منابع تحقیق درمورد شرکت های صنعتی، شرکتهای صنعتی، کارایی شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

روش شناسي براي پشتيباني ارزيابي عملکرد واحدها لازم است. با اين حال مهم است در نظر داشت که اندازه گيري عملکرد کار ساده اي نيست. مديريت عملکرد واحدها دشوار است چون هميشه به راحتي نمي توان فهميد چه چيزي و چگونه بايد اندازه گيري شود و همچنين به اين دليل که اغلب توافقي بين تصميم گيرندگان درگير در فرايند ارزيابي لازم است. (فري يرا وهمكاران،2،2007).
عليرغم پيشرفت قابل توجهي که طي سالهاي اخير براي توسعه چارچوب هاي اندازه گيري عملکرد انجام شده است و يکي از بهترين نمونه هاي آن ارزيابي عملكرد وکارایی از طريق تحليل پوششی داده ها است، مي دانيم که هنوز مسائلي هستند که لازم است بيشتر مورد تحقيق قرار گيرند تا سيستم هاي اندازه گيري عملکرد مبناي قوي تري را براي مديريت بهبود موثر ارائه دهند.
روش‌هاي زيادي براي بررسي و سنجش کارایی يک موسسه یا شرکت وجود ندارد اما يکي از همين روش‌ها روش تحليل پوششي داده‌ها مي باشد که در اين تحقيق از اين روش استفاده خواهد شد. در روش تحليل پوششي داده‌ها هر‌چه بتوان ورودی ها و خروجی هاي بيشتري را براي محاسبه کارایی وارد مدل کرد رقم محاسبه شده به رقم واقعي نزديکتر است.

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق
معيارها و نسبت‌هاي مختلفي براي ارزيابي سلامت شرکت ها وجود دارد که يکي از آنها کارایی است. به طور کلي کارایی توانمندي کلي هر شرکت را در تبديل داده‌ها به ستانده‌ها در مقايسه با استاندارد مشخصي، تعيين مي‌کند و ممکن است مقايسه شرکت های مختلف براساس سودآوري با توجه به گذشته‌ي تاريخي مختلف و همچنين مقررات بيش از حد و سهميه و سقف‌هاي اعتباري تعيين شده و وام‌هاي تکليفي معيار منصفانه‌اي براي قضاوت نباشد و ممکن است واحدي کارا باشد، ولي به دلايلی سودآور نباشد.(اميري،1380)
طي سالهاي اخير تعداد زيادي از مطالعات انتشار يافته اند که کارایی شرکت ها و موسسات مالی و غیر مالی مختلف را بررسي مي کنند. اکثريت عمده آنها از تکنيک غير پارامتري تحليل پوششی داده ها براي اندازه گيري کارایی شرکت ها و موسسات استفاده مي کنند.
مدل تحليل پوششی داده ها مي تواند براي به حداقل رساندن ورودي ها يا به حداکثر رساندن مقادير ورودي ضمن حداقل ثابت نگه داشتن سطوح خروجي در مقادير جاري به كارگرفته شود در حالي که تمرکز بر خروجي با هدف به حداكثر رساندن سطوح خروجي بدون افزايش استفاده از ورودي ها مي باشد. (کوپر12 و همکاران، 2000).
يکي از ويژگي هاي جالب تحليل پوششی داده اين است که به هر واحد اجازه مي دهد يک گروه محک زني را شناسايي کند. يعني يک گروه از واحدها که اهداف و اولويت هاي يکساني دارند اما بهتر عمل مي کنند. در اين ارتباط هدف تحليل پوششی داده ها احترام گذاشتن به اولويت هاي هر واحد تصميم گيري13 است به اين ترتيب که به تمام آنها اجازه مي دهد ساختار وزني را براي ورودی ها و خروجي ها انتخاب کنند که بيشترين نفع را براي ارزيابي آن واحد در بر دارد. در نتيجه هدف آن طبقه بندي هر واحد به بهترين نحو در مقايسه با ساير واحدها است(فري يرا14 وهمكاران،5،2007).
پايين بودن سطح کارایی در بسياري از سازمان‌هاي توليدي و خدماتي، يکي از مشکلات مهم کشورهاي روبه‌پيشرفت است و مسئله‌ي عدم تشکيل سرمايه به مقدار کافي نيز، بر مشکل فوق افزوده شده که علت اين امر، همانا ضعف نهادهاي مالي و بازارهاي مالي اين‌گونه کشورها است: چرا که نهادهاي مالي و اعتباري هستند که مي‌توانند با تجهيز منابع خود و تخصيص آنها به صورت کارا، هزينه‌هاي تامين مالي را کاهش داده و نرخ تشکيل سرمايه را افزايش دهند.
يکي از اهداف اصلي تحقيق بررسي و مشخص کردن معيارهايي براي اندازه گيري عملکرد مديران شرکت به عنوان يک جايگزين براي تحليل نسبت که قبلا مورد استفاده قرار گرفته است مي باشد. يافته هاي تحقيق چالش هايي را ايجاد مي کند که فرصت هايي مفيد براي تحقيقات بيشتر در آينده حاصل مي نمايد. يافته هاي تحقيق نتايج مفيدي را براي مديريت یک شرکت در نظر شناسايي منافع ناکارایی بويژه براي شرکت هاي که نمي توانند به سطوح خروجي مطلوب دست يابند- با توجه به منابعي که براي استفاده در اختيار داشته اند- ارائه مي دهد. تحقيق حاضر به مديريت امکان مي دهد روي مسائلي تمرکز کند که به او در بهبود عملکرد کلي شرکت در آينده ياري مي رسانند. تحليل پوششی داده مي توانند براي پشتيباني ارزيابي شرکت از طريق توسعه سيستم هاي ارزيابي عملکرد چند بعدي و رسيدگي صريح به مصالحه هاي ميان ابعاد مختلف عملکرد و منافع ذينفعان مختلف استفاده شود.

