منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، ارزش شرکت، عدم اطمینان، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

بدهی ها و هزینه ها : کمتر از واقع گزارش کردن بدهی ها بیانگر قصور در ثبت بدهی های برآوردی و احتمالی است. در حقیقت بیانگر آن است که در شرکت بدهی های ثبت نشده ای وجود دارد که احتمال وقوع ارائه مجدد را افزایش می دهد. قصور در ثبت صحیح کاهش ارزش دارایی ها نظیر دریافتی های غیرقابل وصول، کاهش ارزش دارایی های بلند مدت و ذخیره موجودی های ناباب نیز منجر به تجدید ارائه صورت های مالی خواهد شد. بنابراین شرکت هایی با درجه اهرم بالا و شرکت های زیان ده انگیزه بالایی برای تجدید ارائه صورت های مالی خود دارند. این کار به منظور بهتر نشان دادن وضعیت مالی انجام می شود.
7- افشای ناکافی : افشا نکردن تغییر در رویه های حسابداری و تخطی از اصول حسابداری و یا هر اطلاعات با اهمیت دیگری که در صورت افشا بر نتایج صورت های مالی و تصمیم گیری استفاده کنندگان اثر می گذارد.

1-Waste Management
2-5) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی
در یکی از روش های طبقه بندی، ارائه مجددها به سه دسته بد، خوب و خنثی تقسیم می شوند. چنانچه به دلیل ارائه مجدد، سود خالص یا درآمد کاهش یابد به آن ارائه مجدد بد گفته می شود و اگر سود خالص یا درآمد افزایش پیدا کند ارائه مجدد خوب نامیده می شود. ارائه مجدد خنثی به حالتی گفته می شود که چند تغییر خوب و چند تغییر بد اتفاق می افتند و یکدیگر را خنثی می کنند.
ارائه مجدد صورت های مالی بر اساس میزان و شدت ارائه به دو دسته طبقه بندی می شوند :
میزان تحریف اطلاعات مربوط به ارزش
قصد و نیت مدیریت
میزان تحریف اشاره به آن دارد که کاهش ارزش شرکت در نتیجه تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی چه میزان بوده است ؟ و قصد و نیت مدیریت اشاره به آن دارد که آیا مدیریت به صورت آگاهانه و با هدف قبلی اطلاعات مالی را طوری اندازه گیری و افشا می نماید تا احتمال ارائه مجدد آن وجود داشته باشد ؟ تحریف و نیت مواردی هستند که توسط بازار و سایر سهامداران تشخیص داده می شوند. عواملی که می توانند باعث افزایش سطح تحریف صورت های مالی، افزایش احتمال قصد و نیت مدیریت برای تجدید ارائه یا حتی ترکیبی از هر دو شوند به پنج طبقه به شرح ذیل تقسیم می شوند:
1-اعتبار پایین مدیریت : موفقیت اکثر شرکت های سهامی عام مستلزم توانایی مدیریت در تامین انتظارات بازار نسبت به رشد و پایداری سود است. قصور در تامین انتظارات بازار می تواند به اعتماد سرمایه گذاران خدشه وارد نماید و بر سرمایه گذاری های بالقوه تاثیر گذار باشد. در حقیقت اعتبار مدیریت سرمایه ای ارزشمند است اما به راحتی می تواند در شرایط ارائه مجدد صورت های مالی دچار آسیب شود. اعتبار پایین، تمام عملکردهای شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. زمانی که مدیریت در دیدگاه عموم بدنام می شود این امر می تواند شدیدا بر دیدگاه بازار تاثیر گذاشته و ارزش شرکت در بازار را نیز تحت الشعاع قرار دهد. به بیان دیگر می توان اذعان نمود دلیل خدشه وارد شدن به اعتبار مدیریت آن است که سرمایه گذاران به تجدید ارائه صورت های مالی پاسخ منفی نشان می دهند. اعلان ارائه مجدد سود احتمال سلب شهرت مدیریت را افزایش می دهد. معیار اندازه گیری سلب شهرت، جابجایی مدیران است . جابجایی زیاد مدیران باعث کاهش نرخ دستمزد آنان شده و متعاقب آن انگیزه مدیران کاهش می یابد. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد 60% شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده اند، در طول دو سال بعد از ارائه مجدد تجربه جابجایی مدیریت ارشد اجرایی را داشته اند. در همین دوره فقط 35% شرکت هایی که تجدید ارائه نداشته اند شاهد جابجایی مدیریت بوده اند. نتایج پژوهش وو (2002) حاکی از آن است که تقلیل اعتبار شرکت و مدیریت آن در نزد سرمایه گذاران به دلیل ارائه مجدد، منجر به کاهش معنادار ضریب واکنش به سود برای فصول پس از ارائه مجدد نسبت به فصول قبل از ارائه مجدد خواهد شد. وی دریافته است بازار به طور معناداری در طول دوره سه روزه نسبت به اعلان ارائه مجدد واکنش منفی نشان می دهد، بازده غیرعادی انباشته در طول دوره مورد نظر 11-% بوده است. همچنین شواهد مبین آن است که در طول دو فصل قبل از اعلان ارائه مجدد روند نزولی قابل توجهی در بازار حکمفرماست و تا دو فصل پس از آن پایداری منفی وجود دارد .
