منابع تحقیق درمورد سیستم ERP، جامعه آماری، نیازمندی ها، آموزش و یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

ERP بر پایه استفاده از فرآیندهای استاندارد و بهترین روش های انجام کار استوار است. سازمانها جهت بهره گیری مناسب از ظرفیت های سیستم های ERP به مطالعه مدل کسب و کار و فرآیند های جاری خود می پردازند تا با استفاده از اطلاعات کسب شده به مهندسی مجدد فرآیند های خود جهت تطابق با سیستم ERP مورد نظر خود بپردازند. مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان با توجه به سیستم ERP باعث می شود که سازمان در طول پیاده سازی سیستم ERP دارای حداقل نیاز به سفارشی سازی شود و به این ترتیب در زمان و هزینه برآورد شده جهت پیاده سازی سیستم، حداقل انحراف وجود داشته باشد.
3- استفاده از نرم افزار و سخت افزار مناسب :
یکی از مراحل مهم پیاده سازی سیستم های ERP، انتخاب بسته نرم افزاری مناسب با شرایط سازمان می باشد. میزان تطابق با سیستم های سنتی و بانک اطلاعاتی که بتواند نیازمندیهای خاص سازمان را پوشش دهد از مهمترین نکات در این مرحله است که بایستی با دقت در انتخاب نرم افزار و سخت افزار، سطح قابل قبولی از نیازمندی های اطلاعاتی و عملکردی سازمان پوشش داده شود.
سطح تاکتیکی :
1- آموزش و یادگیری :
سیستم های ERP به دلیل پیچیدگی ذاتی خود و میزان نفوذ در سطح عملیتی سازمان، نیزمند آموزش می باشند. منطق و ویژگی های سیستم ERP بایستی متناسب با سطح کاربری با افراد درگیر، آموزش داده شوند. فرآیند آموزش و یادگیری به دلیل پویا بودن نیازمندی های سازمان و همچنین ارتقاء سیستم های ERP و یا تغییر در کاربران و فرآیندهای سازمان، یک فرآیند همیشگی است که بایستی به صورت برنامه ریزی شده و مداوم در سازمان جاری باشد.
2- مشارکت کارکنان :
سیستم ERP به علت درگیری شدید با کاربران و نیز تغییراتی که برای سازمان تحمیل می کند، چالش های جدیدی برای کاربران ایجاد می کند. مشارکت افراد در مراحل مختلف پیاده سازی و نیز برقراری دوره های آموزشی در کم کردن این گونه مشکلات بسیار مؤثر است.
1-2-4 مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومي پژوهش، الگويي نظري است كه مبتني بر روابط ميان برخي از عواملي است كه با اهميت تشخيص داده شده اند. اين چارچوب با بررسي سوابق پژوهش درباره موضوع به گونه اي منطقي جريان مي يابد. به طور خلاصه مدل مفهومي، بيانگر پيوند ميان متغيرهايي است كه در پويايي موقعيت مورد بررسي مؤثر هستند (طاهر پور كلانتري و همكاران، 1389).
و با توجه به مدل مفهومي تحقيق و مطالعات اشاره شده در اين فصل متغيرهاي مورد نظر و منابع آن به شرح جدول (2-7) آورده مي شود.

جدول 2-7: CSFهاي مدل پژوهشی مورد استفاده و منابع آن
رديف
CSF هاي مدل پژوهشی
منابع و رفرنس
رديف
CSF هاي مدل پژوهشی
منابع و رفرنس
1.
پوشش كامل عمليات جاري سازمان توسط نرم افزار ERP
EI Amranietal. (2007)
Plant &Willcocks(2007)
Pabedinskaite (2010)
Yingjie (2005)
Basoglu et al (2007)
Guerra &Finkelatein (1999)
Maiden &Ncube (1998)
Verville&Halingten (2003)
Hallikainen et al (2004)
Davenport (2000)
13
ميزان انگيزش و مشاركت كاركنان سازمان در استقرار ERP
Plant &Willcocks(2007)
Verville&Halingten (2003)
Yusuf et al (2006)
Kathuria et al (1999)
2.
انتخاب ERP مناسب
EI Amranietal. (2007)
Plant &Willcocks(2007)
Pabedinskaite (2010)
Yingjie (2005)
Wei & Wang (2004)
Bernroider&koch (2001)
Franch&Carvallo (2002)
Bandini et al (2001)
Robey et al (2002)
Sistach&Pastor (2000)
Kunda& Brooks (2000)
14
مديريت پروژه قوي در دوره پياده سازي
Plant &Willcocks(2007)
Yusuf et al (2006)
Kunda& Brooks (2000)
Hlupic&mann (1995)

