منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، استانداردهای حسابداری، حق الزحمه، هیئت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

ی شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.

1-5) سوال اصلی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :
” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”
1-6) اهداف تحقیق
اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.

1-6-1) اهداف آرمانی و کلی
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.
1-6-2) اهداف ویژه
برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده بحث، بررسی و تحلیل می شود.
1-6-3) اهداف کاربردی
این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسابرسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.
1-7) فرضیه های تحقیق
فرضیه شماره یک : حق الزحمه حسابرسی در شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بالاتر است .
فرضیه شماره دو : تغییر هیئت مدیره برای شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بیشتر است.
فرضیه شماره سه : رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و افزایش حق الزحمه های حسابرسی برای شرکت هایی که هیئت مدیره را تغییر می دهند در مقایسه با شرکت هایی که هیئت مدیره را تغییر نمی دهند، تضعیف می شود.
1-8) روش انجام تحقیق
فرضیه ها با استفاده از یک آنالیز رگرسیون چند متغیری بر اساس آنالیز رگرسیون مورد استفاده توسط فلدمن و همکاران (2009) که مدل حق الزحمه حسابرسی سایمونیک¹ را توسعه دادند، مورد بررسی قرار می گیرند. مدل رگرسیون مورد استفاده توسط فلدمن و همکاران (2009)، با خارج کردن متغیرهای کنترلی غیر مرتبط و اضافه کردن دیگر متغیرهای کنترلی به منظور بررسی فرضیات این تحقیق تغییر می یابد. مدل رگرسیون مورد استفاده به نام مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی اینگونه بیان می شود :
ΔLNFEE = β0 + β1 RESTATE + β2 ΔLNTOTASSETS + β3 ΔSQSUBS + β4 FOREIGNOPER + β5ΔINVAR% + β6 ΔDEBT% + β7 ICD + β8 LOSS + β9 AUDITOR + β10 BODTURN+ β11 RESTATE * BODTURN + ε

1- Simunic

1-9) كاربردهاي متصور از تحقيق
بررسی نقش مدیریت در تحولات سازمانی
مطالعه سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی
بررسی تاثیر فاکتور های مختلف بر عملکرد و تصمیم مدیریتی در تحولات مالی سازمان ها
بررسی اثر تصمیمات مدیران ارشد بر تحولات حسابرسی و حقوق و دستمزد
مشخص شدن میزان اثر حقوق حسابرسی بر اساس تحولات مدیریتی سازمانی
1-10) قلمرو تحقيق
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1392 می باشد. قلمرو مکانی پژوهش شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادر که اطلاعات آنها موجود می باشد در نظر گرفته می شوند. برای جامعه آماری تعداد 45 شرکت از بورس مورد بررسی قرار می گیرند. در تهیه پژوهش و گرد آوری داده ها از منابع معتبر، سایت های اینترنتی و مقالات برای بخش کلیات و مبانی پژوهش استفاده می شود و سپس با استفاده از پایگاه آنالیز حسابرسی، شرکت هایی که دارای صورت های مالی اصلاح شده در محدوده سال 1392-1390 می باشند، شناسایی می شوند. پس از شناسایی شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده برای هر سه سال، تمامی اطلاعات حسابرسی مالی از پایگاه اطلاعاتی جمع آوری خواهند شد. حق الزحمه حسابرسی از پایگاه اطلاعاتی آنالیز حسابرسی جمع آوری می شوند. هر شرکت دارای صورت های مالی اصلاح شده به یک شرکت کنترلی که از نظر معیار خاصی قابل مقایسه باشند (به عنوان مثال وسعت شرکت، صنعت و حسابرسی شرکت) مرتبط می شود. دارایی های کل در سال تجدید ارائه صورت های مالی برای وسعت شرکت مقایسه می شوند. دادههای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین از کتابخانه بورس و اوراق بهادار اقتباس گردیده است و داده ها با نرم افزار SPSS و Eviews8 تجزیه و تحلیل می گردند.

