منابع تحقیق درمورد شرکتهای صنعتی، کارایی شرکت، استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

واحد تصميم گيري و تجزيه و تحليل تغييرات در کارایی و بهره وري در طي زمان و همچنين تفکيک بهره وري به دو جزء عمده آن يعني تحولات تکنولوژيک و تغييرات در کارایی، از روش تحليل پنجره‌اي و شاخص مالم کوئيست استفاده مي‌شود. ميانگين مقادير شاخص بهره‌وري مالم کوئيست بانک هاي تجاري ايران در دوره مذکور 1.063 مي باشد که گوياي بهبود عملکرد نظام بانکي ايران مي‌باشد.

10

1389

نامداری و دیگران

ارزيابي کارایی بانک هاي دولتي ايران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
نتايج ارزيابي کارایی فني نشان مي دهد که بانکهاي رفاه، صنعت و معدن و توسعه صادرات از لحاظ کارایی مديريتي در وضعيت مناسبي قرار داشته اند، اما از ميان اين بانک ها فقط بانک صنعت و معدن در همه سال ها از کارایی مديريتي و مقياس 700 درصد برخوردار بوده است

11

1390

شفيعي و دانش جعفري

بررسي عوامل موثر بر کارایی فني در بانک هاي ايران با استفاده از الگوي اثرات مختلط/چندسطحي
در شناسايي عوامل موثر بر کارایی فني در بانکداري ايران ابتدا درجه کارایی، به تفکيک هر بانک و با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ چندمحصولي با جزء خطاي ترکيبي، برآورد مي شود. در مرحله بعد، به تحليل عوامل موثر بر کارایی با توجه به متغيرهاي فردي و ساختاري (به صورت نوع مالکيت/جنس فعاليت) در هر بانک و آثار ناشي از اعمال تسهيلات قانوني در اين صنعت، در قالب يک الگوي اثرات مختلط/چندسطحي پرداخته مي شود. نتايج برآورد نشان مي دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک هاي دولتي در طول زمان بهبود يافته، در مقايسه با کارایی بانک هاي غيردولتي نسبتي کاهنده داشته است. به علاوه، در سطح متغيرهاي فردي تاثيرگذار بر کارایی هر بانک، بررسي ها نشان داد که پوشش اتوماسيون به نسبت ساير متغيرهاي مندرج در الگو، از بيش ترين اثر بر بهبود کارایی فني در بانک ها برخوردار است.

12

1392

مجیبی و همکاران

ارزيابي کارایی نسبي شعب بنياد مسکن استان اصفهان در طرح به سازي مسکن روستايي
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که شعب بنياد مسکن 6شهرستان از 22 شهرستان استان اصفهان در طرح مذکور کارا بوده اند و بقيه شهرستان يا ناکارا هستند، همچنين اکثر شهرستان يا نسبت به شاخص جمعيت به عنوان يک شاخص ورودي حساسيت داشته اند. نتايج پژويش نشان داد که به منظور بهبودعملکرد و همراستا شدن با اهداف برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، شهرستان هاي استان نيازمند تغييراتي در شاخص ها هستند که با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها ميزان تغييرات براي هر شهرستان جهت رسيدن به نقطه کارا تعيين گرديد
پیشینه ی تحقیق در خارج از کشور (مطالعات خارجی)
ردیف
سال
نام محقق
عنوان تحقیق
نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق

1

2003

یرا و همکاران

ارزش افزوده در ارزيابي عملكرد شعب بانك با استفاده از رويكردهاي شناختي و تکنيک ارزيابي مطلق
اين تحقيق با هدف توسعه يک مدل عملکرد براي اندازه گيري کارایی نسبي و قابليتهاي بهبود بالقوه شعبات بانک با شناسايي نقاط قوت و ضعف انهاانجام داده اند. هدف ديگراين پژوهش در مورد ابعاد توليد سودآوري شعبه هاست وهم تحت رويکرد توليد و هم سودآوري مشخصات کارایی شعبه ها که مطابق با اندازه ها و مناطق مختلف گروه بندي شده اند روندهاي مشابهي دارند. در هر دو تحليل روشن است که اندازه شعبه و کارایی مقياس با هم در ارتباطند همچنانکه اندازه شعبه افزايش مي يابد کارایی مقياس هم افزايش مي يابد اما بعد از رسيدن به بهره ورترين اندازه مقياس با افزايش اندازه کارایی کاهش مي يابد شعبه هاي بسيار بزرگ و بسيار کوچک نيازمند توجه ويژه هستند قرار دادن امتيازات کارایی سود و توليد روي دو مقياس مشخصات عملکرد شعبات را نشان مي دهد هر منطقه نيارمند رسيدگي متفقاوتي است شعبات با کارایی سود پايين و کارایی توليد پايين بايد به سمت منطقه با کارایی سود بالا و کارایی توليد بالا تکامل يابند