3.
همراستايي انتخاب ERP با چشم انداز، اهداف بالادستي و استراتژي (راهبرد)هاي سازمان
Hlupic&mann (1995)
Chien&Shu-Ming (2007)
Grau et al (2004)
Pabedinskaite (2010)
15
اجراي مهندسي ارزش در سازمان
Plant &Willcocks(2007)
4.
سازگاري نرم افزار ERP با فرهنگ سازمان
Yingjie (2005)
Herdon&Rossa (2008)
Hallikainen et al (2004)
Unal&Guner (2009)
Verville&Halingten (2003)
16
بهبود فرايندهاي سازمان در دوره پياده سازي ERP
Plant &Willcocks(2007)
Bernroider&koch (2001)
Chien&Shu-Ming (2007)
Bandini et al (2001)
Kathuria et al (1999)
5.
امنيت بالاي نرم افزار ERP
Jadhav&Sonar (2004)
Chien&Shu-Ming (2007)
Wagner et al (2006)
Wei et al (2005)
IIIa et al (2000)
17
تأمين نيازهاي ذي نفعان خارج از سازمان توسط ERP
Plant &Willcocks(2007)
Jadhav&Sonar (2004)
Hallikainen et al (2004)
Verville&Halingten (2003)
6.
انعطاف پذيري بالاي نرم افزار ERP
EI Amranietal. (2007)
Ziaee et al (2006)
Vlahavas et al (1999)
18
استفاده از توليدكنندگان نرم افزار به عنوان پياده سازي
Plant &Willcocks(2007)
7.
قابليت شخصي سازي نرم افزار ERP
Jadhav&Sonar (2004)
Unal&Guner (2009)
Hlupic&mann (1995)
Klaus et al (2000)
Bueno&Salmeron (2008)
19
اعتبار محصول و پياده ساز ERP
Guerra &Finkelatein (1999)
Jadhav&Sonar (2004)
Wei & Wang (2004)
8.
راحتي كار با نرم افزار ERP
Jadhav&Sonar (2004)
Grau et al (2004)
Mohamed et al (2004)
20
انعطاف ايجاد شده در سازمان در طي دوره پياده سازي
Bernroider&koch (2001)
Franch&Carvallo (2002)
Guerra &Finkelatein (1999)
Kunda& Brooks (2000)
Hallikainen et al (2004)
9.
آموزش مناسب نرم افزار توسط تيم پياده سازي ERP
Pabedinskaite (2010)
Bandini et al (2001)
Kathuria et al (1999)
Kunda& Brooks (2000)
Wei et al (2005)
Yusuf et al (2006)
Pastor et al (2002)
21
ميزان خلاقيت ايجاد شده در سازمان در طي دوره پياده سازي، اجرا و پشتيباني
Bernroider&koch (2001)
Maiden &Ncube (1998)
Vlahavas et al (1999)
IIIa et al (2000)

10.
پشتيباني و مشاوره مناسب در طول دوره اجرا توسط تيم پشتيباني ERP
Bernroider&koch (2001)
Bandini et al (2001)
Sistach et al (1999)
22
زمان پياده سازي كوتاه ERP
Bernroider&koch (2001)
Kunda& Brooks (2000)
Pastor et al (2002)

11.
هزينه مناسب (خريد ليسانس، پياده سازي، اجرا و پشتيباني)
Jadhav&Sonar (2004)
Dong et al (1999)
Bueno&Salmeron (2008)
23
استفاده از پياده سازان بومي
FulHoon& Delgado (2006)
12.
چند زبانه بودن نرم افزار ERP
FulHoon& Delgado (2006)

2-13 جمع بندی
در چند سال اخیر سازمانها و شرکتهای ایران استقبال قابل توجهی برای اجرای ERP کرده اند ولی به طور قطع میتوان گفت که اکثر آنها منتظرند نتیجه اجرای پیاده سازی را در شرکت هایی که این ریسک بزرگ را پذیرفته اند، مشاهده کنند. با اجرای ERP ساختار و فرآیندهای سازمانها مورد هدف قرار می گیرند، پس سازمانهایی موفق خواهند بود که در مقابل تغییر ساختار سازمانی و انطباق فرآیندهای کسب و کار با سیستم ERP انعطاف مناسبی از خود نشان داده باشند.
طبق تحقیقات صورت گرفته بر روی عوامل تاثیر گذار بر آمادگی پیاده سازی ERP که در جدول 2-7 منعکس شده است، این عوامل را میتوان در دو گروه عوامل داخلی و خارجی طبقه بندی کرد که مدل مفهومي پژوهش را شکل میدهند.

