منابع تحقیق درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار، اخبار خوب

دانلود پایان نامه ارشد

نمایند، نرخ بازده دارایی ها به عنوان معیار نماینده انتخاب شده است. این متغیر سود خالص به داراییهاي پایان دوره تعریف شده است.

1-14) خلاصه فصل اول :
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شده است و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. همچنین متغیرهای تحقیق تعیین و نحوه اندازه گیری آنها بیان شد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
با رسواييهاي اخير و ورشكستگي شركتهاي بزرگ نظير انرون، ورلدكام و… اعتبار اعداد و ارقام حسابداري كه مهمترين بخش گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند به شدت زير سوال رفته به طوري كه سرمايه گذاران اعتماد کمتری به صورتهاي مالي تهيه شده توسط مديريت دارند. محافظه كاري نيز يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري است كه مدت مدیدی است که تئوري و عمل حسابداري را تحت تاثير قرار داده و طي سالهاي اخير و با توجه به رسوايي هاي مالي، توجه بيشتري را بخود جلب كرده است. نگاه خوشبينانه مديران و مالكان نسبت به شركت به احتمال زياد در صورتهاي مالي منعكس مي گردد و محافظه كاري بوسيله نياز به قابليت اثبات بالاتر سود نسبت به زيان منجر به كاستن از خوشبيني مديران در تهيه صورتهاي مالي مي گردد.
درحالي كه مسئوليت اصلي تهيه صورتهاي مالي بر عهده مديران شركت است اما در پي وقايع مالي اخير انگشت اتهام به سمت حسابرسان نشانه رفته است تا جايي كه عموماً از اين وقايع به عنوان “شكست حسابرسي” ياد ميشود.
تلقي عموم اين است كه فقدان استقلال و كيفيت ضعيف حسابرسي موجب وقوع چنين وقايعي شده است. در پي اين وقايع، قانونگذاران و تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري سعي در تدوين قوانيني داشته اند تا استقلال حسابرسان و كيفيت گزارش حسابرسي را بهبود بخشند.
به دنبال ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ فوق و بعضاً چند ملیتی که باعث بدنامی مؤسسات بزرگ حسابرسی جهان و انحلال آنها گردید ، نقش کیفیت حسابرسی و نظارت و دسترسی به اطلاعاتی قابل اعتماد و مربوط نقشی بر جسته تر پیدا نمود و نهادهای قانونگذار و نظارتی مانند کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده امریکا1 توجه خود را به کیفیت گزارش های مالی معطوف ساختند و به این ترتیب قوانینی نظیر قانون ساربنز آکسلی امریکا2 )مصوب(2002 ، ” مقررات جدید فدراسیون حسابداری اروپا و ساختارهای نظارتی مانند هیات نطارت بر شرکت های سهامی عام” در آمریکا3 شکل گرفت.

________________________________________________________________
1. Security Exchange Commission
2 Sarbanes Oxley
3. Public Company Accounting over sight boar

