منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، علوم اجتماعی، طبقه اجتماعی، ایدئولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجار ها مطرح هستند.نسل فعلی هر آنچه را که از رسانه می خواند و می شنود و می بیند ملاک نگرش و عمل و رفتار خود قرار می دهد. در دوران کنونی نقش نهاد های اجتماعی مثل خانواده, همسالان و مدرسه در اجتماعی کردن نسل ها تضغیف . در مقابل روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود.(احمد زاده کرمانی،224:1390) این وسایل هم اکنون به قدری در ایران نفوذ کرده اند که صرفا یک مورد از اثرات فرهنگی آنها در پیروی شهروندان ایرانی از مدهای مختلف لباس و موی ورزشکاران غربی و هنرپیشه های هالیوود می توان مشاهده کرد. موسیقی در این خصوص نیز جای خود دارد. رواج فرهنگ غربی در ایران به گونه ای است که به نظر می رسد در آینده نه چندان دور تبدیل به فرهنگ برتر شود.(اینگلهارت،369:137)
بحران علم مدرن سبب شده است. جوامع جهان سوم جایگاه خود را در از دست بدهند, فرهنگ های سنتی تخریب شوند و زیست بوم ملت های جهان سوم دچار خسارت های همه جانبه شود افزون بر این شیوه چند بعدی و ترکیبی اش در جهان سوم به واسطه علم تکنولوژی های مدرن, با تفکر خیلی بی روح و غیر انسانی عقلانیت مدرن, جایگزین شده است. تکنولوژیها و علم غربی جوامع جهان سوم را به نام عقلانیت علمی به نحو سازمان یافته چپاول کرده است. نظام علم و تکنولوژی مدرن در جهان سوم به قیمت از میان رفتن فرهنگ های رشد کرده است که پیش از سلطه فرهنگ اروپای در آن مناطق خوش درخشیده بودند. پیش از سلطه قدرت های استعماری اروپایی تمدن های جهان سوم, نظام های معرفتی و صنعتگری پیچیده و گسترده خود را داشتند.(رجبی نیا:47,1389) امروزه جوامعی که کاملا از تاثیر رسانه های همگانی برکنار مانده باشند حتی در میان فرهنگ های سنتی تر, بسیار محدود اند. ارتباطات الکترونیکی حتی در دسترس کسانی که کاملا بی سواد قرار دارد. در دور افتاده ترین نواحی کشورهای جهان سوم یافتن مردمی که رادیو یا تلویزیون دارند امری عادی است.(گیدنز:106,1385) هرگاه یک تکنولوژی راه خود را برای نفوذ باز کرد و خود نیز در مسیر تکامل و رشد قرار گرفت, این تاثیرات آنقدر دور از انتظار صورت می گیرد که هیچ کس را یارای آن نیست که آگاهانه و با وقوف کامل به پایان کار, خود را فقط برنده و بهره مند از کاربرد این تکنیک از آب در آورد.(پستمن:37,1388) ما در این پژوهش با روش پیمایشی و مطالعه موردی بر روی یکی از مهمترین و پر مخاطب ترین شبکه های ماهواره ای فارسی زبان یعنی شبکه من وتو13 می پردازیم.از این رو پاسخگوی به سوالات پژوهش کمک می کند تا برای رفع معضل های گفته شده وبه منظور مقابله با رواج سبک زندگی غربی اقداماتی انجام گیرد.زیرا در صورت عدم توجه به این مقوله بسیاری از ارزش های دینی و رفتاری جامعه ایرانی زیر سوال رفته و مشکلات فراوانی به بار می آورد. با توجه به مطالب مطرح شده به بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت ضرورت انجام این پژوهش را روشن می سازد که طی مراحل تحقیق به این مسئله مهم پرداحته می شود.

اهداف پژوهش:
پژوهش حاضر تلاش بر این دارد که با توجه به اهداف ذیل پاسخگوی پرسش های پژوهش باشد.

هدف اصلی تحقیق:
بررسی رابطه بین تماشای شبکه های ماهواره ای وسبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.

اهداف فرعی تحقیق:
بررسی رابطه بین میزان مشاهده شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.
بررسی تفاوت بین نوع مشاهده شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.
شناخت رابطه بین طبقه اجتماعی بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.
بررسی تفاوت بین تحصیلات بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.
بررسی رابطه بین مد رفتاری بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.

