منابع تحقیق درمورد مشاهدهاي، سازي، دادههاي، شبيه

دانلود پایان نامه ارشد

3 و (ب) مدل CGCM 119
شکل (4-6) نمودار فراواني دماي متوسط روزانه داده هاي مشاهده‌اي و شبيه سازي
در دوره ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 120
شکل (4-7) سري زماني داده‌هاي مشاهده‌اي و شبيه ‌سازي شده دوره (1990-1980)
دماي متوسط روزانه ، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 121
شکل (4-8) نمودار پراکنش باقي مانده‌ها در مقابل دادههاي مشاهده‌اي دماي متوسط
روزانه دوره ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 122
شکل(4-9) هيستوگرام فراواني باقي ماندهها، متوسط درجه حرارت روزانه در دوره
ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و(ب) مدل CGCM 123
شکل (4-10) (الف) نمودار پراکش باقي ماندهها، (ب) فراوني دادهها مشاهدهاي و
شبيه سازي (ج) نمودارپراکنش دادهها مشاهدهاي در مقابل دادههاي شبيهسازي شده،
حداکثر درجه حرارت، در دوره ارزيابي(1990-1976) 124

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-11) نتايج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهي داده هاي مشاهدهاي و
شبيه سازي به روش حداکثر تعميم يافته در دوره ارزيابي، (1990-1976)،
(الف) مدل HadCM3 و(ب) مدل CGCM 125
شکل (4-12) نتايج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهي داده هاي مشاهدهاي
وشبيه سازي روش تابع نمايي توسعه يافته ، در دوره ارزيابي، (1990-1976)،
(الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 126
شکل (4-13) نتايج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهي دادههاي مشاهدهاي
و شبيهسازي توزيع گمبل در دوره ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3
و (ب) مدل CGCM 127
شکل (4-14) نتايج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانه ، دادههاي مشاهدهاي و
شبيه سازي توزيع تجربي ، در دوره ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3
و (ب) مدل CGCM 128
شکل (4-15) دادههاي شبيهسازي و مشاهدهاي متوسط درجه حرارت ماهانه در
دوره ارزيابي(1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 130
شکل (4-16) دادههاي شبيه سازي و مشاهدهاي حداکثر درجه حرارت ماهانه در دوره
ارزيابي (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 131
شکل (4-17) دادههاي شبيه سازي و مشاهدهاي حداقل درجه حرارت ماهانه در دوره
ارزيابي(1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 132
شکل (4-18) متوسط درجه حرارت مشاهدهاي و شبيه سازي شده با استفاده از دادههاي
مشاهدهاي و مدلها در دوره پايه (1990-1961) در ايستگاه کرمان 135
شکل(4-19) متوسط درجه حرارت مشاهدهاي در دوره پايه و شبيهسازي
( الف) دهه2020، (ب) دهه2050، (د) دهه2080، (ر) حداکثرمطلق درجه حرارت در دوره
پايه و دهه 2080 و (ز) حداقل مطلق درجه حرارت در دوه پايه و دهه 2080 به تفکيک مدل 140
شکل (4-20) متوسط درجه حرارت ماهانه سناريو A2 مدل HadCM3 و دادههاي
مشاهدهاي در دوره پايه 141
شکل (4-21) واريانس متوسط درجه حرارت سناريو A2 مدل HadCM3 و دادههاي
مشاهدهاي در دوره پايه 142

