منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، طبقه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، روش پیمایش

دانلود پایان نامه ارشد

به سبک زندگی می شود. نظام کرد و کارهای طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده یعنی نشانه های متمایز(جنکیز،215:1385).
بوردیو معتقد بود که انسان در درجه نخست به وسیله نیاز به باز تولید و سپس با یک الگوی جمعی از ترجیحهای که براساس تمایز طبقاتی است، تحریک شوند، تمایزی که بوردیو مطرح می کند، تمایز بین گروههای است که به دو نوع سرمایه متفاوت دسترسی دارند: 1- گروهی که بر کسب و کار، کار آفرینی و مدیریت و گروههای مالی که بر سرمایه اقتصادی تاکید داشتند. روش زندگی این دسته از بعضی لحاظ بر اساس الگوهای مصرف متظاهرانه ای بود که وبلن در تحلیل خود از نوکیسه های آمریکایی در پایان سده نوزدهم گفته بود. 2- گروهی که سرمایه نمادین دارند، مثل سرمایه فرهنگی و آموزشی. این نوع سرمایه سرمایه فکری است. که با سرمایه اقتصادی متفاوت است. سرمایه دوم به این دلیل فرهنگی نامیده می شود که در طبقات مختلف که از نظر تعلیم و تربیت متفاوت اند و ظرفیت دارند. تا از ابعاد مختلف سرمایه به طور نمادین منفعت کسب کنند، وجود دارد. به عبارتی این طبقه اگرچه سرمایه مادی در اختیار ندارند، از سرمایه نمادین خود در همه حال استفاده می کند. از نظر بوردیو طبقات حاکم در مراحل بعدی با داشتن سرمایه مادی، خواهان برتری خود برای دستیابی به فرهنگ و مصرف بالا هستند(بهار،81:1390-79).
از نظر بوردیو مفهوم عادت واره را اصول گسترش دهنده رفتارهای متمایز و تمایز کننده هستند. آنچه کارگر می خورد وبه خصوص شیوه خوردن او ورزشی که انجام می دهد و شیوه انجام آن، به گونه ای نظام یافته، از موارد مشابه آن نزد مدیران صنعتی متفاوت است. وی سبک زندگی را به معنای همین سلیقه ها و عادت واره ها به کار می برد(بوردیو،37:1381).

(2-4-3) آنتونی گیدنز12:
سبک زندگی مجموعه ای از عادت ها و جهت گیری ها و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است. که علاوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی، پیوند بین گزینش های فرعی موجود در یک الگوی کم وبیش منظم را تامین می کند(گیدنز،121:1382).
گیدنز یکی از طرفداران ظهور مدرنیته متاخر است، گیدنز معتقد است که ویژگی های خاص مدرنیته پویایی تاثیر جهان گستر و زیاد تغییر دادن رسوم سنتی است. مدرنیته سبب می شود که افراد هر چه بیشتر از قید انتخاب های که سنت به طور معمول در اختیار آنها قرار می دهد رها شوندو بدین ترتیب فرد را رو در روی تنوع پیچیده ای از انتخاب های ممکن قرار می دهد. و به دلیل آنکه دارای کیفیتی غیرشالوده ای است، چندان کمکی به فرد ارائه نمی دهد تا وی را در گزینش های که باید به عمل آورد یاری دهد(فاضلی،65:1382).
در نظریه ساخت یابی گیدنز، عامل انسانی و ساخت اجتماعی با هم در ارتباطند و تکرار رفتارهای افراد، ساخت ها را باز تولید می کند و به واسطه همین باز تولید توسط کنش انسانی، ساخت برای کنش انسان محدودیت ایجاد می کند. این نظریه ماهیت کنش در بستر زندگی روزمره و در حالیکه عناصر ساختی جامعه با کنش های روزمره افراد باز تولید می شوند را مشخص می کند(گیدنز،18:1384).
به عقیده گیدنز شیوه ی زندگی مجموعه ای کم وبیش جامع از عملکردهاست که فرد آنها را به کار می گیرد، چون نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می سازند بلکه روایت را هم که برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران منسجم می سازد(گیدنز،120:1377).

