منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، جریان های نقدی، گزارشگری مالی، محتوای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی، تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری و موارد تقلب.
لازم به ذکر است که یکی از دلایل تجدید ارائه صورت های مالی دستکاری آگاهانه و عمدی سود توسط مدیریت می باشد که “بی قاعدگی های حسابداری” نامیده می شود، چون در این شرایط واکنش سرمایه گذاران در مقابل رفتار عمدی و غیر عمدی شرکت متفاوت است. بنابراین مفهوم اهمیت پیرامون عمدی و غیر عمدی بودن مدنظر قرار می گیرد، برای مثال اشتباه غیر عمدی و بی قاعدگی عمدی با مبلغ یکسان دارای اهمیت مشابه ای نیستند. به طور یقین عمدی بودن دارای اهمیت بیشتری از منظر سرمایه گذاران است. تحقیقات نشان می دهند که نتایج منفی که از تجدید ارائه صورت های مالی ناشی می شود در مواردی که علل تجدید ارائه صورت های مالی عمدی می باشد نسبت به زمانی که عمدی نبوده شدیدتر می باشد.
تغییر در رویه حسابداری، به کارگیری رویه پذیرفته شده حسابداری به جای رویه پذیرفته شده دیگر است که قبلا در تهیه صورت های مالی مورد استفاده قرار گرفته است. این امر می تواند به شکل اختیاری یا پیروی از استاندارد جدید صورت گیرد .
درصورت وجود اشتباهات با اهمیت در صورت های مالی دوره های قبل و در صورت تغییر رویه های حسابداری در دوره جاری نسبت به دوره های قبل، تجدید ارائه صورت های مالی الزامی است. این تعدیلات، عمدتا به دلیل اصلاح اشتباهات دوره های گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده می شود.
نتایج تحقیق پارک و وو (2006) نشان داد دلیل اصلی ارائه مجدد صورت های مالی اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد دوره های گذشته است. تجدید ارائه صورت های مالی می تواند به دلیل تغییر در قوانین حسابداری کاربردی صورت پذیرد یا به دلیل وجود اشتباهات با اهمیت مانند تقلب و اعمال نادرست قوانین حسابداری. در واکنش به افزایش تجدید ارائه صوت های مالی اظهارنظرهایی انجام شده است، به عنوان نمونه کمیسیون بورس اوراق بهادار در ارتباط با افزایش تعداد صورت های مالی تجدید ارائه شده ابراز نگرانی نموده است که عامل اصلی آن اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد باشد و خاطر نشان کرده است که افزایش ارائه مجدد به اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران خدشه وارد می نماید.
کمیته مشاور در بهبود گزارشگری مالی¹ در ایالات متحده آمریکا (2007) تاسیس گردید. تغییر مسیر از استاندارهای حسابداری مبتنی بر قوانین به استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول از پیشنهادات این کمیته بود. استانداردهای مبنی بر قوانین، به عنوان استانداردهایی پیچیده به نظر می رسند و با ایجاد سردرگمی باعث تجدید ارائه صورت های مالی می شوند. از طرفی دیگر، استانداردهای اصولی می توانند باعث ایجاد تفسیرهای متفاوتی توسط حسابرس ها و همچنین تعداد رو به رشد استانداردهای حسابداری جدید و تغییرات در این استانداردها منجر به فقدان شفافیت مالی و تفاوتهایی در به کارگیری و اعمال این استانداردها می شود.
1-Advisory Committee on Improvments to Financial Reporting(ACIFR)
جهت ایجاد همگرایی بین اعمال و تفسیرهای متفاوت تنظیم کنندگان، حسابرس ها و مدیران، ناگزیر تجدید ارائه صورت های مالی مورد نیاز می باشد. همچنین معاملات تجاری هم دوره، زمانی که مختلط و پیچیده تر می شوند می توانند سبب تجدید ارائه صورت های مالی شوند.
حاکمیت شرکتی ضعیف و عدم کنترل داخلی می تواند کیفیت گزارشگری مالی را کاهش دهد که منجر به خطاهای حسابداری و در نهایت تجدید ارائه صورت های مالی می گردد. حاکمیت شرکتی قوی به کنترل و اصلاح بخش های درگیر در فرآیند تدوین صورت های مالی مانند بخش حسابرسان داخلی و بخش حسابرسان مستقل کمک می کند و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی را کاهش می دهد.