1-4 اهداف تحقيق
هدف اصلی:
بررسی و ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای صنعتی
اهداف فرعی:
الف) مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی
ب) تحلیل کارایی مالی شرکتهای صنعتی

– هدف کاربردي:
از آنجايي كه هدف اصلي اين طرح شناسايي مناسب ترين روش براي محاسبه کارایی شرکت های صنعتی مي باشد، لذا هدف از اين مطالعه كاربرد نتايج اين پژوهش در نظام محاسبه کارایی و رتبه بندي شرکت ها و همچنين مشخص كردن عوامل موثر در کارایی و موانع موجود در عدم کارایی مي باشد.

1-5 سوالات تحقيق
-آیا بين متغيرهاي ورودي(نهاده‌ها) و کارایی عملياتي رابطه اي وجود دارد؟
-آیا بين متغيرهاي خروجي(ستانده‌ها) و کارایی عملياتي رابطه اي وجود دارد ؟
-آیا بين حداکثرسازي سود و کارایی عملياتي رابطه اي وجود دارد ؟

1-6 فرضيات تحقيق
– بين نهاده ها (متغیرهای ورودی) و کارایی مالی شرکت های صنعتی رابطه معناداری وجود دارد.
– بین ستانده ها (متغیرهای خروجی) و کارایی مالی شرکت های صنعتی رابطه معناداری وجود دارد

1-7 تعاريف و اصطلاحات
کارایی: کارایی عبارت است از نسبت بازده واقعي بدست آمده به بازدهي استاندارد و تعيين شده(مورد انتظار) يا نسبت مقدار كاري كه انجام مي‌شود به مقدار كاري كه بايد انجام شود. از جمله مقياس‌هايي كه براي تعريف و ارزيابي بهره‌وري ارائه شده‌اند، مقياس‌هاي کارایی هستند. مقياس‌هاي کارایی، نهاده‌ها يا منابع يك سازمان را با كالاها و خدمات نهايي كه توليد مي‌شوند، مقايسه مي‌كنند. کارایی به نسبت كميت خدمات و توليدات ارائه شده به هزينه مالي يا نيروي كار كه براي ارائه آنها لازم است اشاره دارد. با اين حال اين مقياس و شيوه ‌اند‌ازه‌گيري بهره‌وري، ميزان رضايت مشتري يا ميزان دسترسي به هدف مطلوب را اندازه نمي‌گيرد. براي مثال مقياس‌هاي کارایی نسبت تعداد افراد درمان‌شده را به نفر ساعت كار پزشكان نشان مي‌دهد؛ حال آنكه مقياس‌هاي اثربخشي طوري طراحي شده‌اند كه نشان ‌دهند؛ از كل بيماران تحت درمان چه تعداد در معالجه موفق بوده‌اند. کارایی به معناي تلف نکردن منابع است و از نسبت ستاده کل نهاده به کل به دست مي آيد.(آذر و ترکاشوند،26،1385)
تحليل پوششی داده ها : تحليل پوششی داده يک تفکيک برنامه نويسي خطي است که در آن مرز به صورت تکه تکه از روي مشاهدات بهترين روش گردآوري مي شود (مشاهداتي که به عنوان 100% کارآمد طبقه بندي شده اند). اين روش هيچگونه فرم تابع را براي داده ها مشخص نمي کند و اين امکان را مي دهد که آن توسط داده ها تعيين مي شود (که در وزن خروجي ها و ورودي ها بازتاب يافته است).(دارل وديويد،2،2005)تحليل پوششی داده ها پايه (فرم ضربي آن) در نسخه بازده به مقياس ثابت مي تواند به صورت شرط به حداکثر رساندن کارایی براي وزن هاي خروجي u و وزنهاي ورودي N براي I ورودي x و j خروجي y بيان شود (دارل وديويد،3،2012).
اثربخشي: منظور از اثربخشي در واقع بررسي ميزان موثر بودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است. به عبارتي ساده تر در يك مطالعه اثربخشي، ميزان تحقق اهداف اندازه گيري مي شود. اما به نظر مي رسد براي تعريف مفهوم اثربخشي مي‌بايست گامي فراتر نهاد، به اين معنا كه اثربخشي هنگامي در يك دوره آموزش حاصل خواهد شد كه اولا نيازهاي آموزشي به روشني تشخيص داده شود. ثانيا برنامه مناسبي براي برطرف ساختن نيازها طراحي شود. ثالثا برنامه طراحي شده به درستي اجرا گردد و رابعا ارزيابي مناسبي از فرايند آموزش و در نهايت دستيابي به اهداف انجام شود.
بهره‌وري: بهره وري از مفاهيم و مواردي است که چنين تعريف مي‌شود: «مقدار کالا و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرژي و يا کار هزينه شده بدون کاهش کيفيت يا به اين شکل: اثربخشي بعلاوه کارایی». به ديگر سخن، بهره‌وري، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گيري و استفاده از نيروي کار، توان، استعداد ومهارت نيروي انساني، تجهيزات و… به منظور ارتقاء. بهره وري به نسبت کار انجام شده به کاري که بايد انجام مي‌شده اطلاق مي‌شود.

