منابع تحقیق درمورد سطح معنادار، انحراف معیار، پست مدرنیسم، تاریخ ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد

معناداری آزمون یا خطای آزمون کمتر از حد استاندارد یعنی 05/0 است بنابراین آزمون معنادار است یعنی تعدد جشنواره های موضوعی در طول سال بر کاهش تعداد مخاطبین تئاتر به میزان زیادی تاثیر دارد .
سطح درجه آزادی برای 4 گزاره 3 و ارزش آزمون خی 08/142 بدست آمده است

بررسی چگونگی هزینه های تخصیص به این جشنواره ها و سهم هنرمندان از این بودجه
جدول 4-36 میزان و ارزش آزمون کا اسکور
آزمون
مقدار
ارزش
غیر پارامتریک
کا اسکور
میزان خی
درجه آزادی
خطا
9/69
3
000/0

با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی مطرح شده است از آزمون کا اسکور غیر پارامتریک برای بررسی این فرضیه استفاده شده است .
سطح معناداری آزمون یا خطای آزمون کمتر از حد استاندارد یعنی 05/0 است بنابراین آزمون معنادار است یعنی هزینه های تخصیص به این جشنواره ها و سهم هنرمندان از این بودجه به میزان زیادی تاثیر دارد .
سطح درجه آزادی برای 4 گزاره 3 و ارزش آزمون خی 9/69 بدست آمده است .

بررسی میزان تطبیق تولیدات گروه های تئاتری با چارچوب این چشنواره ها
جدول 4-37 میزان و ارزش آزمون کا اسکور
آزمون
مقدار
ارزش
غیر پارامتریک
کا اسکور
میزان خی
درجه آزادی
خطا
9/76
3
000/0

با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی مطرح شده است از آزمون کا اسکور غیر پارامتریک برای بررسی این فرضیه استفاده شده است .
سطح معناداری آزمون یا خطای آزمون کمتر از حد استاندارد یعنی 05/0 است بنابراین آزمون معنادار است یعنی میزان تطبیق تولیدات گروه های تئاتری با چارچوب این چشنواره ها به میزان خیلی زیادی تاثیر دارد .
سطح درجه آزادی برای 4 گزاره 3 و ارزش آزمون خی 9/76 بدست آمده است .

نگاهی به ریشه ها و سوابق و میزان ماندگاری این جشنواره ها
جدول 4-38 میزان و ارزش آزمون کا اسکور
آزمون
مقدار
ارزش
غیر پارامتریک
کا اسکور
میزان خی
درجه آزادی
خطا
2/86
3
000/0

با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی مطرح شده است از آزمون کا اسکور غیر پارامتریک برای بررسی این فرضیه استفاده شده است .
سطح معناداری آزمون یا خطای آزمون کمتر از حد استاندارد یعنی 05/0 است بنابراین آزمون معنادار است یعنی میزان ریشه ها و سوابق و میزان ماندگاری این جشنواره ها دارد .
سطح درجه آزادی برای 4 گزاره 3 و ارزش آزمون خی 2/86 بدست آمده است .

