منابع تحقیق درمورد منابع سازمان، منابع سازمانی، سیستم اطلاعاتی، مدیریت تغییر

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات خود، آنها را ناگزيز به پيوستن به بازارهاي جهاني كرده است. يكي از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات كه نقش مهمي در يكپارچگي اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلي پيوستن به بازار جهاني است، سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) است. اين سيستم هم اكنون به عنوان جديدترين و مؤثرترين ابزار برنامه ريزي كل منابع سازمان مطرح بوده و شامل يك نظام بهم پيوسته اطلاعاتي، مهندسي و مديريتي است كه همه نيازهاي يك سازمان را با نگرشي فرايندي (در جهت نيل به اهداف سازمان و يكپارچه سازي تمام عمليات) برآورده مي كند. ERP با يك نگاه متفاوت روند كليه فعاليتهاي شركتها را از حالت وظيفه گرايي به فرايند محوري تغيير جهت مي دهد.
پياده سازي ERP علاوه بر پر هزينه و وقت گير بودن با ايجاد تغييرات بنيادين در فرايندها باعث ايجاد تنشهايي در اكثر بخشهاي سازمان مي شود كه اگر سازمان بدون توجه و اطلاع از مشكلات و چالشهايي كه هنگام پياده سازي ERP با آنها مواجه خواهد شد، اقدام به پياده سازي كند، قطعاً با شكست مواجه خواهد شد.
1-2 بيان مسئله
بر اساس برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصليترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، زمينه نوسازي و بازسازي سياست ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي را جهت رفع نياز هاي كشور با عنايت به فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني فراهم نمايد.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) قصد دارد در چارچوب ماموريت سازماني خود يعني تحقيقات در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، سیاست های فوق الذكر را در تدوين برنامه هاي خود مد نظر قرارداده و به يكپارچه سازی اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمانی اقدام کند. زيرا نبود يكپارچگي اطلاعات در سازمان، بخشهاي مختلف را تبديل به جزايري مستقل از هم کرده و نبود توزيع مناسب و يكپارچه اطلاعات بين اجزاي مختلف باعث شده است كه هر بخشي تنها به بهينه كردن منافع خود بينديشد. ERP یکی از فناوریهای بسیار پیشرفته براي يكپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان است، اما سازمانهاي مختلف در پياده سازي آن شكست هاي قابل توجهي را تجربه كرده اند (سوه، كين و تاي ياپ1، 2002؛ و ريبرز و اسكو2، 2000). از اين رو، دغدغه خاطر مسئولين پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات شناسايي عوامل كليدي در پياده سازي موفقيت آمیز آن است تا از شكست احتمالي پروژه اجتناب كنند.
همانگونه که استيوز و پاستور3 (2002) بیان کرده اند با وجود اینکه اجرای ERP مزایای مشهود و غیرمشهودی برای سازمان دارد، اما چگونگی پیاده سازی آن یکی از مسائل کلیدی در مدیریت سازمانهاست. اجرای موفقیت آمیز ERP مستلزم شناسایی عوامل بازدارنده و جلوبرنده است. از این رو، لازم است در استقرار چنین سیستمی بر شرایط وضعی خاص سازمانها متمرکز شویم. استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی فرایند بسیار پیچیده ای است که علیرغم تلاش اندیشمندان و پژوهشگران برای شفاف سازی آن (بنگي، شارما و گودلا4، 1999؛ هولند و لایت5، 1999؛ هونگ و کیم6، 2002؛ سامرز و نلسون7، 2001)، جنبه های مجهول و مبهم آن نیازمند بررسی مجدد است. یکی از این جنبه های مجهول فقدان مدل های بومی و نامشخص بودن عوامل کلیدی تاثیرگذار است. ضروری است با تجمیع تحقیقات صورت گرفته و آزمون آنها در شرایط وضعی سازمانهای دولتی و غیردولتی مدل هایی را احصاء کرد که از برازش بالایی برای تبیین شرایط بومی کشور برخوردار باشد. بنابراین، این تحقیق در پی شناسايي عوامل مؤثر در پياده سازي موفقيت آميز ERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات است که مسئله اصلی این تحقیق محسوب میشود.
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
همه کسب وکارها نیاز اساسی به پردازش عملیات دارند. از این رو، سازمانها سيستم هاي كاربردی مختلفي را برای وظایف گوناگون ایجاد میکنند، اما در اکثر موارد این سیستم های کاربردی به صورت جزیره ای ایجاد میشوند. ایجاد سيستم هاي جزیرهای توسط سازمانها به دلایل مختلف قابل توجیه است. یک دلیل این است که سیستم‌ها اغلب از واحدهای وظیفهای سازمان پیروی می‌کردند؛ و هیچ دستورالعمل مدیریتی برای یکپارچه سازی وظایف وجود ندارد. امروزه، متناسب با رقابتی شدن فضای کسب و کار، سیستمی طراحی شده است که تمام عملیات اصلی سازمانهای مختلف را مدیریت کند و این مجموعه نرم‌افزاری بهعنوان بسته‌ برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) شناخته می شوند.