1-8 روش گردآوري اطلاعات
روش گردآوري داده ها در اين تحقيق از دو روش كتابخانه اي و ميداني و نوع روش تحقيق مطالعه موردي در بازار بورس اوراق بهادار خواهد بود. مباني نظري آن از كتب و مجلات فارسي و لاتين و مقالات متعدد از اينترنت استخراج و گردآوري گرديده است و بخش ميداني تحقيق از طريق جمع آوري اطلاعات از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین مي باشد. اطلاعات جمع آوري شده در اين تحقيق توسط روش تحلیل پوششی داده ها به تابع هدف تبديل شده و تابع هدف توسط نرم افزار مذکور بهينه خواهد شد.

1-9 محدوده تحقيق ( موضوعي , زماني و مکاني )
الف) قلمرو مکاني:
قلمرو مكاني اين تحقيق كليه شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.مي باشد.
ب) قلمرو زماني:
اين تحقيق در سال 1393 انجام يافته است كه براي مطالعه آن از اطلاعات مالي سال هاي 1387 لغايت 1392 استفاده شده است. كه اطلاعات مورد نياز پنج سال مطروحه از صورت هاي مالي و يادداشت هاي توصيفي اين شرکت ها ميباشد.
ج) قلمرو موضوعي:
موضوع پژوهشي در مديريت يا مهندسي مالي مي‌باشد که هدف آن بررسي و ارزيابي کارایی فني شرکتهای صنعتی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و مدل تحلیل پوششی داده هاست.
جامعه آماري اين تحقيق شرکتهای صنعتی عضو بورس است.كه اطلاعات اين جامعه بصورت سالانه از سال 1387 تا سال 1392 جمع آوري شده است. در اين تحقيق نمونه آماري همان جامعه آماري مي باشد.

1-10 ساختار تحقیق
در این فصل ما به بیان موضوع و مساله اصلی تحقیق و نیز بیان این موضوع که هدف و دغدغه اصلی محقق از انجام این تحقیق چه بوده است پرداختیم. در ابتدای فصل به بررسی و تبیین این اهداف و دغدغه ها پرداختیم و در ادامه در خصوص فرضیه ها و سوالات اصلی محقق صحبت کردیم. یکی از نتایج این تحقیق این موضوع است که اهمیت محاسبه و برآورد کارایی یک شرکت و یا موسسه از مهمترین فعالیت ها می باشد و ما در این تحقیق ما با توصل به روش تحلیل پوششی داده ها سعی بر انجام این برآوردها داریم.

فصل دوم
ادبيات تحقيق

2
2-1 مقدمه
واحدهاي صنعتی از اهميت و ارزش بالايي برخوردار هستند و مي توان گفت که يکي از مهمترين ارکان هر دولت و کشوري واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي آن کشور هستند. از طرفي ديگر يکي از مهمترين اين واحدها شرکت های صنعتی عضو بورس هستند . ضمنا در مهمترين ارگان اقتصادي يک کشور نمي‌توان بدون ارزيابي عملکرد ، انتظار موفقيت و پيشرفت در آن موسسه را داشت. در اين ميان يکي از مهمترين و کاراترين روش‌هاي ارزيابي کارایی واحدهاي اقتصادي تحليل پوششي داده‌ها مي‌باشد. مساله مهم در اين تحقيق يافتن راهي جديد براي بهبود عملکرد موسسات مالي و نیز شرکت های مهم مي‌باشد. بررسي روند عملکرد در ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين به دليل درآمد يا هزينه‌زايي براي دولت است. بنابراين در اين پژوهش هدف اصلي ما بررسي و ارزيابي شرکت های صنعتی مي‌باشد.
در اين فصل به بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق مرتبط با موضوع تحقيق پرداخته مي شود ، مباني نظري و پيشينه تحقيق دراين فصل به 4 بخش تفكيك شده است. در بخش اول از اين فصل به بررسي مباني نظري مرتبط ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون حاکم، ارتکاب جرم، حل اختلاف Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون حاکم، قواعد آمره، منابع حقوق