2

2010

آگلوپولوس وهمكاران

بررسي وتجزيه تحليل مقايسه اي کارایی شعبه هاي بانك دريونان
نتايج نشان داده اند که کارایی مالي خالص ميانگين در هر دو بعد طي دوره رکود اعتبار و عمدتا براي کارایی سود ميانگين کاهش يافته است. تفاوتها از نظر آماري معنا دارند. مقايسه هاي عملکرد براي هر بعد به محققين اجازه مي دهد تا شعباتي که رفتار همواره کارآمد يا ناکارآمدي را طي کل دوره تحليل نشان داده اند شناسايي کرده و يک تصوير کلي از عملکرد شبکه بانکي تهيه نمايند. فضا براي بهبود قابل توجه کارایی در شبکه شعبات از طرق کنترل هزينه و مديريت ريسک اعتباري به منظور خنثي کردن تاثير منفي روي سود در نتيجه بحران وجود دارد

3

2010

فنی و پاسیوراس

تکنيکهاي تحليل پوشش داده ها رابراي برآورد کارایی شعبات
تحليل پوشش داده ها مي تواند با سه چشم انداز عمده و متفاوت و بويژه با درجه استفاده هر شعبه از منابعش (مثل هزينه هاي پرسنل، هزينه هاي عملياتي و غيره) براي توليد سپرده ها و وام ها (رويکرد توليد يا عملياتي)، معاملات (رويکرد معامله) و سودها (رويکرد واسطه گري يا مبتني بر سود) ارتباط داده شود. بيشتر مطالعات موجود که امتيازات کارایی را با استفاده از تحليل پوشش داده ها استخراج مي کنند از رويکرد توليد و رويکرد سود استفاده مي کنند

4

2011

ایکان و کاله

مطالعات انجام شده بعد از سال 2000ميلادي برروي ارزيابي عملكردبانكها
در 33 مطالعه رويکرد توليد عمليات و در 7 مطالعه رويکرد سودآوري استفاده شده است در 27 مطالعه مدل CCR و در 28 مطالعه مدل BCC بکار گرفته شده است در 36 مطالعه رويکرد مبتني بر ورودي و در 12 مطالعه رويکرد مبتني بر خروجي در نظر گرفته شده است تعداد ميانگين ورودی ها 9/3 است و بسته به رويکرد مورد قبول متداولترين ورودی هاي استفاده شده مربوط به کارکنان ساير هزينه هاي عملياتي، هزينه هاي اجاره محل و ساير تجهيزات هستند .خروجی ها دامنه تنوع وسيعتري دارند و تعداد ميانگينشان 7/4 است

5

2013

تریو مادیشن

رابطه دانش دارایی و عملکرد شرکت
در انتها به این نتیجه رسیده است که راه های استراتژیک به جهت مدیرت دارایی شرکت وجود دارد و از نتایج این تحقیق می توان به اهمیت فعالیت های مدیریت میانی شرکت اشاره نمود که در نهایت با تاکید بر مدیریت دارایی عملکرد شرکت را بالا برد

6

2014

شیوالی همجا

مبانی و مفاهیم عملکرد مالی به شرح و بسط عملکرد مالی شرکت ها
در ادبیات تحقیق از دستاوردهای دو مقاله استفاده شده است که به طور غنی به بررسی این مقوله پرداخته اند . در این مقاله بر روی رابطه بین تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت و شرایط رقابتی آن در محیط متغیر بازار و نیز از طرفی به بررسی تاثیر آنها بر عملکرد و کارایی شرکت پرداخته است. در انتها به این نتیجه رسیده است که سیاست های سرمایه تاثیر بسیار شگرفی بر افزایش عملکرد مالی دارد

2-6 خلاصه فصل
با توجه به مطالعات انجام شده مشخص شد که موضوع بررسي عملکرد فني و عملياتي هر موسسه و ارگان مالي از اهميت بالايي برخوردار است و ما در اين تحقيق با توجه به اينکه شرکتهای صنعتی تا کنون توسط هيچ تحقيقي مورد ارزيابي قرار نگرفته است قصد داريم تا با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها به بررسي و ارزيابي عملکرد اين شرکتها بپردازيم.

فصل سوم
روش تحقيق

3
3-1 مقدمه
پژوهش را ميتوان علمي منظم دانست که در نتيجه آن پاسخهايي براي سوال‌هاي مورد نظر مطرح شده پيرامون موضوع پژوهش بدست مي‌آيد. همچنين روش پژوهش به عنوان فرايندي نظام‌مند براي يافتن پاسخي به پرسش يا راه‌حلي براي مسالهاي قلمداد شده است. در اين فصل روش پژوهش، فرضيه هاي پژوهش و مدل هاي مربوطه، متغيرهاي پژوهش و نحوه محاسبه آن ها، فرآيند پژوهش، روش و ابزار گردآوري اطلاعات، جامعه و نمونه آماري و روشهاي آماري که در انجام اين پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسي قرار ميگيرد.

