منابع تحقیق درمورد مجمع البیان، اسباب نزول، امام علی (ع)، اساطیر الاولین

دانلود پایان نامه ارشد

إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون‏﴾ (مطففین/1-3؛ واى بر كم‏فروشان، كه چون از مردم پيمانه ستانند، تمام ستانندو چون براى آنان پيمانه يا وزن كنند، به ايشان كم دهند).
سبب نزول: هنگامی که رسول خدا(ص) وارد مدینه شدند، مردم مدینه از نظر وزن و پیمانه، خبیث ترین افراد بودند پس خداوند این آیات را نازل کرد بعد از آن، ایشان ترازو و پیمانه شان را خوب کردند. این سبب نزول را افراد زیر در منابع، یا کاملاً به همین صورت یا با اندکی تغییر ذکر کرده اند:
1-روایت ابن عباس: برخی مفسران، سبب نزول مذکور را به نقل از ابن عباس بدون ذکر واسطه و طریقی بیان کرده اند (رک: ابن جوزی، زادالمسیر، 4/414؛ بغدادی، 4/403؛ المظهری، 1/217) و برخی نیز آن را به نقل از نسایی بدون ذکر سندکامل، آورده اند (رک: سیوطی، الدر المنثور،6/ 324-323؛ آلوسی، 15/273؛ قرطبی، 20/250) و عده زیادی نیز این سبب را از ابن عباس به طریق عکرمه آورده اند (رک: زمخشری، 4/718؛ ثعلبی، 10/150؛ طبرسی،مجمع البیان، 10/687؛ بغوی، 5/221؛ طبری، جامع البیان، 30/58-57؛ ابن کثیر (تفسیرالقرآن العظیم)، 8/343؛ فخر رازی، 31/83؛ واحدی،اسباب النزول، 474) و تعدادی نیز به ذکر این سبب بدون ذکر سند و نامی از ابن عباس، پرداخته اند (رک:فیض کاشانی، 7/361). 2- روایت ابی الجارود از امام باقر(ع): در برخی از منابع شیعی نیز همین سبب نزول به نقل از ابی الجارود از امام باقر(ع)، ذکر شده است (رک: قمی، 2/410؛بحرانی،البرهان، 5/604؛ شبر، 6/378؛ قمی مشهدی، 14/176-175). 3- روایت مقاتل بن سلیمان: وی این سبب را با اندکی تفاوت چنین بیان می کند که رسول خدا (ص) هنگامی که وارد مدینه شد به آنان گفت: (و ویل) وای برشما باد به جهت کاری که می کنید پس خداوند این آیات را به عنوان تصدیقی بر سخن آن حضرت(ص) نازل فرمود (رک: مقاتل بن سلیمان؛ 4/621). 4- روایت سدی: سدی، همان سبب نزول مذکور با اندکی تغییرات را بیان می کند (رک: ثعلبی، 10/150؛ بغدادی، 4/403؛ طبرسی، مجمع البیان، 10/687؛ بغوی، 5/221؛ واحدی،اسباب النزول، 475؛ زمخشری، 4/718؛ ابن جوزی، زاد المسیر،4/414). 5- راوی نامعلوم: برخی از مفسران سبب نزول عامی بدون ذکر سند در منابع خویش، بدین صورت بیان کرده اند که در میان اهل مدینه تاجران کم فروشی بودند که فروشنده و دلّال، شراب خوار، افراد فرومایه و قمارباز بودند پس این آیات – درباره آنها – نازل شد سپس رسول خدا (ص)خارج شده و آن را قرائت کردند و در ادامه فرمودند که پنج چیز، موجب پنج چیز دیگر می شود …” و (مردمی) کم فروشی نکردند مگر اینکه سال ها دچار قحطی شدند” (رک: فخر رازی، 31/83) و زمخشری نیز تصریح کرده که راویِ این روایت را نیافته است (رک:زمخشری،4/718) هرچند که برخی، قسمت دوم این سبب نزول (یعنی سخن پیامبر (ص) را به استناد ابودرداء به نقل از ضحاک، مجاهد و طاووس از ابن عباس آورده اند (رک: ثعلبی، 10/150) و واحدی نیز آن را به نقل از قرظی آورده است (رک:واحدی،اسباب النزول، 475).
