منابع تحقیق درمورد منابع سازمان، منابع سازمانی، انتقال اطلاعات، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

، متغیرهای پژوهش، ابزار گردآوري داده ها (پرسشنامه)، بررسي روايي و پايايي (اعتبار) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، توصیف داده ها، روش تجزيه و تحليل داده‌ها، آمار توصيفي، تحلیل عاملی، تهیه ماتريس همبستگي انتخاب، دوران عامل‌ها و نتيجه گيري می باشد.
فصل چهارم: در اين فصل تجزيه و تحليل داده ها تشريح شده است كه شامل: اطلاعات جمعیت شناختی، توصیف داده ها، تحلیل داده ها، استخراج عوامل کلیدی موفقیت در اجرای موفقیت آمیز ERP، استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران و تحليل فريدمن است.
فصل پنجم: در اين فصل به بحث و تفسیر داده ها پرداخته شده است كه شامل: مقدمه، نتايج توصيف داده ها، توصيف عاملها، نتايج تحليل دادهها، تحليل فريدمن11، محدوديتهاي پژوهش، پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای پژوهش، پیشنهاد بر مبنای توصیف عوامل، پیشنهاد بر مبنای تحلیل عاملی و توصیه به سایر پژوهشگران است.

2-1 مقدمه
سيستم هاي ERP 12 عبارتند از راه حل هاي يكپارچه نرم افزاري، به منظور مديريت منابع سازماني.
اين سيستم ها نه تنها قادر به برنامه ريزي منابع سازمان مي باشند، بلكه مي توانند كليه واحدها و كاركردهاي شركت را در يك سيستم يكپارچه كامپيوتري تلفيق نموده و نياز واحدهاي گوناگون را برآورده سازند. در واقع در سيستم هاي ERP سعي شده است كه با بهره گيري از آخرين فن آوري هاي به دست آمده در زمينهي تكنولوژي اطلاعاتي، زير سيستم هاي مختلف موجود در سازمانها به صورت يكپارچه و مرتبط درآيند (قصاب پور دهخوارقائي، 1389).
پياده سازي سيستم ERP‌ يكي ازچالش هاي اصلي دهه اخير است، به طوري كه سازمانها، سرمايه گذاري در سيستم هاي ERP را يك استراتژي مهم مي دانند كه براي سازمان مزيت رقابتي ايجاد مي كند، ولي علي رغم اهميت استراتژيكي اين سيستم ها، اكثر پروژه هاي پياده سازي اين سيستم ها در مراحل اوليه پياده سازي و راه اندازي با شكست مواجه مي شوند. به طوري كه محققان نرخ شكست 40 الي 60 درصدي را عنوان مي كنند (چائو و همكاران13، 2008).
از آنجاييكه پروژه هاي ERP مستلزم صرف زمان، هزينه و نيروي انساني هنگفتي براي سازمان مربوطه هستند، مديران اغلب اجراي اين سيستم ها را از دشوارترين پروژه ها مي دانند. به عقيده صاحبنظران، نرخ بالاي شكست پروژه هاي ERP درك بهتر عوامل كليدي مؤثر را مي طلبد. با توجه به آنچه عنوان شد جمع آوري، تجزيه و تحليلي و انتشار اطلاعاتي كه بتواند در انتخاب هرچه بهتر اين بسته نرم افزاري و اجراي موفق تر اين سيستم ها به سازمانها و شركت هاي استفاده كننده كمك كند، بسيار مهم و ضروري به نظر مي رسد.
به رغم گسترش روز افزون سيستم ERP در سطح جهان و به خصوص در ميان سازمانها، شركت هاي توليدي و كارنجات، هنوز بحث اجراي سيستم ERP در سازمانها به طوركامل وارد نشده است. پژوهش حاضر با عنوان شناسايي عوامل كليدي مؤثر در پياده سازي موفقيت آميز سيستم ERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات صورت گرفته است.
2-2 تعريف ERP
بسته نرم افزاری کاربردی ERP ، يک مجموعه از ماژولهای يکپارچه آماده راه اندازی از پيش طراحی شده و از پيش مهندسی شده ای است که تمام فرايندهای تجاری سازمان را پوشش می دهد (رهنورد، 1389).
به عبارت ديگر ERP يک بسته نرم‌افزاري تجاري است که هدف آن يکپارچه‌سازی اطلاعات و جريان آنها بين تمامي بخش‌هاي سازمان از جمله مالي، حسابداري، منابع انساني، زنجيره تأمين و مديريت ارتباط با مشتريان است (داونپورت14، 1998).
2-3 مزاياي پياده سازي ERP
  از مزایای مهم ERP می توان موارد زیر را برشمرد:
1. ایجاد یکپارچگی سازمانی : هدف عمده ERP ، یکپارچه سازی تمامی بخشها و جریانهای اطلاعات کارکردی یک سازمان، به شکل یک سیستم کامپیوتری واحد که قادر به برطرف کردن تمامی نیازهای سازمان باشد.
2. توسعه زیر ساخت لازم به منظور وارد شدن به تجارت الکترونیک (E- Business) .
3. حذف فعالیتهای تکراری.
