منابع تحقیق درمورد صنایع‌دستی، توزیع فراوانی، تحلیل داده، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

نیز به کمک طیف لیکرت پنج گزینه‌ای به بررسی نگرش گردشگران نسبت به قیمت صنایع‌دستی می‌پردازد.
جدول 3-5: سؤالات بخش چهارم پرسشنامه
شماره سؤالات پرسشنامه (بخش چهارم)
متغیر
جدول 1طیف لیکرت 5گزینه‌ای
ویژگی‌های صنایع‌دستی محبوب از نظر گردشگران خارجی
جدول2 طیف لیکرت 5گزینه‌ای
نگرش گردشگران نسبت به قیمت صنایع‌دستی

3-9-5-بخش پنجم
بخش آخر شامل دو سؤال است. یک سؤال با 15 گزینه که به بررسی منابع اطلاعاتی مورداستفاده گردشگران خارجی برای خرید (به ویژه صنایع‌دستی) می‌پردازد. سؤال دوم نیز با 15 گزینه به بررسی مشکلات بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان اصفهان از نظر گردشگران خارجی می‌پردازد.
جدول 3-6: سؤالات بخش پنجم پرسشنامه
شماره سؤالات پرسشنامه (بخش پنجم)
متغیر
سؤال 1
منابع مورداستفاده گردشگران جهت کسب اطلاعات
سؤال 2
مشکلات بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان
3-10-چهارچوب نظری پژوهش
در این پژوهش به آزمایش تعدادی از متغیرهای موجود در مدل اوه212 (2007) در بازار صنایع‌دستی نقش جهان اصفهان پرداخته‌شده است. مدل اوه به بیان رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران (سن، درآمد، تحصیلات)، ویژگی‌های سفر (نوع سفر، ترکیب همراهان سفر، وسیله حمل‌ونقل، فعالیت‌های انجام‌شده در سفر، فصل سفر) و ویژگی‌های مقصد (ارزش دریافت شده از محیط، نوع مقصد) با میزان هزینه کرد گردشگران برای خرید می‌پردازد
3-11-فرایند تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها
پس از جمع‌آوری داده‌های موردنیاز به منظور تحلیل داده‌ها و آسان‌سازی فرایند انجام کار و آماده‌سازی و طبقه‌بندی و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد. روش‌های مورداستفاده به قرار زیر است:
آزمون‌ها
برای پاسخ به پرسش‌ها و دستیابی به اهداف تحقیق و تحلیل دقیق‌تر از آمار توصیفی و نیز آزمون‌ها و روش‌های آماری به شرح زیر استفاده‌شده است.
• آزمون ضریب همبستگی کرامر213 برای تعیین رابطه بین متغیر نوع سفر(متغیری اسمی) با میزان هزینه کرد (متغیری رتبه‌ای) در این پژوهش استفاده شد. این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی و یا درحالتی که یکی از متغیرها اسمی و دیگری رتبه ای باشد مورد استفاده قرارمی گیرد و آن را با (v2) نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر و یک در نوسان است(نجیبی،1388: 5).
• در این پژوهش آزمون ضریب همبستگی تاوکندال بی214 برای تعیین رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و تعداد همراهان سفر (متغیرهای رتبه‌ای) با میزان هزینه کرد (متغیری رتبه‌ای) به کار رفت. در توضیح این روش باید گفت ضریب همبستگی رتبه‌ای تاو کندال یک آماره ناپارامتری (در سطح سنجش رتبه‌ای) است که برای سنجش میزان تناظر یا مطابقت بین دو مجموعه رتبه و ارزیابی معنی‌داری این تناظر به کار می رود و به ویژه زمانی کاربرد دارد که در داده‌های مربوط به متغیرها موارد هم رتبه زیاد باشد. به سخن دیگر، این ضریب قوت رابطه‌ی جدول هان توافقی یا متقاطع را نشان می‌دهد. استفاده از ضریب تاو کندال به ویژه زمانی مهم است که متغیرها قرینه ‏بوده و برای پژوهشگر مهم ‏نیست که کدام‌یک از متغیرهای موردمطالعه به عنوان متغیر مستقل و کدام‌یک به عنوان متغیر وابسته به‌حساب آیند. این آماره نشان می‌دهد که یا چه میزان افزایش یا کاهش در یک متغیر با افزایش یا کاهش در متغیر دیگر همراه است. ضریب کندال تائو همواره بین ١ ‏- تا ١+ ‏، در نوسان است. اگر بین دو رتبه یا دو مجموعه رتبه توافق کامل وجود داشته باشد (دو رتبه درست همانند هم باشند)، مقدار ضریب 1+ خواهد بود اگر بین دو رتبه یا دو مجموعه رتبه عدم توافق کامل وجود داشته باشد( دو رتبه در جهت عکس همدیگر قرار گیرند، یعنی پایین‌ترین رتبه با بالاترین و بالاترین با پایین‌ترین رتبه متناظر شود) مقدار فریب 1- خواهد بود. در سایر چیدمان‌ها مقدار ضریب بین 1- تا 1+ خواهد بود. اما، اگر رتبه‌ها به‌طور کامل مستقل از هم باشند و افزایش یا کاهش  در یکی با افزایش و یا کاهش دیگری مرتبط نباشد، مقدار ضریب به‌طور متوسط برابر با صفر خواهد بود(همان).
• آزمون تی تک نمونه‌ای215 برای بررسی اهمیت ویژگی‌های صنایع‌دستی از نظر گردشگران خارجی مورد استفاده قرار گرفت. در این روش اهمیت هریک از ویژگی‌ها با عدد در نظر گرفته‌شده به عنوان میانگین (که در این پژوهش به خاطر استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه‌ای، عدد 3 انتخاب شد) مقایسه می‌شود و مشخص می‌شود که ویژگی موردنظر بالاتر از میانگین، برابر آن و یا کم تر از میانگین دارای اهمیت است.
3-12-خلاصه فصل
در این فصل به روش‌شناسی پژوهش پرداخته شد. در ابتدا روش تحقیق از نظر هدف و از نظر نحوه گرداوری داده‌ها بیان گردید. سپس جامعه آماری پژوهش و نمونه و روش نمونه‌گیری معرفی شد. همچنین پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش، ابزار و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، دسته‌بندی سؤالات پرسشنامه و مقیاس مورداستفاده در آن، تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مورداستفاده در پژوهش معرفی شدند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
یکی از بخشهای مهم یک کار پژوهشی، بخش تجزيه و تحليل داده‌ها است که براي بررسي میزان صحت فرضيهها و یا سؤال‌ها استفاده میشود. با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه و تحلیل دادهها میتوان پیشنهاد‌ها کاربردی با توجه به اهداف پژوهش ارائه نمود. در اين فصل دادههاي جمع‌آوری‌شده به وسیله پرسشنامه، تجزيه و تحليل میشود. برای این منظور در ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه تحليل میگردد. در قسمت بعدي اين فصل فرضیهها و سؤال‌های پژوهش بررسی میشوند و در انتها یافتههای جانبی مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.
4-1-يافتههای توصيفی پرسشنامه
در اين قسمت به توصيف دادههاي مربوط به ويژگيهاي جمعیت شناختی نمونه شامل ملیت، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، شغل و میزان درآمد پرداخته ميشود و براي هر مورد، وضعيت پاسخ‌دهندگان شامل فراواني هر طبقه، درصد فراوانی هر طبقه و درصد تجمعي آن بیان‌شده و همچنين نمودار میلهای مربوط به آن نشان داده شده است.
4-1-1- توزيع فراواني متغير ملیت در نمونه
در جدول 4-1 توزیع فراوانی مربوط به متغیر ملیت نشان داده شده است.