3-3-4-2- آیات پایانی (29-36): ﴿ إِنَّ الَّذينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ* وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ* …. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُون﴾ (مطففین/29-36؛ [آرى در دنيا] كسانى كه گناه مى‏كردند آنان را كه ايمان آورده بودند به ريشخند مى‏گرفتند* و چون بر ايشان مى‏گذشتند اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل مى‏كردند * …..[تا ببينند] آيا كافران به پاداش آنچه مى‏كردند رسيده‏اند).
در ذیل این آیات مفسران سه سبب نزول نقل کرده اند که دو مورد از آن ناظر به مکی بودن و یکی ناظر به مدنی بودن این آیات می باشد.
3-3-4-2-1-اسباب نزول مکی: 1- حضرت علی(ع) و جمعی از مؤمنان از کنار جمعی از کفار مکه گذشتند. آنها نسبت به علی (ع) و مؤمنان بی احترامی کردند و خندیدند و آنها را استهزاء کردند سپس آیات فوق نازل شد و سرنوشت این گروه کافر و استهزاء کننده را در قیامت و معذب بودنشان در آتش دوزخ را آشکار ساخت. این روایت به طرق مختلف در منابع ذکر شده است (حسکانی، به دو طریق مقاتل از ضحاک از ابن عباس و ابوصالح از ابن عباس (رک: 2/428-427)؛ طبرسی، به طریق ابوصالح از ابن عباس( رک:مجمع البیان، 10/694)؛ مراغی، بدون ذکر سند، (رک: 30/84)؛ ملاحویش، بدون سند،( رک: 4/519)؛ ابن عطیه، بدون سند، (رک: 5/454)؛ اندلسی، بدون ذکر سند، (رک: 10/432-431).
2-این آیات درباره ی برخی اصحاب پیامبر(ص) همچون: عمار، صباب، صهیب، بلال و سایر فقرای مؤمن که مورد استهزاء مشرکان و ثروتمندان قریش همچون ابوجهل، ولیدبن مغیره، عاصل بن وائل و … واقع شده بودند نازل شد این سبب نزول که با سبب نزول مکی قبلی قابل جمع است، به طرق گوناگون، توسط مفسران گزارش شده است: (طبرسی، به نقل از ابن مسعود و ابن عباس؛ (رک:طبرسی،مجمع البیان، 10/693؛ قرطبی، از ابن عباس؛ (رک:قرطبی، 20/267). اما بیشترشان بدون ذکر سند، گزارش کرده اند (رک: زمخشری، 4/724-723؛ ابن جوزی، زاد المسیر، 4/418؛ ملاحویش، 4/519-518؛ بغوی، 5/227؛ بغدادی، 4/406؛ طنطاوی، 15/328؛ ثعلبی، 10/157؛ فخر رازی، 31/94؛ مظهری، 10/227؛ سمرقندی، 3/559؛ آلوسی، 15/283؛ ابن عاشور، 30/187-186؛ بیضاوی، 5/296؛ حقی بروسوی، 10/374؛ زحیلی، 30/131؛ میبدی، 10/419).
3-3-4-2-2- سبب نزول مدنی: این آیات در شأن علی بن ابی طالب (ع) نازل شده و ماجرا به این صورت نقل شده که روزی آن حضرت (ع) در میان جمعی از مسلمین به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند، وقتی در بین مسیر از کنار منافقان گذشتند آنان، آن حضرت (ع) را مورد تمسخر قرار داده و با چشم و ابرو به هم اشاره می کردند و می خندیدند و وقتی نزد یاران و هم کیشان خود بازگشتند، گفتند ما امروز أصلع (یعنی مرد طاس و بی مو) را دیدیم و به او خندیدیم، آن گاه قبل از رسیدن امام علی (ع) و یارانشان نزد پیامبر(ص)، این آیات نازل شد.