4. ثبت داده های عملیاتی در حین انجام کار.
5. حفظ امنیت نگه داری داده ها به صورت متمرکز و برنامه ریزی شده.
6. دسترسی سریع و به روز به داده ها.
7. كاهش شدید مصرف کاغذ.
8. بهبود تصمیم گیری به دلیل دسترسی به داده های به روز و مناسب.
9. پس از استقرار در زمان کوتاهی باز دهی سازمان را افزایش می دهد.
10. کنترل بودجه بهتر و مؤثرتر، بهبود برنامه ریزی و فرآیندهای مالی را نتیجه می دهد.
11. پشتیبانی مؤثر در فرآیند تصمیم گیری را خواهد داشت.
12. پیاده سازی آن فرصت مغتنمی را برای مهندسی مجدد سازمان فراهم می سازد.
13. باعث ساده سازی و استاندارد شدن روشها می شود.
14. در بلند مدت هزینه های سرمایه گذاری در بخش IT را کاهش می دهد.
15. ابزار مشترک سازمانی در اجرای فرآیندها و سیستمها بصورت به هم پیوسته ایجاد می کند.
16. سیستمهای مجزا و پراکنده حذف خواهند شد.
17. فرآیندهای غیر مؤثر دستی حذف خواهند شد.
18. یکپارچه سازی تمام عملکردها از قبل برقرار شده است.
19. وابستگی به نیروی انسانی کم می شود.
20. به اشتراک گذاری اطلاعات در سطح کسب وکار به سادگی حاصل  می شود.
21. مديران و كارمندان سازمان می توانند به صورت Online ارتباط داشته باشند.
22. یکپارچگی پایگاه داده، دریافت اطلاعات در بخش های مختلف سازمان را تسهیل نموده و از افزونگی نگهداری و گردش اطلاعات ممانعت می نماید.
23. سیستم ERP با توجه به اینکه فراروش ها را در نهاد خود منتقل می نماید بنابراین به عنوان پروژه های مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری، فرآیندها و ساختار سازمان ارزیابی می گردد، لذا مکانیزاسیون وضعیت موجود سازمان به هیچ وجه از اهداف اینگونه سیستم ها نمی باشد.
24. با توجه به یکپارچگی نرم افزار و پایگاه داده، استقرار این سیستم با شفاف سازی سازمان و فرآیندهای آن منجر به تسهیل در تصحیح و گسترش فرآیندها و ممانعت از سوء استفاده های مالی و … می گردد.
25. افزایش سهولت در ارتقاء فناوری اعم از فناوری های اطلاعات نظیر اتوماسیون صنعتی، به این علت که سامانه های ERP حاوی بستر اینگونه فناوری ها بوده و قابلیت یکپارچگی مناسبی را درخود دارند.
26. ERP باعث افزایش قابلیت های نظیر برونسپاری، همکاری های بین شرکتی، مدیریت روابط با مشتریان و یا سرمایه گذاری مشترک در سازمان ها می گردد.
27. ارتقاء کیفیت فرآیند تصمیم گیری با عنایت به استفاده از سامانه های پشتیبان تصمیم DSS15 و هوش تجاری
28. افزایش کنترل های مالی و امکان مشاهده و تصحیح گلوگاه های سازمان، یکی دیگر از منافع استقرار ERP می باشد.
29. تمامی موارد فوق منتهی به کاهش هزینه ای نیروی کار و به طبع آن کاهش بهای تمام شده خدمات می گردد.
30. یکی دیگر از نقاط بسیار پررنگ در استقرار سیستم های ERP استفاده از قابلیت های برنامه ریزی آنها است، به عنوان مثال برنامه ریزی آموزش حین خدمت نیروها، برنامه ریزی تامین و توزیع منابع، برنامه ریزی ارائه خدمات رفاهی و درمانی و صدها قابلیت مشابه دیگر.
2-4 زمينه هاي مشكل ساز در ERP
همانطور كه در شكل (2-1) نشان داده شده است، مسائلي كه باعث شكست سيستم هاي اطلاعاتي مي شوند به گروه هاي متعددي تقسيم مي شوند.

شكل 2-1: زمينه هاي مشكل آفرين در سيستم هاي اطلاعاتي

زمينه هاي اصلي مشكلات عبارتند از :
1- طراحي :
طراحي سيستم ممكن است براي تأمين نيازهاي اساسي كسب و كار يا بهبود عملكرد سازماني با شكست مواجه شود. اطلاعات ممكن است به اندازه كافي توليد نشود يا به شكلي ارائه شود كه غير قابل درك و استفاده باشد، يا اطلاعات نادرستي ارائه كند كه احياناً مربوط به قسمتي ديگر از سازمان باشد. گاه ممكن است كار با سيستم ممكن است با رابط هاي گرافيك ضعيف طراحي شده باشد (عرب مازار يزدي و همكاران. 1386).
2- داده ها :
در يك سيستم ممكن است داده ها از حد بالايي از عدم دقت و عدم تجانس برخوردار باشند. اطلاعات در زمينه خاص، ممكن است غلط يا ناواضح باشد يا براي اهداف خاص كاري و تجاري نتوان آنها را مورد استفاده قرار داد. اطلاعات لازم براي تصميم در مورد عمل تجاري خاص ممكن است به علت نقص داده ها عملاً در دسترس نباشد (عرب مازار يزدي و همكاران، 1386).