سوال پژوهش:
سوال کلی:
چه رابطه ای بین تماشای شبکه های ماهواره ای وسبک زندگی جوانان شهر کوهدشت وجود دارد؟

سوالات جزئی:
آیا بین میزان مشاهده شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت رابطه وجود دارد؟
آیا بین نوع مشاهده شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین طبقه اجتماعی بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت رابطه وجود دارد؟
آیا بین تحصیلات بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین مد رفتاری بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت رابطه وجود دارد؟

فصل دوم
ادبیات و چهار چوب نظری تحقیق

مقدمه:
این فصل شامل دو بخش کلی است. که در قسمت اول به ادبیات تحقیق اختصاص دارد ابتدا به تعریف مفهوم سبک زندگی و تحولات آن می پردازیم. سپس آرای نظری برخی از اندیشمندان درزمینه سبک زندگی ذکر می گردد.
و همچنین تاریخچه پیدایش ماهواره، شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی در تعامل با شبکه های ماهواره ای، پیامد ماهواره و در نهایت شبکه من وتو پرداخته خواهد شد. در قسمت دوم فصل نیز به بیان چارچوب نظری تحقیق می پردازیم. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تئوری کاشت، استفاده و خشنودی و یادگیری اجتماعی است. و در پایان تعیین منابع فرضیه بیان می گردد.

(2-2) ادبیات تحقیق:
(2-2-1)مفهوم سبک زندگی:
از جمله مفاهیم علوم اجتماعی که پیوند مستقیمی با مجموعه ای از مفاهیم دارد و اخیرا بسیار به آن توجه شده است مفهوم سبک زندگی است. و جزء آن دسته از مفاهیمی است که ارائه تعریفی جامع از آن کار دشواری است چون در بین صاحب نظران مختلف اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. در لغت نامه وبستر4(2004) سبک زندگی به معنی طرز نگرش خاص فردی و سلیقه که بیانگر و ممیز راه زندگی، بیان شده است. و همچنین در لغت نامه هریتیج آمریکا از کلمه Style از اصل لاتینی Stiles و از فرانسه قدیم Stylus به معنای اشیاء نوک تیز فلزی آمده است.
در ادبیات جامعه شناسی نیز از مفهوم سبک زندگی دو برداشت مختلف شده است، در وهله اول سبک زندگی، معرف ثروت، موقعیت اجتماعی افراد است که به عنوان شاخصی برای تعیین موقعیت اجتماعی افراد به کار رفته است. در وهله دوم سبک زندگی نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته می شود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد مصرف گرایی معنا می یابد. در این معنا سبک زندگی راهی برای تعریف ارزش ها و نگرش ها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیل های اجتماعی روز به روز افزایش می یابد( اباذری و چاوشیان،6:1381). سبک زندگی خلاقیتی است حاصل کنار آمدن با محیط و محدودیت های آن به همین دلیل افراد از این حیث مختلف اند، زیرا علاوه بر احساس حقارت و برتری طلبی که میان همه آدمیان مشترک است سه عامل بدنی، روانی و اجتماعی که به ترتیب در ساختمان بدنی و عمل اعضای آن صفات و استعدادهای روانی و ارتباطات اجتماعی نهفته است در میان آدمیان متفاوت است.(برزگر،1388).
و همچنین سبک زندگی به عنوان یکی از اصطلاحات علوم اجتماعی پیوند مستقیمی با مفاهیمی مانند عینیت و ذهنیت، فرهنگ و جامعه، فرهنگ عینی و ذهن، صورت و محتوا، سنت و نوگرایی، شخصیت و هویت، وراثت و محیط، فردیت وعمومیت، خلاقیت و باز تولید، تولید و مصرف، طبقه و قشربندی اجتماعی، زیبا شناختی(سلیقه) و منزلت و مشروعیت و بدون شناخت این روابط، درک درستی از سبک زندگی و نظریه های مربوط به آن بدست نخواهد آمد(هندری و دیگران،228:1381).
مهدوی کنی در نشستی که در رابطه با سبک زندگی بیان شده بیان می کند که؛ 1- سبک زندگی ترکیب از دو واژه”سبک” و”زندگی” نیست بلکه واژه مستقل و اصطلاحی در علوم اجتماعی است.2- سبک زندگی با “فرهنگ” و “روش زندگی” متفاوت است و این دو، در مقایسه با سبک زندگی مفاهیم عام تری هستند.
3-یکی از پارادوکس های تحلیل اجتماعی، تمرکز بر عینیت یا ذهنیت است. سبک زندگی می تواند بین “عقیده” و “رفتار” پیوند برقرار کند. زیرا به باور بعضی، سبک زندگی تجلی عقاید و اندیشه های مردم در رفتار آنان است. البته صاحب نظران دیگری، سبک زندگی را “ذهنی” و مرتبط با شخصیت، و عده دیگری آن را کاملا عینی و منوط به “رفتار” می دانند.
4- سبک زندگی هم زمان هم به وحدت و هم به کثرت اشاره دارد به این معنی که از یک سو بین افراد دارای سبک زندگی مشترک، وحدت ایجاد می کند و از سوی دیگر، آنها را از سایر افراد متمایز می سازد.
5- سبک زندگی الگوی همگراست. مجموعه به هم پیوسته رفتارهای است که برآمده از اندیشه ها هستند و می توانند هویت ساز باشند. سبک های زندگی زمانی همگرا می شوند که عقاید همگرا باشند.