مفهوم محافظه کاری
تاكنون محققان تعاريف مختلفي از محافظه كاري حسابداري ارائه داده اند:
– برخي از آن ها ، از جمله باسو محافظه كاري را “روشي كه طبق آن در واكنش به اخبار بد، شناسايي عايدات و خالص داراييها كاهش مي يابد و در واكنش به اخبار خوب شناسايي عايدات و خالص دارايي ها افزايش نمي يابد ” تعريف نموده اند اين تعريف محافظه كاري را از ديدگاه سود و زيان توصيف مي نمايد . (باسو1997،24)
– اما بيشتر محققان در مباحث مربوط به ارزش گذاري دارايي ها، طبق مباني حسابداري، به تعاريفي كه فلسام و اولسون از محافظه كاري دارند، اشاره مي كنند، تعريف آنها از محافظه كاري از ديدگاه ترازنامه است. بر اساس اين ديدگاه، درمواردي كه ترديدي واقعي در انتخاب بين دو يا چند روش گزارشگري وجود دارد، آن روشي بايد انتخاب شود كه كمترين اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد به بیان دیگر انتظار اين كه خالص ارزش دارايي ها ي گزارش شده توسط يك شركت در بلند مدت از ارزش بازار آن كمتر باشد.( فلسام و اولسون 1995،689)
– تعريف دیگری درباره محافظه كاري ( گيولي و هين )بر پايه ديدگاه تركيبي ترازنامه وسود وزيان است. در این دیدگاه ، محافظه كاري،يك مفهوم حسابداري است كه منجر به كاهش سود انباشته گزارش شده از طريق شناخت ديرتردرآمدوشناخت سريعترهزينه،ارزيابي پائين دارايي و ارزيابي بالاي بدهي مي شود(گیولی و هین 2000،29)
– دسته بندي ديگري براي تعريف محافظه كار ي از سوي بیور و رايان ارائه شده است كه با بررسی رابطه میان ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها، بیان کردند ، علت اصلی وجوداختلاف پایدار میان ارزش بازار و ارزش دفتری، تبعیت از اصل محافظه کاری در ارزیابی خالص داراییهاست. آنها هرگونه اختلاف را به نوعی منتج از اعمال محافظه کاری می دانند به گونه ای که بخش ثابت(سوگیری در حسابداری) متأثر از اعمال احتیاط در اندازه گیری وشناخت اولیه اقلام است .این در حالی است که بخش متغیر (تأخیر در حسابداری)از اعمال رویکرد احتیاطی ومحافظه کارانه در دوره ی بعد از شناخت اولیه ی اقلام دارایی ها و بدهی ها تاثیر پذیرفته است. آنها این دو مورد اختلاف را به ترتیب محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی نامیدند.
محافظه كاري شرطي، محافظه كاري است كه توسط استانداردهاي حسابداري الزام شده است. يعني شناخت به موقع زيان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً كاربرد قاعده اقل بهاي تمام شده ياخالص ارزش فروش در ارزيابي موجودي كالا، نوعي محافظه كاري شرطي است. به اين نوع محافظه كاري ، محافظه كاري سود و زيان و يا محافظه كار ي گذشته نگر نيز مي گويند. اما محافظه كاري غير شرطي از طريق استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، الزام نگرديده است. اين نوع محافظه كاري، كمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتري خالص دارايي ها بواسطه رويه هاي از پيش تعيين شده حسابداري است. اين محافظه كاري ، به محافظه كاري ترازنامه و يا محافظه كاري آينده نگر معروف است(رایان 2006،15)
به طور كلي، مي توان محافظه كاري حسابداري را در سه مقوله به شرح زير طبقه بندي كرد:
1- مقوله رفتاري: بدبيني از خوش بيني بهتراست
2- مقوله زمان : زودتر نشان دادن زيان ها و هزينه ها، از ديرتر نشان دادن آن ها بهتر است و ديرتر نشان دادن سود ها و درآمد ها ، از زودتر نشان دادن آن ها بهتر است.
3- مقوله ارزش: كمتر نشان دادن سود ها و درآمد ها از بيشتر نشان دادن آن ها بهتر است و بيشتر نشان دادن زيان ها و هزينه ها از كمتر نشان دادن آن ها بهتر است.
در تعریفهای بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیرگذاری محافظه کاری بر فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است. به طورکلی هدف محافظه کاری ، جلوگیری از تصمیم گیریهای نادرست از سوی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان ازصورتهای مالی است.
از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می داند، مدیران انگیزه های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. بنابراین می توان محافظه کاری را ساز و کاری برای کنترل انگیزه های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد(شوروزی وخاندوزی، 1387).
در مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران ، محافظه کاري در بخش ویژگیهاي کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزاي قابلیت اتکا و با عنوان “احتیاط” در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه اي از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت براي برآوردهاي حسابداري در شرایط ابهام مورد نیازاست؛ به گونه اي که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.
بدین ترتیب، سودمندي محافظه کاري به عنوان یکی از خصوصیات کیفی تأیید می گردید.

