منابع تحقیق درمورد صنایع‌دستی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر با افزایش سن گردشگران میزان خرید آن‌ها نیز افزایش مییابد.
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی بین سن گردشگران با میزان خرید صنایع‌دستی

میزان خرید
سن
ضریب همبستگی
162/0

سطح معنیداری
00/0

4-2-1-2- میزان تحصیلات گردشگران با میزان خرید صنایع‌دستی توسط آن‌ها در اصفهان رابطه معنی‌داری دارد.
در جدول 4-9 نتایج آزمون همبستگی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده میشود رابطه معناداری میان میزان تحصیلات و میزان خرید وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش میزان تحصیلات گردشگران میزان خرید آن‌ها نیز افزایش مییابد.

جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی بین میزان تحصیلات گردشگران با میزان خرید صنایع‌دستی

میزان خرید
میزان تحصیلات
ضریب همبستگی
124/0

سطح معنیداری
007/0

4-2-1-3-میزان درآمد ماهانه گردشگران با میزان خرید صنایع‌دستی توسط آن‌ها در اصفهان رابطه معنی‌داری دارد.
در جدول 4-10 نتایج آزمون همبستگی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده میشود رابطه معناداری میان درآمد ماهانه و میزان خرید وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش میزان درآمد ماهانه گردشگران میزان خرید آن‌ها نیز افزایش مییابد.

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی بین درآمد ماهانه گردشگران با میزان خرید صنایع‌دستی

میزان خرید
درآمد ماهانه
ضریب همبستگی
145/0

سطح معنیداری
002/0

4-2-2- تعداد همراهان سفر با میزان خرید صنایع‌دستی توسط گردشگران در اصفهان رابطه معنی‌داری دارد.
برای بررسی ارتباط میان تعداد همراهان سفر با میزان خرید صنایع‌دستی از آزمون ضریب همبستگی تاو کندال بی استفاده میشود.

4-2-2-1- تعداد همراه زن با میزان خرید صنایع‌دستی توسط گردشگران در اصفهان رابطه معنی‌داری دارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد صنایع‌دستی، توزیع فراوانی، تحلیل داده، جمعیت شناختی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اقتصاد مقاومتی، علم اقتصاد، اقتصاد اسلامی، انقلاب اسلامی