شكل 2-11: مدل مفهومي پژوهش

3-1 مقدمه
انسان همواره در پي رسيدن به حقيقت دست به تحقيق زده و به اين ترتيب نتايج حاصل از تحقيق بر مجموعه دانسته هاي بشري مي افزايد. به عبارتي تحقيق مجموعه تلاشهاي بشري براي دستيابي به حقيقت مي باشد. امروزه به ندرت مي توان بدون استفاده از روشهاي آماري اقدام به تفسير، تبيين و تحليل نتايج به دست آمده از تحقيقات و پژوهشهاي علمي كرد.
از اين رو در قلمرو علم مديريت نيز كمتر مي توان بدون استفاده از روشهاي آماري، تحقيق درخور توجهي انجام داد. در اين فصل از پايان نامه، ابعاد پژوهش تعيين مي شوند مباحثي از قبيل فرضيه ها و متغيرهاي پژوهش، جامعه و نمونه آماري، تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري، روش پژوهش، روش و ابزار گردآوري اطلاعات، روايي و پايايي ابزار اندازه گيري و روش تجزيه و تحليل داده ها تشريح مي گردد.
در اين فصل، روش شناسی پژوهش با امعان نظر به نوع پژوهش، جامعه آماری, روش گردآوری داده ها و چگونگی تحلیل و آزمون فرضیه ها تشریح شده است.
3- 2 روش پژوهش
پژوهش فرآيندي است كه از طريق آن مي توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را كسب كرد. در اين فرآيند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافته ها، تحت عنوان «روش شناسي» ياد مي شود (بازرگان و ديگران، 1384).
دستيابي به هدف هاي پژوهش ميسر نخواهد بود مگر زماني كه جستجوي شناخت با روش شناسي درست صورت پذيرد. روش شناسي، مطالعه منظم، منطقي و اصولي است كه جستجوي علمي را رهبري ميكند. از اين ديدگاه روششناسي به عنوان شاخه اي از منطق و يا حتي فلسفه است. ديدگاهي ديگر روش شناسي را شاخهاي از علم مي داند.
روش‌های متعددی برای تحقیق بکار برده می‌شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش‌های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم‌بندی‌های متفاوتی از آن بعمل آمده است.

شكل 3-1: مدل پياز تحقيق
در پیاز تحقیق، تحقیق را از چند بُعد مدنظر قرار مي دهند که عبارتند از: شیوه تحلیل داده ها، شیوة گردآوری داده ها، افق زمانی، اهداف پژوهش، استراتژیهای پژوهش، فلسفه پژوهش، جهت گیریهای پژوهش (ساندرز و همکاران، 2003). باتوجه به مدل پیاز تحقیق، شكل (3-1)، این پژوهش از نظر روش شناختی به شرح زیر قابل تبیین است:
• فلسفه پژوهش
از نظر فلسفه پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات با فلسفه اثبات گرايانه مي‌باشد. در تحقيقات اثبات گرايي اعتقاد بر اين است كه واقعيت بصورت عيني و مشخص وجود دارد و مي‌توان از ويژگيهاي قابل سنجش كه مستقل از مشاهده گر( محقق ) و ابزار او هستند بهره برد در قالب اين فلسفه بيان مي‌گردد، اثبات گرايان عموماً در پي آزمون تئوري اند.
• افق زماني پژوهش
اين پژوهش از نظر افق زماني يك تحقيق تك مقطعي است زيرا در پژوهشهاي تك مقطعي اطلاعات فقط در يك برهه از زمان جمع آوري مي‌شود.
• اهداف پژوهش
از نظر هدف شناختي، تحقيق حاضر از نوع کاربردی مي‌باشد. زيرا اين نوع تحقيقات با هدف رفع یا تقلیل مشکلات سازمانی به انجام مي‌رسد. به سخن دیگر، این پژوهش از نظر هدف شناختي يک تحقيق کاربردي است زيرا نتايج آن در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) قابليت کاربرد دارد.
• استراتژي پژوهش
استراتژي‌هاي پژوهش در قالب پژوهش های همبستگی و پيمايشی قابل بيان مي‌باشند. از آنجاييكه پژوهش حاضر از نوع پيمايشي مي‌باشد، به استراتژي پيمايشي بيشتر مي‌پردازيم. اين استراتژي درصدد كشف واقعيتهاي موجود و توصيف يك جامعة تحقيقي در زمينه توزيع يك پديده معين مي‌باشد.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند. صف مشترك صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آماري مشترك و متمايز كننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد (آذر و مومني، 1379). جامعه آماري در اين پژوهش مديران، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و كارشناسان پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) هستند که صلاحیت اظهار نظر در خصوص استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را دارند و جمعاً 185 نفر می باشند.
3-4 توصیف سایت جامعه آماری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (سایت جامعه آماری) به عنوان قديمي ترين مركز پژوهشي كشور با بيش از 43 سال تجربه در امر تحقيق و پژوهش، اصلي ترين پايگاه تحقيقات در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور می باشد. اين پژوهشگاه هم اينك با برخورداري از كادري متخصص و مجرب در حوزه هاي مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) و ديگر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سیستم ERP، کسب و کار، مدیریت عالی، اندازه گیری عملکرد Next Entries منابع تحقیق درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل مؤلفه های اصلی، تحلیل آماری