3-2 روش شناسي پژوهش
در انتخاب نوع روش تحقيق حتماً بايد در نظر داشت كه چه كساني در ارتباط با تحقيق تصميم گيرنده به حساب مي‌آيند؛ و اينكه كاربردهاي تحقيق براي چه افرادي و با چه ديدگاه‌هايي است، تا تحقيق با مشكل عدم کارامدي مواجه نشود (مقيمي، 1386). نوع شناسي تحقيق، روش را براي روش شناسي آن مهيا مي‌كند (مقيمي، 1386). ويژگي هاي اين تحقيق به طورخلاصه به شرح زير است:
روش پژوهش اين تحقيق از روش گرد آوري داده ها توصيفي و از نوع روش مطالعه موردي مي باشد. که با استفاده از داده‌هاي ثانويه مستخرج از صورت‌هاي مالي شرکتها به تحليل رابطه ‌بين متغيرها مي‌پردازد. انجام اين پژوهش در چهارچوب استدلال قياسي صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش تحليل پوششی داده ها کشف روابط بين متغير‌ها است.
بنابراين اين تحقيق از لحاظ هدف ،كاربردي است زيرا به منظور شناخت بيشتر و بهينه سازي شرکت های صنعتی انجام شده است و از نظر ماهيت و روش توصيفي است زيرا وضعيت کارایی شرکتها را بررسي مي نمايد و به توصيف منظم کارایی آن ها مي پردازد.

3-3 فرضيه هاي پژوهش و مدل هاي مربوطه
– بين نهاده ها (متغیرهای ورودی) و کارایی مالی شرکتهای صنعتی رابطه معناداری وجود دارد.
– بین ستانده ها (متغیرهای خروجی) و کارایی مالی شرکتهای صنعتی رابطه معناداری وجود دارد
3-4 متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي اين پژوهش به دو گروه طبقه بندي مي شود:
• متغير وابسته
• کارایی فني شرکتها

• متغيرهاي مستقل:
الف) ستانده ها:
1.هزینه های سالانه
2.میزان حقوق پرداختی
3.میزان تسهیلات پرداختی
4.ضرر وزیان احتمال
ب) داده ها
1.میزان دارایی
2.وام ها و تسیلات دریافتی
3.توانمندی کارکنان
4.میزان فروش و درآمد

3-5 فرآيند پژوهش
تحقيق حاضر به دنبال برآورد کارایی شرکتهای عضو بورس استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده‌ها مي باشد مراحل اجراي تحقيق به شرح ذيل است:
1- بررسي و تجهيز و تخصيص منابع و وضعيت سود و زيان
2- استخراج و طبقه‌بندي نهانده‌ها و ستانده‌ها و تشکيل تابع کلي
3- تجزيه و تحليل تابع با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌ها
روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوائي از نوع همبستگي و از نظر هدف کاربردي مي باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قياسي صورت گرفته است. بدين معني که در مباني نظري و پيشينه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه اي، ساير سايت ها، مقالات و گرداوري اطلاعات براي تأیيد يا رد فرضيه ها در قالب چارچوب قياسي انجام مي پذيرد.

3-6 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
گردآوري داده‌هاي مورد نياز پژوهش، يکي از مراحل اساسي آن است و به لحاظ اهميت آن، بايد به طور دقيق تعريف و مشخص شود. مرحلۀ گردآوري داده‌ها، آغاز فرايندي است که طي آن پژوهش‌گر يافته‌هاي ميداني و کتابخانه‌اي را گردآوري مي‌کند و سپس به خلاصه سازي يافته‌ها از طريق طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل آنها مي‌پردازد و فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت نتيجهگيري مي‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکاي آنها مي‌يابد. به عبارت ديگر، پژوهش‌گر به اتکاي داده‌هاي گردآوري شده حقيقت را آن طور که هست کشف مي‌کند. بنابراين، اعتبار داده‌ها اهميت بسياري دارد، زيرا داده‌هاي غير معتبر مانع از کشف حقيقت مي‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش‌گر به درستي معلوم نمي‌شود و يا تصويري انحرافي و ناصحيح از آن ارائه خواهد شد. براي حفظ اعتبار داده‌هاي گردآوري شده، پژوهش‌گر بايد داده‌هاي صحيح را با دقت تمام گردآوري کند (حافظ نيا، 1385، 162).
به منظورجمع آوري داده هاي مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي پژوهش،از بانكهاي اطلاعاتي و نرم افزار ره اورد نوین استفاده شد. روش گردآوري داده ها روش کتابخانه اي است.
مرحله اول: جهت تدوين تاريخچه، ادبيات موضوعي و مباني نظري تحقيق از مدارک و پايان نامه هاي موجود در کتابخانه ها دانشکده مديريت علوم و تحقيقات و همچنين از مقالات موجود و پايگاه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عملکرد مالی، مدیریت استراتژیک، بانک تجارت Next Entries منابع تحقیق درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، بهبود عملکرد