(2-2-2) ابعاد سبک زندگی:
طبق تعاریف فوق سبک زندگی شامل هم بعد ذهنی و نگرش افراد می شود و هم ظاهر افراد مانند(پوشش و آرایش و…)، زندگی اجتماعی را شامل می شود. با توجه به گستردگی این مفهوم و دخالت رسانه ها در این روند از زندگی افراد توجه به تحولات رسانه ها از سنتی به مدرن سبک زندگی حائز اهمیت فراوانی است. در سبک زندگی سنتی زمانی که هنوز از وسایل ارتباطی خبری نبود ارتباطات بیشتر به شکل چهره به چهره و یا سخنرانی صورت می گرفت. در این دوره از زندگی افراد از زندگی همدیگر به صورت رودر رو با خبر بودن و احساسات همدیگر را بیشتر درک می کردند. در حالیکه در روزگار مدرن افراد راحتر می توانند از امورات زندگی یکدیگر باخبر شوند و حجم وسیعی از اطلاعات را در مدت زمان بسیار اندکی با فشار دادن یک کلید بدست بیاورند ولی باز خلاء احساسات و کمرنگ شدن محبت عاطفی بین افراد به چشم می خورد و شکل گذشته خود را از دست داده است. در ادامه این ابعاد را بررسی می کنیم:

(2-2-2-1) سبک زندگی سنتی5:
ارتباطات سنتی، در روزگاری که هنوز از وسایل ارتباطی مدرن نشانی نبود، موثرترین دقیق ترین و در عین حال جذاب ترین شیوه های ارتباطی را به کار می گرفت، محتوای پیام های خود را از نیازها و مصالح مخاطبان برداشت می کرد، آنها را پرورش می داد و پیام های مناسب را برای آنها می ساخت و بدین ترتیب وحدت ملی و ایدئولوژیک را حفظ می کرد؛ آگاهی های وسیع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به مخاطبان می داد و کوتاه ترین راه را از منبع پیام تا ذهن مخاطب انتخاب می کرد و موثرترین شیوه ها و وسیله های ارتباطی را به کار می گرفت(فرقانی،74:1382).
آنتونی سامپسون6 روزنامه نگار آمریکای تحت تاثیر سازوکارهای ارتباطات سنتی در جریان انقلاب اسلامی می گوید: زمان انحصار رادیو و تلویزیون ممکن است به سر آمده باشد ما امروز خودمان را در زمینه بسیار بازتری از ارتباطات می یابیم. با نوارهای کاست و ورقه های کپی شده که جای کتاب ها و رساله ها را می گیرند و دولت های قرن 18 را به خاطر می آورند. اورت راجرز7 آمریکای در کتاب تکنولوژی ارتباطات: رسانه های جدید در جامعه می گوید: یکی از حقایقی که در انقلاب ایران ناشناخته ماند کشمکش بین رسانه های کوچک و بزرگ بود و این رسانه های رسانه های کوچک بودند که پیروز شدند. در جایی دیگر می گوید” درسی که کشورهای جهان سوم باید از انقلاب بگیرند این است که اهمیت بیشتری به کانال های بین فردی و به رسانه هایی این چنین کوچک بدهند.” دکتر معتمدنژاد معتقد است: از طریق ارتباطات سنتی می توان شرایط بسیج عمومی را فراهم کرد. ارتباطات سنتی بهترین شیوه ای است که می توان از آن برای اهداف توسعه استفاده کرد(همان،66-64).
سطوح ساختاری ارتباطات سنتی شامل:1. مراکز و نهادهای ارتباطات سنتی: مراکز ارتباطات سنتی را علی رغم وجوه مشترک و علایق مشابهی که دارند از حیث پایگاه اجتماعی و ایدئولوژیک به دو بخش مذهبی و غیر مذهبی تقسیم کرد. بخش مذهبی شامل حوزه های و مساجد و تکایا، منابر و مجالس وعظ و خطابه، عتبات و تا حدودی بازارهای سنتی است و بخش غیر مذهبی- و نه ضد مذهبی- نیز شامل قهوه خانه ها، زورخانه ها، حمام ها، بازارچه ها، میدان گاه ها امثال

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، طبقه اجتماعی، انتقال اطلاعات، تاثیر رسانه ها Next Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی، ارزش های فرهنگی