هرچند مطالعه در خصوص چگونگی استقرار ERPدر کشورهای صنعتی از دهه گذشته شروع شده است، اما گستره آن با در نظر گرفتن فرهنگ های مختلف در حدي نيست كه بتوان به حكم كلي و فراگير در اين خصوص دست يافت. درضمن، در خصوص شناسایی عوامل مؤثر در استقرار ERP در بین نظریه پردازان اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برادفورد8 (2003) با رویکرد مدیریتی عوامل مؤثر در استقرار ERP را بررسی کرده است، در حالیکه لو و کوانگ9 (2001) بر جنبه های نرم افزاری در استقرار ERP تأکید دارد. بنابراین، تحقیقاتی از این دست می تواند در ترمیم شکاف پژوهشی در خصوص پیاده سازی موفقیت آمیز ERP کارساز باشد.
اکنون که به دلیل شکل گیری فضای اَبَر رقابتی، دستگاههای اجرایی ناچار هستند در مسیر استقرار کسب و کار الکترونیکی حرکت کنند، مطالعه و بررسی در خصوص عوامل مؤثر بر استقرار سازوکارهای مختلف کسب و کار الکترونیکی از جمله برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) یک ضرورت اجتناب ناپذیر است تا بتوان برمبنای عوامل تاثیرگذار، سازوکارهای مدیریتی مناسبی را طراحی و بکار گرفت و این امر میزان نیاز به تحقیق در خصوص استقرار موفقیت آمیز ERP را نشان می دهد.
به علت تفاوت در شرايط محیطی کشورهای مختلف، اين احتمال را نبايد نادیده گرفت كه ممكن است تمامي عوامل مؤثر مطرح شده در ادبیات برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) در شرايط فرهنگي و اجتماعی بخش دولتی ایران، نقش تعيين كننده اي در استقرار ERP نداشته باشند. بنابراين، يافتههاي چنين پژوهش هايي هم از نظر علمي و هم كاربردي قابل توجه است و نميتوان پيشاپيش در خصوص سازگاري آن با ديگر يافته هاي پژوهشي قضاوت كرد زیرا شرايط يك سازمان منحصر به فرد است. از اين رو، اين احتمال را نبايد از نظر دور داشت كه يافته هاي اين پژوهش در غناي ادبیات ERP و همچنين راهنماي عملي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات براي برنامه ريزي استقرار بسيار اثر گذار باشد. به طور کلی، در اهمیت این پژوهش همین بس که یافته های آن می تواند در تدوین خط مشی های اداری برای استقرار ERP بسیار کارساز باشد.
1-4 اهداف تحقیق
اهداف علمی:
ارتقای دانش بومی کشور در زمینه استقرار موفقیت آمیز برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) با امعان نظر در شرایط وضعی سازمان های ایرانی است.
اهداف كاربردي :
هدف اين پژوهش شناخت عوامل كليدي مؤثر در پياده سازي موفقيت آميز سيستم ERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) و تعیین اهمیت رتبه ای هریک از عوامل تاثیرگذار است.
1-5 سؤالات پژوهش
سوالات اصلي تحقيق به صورت ذيل تنظيم مي شود :
1. عوامل كليدي در پياده سازي موفقيت آميز سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات كدامند؟
2. اولويت عوامل كليدي توفيق در پياده سازي موفقيت آميز سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات چگونه است؟
1- 6 قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش به شرح زیر قابل تبیین است:
1. قلمرو موضوعی: این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی ناظر بر استقرار برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) است.
2. قلمرو مکانی: این پژوهش در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام شده است.
3. قلمرو زمانی: این تحقیق از نظر زمانی یک تحقیق تک مقطعی است که در بازه زمانی سال 1392 انجام شده است.
