منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، فروش خدمات، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

به داشتن موسسه يا شرکت نيز بتواند آن را انجام دهد، لزومي نخواهد بود که شخص حقيقي از جانب يک موسسه اعزام شود. به عنوان مثال برخي از مشاوران بخشهاي مختلف خدماتي مثل حسابداران و کارشناسان فني، ميتوانند به صورت مستقل به کشور ديگر بروند و به عرضه خدماتي مثل مشاوره و بازاريابي بپردازند.
4-2-2- خدمات بيمه
به موجب ماده يک قانون بيمه:” بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي شود، موضوع بيمه مي نامند.” يکي از اساسيترين ويژگيهاي خدمات بيمه، نامشهود و ناملموس بودن آن است.
بيمه به عنوان يکي از عوامل مهم پيشرفت و توسعه اقتصادي همواره مد نظر کشورها در مسير توسعه بوده است. در حقيقت بيمه براي تجارت و فرايند توسعه به اندازه اي مهم است که سازمان ملل در اولين اجلاس کنفرانس سازمان ملل براي تجارت و توسعه در سال 1964 به طور رسمي تصديق کرد که” بازار بيمه ملي و مناسب و بيمه اتکايي از خصوصيات لازم براي رشد اقتصادي است (مجتهد، 1368: 14). کارشناسان سازمان جهاني تجارت نيز مانند ساير کارشناسان اقتصادي، بيمه را جزو کالاهاي غير ملموس مي دانند (هشترودي، 1369: 11).
4-2-2-1- انواع بيمه ها
انواع بيمههاي موجود در بازار جهاني به سه گروه تقسيم ميگردد:
1. بيمه عمر که شامل نوعي از پس انداز به اضافه پوشش عمر، بيمه بازنشستگي و بيمه درماني مي شود. بيمه زندگي عبارت از نوعي بيمه نامه است که در آن تعهد بيمه گر منوط ومرتبط با فوت يا حيات بيمه شده است و در قالب بيمه هاي عمر صادر مي شود. قرارداد بيمه هاي زندگي در زمره قراردادهايي نيست که در زمان بروز ضرر و زيان هاي مالي، يکي از طرفين متعهد به نجات طرف ديگر باشد. موضوع بيمه در بيمه نامه آتش سوزي، باربري و بيمه زندگي کاملا با يکديگر متفاوت است. در بيمه نامه آتش سوزي، موضوع بيمه ارزش تجاري دارد، حال آنکه در بيمه زندگي، زندگي بيمه گذار، موضوع بيمه است. بيمه هايي چون بيمه هاي عمر زماني، بيمه تمام عمر و بيمه عمر و پس انداز و بيمه عمر و سرمايه گذاري جزو تقسيمات بيمه عمرند و زير مجموعه بيمه هاي عمر محسوب مي شوند که تحت بيمه زندگي از آن ياد مي شود. (جلالي لواساني، بي تا: 4)
2. بيمه غير عمر يا عمومي( در امريکا بيمه حوادث/ املاک) که به دو نوع امور شخصي و خطرات دسته جمعي – براي نمونه بيمه مسکن و بيمه خودرو- تقسيم مي شود که افراد آنها را خريداري مي کنند و خطرات عظيم صنعتي و تجاري که شرکت ها و موسسات حرفه اي خود را در مقابل حوادث و خسارت هاي بزرگ و مسئوليت هاي حرفه اي بيمه مي کنند.
3. بيمه اتکايي : نوعي از بيمه که بيمه گران براي خود خريداري مي کنند تا در مقابل مطالبات بزرگ و خطرات غير قابل پيش بيني محفوظ بمانند يا اينکه بيش از ظرفيت سرمايه اي خود بيمه نامه صادر کنند ( هشترودي، 1369: 11).
بر اساس ماده 4 قانون بيمه مصوب 1316 : ” موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينکه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد، ذينفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.” اين ماده ، اگرچه به بيمه هاي اتکايي اشارهاي ننموده است اما ميتوان از عبارت “هرنوع مسئوليت حقوقي”، چنين برداشت نمود که مسئوليت بيمه گر در مقابل بيمه گذار به جبران خسارات و ايفاي تعهد به پرداخت غرامت نيز مصداق عبارت مذکور مي باشد. بيمه در سازمان جهاني تجارت داراي چهار زير بخش مي باشد:” الف: بيمه هاي مستقيم که شامل بيمه هاي زندگي و غير زندگي مي شود، ب: بيمه هاي اتکايي و واگذاري، ج: واسطه گري بيمه که شامل نمايندگي و دلالي مي شود و د: خدمات فرعي بيمه مانند مشاوره، کارشناسي آماري بيمه، ارزيابي ريسک و دريافت خسارت (کندون23، 2002: 7).