اولین ماهواره در سال 1980 با 12 هزار مدار تلفنی و تنها دو مدار تلویزیونی در مدار قرار گرفت و نسل ششم آن با 3 برابر ظرفیت نسل پنجم و با سیستم های دیجیتالی پیچیده در سال 1986ساخته و به کار گرفته شد. ماهواره های تلویزیونی(DBS) ماهواره های هستند که در واقع به عنوان یک فرستنده پرقدرت تلویزیونی در فضا عمل می کنند. مهمترین برتری ماهواره تلویزیونی آن است که می تواند تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده های زمینی قادر به پوشش آنها نیستند تحت پوشش درآورد. امروزه شبکه های ماهواره ای فراوانی به وجود آمده اند از شبکه های علمی، تحقیقاتی و ورزش گرفته تا شبکه های مبتذل رقص و پایکوبی در آن یافت می شود و شبکه های فارسی زبان نیز به خیل آنها وسیع آنها پیوسته اند.
این پایگاه ها که اکثرا متعلق به گروههای ایرانی خارج از کشور و ضد انقلابی هستند برای جذب مخاطب بیشتر از انواع و اقسام حربه ها استفاده می کنند(احمدزاده کرمانی،158:1390).
نخستین گام عملی برای استفاده از ماهواره هنگامی برداشته شد که قمر مصنوعی برای کارشناسان شوروی در سال 1975 به مدار زمین فرستادند و بدین سان عصری نوین در دانش ارتباطات آغاز شد(معتمدنژاد،294:1371).
ماهواره نيز به عنوان يكي از رسانههاي جمعي در عصر حاضر نقش قابل ملاحضهاي در انتقال اطلاعات و پيامها دارد. امروزه تمام دنيا از طريق امواج ماهوارهاي باهم ارتباط دارند. تأثير و نفوذ فرايند آن، احتمالأ مهمترين تحول رسانهاي در چند سال گذشته بوده است. تقريبأ همه خانوارها اكنون صاحب ماهواره هستند. بنابراين ماهوارهها نيز به عنوان يكي از رسانههاي جمعي تحولات بسياري را در دنياي كنوني ايجاد كردهاند، كه از جمله آن ميتوان به گسترش دسترسي مخاطبان به شبكههاي مختلف آن اشاره كرد. مخاطبان ديگر مجبور نيستند به چند شبكه تلويزيون دولتي كه انتخابهاي محدودي براي آنها ايجاد ميكرد توجه كنند. با تداوم رشد استفاده از كانالهاي ماهوارهاي توسط مردم، ماهواره را تبديل به جزئي از زندگي براي مردم كرد. تعداد شبكههاي آن روز به روز گسترش يافت كه منبع اطلاعات، آموزش و سرگرمي مردم شده است. شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي براي انواع سليقهها و نيازها برنامههاي متفاوتي ايجاد كرده است و اين مخاطب است كه دست به انتخاب در مقابل سيل شبكهها ميزند (ملوين و اورتاي،1383 :172).
(2-5) سبک زندگی در تعامل با ماهواره:
دستیابی به هدف های علم و شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. دکارت13 در اثرش تحت عنوان “گفتار در روش”14 گفتار را راهی به منظور دستیابی به حقیقت در علوم که باید پیموده شود. در عرف دانش نیز روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار می برند(ساروخانی،1378).
زمانی رسیده است که هرچه به ما بگویند باور می کنیم چون دلیلی برای باور نکردن نداریم. آن چنان در خرافات و در گرداب رود خانه اطلاعاتی قرار گرفته ایم که قدرت تمییز را از دست داده ایم. آن چنان از فرهنگ و نظام ارزشی تهی شد ه ایم که دیگر جذبه و جاذبه ای برای پیوند و پیوندهای انسانی نداریم. آن چنان اسیر افسار گسیختگی ماشینیسم و علم زدگی شده ایم که اراده و توان خود را برای تعیین سلامت خود و جامعه از دست داده ایم . در جایی دیگر می گوید، این جوامع صنعتی در راس آنها آمریکا که اولین نظام تکنوپولی یعنی حاکمیت تمام عیار و مطلق العنان تکنولوژی را ساخته و پرداخته اند. آن چنان اسیر شده اند که راه نجاتی برای آنها نمی توان تصور کرد ولی جوامعی که از فرهنگی هوشیار و بیدار برخوردار هستند می توانند در مهار این دیو مهاجم موافق باشند (طباطبایی،128:1384).
سوزان و داگلاس دیویس15 در سال(1380) پژوهشی پیرامون “مسجد و ماهواره” بر روی جوانان کشور مراکش پرداختند. نتایج نشان داد که وضعیت اقتصادی، روابط جنسی و نقش های اجتماعی غیر سنتی برای زنان و استفاده جوانان از تصاویر رسانه ای با رفتار اجتماعی، انتخاب همسر و آرزوهای شغلی رابطه داشتند. مردان جوان بیش از زنان در معرض رسانه های غربی قرار داشتند نتایج بررسی حاکی از آن بود که جوانان تمایل به بازگشتن به ارزش های سنتی نسبت به ارزش های برگرفته از رسانه ها بودند.
این حقیقت که وجود صنعت رسانه مدیون و مرهون توسعه فرهنگی است و این که فن آوری دائما مانند قالی پرنده زیر پاهای این صنعت بود است به ندرت توسط افراد درون آن مورد توجه قرار گرفته است. این صنعت به طور مکرر با ترس و گاهی بی میلی با فناوری های جدید برخورد می کند و این موضوع را فراموش می کند که در حال حاضر محصولات این صنعت برمبنای اصلاحاتی بنیادی ارائه می شوند که به ندرت برای صنایع موجود در زمان خود قابل پذیرش بوده است(کونگ،198:1389).
باتوجه به اینکه رسانه های همگانی به عنوان کانال های واسطه ای برای اهداف صاحبان رسانه ها هستند. دارای کارکردهای هم هستند که هارولد لاسول16 به این شکل بیان می کند که این رسانه ها نقش نظارت بر محیط، مربوط کردن بخش های مختلف جامعه به یکدیگر در جهت عکس العمل به محیط و انتقال میراث فرهنگی را در بر می گیرد. و بعدها رایت کارکرد سرگرمی را نیز به آنها اضافه کرد