1-7 متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش شامل عوامل کلیدی در اجرای موفقیت آمیز ERP هستند که بر اساس یافته های تحلیل عاملی به شرح زیر شناسایی شده اند:
1. مدیریت تغییر سازمانی
2. مدیریت پروژه استقرار
3. رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار
4. همسویی با نیازهای کاربران و کیفیت محصول
5. امنیت سیستم و سازگاری با سازمان
1-8 تعریف عملیاتی متغیرها
مدیریت تغییر سازمانی: فرایند تغییر در ابعاد مختلف سازمانی با رویکرد بهود مستمر است. در این پژوهش مدیریت تغییر سازمانی بر مبنای شاخص های زیر مورد سنجش قرار گرفته است: 1) نیاز افراد به استقرار ERP برای طرح ایده‌های جدید؛ 2) ضرورت آموزش كاركنان مرتب با ERP؛ 3) بهبود روش های سازمان از طريق پیاده سازی ERP؛ 4) سازگاري سيستم ERP با فرهنگ سازمانی؛ 5) مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني؛ 6) انعطاف پذيري نرم افزار ERP براي پوشش نیاز فنی کاربران؛ 7) تبديل و انتقال داده هاي سيستم هاي قبلي به سيستم ERP؛ 8) برنامه ریزی برای پیاده سازی پروژه ERP؛ 9) ضرورت يكپارچگي منابع سازمان در راهبردهاي پژوهشگاه؛10) انگيزه مدیران براي پیاده سازی سيستم ERP؛ 11) جايگزيني روشهاي منعطف بجاي رویه های خشک؛ 12) یکپارچه سازی سيستم هاي قبلي از طریق ERP و 13) تأكيد بر پشتيباني و مشاوره تیم پیاده سازي ERP.
مدیریت پروژه استقرار: فرایند طراحی و استقرار کارآمد و اثربخش یک پروژه در یک سازمان است. در این پژوهش مدیریت پروژه استقرار بر مبنای شاخص های زیر مورد سنجش قرار گرفته است: 1) توان مالي لازم براي پوشش هزينه استقرار ERP؛ 2) همسويي سيستم ERP با جهت گيري راهبردي پژوهشگاه؛ 3) تأكيد بر مديريت پروژه در پیاده سازی سيستم ERP؛ 4) تأمين نيازهاي ذي نفعان در پیاده سازی سيستم ERP؛ 5) مشارکت كاركنان در فرايند طراحي و استقرار سيستم ERP؛ 6) حمایت مدیريت ارشد از مراحل مختلف پیاده سازی سيستم و 7) انگيزه مدیران براي پیاده سازی سيستم ERP.
رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار: طراحی نرم افزار هر سیستم اطلاعاتی مبتنی بر اصول مهندسی خاصی است که باید همتراز با ساختار سازمانی صورت گیرد. در این پژوهش رعايت اصول طراحي و همترازي با ساختار بر مبنای شاخص های زیر مورد سنجش قرار گرفته است: 1) تأكيد بر معروفيت و اعتبار نشان تجاري ERP؛ 2) تأكيد بر کوتاه بودن زمان طراحي و نصب ERP؛ 3) تأكيد بر چند زبانه بودن نرم افزار سيستم ERP؛ 4) رعايت اصل راحتي كار با نرم افزار سيستم ERP و 5) تأكيد بر سازگاري ERP آن با ساختار پژوهشگاه.
همسویی با نیازهای کاربران و کیفیت محصول: طراحی سیستم اطلاعاتی متناسب با نیازهای کاربران با کیفیت اطلاعاتی در ابعاد سه گانه زمانی، محتوایی، و شکلی (آهیتوف و نیومان10، 1990). در این پژوهش همسويي با نيازهاي كاربران و كيفيت محصول بر مبنای شاخص های زیر مورد سنجش قرار گرفته است: 1) پوشش کامل فرایندها در طراحي نرم افزار ERP؛ 2) قابلیت شخصی سازی نرم افزار ERP؛ 3) راهبرد خريد نرم افزار ERP و 4) اعتبار و سابقه مثبت مشاوران استقرار ERP
امنیت سیستم و سازگاری با سازمان: تأمین امنیت سیستم اطلاعاتی با امعان نظر به ماهیت و حساسیت وظایف سازمان. در این پژوهش امنيت سيستم و سازگاري با سازمان بر مبنای شاخص های زیر مورد سنجش قرار گرفته است: 1) تأكيد بر ارتقاي امنیت سيستم ERP؛ 2) تأكيد بر سازگاري سيستم ERP با شبکه هاي داخلي سازمان؛ 3) بکارگیری مشاوران بومی در استقرار ERP.
1-9 ساختار پژوهش
این گزارش پژوهش در قالب پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است:
فصل اول: در این فصل کلیات پژوهش مطرح شده است که شامل چكيده، مقدمه، بیان مسئله، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، پرسشهاي پژوهش، تعیین قلمرو پژوهش، متغيرهاي پژوهش، تعريف اصطلاحات و واژگان می باشد.
فصل دوم: در اين فصل ادبيات پژوهش تشريح شده است كه شامل: تعریف سیستم ERP، مدل های اجرای ERP، پيشينه پژوهش، تحقيقات مرتبط، مدل مفهومی تحقیق و جمع بندی فصل می باشد.
فصل سوم: در اين فصل روش تحقيق تشريح شده است كه شامل: مقدمه، روش تحقيق، جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه‌گيري، مدل مفهومی پژوهش

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد مدیریت عالی، مدیریت تغییر، عوامل کلیدی، کسب و کار Next Entries منابع تحقیق درمورد سهم بازار، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، ارزش در سازمان