2- فاصله ادراک : به طول معمول تفاوت اساسی بین ارائه مجدد ناشی از اشتباه سهوی که به طور ناخواسته ایجاد می شود و ناشی از سوءنیت که به صورت تعمدی به وقوع می پیوندد به درستی درک نمی شود. بر این اساس تفسیرهای ناعادلانه ای صورت می پذیرد. در حقیقت سوء تعبیر و عدم اطمینان ایجاد شده در بازار، کاهش ارزش شرکت را به همراه خواهد داشت . طبق بررسی های انجام شده بین متخصصان امور مالی و افراد تحصیل کرده در زمینه مالی در ارتباط با ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی تفاوت معناداری وجود دارد. افراد تحصیل کرده افرادی هستند که قادر به مطالعه و درک صورت های مالی هستند و نسبت به تجدید ارائه صورت های مالی واکنش افراطی نشان می دهند اما متخصصان امور مالی دارای تجربه، تخصص و واجد شرایط در زمینه حسابداری و مالی می باشند و واکنش منطقی از خود بروز می دهند. بنابراین باید دلایل مربوط به ارائه مجدد صورت های مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
3- تاثیر بر گستره ای وسیع : شواهد تجربی نشان می دهند که بسیاری از ارائه مجدد صورت های مالی دارای تاثیر مشترکی با عنوان تاثیر بر گستره ای وسیع می باشند. حتی یک مورد ارائه مجدد ممکن است منجر به زیر سوال رفتن شیوه ها و روش های افشا گردد. در موارد متعددی حتی یک ارائه مجدد صورت های مالی بی اهمیت باعث از دست رفتن کامل اعتبار شرکت شده است، بنابراین عدم کارایی صحیح حسابداری و افزایش احتمال اشتباه باعث خدشه دار شدن اعتبار شرکت در بازار می شود. صورت های مالی تجدید ارائه شده واکنش منفی بازار بورس را به همراه دارد، برای مثال ارائه مجدد صورت های مالی شرکت اهلد¹ (2003) نه تنها باعث شد شرکت های فرعی اهلد در صنعت غذایی آمریکا مورد رسیدگی بیشتری قرار گیرند بلکه تمامی شرکت های تجاری آمریکای شمالی و جنوبی را نیز تحت تاثیر قرار داد. این اخبار باعث تقویت شدت واکنش منفی شرکت گردید. اگرچه شرکت اهلد توانست بخشی از اعتبار از دست رفته خود را در پایان دوره به دست آورد اما هرگز نتوانست کاملا به این امر دست یابد، در حقیقت این احتمال وجود خواهد داشت که ارائه مجدد صورت های مالی تاثیر طولانی مدتی در بازار داشته باشد. شرکت های فعال در صنعت مشابه، تقریبا دارای چشم انداز یکسانی هستند و از شیوه های حسابداری مشابهی استفاده می نمایند. بنابراین انتظارات سرمایه گذاران پیرامون وضعیت آتی اقتصادی شرکت های مشابه در همان صنعت به دلیل تجدید ارائه تغییر می یابد. به بیان دیگر، به دلیل آشکار شدن ارائه نادرست گزارش های حسابداری در شرکت، مشارکت کنندگان بازار سرمایه محتوا و کیفیت صورت های مالی سایر شرکت های مشابه در همان صنعت را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهند.
نتایج پژوهش گلی سن² (2008) نشان می دهد به واسطه تجدید ارائه صورت های مالی میانگین بازده غیرعادی شرکت های مشابه در همان صنعت نیز کاهش یافته است که صورت های مالی تجدید ارائه شده نداشته اند و متعاقب اعلان ارائه مجدد توسط شرکت، شرکت های مشابه در همان صنعت شاهد کاهش پیشی بینی تحلیلگران در باره سود پیش بینی شده سالانه بودند.
این نتایج نشان می دهد که تجدید ارائه، اطلاعاتی را در مورد بدتر شدن وضع اقتصادی در صنعت
1-Ahold
2- Gleason
انتقال می دهد، به بیان دیگر این پیام مخابره می شود که چشم انداز صنعت رو به افول است .
