منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، رسانه های جمعی، یادگیری اجتماعی، ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

رو در مناسبات خانوادگي ما دارند.

(2-7-2) نظریه استفاده و خشنودی:
این رویکرد برای اولین بار توسط الیهو کاتز21 در دهه 1970 مطرح شده و به این سوال پاسخ می دهد که چرا مردم از محصولات رسانه ها استفاده می کنند؟
فرض اصلی الگوی استفاده و خشنودی22 این است که افراد مخاطب کم بیش به صورت فعال بدنبال محتوایی هستند که بیشترین خشنودی را فراهم کند( ویندال و همکاران،282:1387).
کاتز بیان می کند که مخاطب از رسانه ها برای ارضای نیازها و خواسته هایش استفاده می کند. هدف اصلی این رویکرد تحقیق در چگونگی انتخاب، در بافت و شیو ه های عکس العمل مخاطبان رسانه ها است. کاتز و بلامر و گورویچ برداشتی کارکردگرا از نظریه استفاده و خشنودی ارائه می دهند که این رویکرد مربوط می شود به ریشه های اجتماعی و روان شناسی اجتماعی نیازهای که انتظارات رسانه های جمعی ایجاد می کند و منجر می شود به الگوهای متفاوت مواجهه با رسانه که نتیجه آن خشنودی های مرتبط با نی.از و پیامدهای دیگری است که اغلب ناخواسته است(سورین،423:1384).
نظریه استفاده و رضامندی(U&G) در واقع، هدف مشخص این نظریه دستیابی به ماهیت تجربه مخاطب بود.در این زمینه، کاتز از روی مطالعه ای دریافت که کودکان بسته به سن و گروه اجتماعی که به آن تعلق داشتند، با هدف های مختلف از رسانه ها استفاده می کردند؛ برخی به عنوان منبع بازی و سرگرمی برخی دیگر از داستانهای آن برای خیال پردازی و رویابافی بهره می گرفتند. وی نتیجه گرفت که افراد مختلف از پیام ارتباطی واحد، برای هدف های متفاوت بهره می گیرند(حکیم آرا،33:1388).
کاتز و همکاران منطق نهفته درباره استفاده و خشنودی از رسانه ها را به صورت زیر توضیح می دهند: 1-منشا اجتماعی و روان شناختی2- نیازهای که 3- انتظاراتی را از 4- رسانه های جمعی و سایر منابع به وجود می آورند که به 5- مدل های متمایزی از مواجهه با رسانه ها(یا دخیل شدن در سایر فعالیت ها) می انجامد و نتیجه آن 6- ارضای نیازها 7- سایر پیامدهای است که احتمالا اغلب این پیامدها ناخواسته هستند. علاوه بر آن پژوهش خشنودی اغلب شامل انگیزه های برای ارضای نیازها و جایگزینی های کارکردی برای برآوردن نیازهاست. برای مثال: فردی که براساس تجربه انتظار دارد که مصرف و استفاده از رسانه های جمعی به نحوه ارضای این نیاز را در پی داشته باشد این نیاز و انتظار باعث می شود که او برنامه های تلویزیونی خاصی را تماشا کند یا مطالب برخی مجلات خاص را بخواندو…در برخی موارد این کار منجر به ارضای نیاز می شود، اما ممکن است به همین نسبت منجر به وابستگی به رسانه های جمعی و عادات متفاوتی شود. در این صورت ممکن است بگوییم که استفاده او از رسانه های جمعی به عنوان یک جایگزین کارکردی، برای کنش متقابل واقعی عمل می کند(مک کوائیل و ویندال،1387: 128-132).
در این نظریه فرض بر این است که تعامل مردم با رسانه های گروهی اغلب اوقات می تواند از راه کاربرد و استفاده های که مردم از محتوای رسانه ها می برند یا خشنودی و لذتی که بدست می آورند، توضیح داده شود(بلیک و هارولدسن،164:1378).و مصرف وسایل ارتباط جمعی و پاداش خاص از این مصرف اساسا به وسیله نیازهای پایه افراد مشخص می شود. اما نیاز به منزله تنها عامل مصرف وسایل ارتباط جمعی فرض نشده است بلکه یکی از عوامل مربوط به مصرف محسوب می شود(محسنیان راد،469:1369).
عده ای اشکال استفاده از رسانه را به دلیل اینکه بیرون از خانه اتفاق می افتد و اینکه پاسخی مشترک به اجرا یا واقعه ای عمومی است که یک ویژگی دقیق عمومی است. یعنی نوع محتوا، محل واقعه، میزان مشترک و دسته جمعی بودن تجربه رسانه ای را شامل می شود. این رسانه ها پلی بین دنیای خصوصی و اجتماع هستند.
اساسا رویکرد خشنودی افراد به رسانه ها به دو دلیل است:1- پاداش آنی مثل و رویدادها(نیاز به داشتن اطلاعاتی که در زندگی جاری روزمره است). 2- پاداش آتی، خدمات و مقوله های آموزش و دراز مدت(نیاز به یافتن شغل و جست و جوی آگاهی). قابل ذکر است که بیشتر الگوهای استفاده و رضامندی عنصر فرستنده را از فرایند ارتباط جمعی کنار می گذارد.(گرانمایه پور،34:1388).