جدول 4-1: توزیع فراوانی متغیر ملیت در نمونه
ملیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
آرژانتین
1
3/0
3/0
استرالیا
13
4
3/4
اتریش
11
4/3
7/7
آذربایجان
1
3/0
8
بلژیک
1
3/0
3/8
کانادا
3
9/0
2/9
چین
20
1/6
3/15
جمهوری چک
14
2/4
5/19
دانمارک
4
2/1
7/20
مصر
1
3/0
21
انگلیس
6
8/1
8/22
استونی
1
3/0
1/23
فنلاند
1
3/0
4/23
فرانسه
13
4
4/27
آلمان
23
7
4/34
یونان
1
3/0
7/34
هنگ‌کنگ
12
7/3
4/38
مجارستان
1
3/0
39
هند
3
9/0
9/39
ایرلند
3
9/0
8/40
ایتالیا
70
3/21
1/62
ژاپن
16
9/4
67
قزاقستان
1
3/0
3/67
کره شمالی
1
3/0
6/67
لیتوانی
2
6/0
2/68
مالزی
2
6/0
8/68
هلند
12
7/3
5/72
نیوزلند
1
3/0
8/72
نروژ
7
1/2
9/74
پاکستان
1
3/0
2/75
لهستان
7
1/2
3/77
رومانی
12
7/3
81
سنگاپور
1
3/0
3/81
اسلواکی
3
9/0
2/82
اسلوونی
4
2/1
4/83
کره جنوبی
3
9/0
3/84
اسپانیا
17
2/5
5/89
سوئد
5
5/1
91
سوییس
14
3/4
3/95
تانزانیا
2
6/0
9/95
تایلند
3
9/0
8/96
اوکراین
1
3/0
97
آمریکا
10
3
100
کل
328
100

فراوانی

ملیت
شکل 4-1: نمودار میلهای متغير ملیت در نمونه

چنانچه در جدول 4-1 مشاهده میشود، بیش‌ترین درصد فراوانی مربوط به کشور ایتالیا است. نمودار میلهای توزيع فراواني اين متغير جمعیت‌شناسی در ادامه نشان داده شده است.
4-1-2- توزيع فراواني متغير جنسیت
در جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به متغیر جنسیت نشان داده شده است.

