منابع تحقیق درمورد سهم بازار، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، ارزش در سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

پیشین استخراج شده اند (قاضی زاده فرد، 1375)

جدول 2-1: مجموعه مهمترين موانع كاربرد فناوري اطلاعات
شماره

منبع

شرح عامل
Ewusi-Mensah and Przasnyski 1991
Clegg et al. 1997
Igbaria, Zinatelli, and Cavaye 1998
De Boer and Walbeek 1999
Heeks, Mundy, and Salazar 1999
Whittaker 1999
Heeks and Bhatnagar 2000
Kunda and Brooks 2000
Tiamiyu 2000
Yetton et al. 2000
Sohal, Moss, and Ng 2001
Teo and Ang 2001
Heeks 2002
Al-Gahtani 2003
Peansupap and Walker 2005
قاضي‌زاده 1375
1. 1
نبود اتفاق نظر ميان مديران سازمان، متخصصان فناوري اطلاعات، و کاربران نهايي در زمينة کاربرد فناوري اطلاعات

2.
نا‌آگاهي مديران سازمان از کاربردهاي فناوري اطلاعات

3.
نبود ديد بلندمدت در مديران سازمان نسبت به تأثيرات فناوري اطلاعات

4.
محدود شدن هدف از کاربرد فناوري اطلاعات به کاهش هزينه‌ها

5.
کمبود نيروي انساني واجد شرايط در زمينة فناوري اطلاعات

6.
کمبود عرضه‌کنندگان واجد شرايط در حوزة فناوري اطلاعات

7.
قوانين و مقررات نامناسب

8.
نبود زيرساختهاي مناسبِ فناوري اطلاعات

9.
محدوديت تقاضا براي فناوري اطلاعات

10.
وضعيت نامناسب اقتصادي

11.
نا‌آشنايي افراد درگير با کاربرد فناوري اطلاعات با زبان انگليسي

12.
کاربرد طرحهاي عقلايي فناوري اطلاعات، بدون توجه به واقعيتهاي رفتاري ـ اجتماعي سازمانها

13.
کاربرد سيستم هاي ساخته شده براي بخش خصوصي در سازمانهاي بخش دولتي

14.
کاربرد سيستم هاي ساخته شده براي کشورهاي ديگر در سازمانهاي دولتي يک کشور خاص

15.
برنامه‌ريزي ضعيف براي کاربرد فناوري اطلاعات

16.
نبود تناسب و ناهمخواني کاربردهاي فناوري اطلاعات با نيازهاي سازمان

17.
نبود حمايت و پشتيبانيِ مديريت ارشد سازمان از کاربرد فناوري اطلاعات

18.
کاربردهاي نابه‌جاي فناوري اطلاعات در سازمان

19.
هزينة بالاي کاربرد فناوري اطلاعات

20.
وجود تعارض در تيم مجري کاربردهاي فناوري اطلاعات

21.
عدم ثبات در تيم مجري کاربردهاي فناوري اطلاعات

22.
نو بودنِ کاربرد فناوري اطلاعات

23.
محدوديتهاي مالي

24.
دشواري توجيه هزينه‌هاي کاربرد فناوري اطلاعات

25.
نبود تعهد نسبت به تغيير در سازمان

26.
ناديده گرفتن هدفهاي سازمان در کاربرد فناوري اطلاعات

27.
پيچيدگي و دشواريِ درک و کاربرد فناوري اطلاعات

28.
احساس به خطر افتادن امنيت شغلي در کاربران

29.
احساس منفي نسبت به کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان

30.
احساس عجز و ناکامي در کاربرد فناوري اطلاعات در ميان کاربران

31.
وجود تمايل به ثبات در سازمان

2- 9 تعيين معيارهاي انتخاب سيستم ERP
فرآيند انتخاب معيارهاي انتخاب سيستم ERP بر مبناي دو حوزه زير بنا نهاده شده است:
1- بررسي معيارهاي مورد استفاده توسط پژوهشگران گذشته
2- بررسي شاخص هاي موفقيت سيستم هاي ERP از منظر مديران و كاربران
برمبناي فرآيند گفته شده، مجموعه اي از مهم ترين شاخص هاي انتخاب سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، به عنوان اصلي ترين معيارهاي سنجش مد نظر قرار گرفتند.
جدول (2-2) مجموعه اي از مهم ترين معيارهاي مورد استفاده در پژوهش هاي پيشين را ارايه مي كند. اين معيارها بر مبناي بيشترين ميزان تكرار و تأكيد در مقاله ها مد نظر قرار گرفته اند (سهرابي و همكاران، 1389 ).