(2-7-3) نظریه یادگیری اجتماعی:
این نظریه توسط آلبرت باندورا(1925) مطرح شده است. وی معتقد است مخاطب الگوی رفتاری ارائه شده از رسانه های تصویری را مشاهده می کند و در صورت همذات پنداری و یا تمایل به همذات پنداری در موقعیت مشابه، رفتار الگو را به خاطر می آورد و آنرا تقلید می کند و در صورتی که عمل برای او پاداش به همراه داشته باشد احتمال تکرار آن عمل در موقعیت مشابه افزایش می یابد(Deflear,1994:384). به نظر وی سه عامل بر سرمشق گیری اثر می گذارد: 1- ویژگی های الگوها که شامل: شباهت الگو و مشاهده گر، سن و جنس. 2- ویژگی های مشاهده گرها 3- پیامدهای پاداش مرتبط با رفتارها(شولتز و شولتز،1389 :454-456).
باندورا 23معتقد است تنها چیزی که مورد مشاهده قرار می گیرد، آموخته می شود. یادگیری مشاهده ای 24در همه وقت اتفاق می افتد و پس از آنکه توانای یادگیری مشاهده ای به حد کمال رشد کرد کسی قادر نخواهد بود مانع دیگران شود تا آنچه را که می بیند یاد نگیرد(هرگنهان،387:1376).
امیدها و آرزوهای بینندگان و حتی الگو پذیری از رفتاری که در سریال های روزانه می بینند از وابستگی آنان به شخصیت های ناشی می شود که روزانه با آنها تعامل دارند و تصور می کنند واقعی هستند. زمانی بینندگان تحت تاثیر شخصیت های سریال قرار می گیرند، رفتار آنان در حد روابط خود نیز تحلیل و رمز گذاری می کنند(Heckler, Russell,2004).
براساس این نظریه، شیوه های پاسخ می تواند در نتیجه تجربه الگو یا با سرمشق گیری از مدل، یادگیری شده و به اکتساب پاسخ های تازه بیانجامد. برای نمونه با مشاهده الگو پیامدهای رفتاری آنان در رسانه های جمعی، بیننده متوجه این می شود که کدام رفتارها مناسب و پسندیده اند وبه آنها پاداش تعلق می گیرد، و کدام دسته از رفتارها نامناسب و ناپسندند و احتمالا تنبیه به دنبال دارند. در اینجا فرض بر این است که اغلب رفتارهای بشری، رفتارهای داوطلبانه و معطوف به پاداش های قابل پیش بینی هستند که نتایج مثبت به بار می آورند. بر عکس مردم از رفتارهای که به نتایج منفی منجر می شود پرهیز می کنند. در این چهارچوب، رسانه های تصویری منبع کارآمدی برای یاددهی و آموزش رفتار به شمار می روند(حکیم آرا،28:1388).
یادگیری اساس رفتار آدمی می باشد. اکثر رفتارهای آدمی حاصل یادگیری می باشد. از طریق یادگیری روی محیط خود تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد(قلی پور،69:1376)
فرآیند یادگیری از آغاز تولد انسان شروع می شود و تا پایان عمر او ادامه دارد و ساخت های فراوانی از یاد گرفتن، سخن گفتن تا رفتار اجتماعی و پرورش عقلانی، عاطفی و روحی و اخلاقی و… را شامل می شود. روان شناسان همواره تلاش داشته اند که فرآیند یادگیری را تبیین کنند و از جمله انواع یادگیری رفتارهای اجتماعی چون نوع دوستی، پرخاشگری، تحمل و مدارا و… است(آذربایجانی،147:1387)
نظریات در سه دسته خلاصه می شوند:
شرطی سازی کلاسیک: طبق این نظریه براساس شرطی شدن نسبت به محرک های اجتماعی صورت می گیرد؛ یعنی تکرار یک محرک و پاسخ ها ی نسبت به آن محرک، باعث می شود. که اغلب به صورت ناهشیار و حتی زمانی که فرد از محرک بی اطلاع است صورت می پذیرد.
2-شرطی سازی کنشی: مشاهده و تقلید، ساز و کار شناختی دیگری است که بر تشکیل نگرش های افراد موثر است. و همچنین با تنبیه و تشویق همراه است.
3-نظریه یادگیری اجتماعی- شناختی: یادگیری اجتماعی بنا بر مشاهده و تقلید به صورت ناخودآگاه در بسیاری از افراد به صورت مثبت و منفی انجام می گیرد و پیامدهای ثمربخش، یا زیان بار خود را به دنبال خواهد آورد(پارسا،217:1385).