2-1) مقدمه
هدف صورت های مالی عبارتند از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده مند واقع شود . تامین نیازهای اطلاعاتی تمامی استفاده کنندگان توسط صورت های مالی امکان پذیر نیست، ولی نیازهایی وجود دارد که برای همه استفاده کنندگان مشترک است. اعتقاد بر این است که هرگاه صورت های مالی معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران باشد اکثر نیازهای سایر استفاده کنندگان را نیز در حد توان برآورده می کند. به عبارت دیگر اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده کنندگان نیز مفید است، چرا که اینان می توانند اطلاعات مشخص تری را که در معاملات خود با واحد تجاری به دست می آورند با این مراجع اطلاعاتی بسنجند.
بخش اول) تجدید ارائه صورت های مالی
2-2) صورت های مالی
اجزای مجموعه کامل صورت های مالی عبارتند از :
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت سود و زیان جامع
صورت جریان وجوه نقد
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
طبق بند 7 استانداردهای حسابداری شماره 1، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی با هیئت مدیره و یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. همچنین مطابق بند 10 استانداردهای حسابداری شماره 1، هر واحد تجاری که صورت های مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت را افشا کند. به همین منظور ، طبق مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
اتخاذ تصمیم اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی، مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر “وضعیت مالی”، “عملکرد مالی” و “جریان های نقدی” واحد تجاری و استفاده از آن در “پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار” و”سنجش انعطاف پذیری مالی” تسهیل می گردد.
“وضعیت مالی” یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است .
“عملکرد واحد تجاری” دربرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است .
“جریانهای نقدی ” از جنبه ای دیگر، عملکرد واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ و منابع اصلی جریان های ورودی و خروجی وجه نقد به نمایش می گذارد.
“انعطاف پذیری”عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورت های مالی، اطلاعاتی را که درجهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می کند.
صورت های مالی همچنین وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می کند. استفاده کنندگان صورت های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی غالبا خواهان ارزیابی وظیقه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1388).
خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن”و “قابل اتکا بودن” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل مقایسه بودن” و”قابل فهم بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. از آنجا که خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن بر مفید بودن اطلاعات می افزاید، وجود ثبات رویه های حسابداری در روش های حسابداری به کار گرفته شده و افشای مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،1388).
2-3) تجدید ارائه صورت های مالی
در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است به گونه ای که از تعدیلات سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد می شود. در ادامه به برخی از استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی اشاره خواهد شد.
2-3-1) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی
طبق استانداردهای حسابداری ایران، صورت های مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل ممکن است شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش می کند. اصلاح چنین اشتباهاتی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورت های مالی سال یا سال های قبل به چنین منظوری دست یافت. در صورت تغییر در رویه های حسابداری، ارقام سال جاری بر مبنای رویه جدید منعکس و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه جدید ارائه مجدد می شود .
بند 38 استاندارد حسابداری شماره 6 ایران خاطر نشان می سازد اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود و زیان انباشته ابتدای دوره در صورت های مالی منعکس گردد. اقلام مقایسه ای صورت های مالی نیز باید ارائه مجدد شود مگر آنکه این امر عملی نباشد. در چنین شرایطی موضوع باید در یادداشت های توضیحی افشا گردد. همچنین میزان و ماهیت اقلام تشکیل دهنده تعدیلات سنواتی و دلایل توجیهی تغییر در رویه های حسابداری و این امر که اقلام مقایسه ای صورت های مالی ارائه مجدد شده است ( یا عملی نبودن ارائه مجدد) باید در یادداشت های توضیحی افشا شود. طبق بند 4 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، در مواردی که نحوه ارائه یا طبقه بندی اقلام در صورت های مالی اصلاح می شوند، منشور اطمینان از قابلیت مقایسه اقلام صورت های مالی ، مبلغ مقایسه ای باید تجدید طبقه بندی شود مگر که این امر ممکن نباشد. همچنین ماهیت، مبلغ و دلیل تجدید طبقه بندی باید افشا گردد. هرگاه تجدید طبقه بندی مبلغ مقایسه ای عملی نباشد، واحد تجاری باید دلیل عدم تجدید طبقه بندی و ماهیت تغییراتی را که در صورت تجدید طبقه بندی ایجاد می شد، افشا کنند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، 1388).
2-3-2) علل تجدید ارائه صورت های مالی
طبق تعریف،” اشتباهات” ارائه نادرست یا حذف مبالغ و افشای اطلاعات به طور غیر عمدی در صورت های مالی است. انواع اشتباهاتی که منجر به ارائه مجدد صورت های مالی می شوند عبارتند از اشتباهات محاسباتی و ریاضی، اشتباه در به کارگیری رویه های حسابداری، تعبیر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، هیئت مدیره، حق الزحمه، رگرسیون Next Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، جریان های نقدی، گزارشگری مالی، محتوای اطلاعاتی