منابع تحقیق درمورد سطح معنی داری، استراتژی ملی، رگرسیون، زیرساخت ها

دانلود پایان نامه ارشد

مقایسه اثر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می کنیم.
سطح معنی داری
آماره
t
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Std.Error
B

-0.214

0.215
-0.46
مقدار ثابت
0.00
6.352
0.401
0.058
0.367
تقاضا
0.003
3.315
0.274
0.061
0.203
دیدگاه و استراتژی ملی
0.015
2.607
0.182
0.056
0.147
اعتماد و ارتباط بین المللی
0.018
2.364
0.178
0.056
0.176
ویژگی های صنعت نرم افزار
0.001
3.677
0.243
0.057
0.210
زیر ساخت ها/عوامل درون شرکتی
جدول 4-7 نتایج حاصل از رگرسیون

4-4-3) بررسی و آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه شماره 1
یکی از تنگنا های صادرات نرم افزار عدم وجود تقاضا است.(بین عدم وجود تقاضا و صادرات نرم افزار رابطه وجود دارد)
تعریف آماری
: عدم وجود تقاضا تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار ندارد.H0
: عدم وجود تقاضا تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار دارد. H1
با توجه به جدول4-7، ضریب رگرسیونی0.401 می باشد و سطح معنی داری 0.05 >0.00در نتیجه فرضH0 مبنی بر صفر بودن ضریب رگرسیونی را نمی توان پذیرفت. بنابراین ادعای محقق پذیرفته می شود و با سطح اطمینان 95% می توان گفت عدم وجود تقاضا تاثیر منفی بر صادرات نرم افزار دارد.
همانطور که در جدول 4-8(شدت همبستگی) نیز مشاهد می شود سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است. و نشان می دهد که عدم وجود تقاضا بر صادرات نرم افزار تاثیر منفی دارد.
سطح معنی داری
صادرات نرم افزار
تقاضا

0
0.830

تقاضا


0.830
صادرات نرم افزار
4-8 شدت همبستگی عدم وجود تقاضا و صادرات نرم افزار

فرضیه شماره 2
یکی از مشکلات صادرات نرم افزارعدم وجود دیدگاه و استراتژی ملی است.
تعریف آماری
: عدم وجود دیدگاه و استراتژی ملی تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار ندارد. H0
: عدم وجود دیدگاه و استراتژی ملی تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار دارد.H1
با توجه به جدول4-7، ضریب رگرسیونی0.274 می باشد و سطح معنی داری 0.05 >0.003در نتیجه فرض H0 مبنی بر صفربودن ضریب رگرسیونی را نمی توان پذیرفت. بنابراین ادعای محقق پذیرفته می شود و با سطح اطمینان 95% می توان گفت عدم وجود دیدگاه و استراتژی ملی تاثیر منفی بر صادرات نرم افزار دارد.
همانطور که در جدول 4-9(شدت همبستگی) نیز مشاهد می شود سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است. و نشان می دهد که عدم وجود دیدگاه و استراتژی ملی بر صادرات نرم افزار تاثیر منفی دارد.
سطح معنی داری
صادرات نرم افزار
دیدگاه و استراتژی ملی

0
0.872

دیدگاه و استراتژی ملی


0.872
صادرات نرم افزار
جدول4-9شدت همبستگی عدم وجود دیدگاه و استراتژی ملی و صادرات نرم افزار

فرضیه شماره 3:
یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی است.
تعریف آماری
: عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار ندارد.H0
: عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار دارد.H1
با توجه به جدول4-7 ، ضریب رگرسیونی0.182 می باشد و سطح معنی داری 0.05 >0.015در نتیجه فرض 0مبنی بر صفر بودن ضریب رگرسیونی را نمی توان پذیرفت. بنابراین ادعای محقق پذیرفته می شود و با سطح اطمینان 95% می توان گفت عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی تاثیر منفی بر صادرات نرم افزار دارد.
همانطور که در جدول 4-10(شدت همبستگی) نیز مشاهد می شود سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است . و نشان می دهد که عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی بر صادرات نرم افزار تاثیر منفی دارد.
سطح معنی داری
صادرات نرم افزار
اعتماد و ارتباط بین المللی

0
0.769

اعتماد و ارتباط بین المللی


0.769
صادرات نرم افزار
جدول4-10شدت همبستگی عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی

فرضیه شماره 4:
یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود و یژگی های مناسب صنعت نرم افزار است.
تعریف آماری
:عدم وجود ویژگی های مناسب صنعت نرم افزار تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار ندارد.H0
: عدم وجود ویژگی های مناسب صنعت نرم افزار تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار دارد.H1
با توجه به جدول 4-7 ، ضریب رگرسیونی0.178 می باشد و سطح معنی داری 0.05>0.018در نتیجه فرض H0 مبنی بر صفربودن ضریب رگرسیونی را نمی توان پذیرفت. بنابراین ادعای محقق پذیرفته می شود و با سطح اطمینان 95% می توان گفت عدم وجود ویژگی های مناسب در صنعت نرم افزار تاثیر منفی بر صادرات نرم افزار دارد.
همانطور که در جدول 4-11 (شدت همبستگی) نیز مشاهد می شود سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است . و نشان می دهد که عدم وجود ویژگی های صنعت نرم افزار بر صادرات نرم افزار تاثیر منفی دارد.
سطح معنی داری
صادرات نرم افزار
ویژگی های صنعت نرم افزار