این روایت را خود مقاتل در تفسیرش بیان کرده و در ادامه ی آن فضیلتی برای ابوبکر مبنی بر خشم او بر منافقان و طرد کردن و راندن آن ها از آن مسیر، قائل شده است (رک: 4/625)، حسکانی نیز این روایت را از تفسیر مقاتل به اختصار نقل کرده است(رک: 2/428)، برخی نیز این روایت را به نقل از مقاتل و کلبی بیان کرده اند (رک: ثعلبی: 10/157؛ طبرسی،مجمع البیان، 10/693؛ میبدی، 10/420). اما مفسران دیگر این روایت را بدون ذکر سند نقل کرده اند: (رک: فخر رازی، 31/94؛ زمخشری، 4/724؛ سمرقندی، 3/559؛ شبر، 3876؛ زحیلی، 30/132).
3-3-4-3-بررسی روایات سبب نزول مدنی :1- نقد روایات نادرست [ یعنی: سبب نزول مدنی بودن سوره ] در گفتار برخی از مفسران محقق با کم اعتنایی به آن اقوال و به کار بردن لفظ «قیل» درباره ی آنها آغاز می شود (رک: طبرسی،مجمع البیان، 10/687 و 693؛ زمخشری، 4/718و 723) و تا عصر حاضر ادامه یافته به طوری که تعدادی از معاصران قاطعانه به ردّ این اقوال پرداخته اند ( که در ادامه ی مباحث در بخش نقدها، از گفتار ایشان بهره لازم و کافی به عمل خواهد آمد) 2- سبب نزول های مدنی بیان شده برای این سوره که بیشتر بدون سند به ابن عباس یا تابعانی همچون: عکرمه و حسن بصری می رسد که از این رو که غیر مستندند، قابل اعتنا نیست.3- سبب نزول نخست که مدنی بودن سوره را نشان می دهد را می توان از نظر محتوا چنین مورد نقد قرار داد که، حکمتی برای وضع آیات مدنی در صدر سوره ای که روایات ترتیب نزول فراوانی، آن را در شمار سوره های مکی می دانند، فهمیده نمی شود و این با مضمون و اسلوب سوره در تناقض است (رک: دروزه، 5/508-509) چرا که لحن سوره همراه با خشونت و سختگیری فراوان است و این مطلب مخصوصاً با تکرار لفظ کلّا – که ناشی از عناد مخاطب و انکار اوست – در این سوره ظهور بیشتری می یابد و این حالت با بدو ورود پیامبرا کرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه متناسب نیست (رک: معرفت، التمهید، 1/155)؛ زیرا آنها قومی بزرگوار بودند که دین خدا را پذیرفتند و جان ها و اموالشان را برای یاری و حمایت از آن اختصاص دادند و شهرشان را برای مهاجران گشودند و آنها را در خانه های خویش مسکن دادند، بنابراین این نوع برخورد خشن و رسوا کننده مناسب آنان نیست بلکه بیشتر مناسب وضعیت مشرکان است (رک: خطیب، 16/1488) این واقعیت تاریخی است که اسلام در محیط مکه با حالتی زننده از تطفیف مواجه بود به نحوی که ثروتمندان و بزرگان مشرکان طی تجارت های وسیعی به آن می پرداختند و به احتکار دست می زدند و اموال زیادی در دستان این افراد بود که آن را از طریق فرستادن کاروان های تجاری در دو فصل زمستان و تابستان به سوی یمن و شام فراهم آورده بودند و سپس بازارهایی به نام، عکاظ در موسم حج گشودند و آنها بر اساس امیال خویش با اعمال فشار بر مردم حکم رانی می کردند و در آیه ی قرآن هم آمده است که «إذا اکتالو علی الناس …» (مطففین/ 2) پس مراد علی الناس می باشد نه من الناس (رک: سید قطب،6/3854) تطفیف (کم فروشی) را مذمت کرده و از آن برحذر داشته است و حال اینکه، این صفت، عادت اهل مدینه بوده و پیامبر(ص) در اول ورودش