انواع مدلهای محافظه کاری
مدل باسو
باسو با بهره گیري از مدل زیر دریافت که عدم تقارن سود در انعکاس اخبار خوب و اخبار بد منجربه درجات متفاوتی از پایداري می شود. (باسو1997، 24)
NI = α + β1 DR + β2 RET + β3 RET * DR + ε
در این مدل:
: NI سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
:RET بازده سالانه سهام شرکت
:DR متغیر مجازي است و براي شرکت هایی که
RET<0 برابر با یک و در غیر این صورت، صفر درنظر گرفته میشود. در این مدل، بازده مثبت، نماینده اخبار خوب و بازده منفی، نماینده اخبار بد است. چنانچه بازده مثبت باشد، رابطه NI = α + β2 RET +ε بدست می آید که در ان2 β نشان دهندة حساسیت واکنش سود به اخبار خوب است. چنانچه بازده سهام منفی باشد رابطه NI = α + β1 +(β2 + β3)RET +ε دست می آید که در آن 3 β2+ β حساسیت واکنش سود را نسبت به اخبار بد نشان می دهد. مدل دیچو و تنگ
دیچو ,و تنگ معتقد است اگر در یک شرکت رابطه ی مثبتی بین هزینه های دوره قبل با درآمدهای دوره جاری وجود داشته باشد، آن شرکت جزء شرکتهای با محافظه کاری بالا محسوب می گردد و اگر در یک شرکت رابطه ی مثبتی بین هزینه های دوره قبل با درامدهای دوره جاری وجود نداشته باشد جزء شرکتهای با محافظه کاری پایین محسوب می گردد. (دیچو و تنگ 2008 ،83)
Revenue i,t=α0 + α1 EXPi,t-1 + α2 EXPi,t + α3 EXPi,t+1 + εi,t
در این مدل:
: Revenue i,t درامد برای شرکت i در سال t
: EXPi,t-1 هزینه برای شرکت i در سال1 -t
EXPi,t هزینه برای شرکت i در سالt
: EXPi,t+1 هزینه برای شرکت i در سال1 +t

مدل بال و شیواکومار
بال و شيواكومار در سال 2005 ميلادي، روش ديگري با استفاده از اقلام تعهدي براي اندازه گيري محافظه كاري ارائه كردند. آنها با استفاده از رابطه رگرسيوني زير بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي دريافتند كه در صورت وجود زيانهاي عملياتي ارتباط اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي قويتر است و اين معياري از رفتار محافظه كارانه مي باشد(بال و شیواکومار 2005، 39).

ACC i,t=β0 + β1 DCFOj,t+ β2 CFOj,t + β3 DCFOj,t* CFOj,t + Uj,t
كه در آن:
ACC i,t : سود عملياتي شركت j در سال t منهاي جريان نقد عملياتي تقسيم بر جمع داراييها در اول دوره
CFOj,t :جريان نقد عملياتي شركت j در سال tتقسيم بر جمع دارايي ها در اول دوره
DCFOj,t : اگر<0 CFO برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر است.
مدل فلتهام و اولسون
OXª i,t+1=w0 + w1 OXª i,t+ w2 oai,t + εi,t
كه در آن
OXª i,t :سودعملیاتی غیر عادی هر سهم شركت i در سال t
oai,t :ارزش دفتری خالص داراییهای عملیاتی هر سهم شركتi در سال t
در صورتي كه :
w2 >0 باشد، نشان ميدهد كه شركت از رويه هاي محافظه كارانه استفاده نموده است
w2 0 باشد، نشان ميدهد كه شركت از رويه هاي متهورانه استفاده نموده است
( فلسام و اولسون 1995،689)

مدل گيولي و هين(گيولي و هین2007،82).