آخرین علت احتمالی تجدید ارائه صورت های مالی ، افزایش فشار بر مدیریت جهت تامین انتظارات سرمایه گذاران و یا پیشروی شخصی با هدف کسب پاداش می باشد. برای مدیریت تخطی در اعمال قوانین جهت خشنود کردن سرمایه گذاران و سایر ذینفعان وسوسه انگیز است. زمانی که این تخطی شناسایی می شود منجر به ارائه مجدد صورت های مالی می گردد ( دیزورت ،2012) ¹.
مطالعات انجام شده نشان می دهد بازار به افزایش سود ناشی از تجدید ارائه صورت های مالی به دلیل تغییر در اصول و رویه های حسابداری، واکنش منفی نشان نمی دهد زیرا این افزایش منجر به تجدید نظر در جریان های نقدی مورد انتظار آتی می شود و بنابراین، انتظارات سرمایه گذاران نیز تغییر می یابد؛ ولی به دلیل کاهش در جریان های نقدی آتی، بازار به کاهش سود تجدید ارائه شده ناشی از اشتباهات حسابداری واکنش منفی و معناداری نشان می دهد. کاهش جریان های نقدی آتی احتمالا بر سیستم حسابداری ضعیف و رفتار فرصت طلبانه مدیران در تلاش برای افزایش در سود دلالت دارد. شرکت هایی که به دلیل اشتباهات حسابداری به ویژه اشتباهات ناشی از شناسایی درآمد به تجدید ارائه صورت های مالی مبادرت می ورزند نسبت به شرکت هایی که به دلیل تغییر در اصول و رویه های حسابداری، صورت های مالی تجدید ارائه شده منتشر می نمایند دارای عمر کوتاه تری هستند. این مسئله بیانگر آن است که احتمالا شرکت های مزبور از کنترل های ناکافی مدیریت
1- Dezoort
در طول مراحل رشد برخوردارند و یا در مراحل رشد اولیه خود اقدام به دستکاری حساب ها به خصوص حساب درآمد می نمایند که این امر به نوبه خود بر سود و جریان های نقدی آتی اثر گذار خواهد بود.
2-3-3) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سود خالص
تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می دهد که درصد بالایی از شرکت های ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت های مالی را تجدید ارائه نموده و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می کنند (سروی مهر ، 1385 ، کردستانی و همکاران ،1389). این در حالی است که طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی اطلاعاتی اتکا پذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد لذا این موضوع بر اتکا پذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های مالی به ویژه رقم سود تاثیر دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیئت مدیره مالیات و سود تقسیمی به سهامداران است. علاوه بر این، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخص سود و اصلاح آن در دوره های بعد (یعنی پس از گرفتن تصمیم های مربوطه)آثار اقتصادی و مالی برای افراد مختلف خواهد داشت، به طور مثال مدیریت جهت حفظ سود سهام و برآورده کردن انتظارات تحلیلگران از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده می کند. محتوای اطلاعاتی سود خالص و توانایی اطلاعاتی سود های جاری برای پیش بینی بازده غیرعادی آتی در بازار سرمایه، موضوعی است که از زمان تحقیق مشهور بال و براون (1968) ¹ بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. بال و براون به ارزیابی محتوای اطلاعاتی سود خالص پرداختند. مطالعه این دو پژوهشگر شواهدی ارائه می کند که 80 تا 85 درصد تغییرات قیمت سهام قبل از ماه اعلان سود رخ داده است، در حقیقت با فرض کارا بودن بازار، یافته های آنها نشان می دهد که سود های گزارش شده حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی هستند. همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد، یعنی همواره ممکن است اطلاعاتی را که شرکت می خواهد در صورت های مالی نشان دهد چیزی دور از واقعیت یا فریب آمیز باشد.
