منابع تحقیق درمورد منابع سازمان، تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

سابقه کار
درصد
تعداد
سابقه کار (سال)
0/7
13
کمتر از 5
8/10
20
5 تا 10
0/33
61
10 تا 20
4/45
84
بیشتر از 20
8/3
7
بی پاسخی
100
185
کل

نمودار 4-2 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار

4-2-3 تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به حسب تحصيلات
سئوال سوم در اين بخش مربوط به سطح تحصيلات افراد پاسخگو مي باشد كه سه گزينه ليسانس، فوق ليسانس و دكتري براي اين سئوال طراحي شده است. یافته های حاصل از تحلیل آماری تحصيلات پاسخگويان در جداول (4-3) و نمودار (4-3) نشان مي دهد كه 5/19 درصد تحصيلات ليسانس، 9/64 درصد تحصيلات فوق ليسانس و 9/11 درصد تحصيلات دكتري دارند.

جدول 4-3 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
درصد
تعداد
تحصیلات
5/19
36
لیسانس
9/64
120
فوق لیسانس
9/11
22
دکتری
8/3
7
بی پاسخی
100
185
کل

نمودار 4-3 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات

4-2-4 تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به سمت سازماني
سئوال چهارم در اين بخش مربوط به سمت سازماني افراد پاسخگو مي باشد كه دو گزينه مدير و كارشناس براي اين سئوال طراحي شده است.
یافته های حاصل از تحلیل آماری سمت سازماني پاسخگويان در جداول (4-4) و نمودار (4-4) نشان مي دهد كه 9/85 درصد سمت كارشناس و 3/10 درصد سمت مدير دارند.

جدول 4-4: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازماني
درصد
تعداد
سمت
9/85
159
کارشناس
3/10
19
مدیر
8/3
7
بی پاسخی
100
185
کل

نمودار 4-4: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازماني

4-3. آمارهای توصیفی
در این قسمت به توصیف هر یک از شاخص های مورد ارزیابی قرار گرفته در پژوهش پرداخته می شود. آمارهاي توصيفي شاخص ها بر مبناي عوامل احصاء شده، گروه بندي می شوند. به عبارت ديگر، در قالب 5 جدول مستقل، آمارهاي توصيفي متغيرهاي هر عامل ارائه و از نظر مطلوبيت تحليل شده اند.
در عامل اول، شاخص ” بهبود روش های سازمان از طريق پیاده سازی ERP ” دارای بیشترین میانگین، معادل 3.43 و شاخص ” مشاركت كاركنان در فرايند طراحي و استقرار سيستم ERP ” کمترین مقدار میانگین معادل 2.05 را به خود اختصاص داده است.

جدول 4-5: آمارهای توصیفی شاخص های عامل اول
شاخص ها
تعداد
كمينه
بيشينه
ميانگين
انحراف معيار
تأكيد بر آموزش كاركنان استقرار موفقیت آمیز ERP
185
1.00
5.00
2.47
1.37
تأكيد بر مشاوره تیم پیاده سازي در طول اجرای پروژه
185
1.00
5.00
2.54
1.42
تأكيد بر تأمين نيازهاي ذي نفعان خارج از پژوهشگاه
185
1.00
5.00
2.92
1.11
تأكيد بر سازگاري سيستم ERP با هنجارهاي سازماني
185
1.00
5.00
2.82
1.04
تأكيد بر سازگاري سيستم ERP با فرهنگ سازمانی
185
1.00
5.00
2.83
1.05
قابلیت شخصی سازی نرم افزار ERP
185
1.00
5.00
2.73
.98
تأكيد بر ارتقاي امنیت سيستم
185
1.00
5.00
3.02
1.19
تأكيد بر يكپارچگي منابع سازمان در راهبردهاي پژوهشگاه
185
1.00
5.00
3.36
0.82
بهبود روش های سازمان از طريق پیاده سازی ERP
185
1.00
5.00
3.43
1.04
مشاركت كاركنان در فرايند طراحي و استقرار سيستم ERP
185
1.00
5.00
2.05
1.13
مطرح ساختن ایده‌های افراد از طريق استقرارERP
185
1.00
5.00
3.11
1.15
افزايش پهناي باند شبكه براي استقرار ERP
185
1.00
5.00
3.30
0.94
راهبرد خريد نرم افزار
185
1.00
5.00
2.72
0.98
مديريت تغيير سازماني
185
1.77
4.46
2.87
0.74

در عامل دوم، شاخص ” توان مالي پژوهشگاه براي پوشش هزينه استقرار ERP ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.56 و شاخص ” برنامه ریزی مدون برای گذار از وضع موجود به مطلوب ” کمترین مقدار میانگین معادل 2.80 را به خود اختصاص داده است.