0
0.757

ویژگی های صنعت نرم افزار


0.757
صادرات نرم افزار
جدول 4-11 شدت همبستگی عدم ویژگی های صنعت نرم افزار و صادرات نرم افزار

فرضیه شماره 5:
یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی است.
تعریف آماری
: عدم وجود زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار ندارد.H0
: عدم وجود زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی تاثیرات منفی در صادرات نرم افزار دارد.H1
با توجه به جدول4-7، ضریب رگرسیونی0.243 می باشد و سطح معنی دار0.05 >0.001در نتیجه فرض H0 مبنی بر صفربودن ضریب رگرسیونی را نمی توان پذیرفت. بنابراین ادعای محقق پذیرفته می شود و با سطح اطمینان 95% می توان گفت عدم وجود زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی تاثیر منفی بر صادرات نرم افزار دارد.
همانطور که در جدول 4-12(شدت همبستگی) نیز مشاهد می شود سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است . و نشان می دهد که عدم وجود زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی بر صادرات نرم افزار تاثیر منفی دارد.
سطح معنی داری
صادرات نرم افزار
زیر ساخت ها /عوامل درون شرکتی

0
0.786

زیر ساخت ها /عوامل درون شرکتی


0.786
صادرات نرم افزار
جدول 4-12 شدت همبستگی عدم وجود زیر ساخت و عوامل درون شرکتی و صادرات نرم افزار

4-5)آزمون نرمال بودن ابعاد مدل تحلیلی
جهت برازش نرمال بودن ابعاد مدل تحلیلی از نمودار Q-Q پلات استفاده گردید که به شرح نمودار های ذیل می باشد:
4-5-1) بعد تقاضا و صادرات نرم افزار

نمودار 4-1 پراکنش متغیرهای بعد تقاضا و صادرات نرم افزار
با توجه به نمودار 4-1 پراکنش متغیرها حول خط برازش بیانگر نرمال بودن متغیرهای تقاضا برای صادرات نرم افزار می باشد.
4-5-2)بعد دیدگاه و استراتژی ملی و صادرات نرم افزار

نمودار 4-2 پراکنش متغیرهای دیدگاه و استراتژی ملی و صادرات نرم افزار
با توجه به نمودار 4-2 پراکنش متغیرها حول خط برازش بیانگر نرمال بودن متغیرهای دیدگاه و استراتژی ملی برای صادرات نرم افزار می باشد.
4-5-3)بعد اعتماد و ارتباط بین المللی و صادرات نرم افزار

نمودار4-3پراکنش متغیرهای اعتماد و ارتباط بین المللی و صادرات نرم افزار
با توجه به نمودار 4-3 پراکنش متغیرها حول خط برازش بیانگر نرمال بودن متغیرهای اعتماد و ارتباط بین المللی برای صادرات نرم افزار می باشد.

4-5-4)بعد ویژگی های صنعت نرم افزار و صادرات نرم افزار

نمودار 4-4پراکنش متغیرهای ویژگی های صنعت نرم افزار و صادرات نرم افزار
با توجه به نمودار 4-4 پراکنش متغیرها حول خط برازش بیانگر نرمال بودن متغیرهای ویژگی های صنعت نرم افزار برای صادرات نرم افزار می باشد.

4-5-5)بعد ویژگی های زیر ساخت ها و عوامل درونی شرکت و صادرات نرم افزار

نمودار 4-5 پراکنش متغیر های زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی و صادرات نرم افزار
با توجه به نمودار 4-5 پراکنش متغیرها حول خط برازش بیانگر نرمال بودن متغیرهای زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی برای صادرات نرم افزار می باشد.

فصل پنجم
تحلیل،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه
هدف از انجام این تحقیق شناسایی تنگنا های صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن می باشد.
که در این راستا 5 بعد تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های صنعت نرم افزار و زیرساخت و عوامل درون شرکتی که از مدل هیکز و نیکلسون استخراج شده است در قالب 5 فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند.
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار بوده و قلمرو زمانی آن از تاریخ بهمن ماه 1389 تا پایان بهمن ماه 1390 می باشد.
در راستای تحقیق ابتدا مطالعات مقدماتی جهت آشنایی محقق با مبانی نظری تحقیق و کشورهای موفق در این زمینه صورت پذیرفت و سپس ادبیات تحقیق و روش تحقیق با توجه به اهداف اساسی تحقیق در دسترسی به منابع اولیه و تعیین طرح کلی تحقیق مطالعات میدانی در قلمرو تعریف شده تحقیق در قالب فرضیات تحقیق انجام گردید.
محقق برای بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه اعضای جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داد.
داده های بدست آمده از پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از روش رگرسیون و همبسگی مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه نتایج حاصل از آن به طور خلاصه ارائه می گردد.

5-2) تحلیل یافته ها
5-2-1)فرضیه شماره 1:
نتایج توصیفی حاصل از متغیرهای مربوط به فرضیه شماره یک بیانگر آن است که بطور کلی تاثیر عدم وجود تقاضا بر صادرات نرم افزار در طیف 5 نقطه ای لیکرت بیشترین درصد فراوانی را گزینه متوسط و غالبا”زیاد به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر نتایج استنبا

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد استراتژی ملی، رگرسیون، زیرساخت ها، شرکت های نرم افزاری Next Entries منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، صنعت بانکداری، تجارت الکترونیک