جدول 2-2: مهم ترين معيارهاي انتخاب ERP در پژوهش هاي پيشين
رديف
معيارها و زيرمعيارها
منبع
1
1. معيارهاي پروژه : هزينه زمان راه اندازي
2. ويژگي هاي سيستم : انطباق با فرآيندهاي سازمان، كيفيت و قابليت اطمينان، كيفيت كاربري و واسط كاربر، امكان توسعه و روز آمد شدن
3. وضعيت فروشنده : تكنولوژي مورد استفاده، پشتيباني، آموزش، ثبات مالي و اقتصادي فروشنده، اعتبار و شهرت
[27]
2
1. ويژگي هاي سيستم : كاركرد نرم افزار، قابليت اطمينان، سهولت استفاده، كارايي (ويژگي هاي غير كار كردي نرم افزار)، قابليت نگهداري
2. معيارهاي مديريتي : وضعيت فروشنده، هزينه و زمان پياده سازي
[16]
3
سازگاري سيستم، كيفيت پشتيباني و مشاوره، آموزش، پذيرش سيستم توسط كاربران، زمان راه اندازي، نگهداشت و تطبيق پذيري و هزينه
[28]
4
1. ويژگي هاي سيستم : هزينه، زمان پياده سازي، كاركرد نرم افزار، كاربري و واسط كاربر، انعطاف پذيري، قابليت اطمينان
2. وضعيت فروشنده : شهرت، توانايي فني، خدمات پشتيباني
[26]
5
1. هزينه: هزينه خريد، هزينه پياده سازي
2. ويژگي هاي سيستم : كاركرد نرم افزار، انعطاف پذيري، قابليت اطمينان، كاربري و واسط كاربر، امكان توسعه و روزآمد شدن، ميزان انطباق با فرآيندهاي سازمان
3. وضعيت فروشنده : پشتيباني، شهرت
[7]
6
1. كيفيت سيستم : صحت، قابليت اطمينان، كاربري و واسط كاربر، يكپارچگي، كارايي، قابليت نگهداشت، آزمون پذيري
2. وضعيت فروشنده : سهم بازار، نيروي انساني، شهرت، آموزش، تمايل به همكاري
3. هزينه : هزينه نرم افزار، هزينه سخت افزار
4. زمان راه اندازي
[17]
7
1. ويژگي هاي سيستم : كاركرد نرم افزار، انعطاف پذيري، كاربري و واسط كاربر، زمان راه اندازي، هزينه قابليت اطمينان،
2. ويژگي هاي فروشنده : سهم بازار، ثبات اقتصادي، توانايي پياده سازي، پشتيباني، توانايي به روز آوري
[22]

2-10 سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی
بسياري از محققان بر اين باورند كه ايجاد يا تغيير در سيستم هاي اطلاعاتي، تأثيرات عميقي بر رفتار كاركنان و ساختار سازمان ايجاد مي كند و شيوه انجام فرايندها را نيز تحت تأثير خود قرار مي دهد. سيستم هاي اطلاعاتي با خود تغييرات گسترده اي را به همراه مي آورند و اغلب به توزيع مجدد قدرت و مسئوليت در سازمان منجر ميشوند. اين تغييرات درون سازماني مقاومت و مقابله هايي را در سازمان به وجود مي آورد كه برخي اوقات منجر به پايان عمر سيستمي مي شود كه در شرايط ديگري مي توانست سيستم بسيار خوبي هم باشد. يكي از مشخصه هاي مهم اغلب سيستم هاي اطلاعاتي آن است كه از افراد خواسته مي شود يا گاه مجبور مي شوند تغييراتي در رفتار خود به وجود آورند، تا سيستم به درستي عمل كند (لئودان، 2002) . جنبه هاي رفتاري تغييرات، اهميت زيادي دارد زيرا بهترين سيستم ها نيز در صورتي كه حمايت استفاده كنندگان سيستم را نداشته باشد، با ناكامي مواجه خواهند شد (عرب مازار يزدي و همكاران، 1386).