1-Ball and Brown
طبق آخرین تعریف سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارائه صورت های مالی مشهودترین نشانه جهت عدم حسابداری صحیح و اصولی و منبعی برای تحقیقات جدید توصیف گردیده است. همچنین یک تجدید ارائه صورت مالی اینگونه توصیف می شود : ” یک مداخله هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی با هدف کسب سود و منافع شخصی (اسکیپر ،1989)¹ . این تعریف به طور ضمنی بیانگر سوشهرتی است که تجدید ارائه صورت های مالی برای شرکت ها به ارمغان می آورند. محققان با استفاده از شاخص تجدید ارائه صورت های مالی سو شهرت حاصله را تایید می کنند و از آن به عنوان شاخصی که بیانگر کاستی کنترل های داخلی و عدم نظارت کافی در یک شرکت با فقدان تخصص مدیران مالی می باشد استفاده می کنند. به دلیل عدم نظارت سازمانی بر هیئت مدیره شرکت از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت نظارت سازمانی ضعیف و ناکارآمد استفاده می شود. علاوه بر این از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت مدیریت سود نیز استفاده می شود.
اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی پدیده ای جدید نیست، اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.
بنابراین توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. زمانی که شرکت اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ممکن است ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرایی و حسابرسان مستقل رخ دهد. .

……………………………
1- Schipper
2-3-4)عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی
طبق نتایج پژوهش ژیا (2006)¹ ، قدرت سود آوری ضعیف، کنترل توسط سهامداران دولتی، مالکیت گسترده، درجه اهرم بالا، کوچک بودن اندازه شرکت و جابجایی مدیران احتمال وقوع ارائه مجدد صورت های مالی را تا حد زیادی افزایش می دهند.
بنابراین با استناد به نتایج پژوهش مذکور عواملی نظیر سودآوری، افزایش سرمایه و اهرم مالی بالا تغییر مدیریت و طول دوره تصدی مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی موثر است که در ادامه نقش این عوامل در تجدید ارائه صورت های مالی تشریح می گردد.
الف ) سود آوری
فشار برای حفظ یا افزایش سطح رشد شرکت و تمایل به جذب تامین های برون سازمانی با هزینه کم از جمله عواملی است که انگیزه بیش نمایی سود را افزایش می دهد. تلاش برای حفظ سطح رشد سودآوری مورد انتظار بازار به عنوان یکی از عوامل انگیزاننده مدیریت سود و گزارشگری متقلبانه معرفی شده است. به نظر می رسد شرکت هایی که از توان رقابتی کمتری برخوردارند با دستکاری اطلاعات مالی تلاش می کنند خود را از آنچه هستند موفق تر نشان دهند. نیاز به برآوردن انتظارات بازار برای مدیریت این قبیل شرکت ها، انگیزه تقلب ایجاد می کند. زمانی که رشد شرکت کند می شود یا روند نامطلوب به خود می گیرد، مدیریت تلاش می کند با بیش نمایی فروش و سایر معیارهای رشد وضعیت را مناسب جلوه دهد.
ب) افزایش سرمایه و اهرم مالی بالا
توان جذب سرمایه و منابع مالی و نیز هزینه سرمایه، هر دو به وضعیت مالی شرکت وابسته است . یکی از مهمترین ابزارهای سنجش وضعیت مالی شرکت ارقام و اطلاعات حسابداری است. این امر به مدیریت شرکت ها انگیزه می دهد که از طریق دستکاری ارقام حسابداری، وضعیت مالی شرکت را
1-Xia
بهتر نشان دهند و سرمایه بیشتری جذب کنند. اهمیت جذب سرمایه تا آنجاست که آن را مهمترین دلیل دستکاری سود توسط شرکت هایی می دانند که مرتکب تقلب در گزارشگری مالی شده اند . اهرم مالی بالا ( نسبت کل بدهی ها به کل دارایی های شرکت) نیز علاوه بر اینکه توان جذب سرمایه و اعتبار توسط شرکت را کاهش می دهد، نشانه ای از مشکلات فشار مالی است. توجه به اینکه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ترجیح می دهند وجوه خود را در اختیار شرکت های موفق تر قرار دهند تا نسبت به جریان های نقدی آتی اطمینان بیشتری داشته باشند، تامین مالی می تواند به عنوان یکی از انگیزه های احتمالی مدیریت شرکت از انجام تعدیلات سنواتی مد نظر قرار گیرد.
ج) تغییر مدیریت و طول دوره تصدی مدیریت
تغییر مدیریت چندماه قبل یا بعد از تجدید ارائه صورت های مالی حکایت از این دارد که مدیریت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، استانداردهای حسابداری، حق الزحمه، هیئت مدیره Next Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، ارزش شرکت، عدم اطمینان، دارایی ها