4-2-2-2- بيمه اتکايي
از اصول اوليه بيمه در کليه رشته ها اين است که ريسک بيمه شده تا جايي که ممکن است در سطح وسيعي پخش شود. بيمه اتکايي راه حل اين اصل است. بيمه اتکايي نظامي است که بيمه گر صادر کننده بيمه را قادر مي سازد که با توجه به سرمايه و ذخاير خود بخشي از ريسک هاي صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بين بيمه گران اتکايي مختلف تقسيم کند. به بيان ديگر، بيمه اتکايي را مي توان توزيع جهاني ريسک ناميد. بيمه اتکايي موجب مي شود که بيمه گر صادرکننده ظرفيت خود را به مبلغ خاصي که توانايي او اجازه مي دهد، محدود نکند، بلکه ريسک هاي بزرگ با سرمايه هاي بالا را به راحتي قبول و مازاد را بيمه اتکايي کند.
هم اکنون اختصاص ارز براي خريد پوشش اتکايي و انتقال آن، بايد به تاييد بيمه مرکزي ايران برسد تا بانک مرکزي در مورد تخصيص سهميه ارزي اقدام کند. دليل اين امر آن است که بايد از ظرفيت هاي بازار داخلي به طور کامل استفاده شود و ضرورت اخذ پوشش از بازارهاي خارجي اجتناب پذير باشد. بيمه گر اتکايي علاوه بر ارائه پوشش اتکايي، با بازديدهاي مقطعي مشاور فني اميني براي بيمه گر به شمار مي آيد و رابطه اين دو نوعي رابطه تجاري تعريف شده است (کريمي، 1385: 26).
در نظام بيمه اتکايي شرکتي که بخشي از صادره هاي خود را به بيمه گر اتکايي واگذار مي کند شرکت واگذارنده ناميده مي شود. قرارداد اتکايي که بيمه گر واگذارنده با بيمه گر اتکايي منعقد مي کند قرارداد مستقلي است که هيچ ارتباطي با قرارداد بيمه بين بيمه گر و واگذارنده با بيمه گذار ندارد. نتيجه اينکه هيچ گونه رابطه حقوقي بين بيمه گذار و بيمه گر اتکايي نيست و در صورت تحقق خطر بيمه گذار براي دريافت خسارت خود بايد به بيمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بيمه گران اتکايي را خود وصول مي نمايد. نتيجه ديگري که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بيمه مستقيم از قرار بيمه اتکايي به دست مي آيد اين است که هرگاه بيمه گر اتکايي دچار ورشکستگي و اعسار شود بيمه گر واگذارنده در مقابل بيمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بيمه گر واگذارنده ورشکسته شود بيمه گر اتکايي به ميزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. دراين صورت بدهي بيمه گر اتکايي جزو دارايي بيمه گر واگذارنده محسوب مي شود (عبدي،1384: 5). براساس ماده 71 قانون بيمه سال 1350 يکي از وظايف و اختيارات بيمه مرکزي، انجام بيمه هاي اتکايي اجباري است. بر اساس اين قانون کليه شرکت هاي بيمه ايراني موظفند انجام کليه امور واگذاري اتکايي مازاد بر توان نگهداري خود را ضمن رعايت کليه قوانين و مقررات مربوط و پس از انجام اتکايي فيمابين به بيمه مرکزي ايران واگذار کنند. شرکت هاي بيمه موظفند 50 درصد در رشته بيمههاي زندگي و 25 درصد در ساير رشتهها از معاملات بيمهاي مستقيم خود را نزد بيمه مرکزي ايران به صورت اتکايي واگذار کنند (باغجري،1384: 19-20).
4-2-2-3- شيوه هاي عرضه خدمات بيمه
عبور از مرز: فروش خدمات بيمه به دو صورت حضوري و غير حضوري انجام ميشود. در شکل غير حضوري معمولاً با استفاده از اينترنت، خريد خدمات صورت ميگيرد. فروش حضوري بيمه عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ايده و نظاير اينها به مشتريان، به منظور متقاعد کردن آنان براي خريد. فروشنده حضوري، نماينده شرکت يا موسسهاي محسوب ميشود که به فروش خدمات آن اشتغال دارد (سعيدنيا و قرباني،1382: 32). عرضه خدمات بيمه ميتواند به صورت عبور از مرز انجام شود. در مورد خدمات بيمه اين شيوه يکي از شيوه هاي رايج است، بدين صورت که شرکت بيمه بدون آنکه شعبه يا نمايندگي در کشور ديگر ايجاد کند از طريق نمابر، اينترنت و… اقدام به صدور بيمه نامه براي مصرف کننده در کشور ديگر مي کند. اين شيوه بخصوص در بيمه هاي حمل و نقل و اتکايي بسيار رواج دارد. در حال حاضر نمونه ي استفاده از بيمه خارجي به شيوه عبور از مرز، استفاده کشتي ها و نفتکش هاي ايراني از بيمه پي اند اي کلوب مي باشد که اين