3- هزينه ها :
برخي از سيستم ها بسيار خوب عمل مي كنند، اما هزينه پياده سازي آنها بسيار بالاتر از بودجه تعيين شده قرار گرفته است. گاه اتمام برخي از سيستم ها ممكن است بسيار هزينه بر باشد. در هر حالت، هزينه هاي بيش از اندازه را نمي توان با ارزش هايي توجيه كرد كه سيستم ايجاد مي كند (عرب مازار يزدي و همكاران، 1386).
4- عمليات :
سيستم به خوبي عمل نمي كند. اطلاعات به موقع و به شيوه اي مؤثر توليد نمي شوند، زيرا سيستم رايانه اي مسئول پردازش اطلاعات از كار مي افتد. وقت زيادي صرف از سرگيري كارهايي ميشود كه به طور دائم قطع مي شوند و باعث تأخير در انجام كارها و از دست دادن برنامه زمان بندي شده براي انتقال اطلاعات مي شوند و باعث تأخير در انجام كارها و از دست دادن برنامه زمان بندي شده براي انتقال اطلاعات مي شوند. اين اشكالات را نمي توان تنها به اشكالات فني سيستم هاي اطلاعاتي مربوط دانست، منابع غير فني نيز به نوبه خود در اين امر سهيم هستند. در واقع، اغلب مشكلات منجر به شكست سيستم هاي اطلاعاتي، از عوامل سازماني نشات مي گيرند (لئودان16، 2002)، (عرب مازار يزدي و همكاران، 1386).
2-5 روندهاي جديد ERP
ERP با بررسی کلیه روندهای سازمان و تأثیر آنها بر یکدیگر امکان مهندسی مجدد، بهینه سازی فعالیت ها و در نهایت افزایش بهره وری و کارایی سازمان را فراهم می آورد.
ERP با ایجاد بستر اطلاعاتی مناسب و تغییر در نگرش و فرهنگ سازمانی به همراه بهینه سازی روندها و چالاکی حاصل از بستر فراهم شده، امکان برنامه‌ریزی طبق شرایط سازمان را فراهم می سازد.
به این ترتیب سازمان خواهد توانست بطور یکپارچه در راستای ایجاد مزایای رقابتی، افزایش درآمد و تحقق اهداف سازمانی گام بردارد.
2-6 چرا سازمانها به ERP نیاز دارند؟
بقای سازمان ها وابسته به کسب موفقعیت در فضای رقابتی است .در بازارهای رقابتی امروز طول عمر مزایای رقابتی سازمانها کاهش یافته است به همين دليل بايد به سرعت روندها را در جهت بدست آوردن مزایای جدید رقابتی بهینه سازی کرد.
برای این منظور نیاز به ابزاری است که در لحظه توانایی جمع آوری سریع اطلاعات از همه ابعاد سازمان و مدلسازی دقیق بر اساس شرایط کل سازمان مانند شكل (2-2) را داشته باشد.

شكل 2-2: مدلسازي جريان اطلاعات براي كل سازمان
2-7 ERP و تکنولوژی
منابع سازمانی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف ) منابع مالی
ب) منابع انسانی
ج ) تجهیزات و امکانات سازمان
براي برنامه ريزي دقيق در راستاي استفاده بهينه از منابع سازمان، نياز به شناسايي تأثير هر فرآيند بر هر يك از
سه دسته منابع فوق مي باشد.
ERP با ایجاد بستر مناسب و استفاده صحیح از ابزار و فن‌آوری اطلاعات می تواند با سرعت و دقت بسیار بالا و در وسعت کافی به بررسی تأثیر روندها بركليه منابع سازمانی بپردازد.
با تکیه بر این ابزار می توان:
• در هر لحظه ظرفیت آزاد منابع مختلف را شناسایی کرد
• با شبیه سازی فرایندها تأثیر آنها بر منابع را پیش بینی کرد
• جهت استفاده بهینه از منابع سازمان برنامه ریزی کرد
2-8 عوامل مؤثر بر استقرار ERP
در بررسی عوامل انسانی مؤثر بر استقرار سیستمهای ERP در سازمانهای دولتی ایران به عواملی با تاثیر مثبت و منفی برخورد می کنیم. براساس یافته های در این پژوهش، در پنج مرحله تشخیص نیاز، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل و طراحی، اجرا و بهره برداری، نگهداری و بهبود سیستم، بیشترین موانع انسانی در مراحل طراحی و اجرا بروز می کنند که عمدتاً مرتبط با ویژگیهای فردی و سازمانی رهبران هستند. جدول (2-1) در مجموع 31 مانع را برای کاربرد فناوری اطلاعات نشان می دهد که از پژوهشها و مطالعات

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد مدیریت عالی، مدیریت تغییر، عوامل کلیدی، کسب و کار Next Entries منابع تحقیق درمورد سهم بازار، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، ارزش در سازمان