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری
در بررسی فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه بدست آمد فراوانی مردان 5/58 درصد و زنان 5/41 درصد گزارش شده است . در بررسی فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه بدست آمد بیشترین فراوانی در کل،مربوط به افراد متاهل و کمترین فراوانی مربوط به افراد مجرد و تعداد 1 نفر به این گزینه پاسخ نداده اند. در بررسی فراوانی بازه سنی در نمونه مورد مطالعه بدست آمد بیشترین فراوانی مربوط به افراد 20 تا 30 سال و کمترین فراوانی مربوط به افراد در سنین بالاتر از 60 سال است. در بررسی فراوانی تحصیلات در نمونه مورد مطالعه بدست آمد بیشترین فراوانی مربوط به افراد در تحصیلات لیسانس و کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات دکترا است .در بررسی فراوانی سابقه در نمونه مورد مطالعه بدست آمد بیشترین فراوانی مربوط به افراد در سابقه 15 تا 20 سال و کمترین فراوانی افراد در افراد زیر 5 سال قرار دارد .در بررسی توزیع فراوانی زمینه فعالیت در نمونه مورد مطالعه بدست آمد بیشترین فراوانی مربوط به افراد در زمینه فعالیت کارگردانی و کمترین فراوانی در زمینه فعالیت نویسندگی است .در بررسی میانگین و انحراف معیار نمرات خود کارآمدی ،هوش معنوی، انگیزه تحصیلی و انگیزه پیشرفت بدست آمده است میانگین و انحراف معیار سن 02/3 و 04/1 ، تحصیلات 6/3 و 05/1 ، و سابقه و زمینه فعالیت 3/3 و 5/1 بدست آمده است .در بررسی تأثیر تعدد جشنواره های موضوعی در طول سال بر کاهش تعداد مخاطبین تئاتر بدست آمد تعدد جشنواره های موضوعی در طول سال بر کاهش تعداد مخاطبین تئاتر به میزان زیادی تاثیر دارد .در بررسی چگونگی هزینه های تخصیص به این جشنواره ها و سهم هنرمندان از این بودجه بدست آمد هزینه های تخصیص به این جشنواره ها و سهم هنرمندان از این بودجه به میزان زیادی تاثیر دارد .در بررسی میزان تطبیق تولیدات گروههای تئاتری با چارچوب این چشنواره ها بدست آمد میزان تطبیق تولیدات گروه های تئاتری با چارچوب این چشنواره ها به میزان خیلی زیادی تاثیر دارد .در بررسی نگاهی به ریشه ها و سوابق و میزان ماندگاری این جشنواره ها بدست آمد میزان ریشه ها و سوابق و میزان ماندگاری این جشنواره ها دارد .
در كل مي توان نتيجه گيري كرد كه هنر تئاتر به مفهوم عام خود متشكل از سوژه ها و شيوه هاي مختلف است كه به فراخور سليقه نويسنده و كارگردان مي تواند تغيير داشته باشد و در اين قضيه جذب مخاطب مي تواند تاثيري مهم را بر جاي بگذارد ولي از انجايي كه در جشنواره هاي موضوعي مخاطب بيش از انكه مردم علاقمند به تئاتر باشند مديران مراكز مختلف هستند كه براي پر كردن كارنامه خود اقدام به برگزاري جشنواره هاي تئاتر مي كنند كه در دراز مدت به كم شدن استقبال از مقوله تئاتر مي انجامد و هم چنين به دليل اشتياق ارگانهاي رسمي در مواجهه با اين نمايشهاي سفارشي رفته رفته تئاتر از حالت مستقل بودن خود خارج و وابسته به سليقه مديران وقت شده و همچنين اجراي نمايشهاي با موضوع ازاد و خارج از ان چارچوب رسمي كمتر و كمتر شده و به يك استحاله دروني از مقوله تئاتر دست پيدا كنيم.

5-2- محدوديت هاي پژوهش
– استفاده از نمونه گيري تصادفی ساده يكي از محدديت هاي پژوهش است كه تعميم يافته ها را با مشكل مواجه مي سازد.
– عدم تفكيك افراد با پايگاه اجتماعي ، اقتصادي و غيره از ديگر محدوديت هاي اين پژوهش بود .
– با توجه به اينكه روش مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی مي باشد نداشتن كنترل در اين روش مطالعه محدوديت ديگر اين پژوهش به شمار مي رود .
– محدود بودن جامعه نمونه پژوهشي به نوسندگان و کارگردانان ، تعميم يافته ها را به دیگر نمونه های جامعه با مشكل مواجه مي سازد .
– ابزارهاي پژوهش ، پرسشنامه هاي خود سنجي هستند كه ممكن است با سوءگيري پاسخ داده شوند .
اتكاي صرف به پرسشنامه ها از ديگر محدوديت هاي اين پژوهش است .
5-3- پيشنهادات پژوهشي
– با توجه به اهداف پژوهش ضرورت يك پژوهش فراتحليل را براي روشن سازي يافته ها و جمع بندي نتايج حاصله از پژوهشهاي متعدد را مي طلبد.
– انجام پژوهش ها با جامعه آماري و نمونه گسترده مورد نياز مي باشد .
– پيشنهاد مي شود عوامل فرهنگي و قومي تأثير گذار در تئاتر مورد مطالعه قرار گيرند.
– پيشنهاد مي شود كه پژوهش هاي مداخله اي نيز در مورد جشنواره های موضوعی صورت بگيرد .