شرکت به عنوان قديمي ترين شرکت بيمه ناوگان دريايي، بيمه 95 درصد کشتي هاي اقيانوس پيماي دنيا را انجام مي دهد. اين شرکت بيمه ناوگان دريايي، داراي شعبي در اروپا و امريکا مي باشد که البته با اعمال تحريم عليه بيمه نفتکشهاي ايراني، در ايران شرکت بيمهاي براي خدمات بيمهاي به ناوگان حمل و نقل دريايي ايراني تشکيل گرديد. (شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي اداره کل روابط عمومي وزارت نفت) در تاريخ 14/1/91 خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي بلومبرگ خبري را منتشر کرد مبني بر اينکه تعدادي از مقامات رسمي دولت چين در پي تحريم نفتکش هاي ايراني، در حال مذاکره با شرکت هاي بيمه اين کشور هستند تا کشتي هاي ايراني که نفت به چين حمل مي کنند را بيمه کنند. مرکز خبري بانک و بيمه (bima.ir) نيز به نقل از وزير بازرگاني در تاريخ 29/7/89 خبري مبني بر تاسيس بيمه جديد پي اند آي در کشور را منتشر کرده است. بنابر اظهار نظر وزير بازرگاني به علت اعمال تحريم عليه محموله هاي صادراتي ايران توسط باشگاه هاي بيمه خارجي، بيمه مذکور، ويژه پوشش محموله هاي صادراتي ايران تشکيل مي شود. در مجموع مي توان گفت به نظر مي آيد استفاده ايرانيان از بيمه هاي خارجي به روش عبور از مرز عمدتاً به استفاده ناوگان حمل و نقل دريايي کشور محدود مي شده است.
مصرف در خارج: کاربرد اين شيوه عمدتاً در خدمات گردشگري و پزشکي است و در بخش خدمات بيمه، در زمينههاي بيمه درماني، عمر و حوادث شخصي مي تواند کاربرد داشته باشد. در اين شيوه مصرف کننده حقيقي يا حقوقي براي استفاده از خدمات، از کشور خود خارج شده و در محل حضور عرضه کننده خدمات، از آن بهرهمند ميشود. در مواردي که يک گردشگر در کشور محل گردشگري اقدام به خريد بيمه (مثلا بيمه حوادث) ميکند، از شيوه دوم بهره برده است. يکي از روشهايي که تجارت بيمه به شيوه مصرف در خارج انجام ميشود، صدور بيمههاي الکترونيکي است. بيمه الکترونيکي (E-insurance)، ابزاري براي تأمين پوشش بيمهاي از طريق بيمه نامههايي است که به صورت برخط (Online) مورد درخواست و مذاکره واقع و قرارداد آن منعقد ميشود. در اين روش بيمهگر بدون اينکه در خارج از کشور خود شعبه اي تأسيس نمايد، اقدام به صدور بيمه براي افراد خارج از مرزهاي کشورش ميکند و بيمه گذار نيز مي تواند در خارج از قلمرو کشور خود از بيمه مذکور بهرهمند شود. در حال حاضر ميزان استفاده از اين نوع بيمهنامه در کشورهاي در حال توسعه بسيار ناچيز است (همتي،1382: 187).
حضور تجاري: رايج ترين شيوه عرضه خدمات در سطح بين المللي است. در اين شيوه عرضه کننده خدمات، با حضور يافتن به نحو تجاري (با تشکيل و ثبت شعبه يا نمايندگي و امثال آن) در کشور ديگر (محل حضور مصرف کننده خدمات) ، اقدام به ارائه خدمات مي نمايد. تاسيس نمايندگي بيمه، سرمايه گذاري مشترک و تاسيس شعبه بسيار رايج است. در حال حاضر بر اساس قانون اجازه تاسيس بيمه و بورس با سرمايه خارجي در مناطق آزاد مصوب 1387، تاسيس شعب و نمايندگي موسسات بيمه خارجي و موسسات کارگزاري بيمه خارجي در مناطق آزاد ايران مجاز است. به موجب ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه، تاسيس شعب شرکت هاي بيمه بازرگاني خارجي مجاز شد. به تازگي بيمه مرکزي براي جذب شرکت هاي بيمه خارجي به دنبال مذاکراتي بوده است.
انتقال اشخاص حقيقي: اين شيوه کاربرد محدودي دارد. در اين شيوه، اشخاص حقيقي عرضه کننده خدمات، بطور موقت در کشور مقصد حضور مي يابند و خدمات را ارائه مي کنند. در بخش بيمه مي توان از حضور کارشناسان آماري بيمه و مشاورين بيمه براي عرضه خدمات جانبي بيمه نام برد ( کندون،2002: 10).
پيوستن به سازمان جهاني تجارت بر حق بيمه هاي دريافتي کشورها تاثير مثبت دارد و در کشورهاي عضو در زمان بعد از عضويت تاثيرگذار بوده است. به نظر مي رسد اين تاثير مثبت ناشي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان معنادار بودن، اختلال سلوک، عزت نفس Next Entries پایان نامه با کلید واژگان آزمون استاندارد، کودک و نوجوان