جدول 4-6: آمارهای توصیفی شاخص های عامل دوم
انحراف معيار
ميانگين
بيشينه
كمينه
تعداد
شاخص
.87792
3.6865
5.00
1.00
185
انگيزه لازم مدیران براي پیاده سازی سيستم ERP
.68999
3.8000
5.00
1.00
185
همسويي سيستم ERP با جهت گيري راهبردي پژوهشگاه
.77955
3.6865
5.00
1.00
185
حمايت مدیريت ارشد از مراحل پیاده سازی سيستم ERP
.77045
3.0649
5.00
1.00
185
جايگزيني روشهاي منعطف بجاي رویه های خشک
.90572
3.0757
5.00
1.00
185
تأكيد بر مديريت پروژه در پیاده سازی سيستم ERP
1.03471
2.8054
5.00
1.00
185
برنامه ریزی مدون برای گذار از وضع موجود به مطلوب
.75734
4.5622
5.00
1.00
185
توان مالي پژوهشگاه براي پوشش هزينه استقرار ERP
.55570
3.5259
5.00
1.86
185
مديريت پروژه استقرار

در عامل سوم، شاخص ” اولويت مشاوران بومی در پروژه ERP ” دارای بیشترین میانگین، معادل 3.01 و شاخص ” تأكيد بر چند زبانه بودن نرم افزار در طراحي سيستم ERP” کمترین مقدار میانگین معادل 1.64 را به خود اختصاص داده است.

جدول 4-7: آمارهای توصیفی شاخص های عامل سوم
انحراف معيار
ميانگين
بيشينه
كمينه
تعداد
شاخص
1.04308
2.6054
5.00
1.00
185
اعتبار و سابقه مشاوران در طراحي و استقرار سيستم ERP
.89071
3.0108
5.00
1.00
185
اولويت مشاوران بومی در پروژه ERP
1.21010
2.0919
5.00
1.00
185
تأكيد بر معروفيت نشان تجاري در خريد و نصب ERP
.97290
1.6486
5.00
1.00
185
تأكيد بر چند زبانه بودن نرم افزار در طراحي سيستم ERP
.80290
2.8865
5.00
1.00
185
مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني در استقرار ERP
.73898
2.4486
4.60
1.00
185
رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار

در عامل چهارم، شاخص ” تأكيد بر سازگاري سيستم با شبکه هاي داخلي سازمان ” دارای بیشترین میانگین، معادل 3.42 و شاخص ” تأكيد بر استقرار موفقيت آميز ERP در کوتاه مدت ” کمترین مقدار میانگین معادل 3.13 را به خود اختصاص داده است.

جدول 4-8: آمارهای توصیفی شاخص های عامل چهارم
انحراف معيار
ميانگين
بيشينه
كمينه
تعداد
شاخص
.85740
3.4270
5.00
1.00
185
تأكيد بر سازگاري سيستم با شبکه هاي داخلي سازمان
.89973
3.4162
5.00
1.00
185
ضرورت تبديل داده هاي سيستم هاي قبلي به سيستم ERP
.81967
3.1351
5.00
1.00
185
تأكيد بر استقرار موفقيت آميز ERP در کوتاه مدت
.78083
3.3189
5.00
1.00
185
پوشش کامل فرایند های پژوهشگاه در طراحي نرم افزار ERP
.65230
3.3243
5.00
1.25
185
همسويي با نيازهاي كاربران

در عامل پنجم، شاخص ” تأكيد بر انعطاف پذيري ERP براي پوشش نیاز فنی کاربران ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.29 و شاخص ” تأكيد بر سازگاريERP با ساختار پژوهشگاه ” کمترین مقدار میانگین معادل 3.76 را به خود اختصاص داده است.

جدول 4-9: آمارهای توصیفی شاخص های عامل پنجم
انحراف معيار
ميانگين
بيشينه
كمينه
تعداد
شاخص
1.12406
4.2703
5.00
1.00
185
رعايت اصل راحتي كار با نرم افزار سيستم در مرحله استقرار
.93900
4.2919
5.00
1.00
185
تأكيد بر انعطاف پذيري ERP براي پوشش نیاز فنی کاربران
.84550
3.7622
5.00
1.00
185
تأكيد بر سازگاري ERP با ساختار پژوهشگاه
.76160
4.1081
5.00
1.67
185
كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار

4-3 آمارهای تحلیلی
در این بخش از طریق تحلیل داده ها به پرسشهای پژوهش پاسخ داده می شود.
سوال اصلی: عوامل كليدي در پياده سازي موفقيت آميز سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) در پژوهشگاه فناوري ارتباطات و اطلاعات كدامند؟
برای پاسخ به سوال فوق ابتدا باید از کفایت نمونه برداری اطمینان حاصل کرد . برای تعیین کفایت نمونه گیری از آماره KMO استفاده شد. همان طور که در جدول نشان داده شده است، مقدار این آماره برابر با854/0 است که نشان می دهد کفایت نمونه برداری خوب و مناسب بوده است (بیشتر از 7/0). آزمون کرویت بارتلت نشان دهنده این است که آیا تحلیل عاملی برای تحلیل داده ها تکنیک مناسبی است یا خیر. چون سطح معناداری برابر با 0.000 است تحلیل عاملی، تکنیک مناسبی برای تحلیل داده ها می باشد.