شكل 2 -3: اندازه گيري موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي

2-11 بررسي مقالات بين المللي و تعيين CSFهاي اوليه
به منظور استخراج CSFهاي اوليه 37 مقاله در حوزه ERP در مجلات معتبر مطالعه شده است. موضوع اين مقالات عموماً به عامل كليدي موفقيت ERP اختصاص داشته است. تعداد از اين 37 مقاله به اين عوامل به صورت منطقه اي پرداخته و تعدادي نيز با نگاه جهاني و كلي به اين مقوله توجه كرده اند. طبعاً در اين ميان بسياري از عوامل كليدي در دو يا چند تحقيق مورد اشاره قرار گرفته اند. نتيجه بررسي اشاره شده، تعداد 23 عامل كليدي در دو يا چند تحقيق مورد اشاره شده، تعداد 23 عامل كليدي است كه در جدول (2-2) نشان داده شده است (محمودي و احمدي، 1390).
مراجع و تحقيقاتي كه به هر CSF مربوط مي شود در جدول (2-3) آماده است.
جدول 2-3: CSFهاي اوليه بدست آمده از مطالعه ادبيات
رديف
CSF هاي اوليه
رديف
CSF هاي اوليه
1.
پوشش كامل عمليات جاري سازمان توسط نرم افزار ERP
13
ميزان انگيزش و مشاركت كاركنان سازمان در استقرار ERP
2.
انتخاب ERP مناسب
14
مديريت پروژه قوي در دوره پياده سازي
3.
همراستايي انتخاب ERP با چشم انداز، اهداف بالادستي و استراتژي (راهبرد)هاي سازمان
15
اجراي مهندسي ارزش در سازمان
4.
سازگاري نرم افزار ERP با فرهنگ سازمان
16
بهبود فرايندهاي سازمان در دوره پياده سازي ERP
5.
امنيت بالاي نرم افزار ERP
17
تأمين نيازهاي ذي نفعان خارج از سازمان توسط ERP
6.
انعطاف پذيري بالاي نرم افزار ERP
18
استفاده از توليدكنندگان نرم افزار به عنوان پياده سازي
7.
قابليت شخصي سازي نرم افزار ERP
19
اعتبار محصول و پياده ساز ERP
8.
راحتي كار با نرم افزار ERP
20
انعطاف ايجاد شده در سازمان در طي دوره پياده سازي
9.
آموزش مناسب نرم افزار توسط تيم پياده سازي ERP
21
ميزان خلاقيت ايجاد شده در سازمان در طي دوره پياده سازي، اجرا و پشتيباني
10.
پشتيباني و مشاوره مناسب در طول دوره اجرا توسط تيم پشتيباني ERP
22
زمان پياده سازي كوتاه ERP
11.
هزينه مناسب (خريد ليسانس، پياده سازي، اجرا و پشتيباني)
23
استفاده از پياده سازان بومي
12.
چند زبانه بودن نرم افزار ERP

جدول 2-4 : ماخذ CSFهاي اوليه17
ماخذ / CSF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
EI Amrani etal. (2007)

Plant & Willcocks(2007)


Pabedinskaite (2010)


Yingjie (2005)

Jadhav &Sonar (2004)


Wei & Wang (2004)

Bernroider & koch (2001)Basoglu et al (2007)

Chien & Shu-Ming (2007)

Franch & Carvallo (2002)

Grau et al (2004)

Guerra & Finkelatein (1999)


Bandini et al (2001)


Maiden & Ncube (1998)

Robey et al (2002)

Sistach &Pastor (2000)

Unal & Guner (2009)

Verville & Halingten (2003)

Wagner et al (2006)

Hallikainen et al (2004)

Hlupic & mann (1995)

Herdon & Rossa

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد منابع سازمان، منابع سازمانی، انتقال اطلاعات، تحلیل عاملی Next Entries منابع تحقیق درمورد کسب و کار، یکپارچه سازی، سیستم ERP، مدیریت عالی