4- اختلال در ارتباط بین مدیریت و اشخاص ذینفع : در شرایط بحرانی که ممکن است به دلیل ارائه مجدد صورت های مالی ایجاد شود، ترس و فقدان تجربه مدیریت به طور ناخودآگاه باعث اتخاذ راهبرد تدافعی ارتباطات توسط مدیریت یا حتی در شرایط حادتر باعث از بین رفتن ارتباط کامل مدیریت با ذینفعان خواهد شد. عامل اختلال در ارتباط بین مدیریت و اشخاص ذینفع را می توان در شرکت ادکو¹ (2004)مشاهده کرد، شرکت ادکو به طرح مشکلی در ارتباط با کنترل داخلی پرداخت که از سوی بازار به احتمال وقوع ارائه مجدد در آتی تفسیر شد. تفسیر انجام شده موجب ظهور عدم اطمینان در بازار گردید. سرانجام پس از نه ماه، گزارش سالانه حسابرسان مستقل حاکی از آن بود که هیچ مورد مالی با اهمیتی برای گزارش وجود نداشته است اما در همان سال به اعتبار شرکت آسیب وارد شد و قیمت سهام شرکت کاهش یافت و پس از حل بحران نیز اعاده حیثیت صورت نگرفت. در حقیقت قطع ارتباط شرکت با ذینفعان مختلف در دوره زمانی قابل توجه مبین فلج شدن عملکرد شرکت خواهد شد که آن نیز شدت تاثیر و قصد کلی ارائه مجدد صورت های مالی را تقویت خواهد نمود .
5- عدم هم سویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان : پس از ارائه مجدد صورت های مالی عدم هم سویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان می تواند شرایط را بدتر کند. هم سویی اشاره به دیدگاهی کلی دارد که چگونه گروه های مذکور با اجماع به حل مشکل می پردازند. گروه های مختلف به دلیل دیدگاه ها و تجربیات حرفه ای متفاوت از واژگان، زبان، نظریه ها و طرح های ذهنی خاص خود استفاده می کنند. این عوامل آنها را قادر می سازد تا مشکلات را تعیین و حل نمایند. در حقیقت گروه های مختلف به دلیل داشتن دیدگاه های متفاوت نظرات و رفتارهای ارتباطی متفاوتی نیز از خود بروز می دهند. در حقیقت در اغلب موارد، ارائه مجدد صورت های مالی باعث ایجاد فشار زیاد بر مدیران می شود زیرا احتمال سلب شهرت مدیران، فاجعه مالی و حتی حبس آنان افزایش می یابد و در نتیجه امکان تغییر ناگهانی قوانین و دستورالعملهای داخلی شرکت
1- Adecco
وجود خواهد داشت، در چنین شرایطی هم سویی بین گروه های مختلف دارای اهمیت زیادی است. به بیان دیگر، محققان معتقدند هم سویی زمانی اهمیت بیشتری دارد که فشار زیاد و شرایط غیر عادی وجود داشته باشد. عدم هم سویی می تواند از فقدان جریان اطلاعات از جانب مدیریت به هیئت مدیره و حسابرسان ناشی گردد. چنانچه مدیریت در مورد ماهیت قابل تردید اصول حسابرسی به پیشنهادهای مطرح شده از جانب حسابرسان اهمیتی ندهد چنین شرایطی معرف عدم هم سویی بین مدیریت و حسابرسان است، زیرا گفتگوی بین آنها با شکست مواجه شده است. به بیان دیگر عدم پاسخگویی مدیریت به پیشنهادهای مطرح شده از سوی حسابرسان، عدم هم سویی میان مدیریت و حسابرسان را ایجاد می نماید .
به نظر می رسد زمانی که بازار بورس چنین عدم هم سویی میان شرکت و حسابرسان را مشاهده می نماید واکنش منفی نشان می دهد. در حقیقت ممکن است این پیام به سرمایه گذاران مخابره شود که درون شرکت کنترل وجود ندارد و مدیر عامل در طرح مشکلات مشارکت دارد. بنابراین سرمایه گذاران به قصد و نیت مدیر مظنون خواهند شد، لذا همانطور که قبلا بیان گردید ظن و تردید سرمایه گذاران، عدم اطمینان در بازار و کاهش ارزش شرکت در بازار را به همراه خواهد داشت. در حقیقت عدم هم سویی، مشکلات مربوط به ارائه مجدد صورت های مالی را حادتر می نماید. لذا این احتمال وجود دارد که پس از ارائه مجدد صورت های مالی، اعضای هیئت مدیره یا حسابرسان مستقل تغییر کرده و افراد جدیدی جانشین آنها شوند.
2-6) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی
اگرچه ممکن است فشارها و مشکلات دیگری نیز وجود داشته باشد که جایگاه شرکت را تنزل دهند به هر حال عوامل مهم اثر گذار بر میزان نیت و قصد مدیریت و میزان تحریف صورت های مالی شرح داده شدند.
محققان پنج روش ارائه نموده اند که می توان با استقرار، تقویت و به کارگیری آنها میزان آسیب وارده به شهرت و اعتبار مدیریت و شرکت را محدود نمود، به بیان دیگر محققان معتقدند با به کارگیری صحیح راه حل های مطرح شده می توان میزان قصدو نیت مدیریت و تحریف صورت های مالی را کنترل نمود.
روش های مطرح شده توسط محققان برای واکنش به علل ارائه مجدد صورت های

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، دارایی ها، بهای تمام شده، بازار سرمایه Next Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، ریسک حسابرسی