جدول 4-2: توزيع فراواني متغير جنسیت در نمونه
جنسیت
فراواني هر طبقه
درصد فراواني دادههاي هر طبقه
درصد تجمعي
زن
158
2/48
2/48
مرد
170
8/51
100
کل
328
100

همان‌گونه که مشاهده میشود، بیش‌ترین درصد فراوانی مربوط به جنسیت مرد است.
4-1-3- توزيع فراواني متغير سن در نمونه
در جدول 4-3 توزیع فراوانی مربوط به متغیر سن نشان داده شده است.

جدول 4-3: توزيع فراواني متغیر سن در نمونه
سن
فراواني هر طبقه
درصد فراواني داده‌های هر طبقه
درصد تجمعي
20 و کمتر
14
3/4
3/4
21 تا 30
100
5/30
8/34
31 تا 40
59
18
7/52
41 تا 50
34
4/10
1/63
51 تا 60
50
2/15
4/78
61 تا 70
51
5/15
9/93
71 تا 80
18
5/5
4/99
81 و بالاتر
2
6/0
100
کل
328
100

همان‌گونه که مشاهده میشود، بیش‌ترین درصد فراوانی مربوط به سن 21 تا 30 سال است. در ادامه نمودار میلهای توزيع فراواني اين متغير جمعیت‌شناسی نشان داده شده است.

شکل 4-3: نمودار میلهای متغير سن در نمونه

4-1-4- توزيع فراواني متغير وضعیت تأهل در نمونه
در جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به متغیر وضعیت تأهل نشان داده شده است.

جدول 4-4: توزيع فراواني متغير وضعیت تأهل در نمونه
وضعیت تأهل
فراواني هر طبقه
درصد فراواني داده‌های هر طبقه
درصد تجمعي
متأهل
155
3/47
3/47
مجرد
173
7/52
100
کل
328
100

همان‌گونه که مشاهده میشود، بیش‌ترین درصد فراوانی مربوط به افراد مجرد است.
4-1-5- توزيع فراواني متغير میزان تحصیلات در نمونه
در جدول 4-5 توزیع فراوانی مربوط به متغیر میزان تحصیلات نشان داده شده است.

جدول 4-5: توزيع فراواني متغير میزان تحصیلات در نمونه
میزان تحصیلات
فراواني هر طبقه
درصد فراواني داده‌های هر طبقه
درصد تجمعي
ابتدایی
2
6/0
6/0
دبیرستان
23
7
6/7
دیپلم
49
9/14
6/22
لیسانس
88
8/26
4/49
فوق‌لیسانس
114
8/34
1/84
دکتری
52
9/15
100
کل
328
100

همان‌گونه که مشاهده میشود، بیش‌ترین درصد فراوانی مربوط به تحصیلات فوق‌لیسانس است. در ادامه نمودار میلهای توزيع فراواني اين متغير جمعیت‌شناسی نشان داده شده است.

شکل 4-5: نمودار میلهای متغير میزان تحصیلات در نمونه

4-1-6- توزيع فراواني متغير میزان درآمد در نمونه
در جدول 4-6 توزیع فراوانی مربوط به متغیر میزان درآمد نشان داده شده است.
میزان درآمد (دلار)
فراواني هر طبقه
درصد فراواني داده‌های هر طبقه
درصد تجمعي
کمتر از 1999
73
3/22
3/22
2000 تا 3999
130
6/39
9/61
4000 تا 7999
64
5/19
4/81
8000 تا 13999
18
5/5
9/86
14000 یا بیشتر
43
1/13
100
کل
328
100

جدول 4-6: توزيع فراواني متغير میزان درآمد در نمونه
همان‌گونه که مشاهده میشود، بیش‌ترین درصد فراوانی مربوط به درآمد 2000 تا 3999 دلار است. نمودار میلهای توزيع فراواني اين متغير جمعیت‌شناسی در ادامه نشان داده شده است.

شکل 4-6: نمودار میلهای متغير میزان درآمد در نمونه
4-2- آزمون فرضیههای پژوهش
4-2-1- بین ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن، میزان تحصیلات، درآمد) با میزان خرید صنایع‌دستی توسط آن‌ها در اصفهان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
برای بررسی ارتباط میان ویژگیهای جمعیت شناختی با میزان خرید از آزمون ضریب همبستگی تاو کندال بی216 استفاده میشود و به صورت زیر فرضیهها تدوین میشوند:
فرضیه صفر: بین ویژگیهای جمعیتشناختی با میزان خرید صنایع‌دستی توسط گردشگران خارجی رابطه وجود ندارد.
فرضیه یک: بین ویژگیهای جمعیتشناختی با میزان خرید صنایع‌دستی توسط گردشگران خارجی رابطه وجود دارد.

4-2-1-1- میزان سن گردشگران با میزان خرید صنایع‌دستی توسط آن‌ها در اصفهان رابطه معنی‌داری دارد.
در جدول 4-8 نتایج آزمون همبستگی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده میشود رابطه معناداری میان سن و میزان خرید وجود دارد، بنابراین فرضیه صفر رد میشود و در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه یک تأیید می‌گردد؛ به عبارت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد صنایع‌دستی، جامعه آماری، رفتار خرید، میراث فرهنگی Next Entries منابع تحقیق درمورد صنایع‌دستی، ضریب همبستگی