منابع
– بیضایی، بهرام، نمایش در ایران، چاپ دوم، انتشارات روشنگران، 1379.
– براکت، اسکار، تاریخ تئاتر جهان، ترجمه هوشنگ آزادی ور، نشر نقره، 1363.
– صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات ایران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1369.
– معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ نهم، انتشارات، امیر کبیر، 1375.
– کابلی، پل، نشانه شناسی، قدم اول، ترجمه محمد نبوی، انتشارات شیرازه، 1380.
– نوذری، حسین علی، پست مدرنیته و پست مدرنیسم، انتشارات نقش جهان، 1379.
– ستاری، جلال و دیگران، پرده های بازی، انتشارات میترا، 1379.
– شافنر، آندره و دیگران، دائره المعارف پلئیاد، مترجمان: نادعلی همدانی، صفیه روحی، انتشارات نمایش، 1383.
– فدایی، سید حسین، تجلی دین در نمایش شرق و غرب، تهران، انتشارات نمایش، 1385.
کندری، مهران، دین و اسطوره در آمریکای وسطا، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، 1372.
– ملک پور، جمشید، گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان، انتشارات کیهان، 1364.
– کامیابی مسک، احمد، گفتکوهایی با ساموئل بکت، اوژن یونسکو و ژان لویی بارو، انتشارات نمایش، 1381.
– ناظرزاده کرمانی، فرهاد، تئاتر پیشتاز، تجربه گر و عبث نما، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1366.
– ناظرزاده کرمانی، فرهاد، سبک های اجرایی در تئاتر معاصر جهان، دفتر نشر آثار هنری، 1367.
– ناظر زاده کرمانی، فرهاد، درآمدی به نمایشنامه شناسی، نشر سمت، 1383.
– یونسکو، اوژن، شاه می میرد، ترجمه احمد کامیابی مسک، چاپ اول، تهران، انتشارات پیشگام، 1359.
– سید حسینی، رضا، مکتب های ادبی، دو جلد، چاپ دهم، تهران، انتشارات نگاه، 1376.
– اسلین، مارتین، تئاتر و ضد تئاتر، ترجمه حسین بایرامی، چاپ اول، تهران، انتشارات پیام، 1351.
– نقد تفسیری، رولان بارت، برگردان محمد تقی غیائی، نشر نگاه، 1382.
– لارتوماس، پی یر، طرح و اجرای نمایش، پریچهر ریاحی، نشر قطره، 1384.
– موریسون، هیو، وظایف کارگردان در تئاتر، حسن پارسایی، انتشارات سمت، 1382.
– مکی، ابراهیم، شناخت، عوامل نمایش، انتشارات سروش، 1366.
– جونز، فیل، تئاتر درمانی و نمایش زندگی، چیستا یثربی، نشر قطره، 1383.
– بروک، پیتر، رازی در میان نیست، محمد شهبا، انتشارات هرمس، 1383.
– له من، هانس تیس، تئاتر پست دراماتیک، نادعلی همدانی، نشر قطره، 1383.
– استاینر جورج، مرگ تراژدی، بهزاد قادری، انتشارات نمایش، 1380.
– برشت، برتولت، درباره تئاتر، فرامرز بهزاد، انتشارات خوارزمی، 1358.
– بلزی، کاترین، عمل نقد، عباس مخبر، نشر قصه، 1379.
– داوسن، اس. و، دارام، فیروزه مهاجر، نشر مرکز، 1377.
– زرین کوب، عبدالحسین، نقد ادبی، انتشارات امیر کبیر، 1354.
– Engelmann, Peter (Hrsg.) Postmodern and Deconstruction, reclamvelage, Stuttgart 1991.
– Brauneck, M. V., Schneilrn, G. (Grsg.): Begriffe, Epochen, rowohltsVerlag, Hamburg 1986.
– Elinor Fuchs. Karakterinolumu.Cev: BelizGucbilmez (Ankara: Dost Yayinlari. 2003).
– Theatre Brief Version, Sixth Edition, by Robert Cohen, Claire Trevor Inc: McGraw Hill, CA, 2003.
– Terry Eagleton. Shakespeare. Cev. A. CuneytYalaz (Istanbul: BogaziciuniversitisiYayinevi. 1998).
– The Creative Spirit, by Stepanie Arnold, Mayfield Publishing Company: Mountain View, CA, 1998.
– Anthology of Drama and Theatre (the Longman), by Michael L. Greenwald and others, Addison Inc: New York, 2002.
– Theatre, Theory, Postmodernism, by Johannes Birringer, Bloomington: Indiana university Press, 1991.
– Theatre and Propaganda, by George H. Szanto, Austin: University of Texas Press, 1987.
– The Postmodern Arts, An introductory Reader: Routledge: London, 1995 A esthetics and Politics. New Left Review Editions first published 1997.
– Abelove, H., M. A. Barale and D. M. Halperin (eds) (1993) The Lesbian and Gay studies Reader, New York: Routledge.
– Adorno, T. (1984) Aesthetic Theory, London:.
– Arrell, D. (1999) Review of Acts of Intervention Modern Drama 42, 3 (fall) 460-20.
– Barba, E. (1995) The Paper Canoe: A Guide to Theatre Anthropology, London: Routledge.
– Bennett, T. (1977) Formalism and Marxism, London: Methuen.
– Case, S. – E. (1988) Feminism and Theatre, New York: Routledge.
– Castle, G. (ed.) (2001) Postcolonial Discourses: An Anthology, Oxford: Blackwell.
– Croyden, M. (1990) After The Revolution, village voice (12 june): 97-8, 106.
– De Marinis, M. (1993) The Semiotics of Performance, Bloomington: Indiana University Press.
– Derrida, J. (1976) Of Grammatology, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
– Dolan, J. (1988) The Feminist Spectator as Critic, Ann Arbor, MI: UMI Research Press.
– Eagleton, T. (1981) Walter Benjamin, or Towards a Revolutionary Criticism, London: Verso.
– Ensler, E. (1998) The vagina

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، انحراف معیار، ویژگی های جمعیت شناختی، تحلیل داده Next Entries منابع تحقیق درمورد حدودي، كم، خيلي، حدي