بیکار محسوب میشوند.
در ادامه به بررسی تغییرات نرخ بیکاری استانها در سالهای 1385 و 1390 میپردازیم.
آمارها و دادههای مرکز آمار نشان میدهند که تعداد بیکاران کشور در سال 1385 معادل 2674886 نفر بوده که نرخ بیکاری 11.3 درصدی را برای کشور به همراه داشته است. در سال 1390 تعداد بیکاران به 2877608 نفر افزایش یافته و منجر به افزایش نرخ بیکاری کشور به 12.3 درصد شده است.

نمودار 3-1: مقایسه نرخ بیکاری استانها در سالهای 1385 و 1390( اعداد به درصد میباشند)

نمودار 3-1 نشان میدهد که به غیر از استانهای خراسان جنوبی، لرستان، کردستان، ایلام، کرمان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری، سایر استانها نرخ بیکاری‌شان در سال 1390 بیشتر از نرخ بیکاری‌شان در سال 1385 بوده است. در برخی استانها طی دوره نرخ بیکاری کاهش یافته در حالی که تعداد شاغل آن استانها نیز کاهش داشتهاند، علت این امر کاهش در تعداد جمعیت فعال آن استانها طی دوره مورد بررسی هست. و همچنین در برخی از استانها نرخ بیکاری

نقشه 3-1: نرخ بیکاری استانها در سال 1385
افزایش یافته در حالی که تعداد شاغلان آن استانها نیز افزایش داشته است علت این امر افزایش در تعداد جمعیت فعال استانهای ذکر شده است.
بر اساس نقشه 3-1 استانهای یزد، خراسان شمالی، قم، خراسان رضوی تهران، سمنان و آذربایجان غربی در بین استانهای کشور دارای کمترین نرخ بیکاری در سال 1385 هستند.
همچنین استانهای ایلام، لرستان و سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ بیکاری در بین استانهای کشور در سال مذکور دارند.

نقشه 3-2: نرخ بیکاری استانها در سال 1390

در نقشه 3-2 تفاوت در نرخ بیکاری استانها در سال 1390 نسبت به نرخ بیکاری استانها در سال 1385 مشاهده میشود. به طوری که رنگهای تیره بیشتری در نقشه 3-2 نسبت به نقشه 3-1 وجود دارد که نشان از بیشتر شدن نرخ بیکاری در سطح استان هست. در سال 1390 استان خراسان جنوبی دارای کمترین نرخ بیکاری است، اما همچنان استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ بیکاری را دارد، نرخ بیکاری استانهای ایلام و لرستان یک سطح کاهش یافته است و اما نرخ بیکاری استان خوزستان به بالاترین سطح افزایش یافته و همراه استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ بیکاری کشور را دارند.

3-6 نتیجهگیری
در این فصل به معرفی تحلیل انتقال-سهم پرداخته شد. این روش دامنه وسیعی از موضوعات اقتصاد منطقهای و مطالعات شهری را پوشش میدهد. روش انتقال-سهم برای تحلیل و پیش‌بینی شرایط اقتصادی و اشتغال سطوح جغرافیایی، زیر منطقه و بالاتر از شهر میتواند مورد استفاده قرار گیرد و ابزاری مناسب جهت شناخت مزیتها و ویژگیهای مناطق است. در این روش آمار و اطلاعات میتواند درآمد، تولید، اشتغال، توریسم، بهرهوری و …باشد. در روش انتقال-سهم مقیاس مرجع به قاره، کشور یا استان گفته میشود که سطوح جغرافیایی مورد مطالعه با آن سنجیده میشود. این روش امروزه به علت داشتن نتایج کاربردی و عدم نیاز به آمارهای پیچیده نزد اقتصاددانان و سیاستگذاران منطقهای جایگاه ویژهای دارد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 مقدمه
در این فصل به بررسی رشد اشتغال استانها طی دوره 1385-1390 و مشخص کردن میزان تأثیرگذاری سیاستهای کشوری و استانی بر این تغییرات با روش انتقال-سهم پرداخته شده است.
ابتدا جداول مربوط به توزیع اشتغال استانها و تغییرات و متوسط رشد شاغلان در سه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی و جداول مربوط به نتایج محاسبات انتقال-سهم آورده شده است، سپس به شرح نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج مربوط به هر استان پرداخته شده است، و در نهایت صحت فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد تغییرات ساختاری، نرخ بیکاری، ساختار صنعت، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های امنیت شهری، فضاهای شهری، فضای شهری، ویژگی های جمعیت شناختی