دیدگاههای محافظه کاری
پرسش اساسی در رابطه با محافظه کاری این است که علت بکارگیری محافظه کاری چیست وچه مزایایی برای شرکتها دارد؟ در پاسخ به این سؤالات محققان حسابداری چند دیدگاه را به شرح زیر بیان کرده اند.
واتز ريشه محافظه كاري حسابداري درگزارشگري مالي را دلايل اقتصادي مي داند و چهار عامل را در شكل گيري آن ذكر مي كند(واتس2003):
1 – قرارداد بين شركت و اشخاص كه در استخدام آن هستند (مانند مديران) و همچنين قرارداد هايي كه بين شركت و طرفهاي خارج از شركت وجود دارد (دیدگاه قراردادي محافظه كاري) ؛
-2 افزايش در هزينه هاي دعاوي قضايي (دیدگاه دعاوي قضايي محافظه كاري) ؛
3- ارتباط بين سود گزارش شده و هزینه های سیاسی (دیدگاه سیاسی محافظه كاري) ؛
4- ارتباط بين سود گزارش شده و ماليات(دیدگاه مالياتي محافظه كاري) ؛
در اين ميان، قدمت تفسیر قراردادي بيش از سه تفسیر ديگر است، به طوري که به اعتقاد واتز قرنها است که قراردادها در حسابداري مورد استفاده قرار ميگيرند. بنابراين کسي نميتواند زماني را در تاريخ اخير معرفي کند که از آن هنگام نفوذ قراردادها شروع شده باشد. در مقابل، سه تفسیر ديگر محافظه کاري بر پديده هاي جديدتري متکي بوده و قادر به تشريح محافظه کاري هستند. با اين حال، نتايج بررسيها از اهميت هر چهار تفسیر حکايت دارند. نقاط مشترک بين اين چهار تفسیر بيانگر آن است كه ممكن است آنها تجلي يك تفسیر واحد از محافظه کاري باشند
دیدگاه قراردادی
محافظه کاري از رفتارفرصت طلبانه مدیران) براي مدیریت سود شرکت(جلوگیري می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد. رویه هاي حسابداري محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت هاي اضافی)پاداش هاي اضافی( به مدیران جلوگیري می کند. (واتس2003)
این نقش محافظه کاري، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیري از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه اي را براي مدیران ایجاد مینماید که از پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند و درنتیجه، تضاد منافع و هزینه هاي نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.
دیدگاه حقوقی
در سال هاي اخیر دعاوي سهامداران، توجیهی براي محافظه کاري شده است .در مواردي که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص داراییها، مدیران پاداش هاي بیشتري دریافت می دارند، احتمال اقامه دعواي حقوقی زیاد است .محافظه کاري با جلوگیري از بیش از واقع نشان دادن خالص داراییها از هزینه هاي اقامه دعوي توسط سهامداران جلوگیري می کند. (اسکینر1994، ( 32نشان داد که مدیران انگیزه هایی براي محافظه کاري در پیش بینی هاي خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوي را افزایش می دهد.
دیدگاه سیاسی
محافظه کاري سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص داراییها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار میگیرند. به این ترتیب، هزینه هاي سیاسی آنها نیز با محافظه کاري کاهش می یابد.
دیدگاه مالیاتی
شناسایی نامتقارن سودها و زیانها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیاتهاي پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاري میرساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیاتهاي قابل پرداخت شرکت را به دوره هاي آتی منتقل می کند.
معیارهای محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار، برای ارزیابی محافظه کاری استفاده می کنند:
اول- معیارهای خالص داراییها ؛
دوم- معیارهای سود و اقلام تعهدی
سوم- معیارهای رابطه سود/ بازده سهام.
تمام این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سودو زیانهای حسابداری گزارش شده به ویژه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، ارزش بازار، ارزش دفتری Next Entries منابع تحقیق درمورد کیفیت حسابرسی، عدم تقارن، صورتهای مالی، عدم تقارن اطلاعاتی