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-22) متوسط حداقل درجه حرارت ماهانه سناريو A2 مدل HadCM3
و دادههاي مشاهدهاي در دوره پايه 143
شکل (4-23) اختلاف مطلق متوسط درجه حرارت دورههاي آتي با دادههاي مشاهدهاي
تحت سناريو A2 مدل HadCM3 در ايستگاه کرمان 143
شکل (4-24) ضريب تعيين بين متغيرهاي اتمسفري و بارش روزانه در
ايستگاه کرمان (مدل HadCM3 ) 145
شکل (4-25) ماتريس همبستگي بين متغيرهاي اتمسفري و بارش در ايستگاه کرمان 145
شکل (4-26) نمودار پراکنش متغير وابسته در مقابل متغير مستقل (بارش) در ايستگاه کرمان 146
شکل (4-27) ضريب تعيين بين متغير هاي اتمسفر و بارش روزانه در ايستگاه
کرمان مدل CGCM 146
شکل (4-28) نمودار پراکنش متغير وابسته(بارش) در مقابل باقي ماندهها در ايستگاه کرمان 147
شکل (4-29) پراکنش دادههاي مشاهدهاي(بارش) درمقابل دادههاي شبيه سازي در
دوره ارزيابي در ايستگاه کرمان 147
شکل (4-30) فراواني دادههاي مشاهدهاي و شبيهسازي (بارش) در دوره ارزيابي 148
شکل (4-31) سري زماني دادههاي مشاهدهاي وشبيه سازي شده بارش 148
شکل (4-32) ( الف ) ميانگين، (ب) واريانس و (ج) حداکثرمقدار بارش 5 روز
متوالي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي در دوره ارزيابي در ايستگاه کرمان 149
شکل (4-33) متوسط بارش روزانه مشاهدهاي و شبيه سازي به تفکيک ماه
در دوره پايه، (الف)NCEP، (ب)سناريو A2 و (ج) سناريوي B2 در ايستگاه کرمان 154
شکل (4-34) واريانس بارش روزانه مشاهدهاي و شبيه سازي به تفکيک ماه در
دوره پايه، (الف) NCEP (ب)سناريو A2 (ج) سناريوي B2 در ايستگاه کرمان 155
شکل (4-35) بارش ماهانه مشاهدهاي در دوره پايه، و شبيه سازي شده تحت سناريو
A2(الف) دهه 2020، (ب) دهه 2050 و (ج) دهه 2080 157
شکل (4-36) درصد تغييرات بارش در دهههاي 2020، 2050 و2080 نسبت به
دادههاي مشاهدهاي دوره پايه (تحت سناريوي A2 مدل HadCM3) در ايستگا کرمان 158
شکل (4-37) ضريب تعيين، خطاي استاندارد و ضريب واتسون، هفت متغير مستقل
مورد استفاده ساختار مدل SDSM به منظور شبيه سازي تشعشات خورشيدي 158
فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل (4-38) نمودار پراکنش متغير وابسته (تشعشات خورشيد) در مقابل باقي ماندهها 159
شکل (4-39) توزيع فراواني باقي ماندههای تشعشات خورشيد 159
شکل (4-40) پراکنش دادههاي مشاهدهاي درمقابل دادههاي شبيه سازي
(تشعشات خورشيدي) 160
شکل (4-41) فراواني دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي تشعشات خورشيدي در دوره ارزيابي 160
شکل (4-42) سري زماني دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي شده تشعشات 160
شکل (4-43) متوسط تشعشات خورشيدي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي 161
شکل (4-44) واريانس تشعشات خورشيدي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي 161
شکل (4-45) مجموع ماهانه تشعشات خورشيدي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي 162
شکل (4-46) مقدارحداکثر روزانه تشعشات خورشيدي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي 162
شکل (4-47) متوسط تشعشات روزانه در دوره پايه (1990-1961) و دورههاي آتي………………. 166
شکل (4-48) درصد تغييرات تشعشات خورشيدي در دورههاي30 ساله آتي نسبت به دوره پايه 166
شکل (4-49) شاخصهاي آماري چاههاي مشاهدهاي در محدوده مطالعاتي کرمان- باغين 169
شکل (4-50) پراکنش چاههاي مشاهدهاي در محدوده مطالعاتي کرمان- باغين 170
شکل (4-51) ويژگيهاي توزيع آماري چاههاي مشاهدهاي در محدوده مطالعاتي کرمان- باغين 170
شکل (4-52) نمودار واريوگرام برازش داده شده به دادهها چاههاه مشاهدهاي کرمان- باغين………. 171
شکل (4-53) نمودار واريوگرام سه بعدي برازش شده چاههاه مشاهدهاي کرمان- باغين 171
شکل (4-54) نمودار تغييرات عمق سطح ايستابي دشت کرمان 172
شکل (4-55) نمودار تغييرات عمق سطح ايستابي آبخوان کرمان 173
شکل (4-56) نقشه عمق سطح ايستابي دشت کرمان- باغين 174
شکل (4-57) نقشه عمق سطح ايستابي آبخوان کرمان در مهرماه 1381 174
شکل (4-58) نقشه عمق سطح ايستابي آبخوان کرمان درشهريور 1389 175
شكل (4-59) (الف) پراكنش سونداژهاي ژئوالكتريك و (ب) نقشه خطوط هم عمق، سنگ كف دشت كرمان 176
شكل (4-60) موقعيت مقاطع زمين شناسي بر روي نقشه زمين شناسي دشت کرمان 176
شکل (4-61 ) ( الف) راستاي مقاطع طولي و عرضي( ب) مقطع شرقي- غربي (SC.3)رقوم
ارتفاعي سنگ بستر، (ج) مقطع شمالي- جنوبي (Sc- C)، رقوم ارتفاعي سنگ بستر 178
فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل (4-62) موقعيت پروفيلها در مثلث بافت 181
شکل (4-63) موقعيت پروفيل ها در مثلث بافت خاک سمت راست (لايه 150-100 سانتيمتر )
سمت چپ ميانگين کل لايه ها 181
شکل (4-64) ميزان تغديه در هريک از پروفيل ها به تفکيک دوره در آبخوان کرمان 186
شکل (4-65) نمونهاي از خروجي نتايج حاصل از مدل HELP 188
شکل (4-66) پراکنش نقاط ميزان تغذيه درمحدوده آبخوان کرمان، (الف) دوره پايه،
(ب) دهه، 2020، ( ج) دهه،2050 و ( د ) دهه 2080 190
شکل (4-67) مدل واريوگرام برازش شده بر ميزان تغذيه درمحدوده آبخوان کرمان،
(الف) دوره پايه، (ب) دهه، 2020، ( ج) دهه،2050 و ( د ) دهه 2080 191
شکل (4-68) نقشه سه بعدي ميزان تغذيه در درمحدوده آبخوان کرمان، (الف) دوره پايه،
(ب) دهه، 2020 192
شکل (4-69) نقشه سه بعدي ميزان تغذيه درمحدوده آبخوان کرمان (الف) دهه 2050،
(ب) دهه، 2080 193
شکل (4-70) نقشه سه بعدي ميزان انحراف معيار تغذيه درمحدوده آبخوان کرمان
(الف) دهه 2050، (ب) دهه، 2080 194
شکل (4-71) فراواني هريک از کلاسهاي درصد تغييرات تغذيه 196
شکل (4-72) توزيع مکاني تغذيه در آبخوان کرمان، (الف) دوره پايه، (ب) دهه،
2020، (ج) دهه 2050 و (د) دهه 2080 197
شکل (4-73) توزيع مکاني درصد تغييرات تغديه در دورههاي آتي نسبت به دوره پايه، 198