جدول 4-10: نتایج آزمون کرویت بارتلت وKMO
854.
کفایت نمونه (KMO)
4096.519
آزمون بارتلت
مقدار خی دو
496
درجه آزادي
.000
سطح معناداري

4-3-1 استخراج عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP
همان طور که در جدول 4-6 دیده می شود، با استفاده از چرخش واریمکس، متغیرهای 23 گانه روی پنج عامل سوار شدند که به شرح زیر تشریح میشود:

جدول 4-11: عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان
سوال ها
عوامل

1
2
3
4
5
عامل اول: مدیریت تغییر سازمان مبتنی بر استقرار ERP

نیاز افراد به استقرارERP برای طرح ایده‌های جدید
85/0

ضرورت آموزش كاركنان مرتب با ERP
81/0

بهبود روش های سازمان از طريق پیاده سازی ERP
79/0

سازگاري سيستم ERP با فرهنگ سازمانی.
78/0

مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني
78/0

تأكيد بر امنيت نرم افزار ERP
69/0

تبديل و انتقال داده هاي سيستم هاي قبلي به سيستم ERP
66/0

برنامه ریزی برای پیاده سازی پروژه ERP
62/0

ضرورت يكپارچگي منابع سازمان در راهبردهاي پژوهشگاه
62/0

انگيزه مدیران براي پیاده سازی سيستم ERP
61/0

جايگزيني روشهاي منعطف بجاي رویه های خشک
55/0

یکپارچه سازی سيستم هاي قبلي از طریق ERP
53/0

تأكيد بر پشتيباني و مشاوره تیم پیاده سازي ERP
45/0

عامل دوم: مدیریت مؤثر پروژه استقرار سیستم

توان مالي لازم براي پوشش هزينه استقرار ERP

79/0

همسويي سيستم ERP با جهت گيري راهبردي پژوهشگاه

66/0

تأكيد بر مديريت پروژه در پیاده سازی سيستم ERP

63/0

تأمين نيازهاي ذي نفعان در پیاده سازی سيستم ERP

61/0

مشارکت كاركنان در فرايند طراحي و استقرار سيستم ERP

50/0

حمایت مدیريت ارشد از مراحل مختلف پیاده سازی سيستم

46/0

انگيزه مدیران براي پیاده سازی سيستم ERP

44/0

عامل سوم: رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار

تأكيد بر معروفيت و اعتبار نشان تجاري ERP

84/0

تأكيد بر کوتاه بودن زمان طراحي و نصب ERP

72/0

تأكيد بر چند زبانه بودن نرم افزار سيستم ERP

69/0

رعايت اصل راحتي كار با نرم افزار سيستم ERP

66/0

تأكيد بر سازگاري ERP آْن با ساختار پژوهشگاه

52/0

عامل چهارم: همسویی با نیازکاربران و کیفیت محصول

پوشش کامل فرایندها در طراحي نرم افزار ERP

67/0

قابلیت شخصی سازی نرم افزار ERP

61/0

راهبرد خريد نرم افزار ERP

59/0

اعتبار و سابقه مثبت مشاوران استقرار ERP

49/0

عامل پنجم: كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار

تأكيد بر انعطاف پذيري ERP براي پوشش نیاز فنی کاربران

78/0
تأكيد بر سازگاري سيستم ERP با شبکه هاي داخلي سازمان

75/0
رعايت اصل راحتي كار با نرم افزار سيستم در مرحله استقرار

58/0
ارزش ویژه
55/7
78/3
53/3
89/2
57/2
واریانس
61/23
83/11
05/11
03/9
04/8
واریانس تجمعی
61/23
44/35
50/48
54/55
59/63
آلفای کرونباخ
89/0
78/0
79/0
77/0
77/0

نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که 32 سئوال مربوط به پرسشنامه شناسايي عوامل كليدي مؤثر در پياده سازي سيستم ERP، 5 عامل كليدي در پياده سازي موفقيت آميز سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) در پژوهشگاه فناوري ارتباطات و اطلاعات دخیل هستند که فاکتورهای اول تا پنجم به ترتیب 6/23% ، 8/11% ، 11% و 9% و 8 % از واریانس کل متغیرها را تبیین می

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سیستم ERP، جامعه آماری، نیازمندی ها، آموزش و یادگیری Next Entries منابع تحقیق درمورد اصول طراحی، مدیریت تغییر، عوامل کلیدی، محدودیت ها