(2-6) مروری بر پژوهش های انجام شده:
(2-6-1) پژوهش های داخلی:
شاهسونی و ناجی (1390)پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان در شهرستان شهرکرد و پاسخ به این مساله که جوانان این شهرستان دارای کدامیک از سبک های زندگی هستند، به روش پیمایشی انجام شده نشان می دهد ,بین نوع شبکه، محل سکونت، انسجام ارزشی و سبک زندگی رابطه ای وجود ندارد. ولی بین متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات، انسجام رابطه ای، تجمع اجتماعی، و سبک زندگی رابطه معنادار وجود دارد. و همچنین بررسی نتایج پژوهش موحد و غفاری نسب (1391)نشان می دهد که تفاوت معنا داری بین شرکت در کلاس زبان, میزان دینداری, استفاه از رسانه ها و جنسیت با هویت ملی وجود دارد.
گوشبر(1384) درپایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران با عنوان طبقه اجتماعی وسبک زندگی در پی پاسخگویی به این سوال بود که آیا می توان خطوط تمایز و تشابه سبک های زندگی را بر اساس متغیرهای ساختاری چون طبقه اجتماعی تبیین نمود؟ جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه جوانان(18-29)سال ساکن شهر تهران و به روش پیمایشی صورت گرفته، نتایج حاکی از آن است که مفهوم سبک زندگی دارای حوزه های گسترده ای است که یکی از این حوزه ها، حوزه ای که سبک زندگی را به عنوان متغیر و شاخص جهت سنجش طبقه اجتماعی در نظر گرفته و به تعبیری سبک زندگی را متغیر وابسته تعریف نموده که تغیراتش بسته به متغیرهای چون سن، جنس، طبقه اجتماعی و…است. نتایج تحقیق بیان می کند که سبک زندگی در طبقات مختلف ، متفاوت است. همان طور که بوردیو نیز بیان می کند تفاوت های افقی نیز علاوه بر تفاوت های عمودی وجود دارد. طبقات مختلف در انتخاب سبک های زندگی تفاوت قابل توجهی با هم دارند.
در تحقیقی که در سال(1387) با عنوان جوان,سبک زندگی و فرهنگ مصرفی توسط ربانی و رستگار نشان می دهد نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط معنادار از میان متغیرهای دینداری , مصرف رسانه ای, سرمایه فرهنگی و سن می باشد و در این میان دینداری و سبک زندگی رابط معکوسی داشته اند.از دیگر نتایج این تحقیق عدم ارتباط میان دو متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جنس با سبک زندگی مصرفی است که این مساله ضعف عامل اقتصادی و طبقه و در نتیجه ی عمومی شدن در حوزه ی ابعاد فرهنگی در تحلیل سبک زندگی مصرفی جوانان را نشان می دهد.
در پژوهشی که در سال (1388) با عنوان رصد فرهنگی ارزش ها و هنجارها, رفتارها و جریان ها بر روی 20 شبکه ماهواره ای فارسی زبان توسط مرکز مطالعات راهبردی دبیرخانه شوری عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته نشان می دهد بیشترین فراوانی فیلم ها و سریال های ماهواره ای بررسی شده بر حسب منشا به ترتیب متعلق به فیلم و سریال های ایرانی(74درصد)و خارجی(26درصد)است. لیبرالیسم, لمپنیسم وغرب گرایی سه جریان فرهنگی حاکم بر فیلم ها و سریال های ماهواره ای است. و همچنین لذت طلبی افراطی, روابط ناسالم و خشونت گرایی مهمترین ارزش ها و هنجارها و رفتارهای ترویج شده در فیلم ها وسریال های ماهواره ای است.
محمد رضا رسولی(1383) در پژوهشی دیگر با عنوان “بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون ” که در پی پاسخگوی به این سوال که:تبلیغات تجاری تلویزیون چگونه و کدام عنصر و مولفه های سبک زندگی را در برابر مخاطبان خود به تصویر می کشد؟برای شناسای

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، علوم اجتماعی، طبقه اجتماعی، ایدئولوژی Next Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، آداب و رسوم، طبقات اجتماعی، میزان استفاده