به مدینه، این سوره را بر آنان خواند تا آنان از این خصلت زشت و عذاب آور بیداری بجویند تا اعمال و معاملات آنها نیکو شود و این اولین رحمت خدا بود که به اهل مدینه رسید و کسانی که آن را در بدو ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن حضرت (ص) شنیدند، گمان کردند که این سوره در مدینه نازل شده به همین خاطر بعضی سبب نزول آن را درباره ی مردی به نام ابوجهینه بیان کرده اند(رک: ملاحویش، 4/510-509) ، اما بایستی گفت این روایات که اندکی قبل یا بعد از نزول رخ داده و سوره ی مذکور به هنگام وقوع آن تلاوت شده، در اصل شأن نزول (رک: معرفت؛ التمهید 1/254) و حمل بر ذکر مصداق و تطبیق نابه جاست (رک: نکونام، 152) و سبب نزول معتبر و قابل استفاده در تاریخ گذاری نمی باشد. 4- دیگر روایات مربوط به سبب نزول آیات آغازین سوره، نیز هر یک با وجود ضعف در سند آنها از اعتبار ساقط می شوند، چنانکه روایت ابوالجارود، به علت جرحی که از سوی امام صادق (ع) درباره ی او وارد شده و وی را کذاب و کافر خواند و مورد لعنت قرار داده (رک: طوسی،اختیار معرفۀ الرجال، 230)، روایت مُقاتِل نیز به خاطر اینکه آن تفسیر توسط راوی او؛ ابوصالح هُذَیل بن حبیب، شامل اضافاتی گردیده و تشخیص سخن خود مُقاتِل از روی او امکان ندارد، روایت راوی نامعلوم هم به سبب مجهول بودن راوی آن فاقد اعتبار و استناد می باشند 5- روایت سبب نزول مبتنی بر مدنی بودن بخش پایانی سوره؛ نیز قابل نقد می باشد، چرا که با روایات اسباب نزول حاکی از مکی بودن این آیات که از سند و محتوای مقبول تری برخوردارند، در تعارض می باشد و از سوی دیگر تمسخری که در این آیات به آن اشاره شده، ناشی از سوء ادب و گمراهی فاعل آن است و این حالت در واقعیت محیط و فضای مکه محسوس تر است (رک: سید قطب، 6/3860) و در آن جا (مکه) مؤمنان در اقلیت و کافران در اکثریت و قدرت بودند و این آیات بیانگر رخدادی از حالت آن کافران قبل از نزول این آیات می باشد به دلیل فعل ( کانوا ) که خبر از گذشته می دهد خود گویای این سخن است (رک: ملاحویش، 4/519-520).
3-3-5-سوره مطففین در ضوابط و خصائص سوره های مکی
سوره بر اساس خصائص و ضوابط سوره های مکی مورد بررسی قرار می گیرد:
3-3-5-1-سوره مطففین در ضوابط سوره های مکی
1-سوره هایی که در آن داستان انبیاء و امت های پیشین آمده به جز بقره و آل عمران، مکی است(رک: زرکشی، 1/276؛ سیوطی،الاتقان، 1/86، زرقانی، 1/196-197).
هر چند داستان امت های پیشین به شکل مفصّل در این سوره نیامده ولی در آیه ی 13 با عبارت « اساطیر الاولین » ذکری از آن به میان آمده و در این حد در این ضابطه جای می گیرد.
2-هر سوره ای که در آن واژه «کلّا» به کار رفته مکی است (رک: زرکشی، 1/275؛ سیوطی، الاتقان، 1/87؛ زرقانی، 1/197-196) «کلّا» که حرف ردع و زجر است و برای نفی ماقبل و تأکید ما بعد به کار می رود و به معنای هرگز می باشد، 33 بار و در 15 سوره ی قرآن به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد ترتیب نزول، مجمع البیان، فیض کاشانی، حضرت محمد (ص) Next Entries منابع تحقیق درمورد ترتیب نزول، حقوق اجتماعی، اصول اخلاقی، علوم قرآن