منابع تحقیق درمورد شيوه، کتابخانهاي، زيستمحيطي

دانلود پایان نامه ارشد

منتشر کنند زيرا با کمک اينترنت ميتوانند با مخاطبان نهايي خود در ارتباط باشند (علي آبادي و اسدي، 1382: 84).
4-7-3- موزه
شوراي بينالمللي موزه که زير نظر يونسکو فعاليت ميکند در بند 3 و 4 اساسنامه خود موزه را اينگونه تعريف کرده است:” موزه موسسه اي است دائمي و بدون هدف مادي که درهاي آن به روي همگان باز است و در خدمت جامعه و پيشرفت آن فعاليت ميکند. هدف موزهها، تحقيق در آثار و شواهد به جاي مانده انسان و محيط زيست او، گردآوري آثار، حفظ و بهرهوري معنوي و ايجاد ارتباط بين اين آثار، به ويژه به نمايش گذاردن آنها به منظور بررسي و بهره معنوي است”. موزهها معمولاً تحت نظر دولتها اداره ميشوند با اين حال در حال حاضر 3 موزه خصوصي مهم در ايران وجود دارد (نفيسي،1380: 72). خدمات موزهها عموماً به شيوه مصرف در خارج مورد استفاده قرار ميگيرد. مصرفکننده خدمات بايد در محل موزه حاضر شود تا بتواند از خدمات آن بهرهمند شود اما امروزه با وجود فناوريهايي نظير اينترنت، خدمات موزه ميتواند از طريق شيوه عبور از مرز نيز عرضه شود. موزهها اطلاعات را از طريق سايتهاي خود به شکل متني و يا چند رسانهاي در اختيار مصرفکننده قرار ميدهند.
4-7-4- خدمات کتابخانهاي
مهمترين خدمات کتابخانهاي امانت و امانت بين کتابخانهاي است. امانت بين کتابخانهاي فرايندي است که طي آن يک کتابخانه منابع اطلاعاتي مورد نياز استفادهکنندگان خود را از کتابخانه ديگري دريافت ميکند، زيرا مدرک مورد درخواست در کتابخانه درخواست کننده وجود ندارد. در واقع منابع اطلاعاتي مورد درخواست به صورت موقت، امانت گرفته ميشود و يا به صورت چاپي يا الکترونيکي، نسخهبرداري ميگردد (خسروي و عبدالمجيد،1386: 129). امانت بين کتابخانهاي نمونهاي از شيوه استفاده از عبور از مرز است. خدمات کتابخانهها به شيوه مصرف در خارج نيز عرضه ميشود.
4-8- خدمات زيست محيطي
خدمات زيستمحيطي در ميان بخشهاي خدماتي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مذاکره درباره برخي از بخشهاي خدماتي از سال 2000 آغاز گرديد اما در مورد بخش خدمات زيستمحيطي، به دنبال اعلاميه وزرا در نشست هنگکنگ در دسامبر 2005، گروهي از اعضاي سازمان جهاني تجارت، بررسي تعهدات مربوط به خدمات زيستمحيطي را خواستار شدند (گروسو29،2007: 6).
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات موارد ذيل را به عنوان زير بخش هاي بخش خدمات زيست محيطي برشمرده است : 1- خدمات فاضلاب، 2- خدمات انتقال پسمانده ها، 3- خدمات مربوط به رفع آلودگي و خدمات مشابه، 4- ساير موارد.
به طور کلي ميتوان نگهداري از شبکههاي جمعآوري فاضلاب را به ترتيب زير تعريف کرد:
“اقدامات لازم جهت حفظ و احياي وضعيت مطلوب شبکه به کمک تعيين و ارزيابي وضعيت موجود آن.” اين امر شامل اقداماتي در خصوص سرويس، بازرسي و رفع آسيبهاي موجود از طريق تعميرات، بازسازي و نوسازي ميشود (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور،1388: 5).
فاضلاب، مجموعه آبهاي دور ريختني است که پس از جمعآوري و تصفيه ممکن است قابليت استفاده مجدد را دارا باشد. انواع فاضلابها عبارتند از فاضلاب خانگي، فاضلاب مراکز عمومي و اداري، فاضلاب مراکز تجاري، فاضلاب مراکز صنعتي و رواناب يا سيلاب. اجراي هر نوع پروژه فاضلاب در هر جامعهاي شامل مجموعه اقداماتي است که به منظور کنترل فاضلاب در سطح آن جامعه انجام ميگيرد که شامل شناسايي، جمعآوري، انتقال و تصفيه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب است (ميران زاده،1386: 53).
4-8-1- شيوههاي عرضه خدمات زيست محيطي
در بخش خدمات زيستمحيطي نيز 4 شيوه عرضه خدمات بدين شرح مطرح است:
شيوه عبور از مرز: اين شيوه چندان مرسوم نيست. شايد بتوان خريد زبالههاي يک کشور توسط کشور ديگر را که معمولاً با هدف بازيافت صورت ميگيرد در اين گروه جاي داد.
شيوه مصرف در خارج: اين شيوه چندان کاربرد ندارد مگر در مورد خدمات مربوط به امحاء آلودگيهاي اتمي که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عزت نفس، بهداشت روان، سلامت روان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان عزت نفس، سلامت روان، خارج از خانه