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(1-1) برخي از ويژگيهاي سناريوها رايج موجود درمرکز توزيع دادههاي DDC و
مقايسه آنها با سناريوهاي IS92 (IPPC,TGC-IA,.2007) 8
جدول(1-2) مشخصات مدل هاي AOGCM موجود در DDC مربوط به پايگاه
اطلاع رسانيIPCC 11
جدول(1-3) مراکز توسعه دهنده مدلهاي جهاني مورد استفاده در شبيه سازي متغيرهاي
اقليمي در آينده (IPCC- DDC., 2005) 12
جدول (1-4) مزيتها و معايب دو گروه عمده روشهاي ريزمقياسنمايي 16
جدول (3-1) مساحت هر يک از واحدهای ژئومرفولوژي حوزه آبخيز دشت کرمان 43
جدول (3-2) متغير شبيه سازي شده توسط مدلهاي جهاني و مرکز NCEP 54
جدول (3-3) ويژگيهاي رطوبتي خاکها با تراکم کم 76
جدول (3-4) ويژگيهاي رطوبتي خاکها با تراکم متوسط و بالا 77
جدول (3-5) تشريح علائم بکار گرفته شده در جداول ويژگيهاي خاک به تفکيک سازمان 78
جدول (4-1) متغيرهاي مستقل مورد استفاده جهت كاليبره نمودن مدل 113
جدول (4-2) پارامترهاي مدلSDSM جهت شبيه سازي متوسط درجه حرارت روزانه 117
جدول (4-3) ارتباط بين تعداد دفعات شبيه سازي مدل و ميانگين خطاي مطلق 117
جدول(4-4) دادههاي مشاهدهاي، شبيه سازي شده و ميانگين خطاي مطلق در
دوره ارزيابي مدل (1990-1976) به تفكيك مدلهاي جهاني 133
جدول (4-5) خطاي مطلق (متوسط حداکثر، حداقل و روزانه درجه حرارت) در
دوره پايه در ايستگاه کرمان 134
جدول(4-6) شاخصهاي دمايي مشاهدهاي و شيبه سازي با استفاده ازمدلهاي
CGCM و Hadcm3 تحت سناريوهاي A_2 و B_2 در دورة پايه (1990-1961) 137
جدول(4-7) مقدار شاخصهاي دمايي سالانة دورة پايه و آتي به تفكيك سناريو 139
جدول (4-8) خطاي مطلق و انحراف معيار متوسط درجه حرارت دو سناريو A2 و B2
مدل HadCM3 دردوره پايه(1990-1961) 142
جدول (4-9) مقدار بارش(مشاهدهاي وشبيه ساز) و خطاي مطلق به تفکيک پايگاه دادهها
در دوره پايه در ايستگاه کرمان 151
جدول (4-10) واريانس و درصد تغييرات واريانس شبيه سازي به مشاهدهاي، بارش دردوره پايه…..152
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول (4-11) ميزان بارش مشاهدهاي و شبيه سازي شده در دوره هاي آتي در ايستگاه کرمان 156
جدول (4-12) ميانگين، واريانس و درصد تغييرات واريانس تشعشات

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد کاربری اراضی، شبیه سازی Next Entries منابع تحقیق درمورد استان کرمان، شرکت سهامی، تغییر اقلیم، سازمان ملل