جدول 2-1 منبع اخذ فرضیه ها
ردیف
نام متغیر
فرضیه
نظریه
نوع متغیر
1

سبک زندگی
بین تماشای شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی رابطه وجود دارد.

وابسته

2
میزان مشاهده
بین میزان مشاهده شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
نظریه کاشت

مستقل
3
نوع مشاهده
بین نوع مشاهده شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد.
نظریه کاشت- نظریه استفاده و خشنودی

مستقل
4

سطوح مختلف طبقه اجتماعی
بین سطوح مختلف طبقه اجتماعی بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
نظریه استفاده و خشنودی

مستقل
5

گروههای مختلف تحصیلی
بین گروههای مختلف تحصیلی تماشا کننده شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
نظریه استفاده و خشنودی- نظریه کاشت

مستقل
6
مد رفتاری
بین مد رفتاری بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
نظریه یادگیری اجتماعی
مستقل

شکل 2-1 مدل نظری تحقیق

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه:
پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر شبکه های ماهواره ای برسبک زندگی در بین جوانان شهر کوهدشت می پردازد. و به دلیل اینکه به دنبال بررسی میزان و نوع هستیم از روش تحقیق پیمایشی استفاده می کنیم و انتخاب جامعه نمونه به روش طبقه بندی تصادفی انجام می شود. که می توان نتایج آنرا به کل جامعه تعمیم داد. در این فصل به مباحثی همچون روش گردآوری داده ها، تعریف مفهمومی متغیرها، روایی و پایایی، جامعه آماری، نمونه آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم.

(3-1)روش پژوهش:
تحقیق پیمایشی با انتخاب و مطالعه نمونه های منتخب از جامعه آماری به بررسی میزان شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای فردی و اجتماعی می پردازد(کرلینجر،10:1383).
پژوهش پیمایشی متغیرهای را انتخاب می کند که هم اکنون یا قبلا وجود داشته اند. محقق پیمایشی با بررسی تغییرات متغیر برحسب مورد جست وجو ویژگی های دیگری که به طور منظم با آن پیوند دارند در پی شناخت عامل پدیده ها بر می آید (دواس،15:1381).

(3-2) روش گردآوری داده ها:
در پژوهش حاضر جهت حصول اهداف تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در طی مطالعات کتابخانه ای برای تدوین بخش ادبیات نظری و مباحث نظری تحقیق استناد شده است سپس با توجه با تهیه پرسشنامه براساس چهارچوب نظری و جهت سنجش مولفه های سبک زندگی و همچنین متغیرهای مستقل از طیف لیکرت برای مقیاس سازی استفاده شده است. و بخش پیمایشی و میدانی کار انجام گرفته است.

(3-3) تهیه پرسشنامه:
در این تحقیق از طیف لیکرت برای مقیاس سازی سبک زندگی و متغیرهای مستقل استفاده شده است.
طیف لیکرت در سطح ترتیبی است. که سوال تحقیق را نسبت به موضوع تحقیق مورد بررسی قرار می دهد که اگر سوال تحقیق نسبت به موضوع نگرش مثبت داشت. از خیلی موافق کد 5 اطلاق می شود. اما اگر سوال تحقیق نسبت به موضوع دید منفی داشت برعکس از خیلی مخالف نمره5 اطلاق می شود (رضازاده و نجفی،64:1389).

(3-4) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها:
(3-4-1) سبک زندگی25:
بوردیو سبک ندگی را فعالیت های نظامندی می داند که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می شوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می بخشند و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد می کند. معنا یا به عبارتی ارزش های این فعالیت ها از موقعیت آن در نظام تضادها و ارتباط ها اخذ می شود (بوردیو،1984 :76 -172).

(3-4-2) میزان تماشای26 شبکه های ماهواره ای:
تعریف نظری:
مدت زمانی که در طول روز فرد به تماشای ماهواره می پردازد.
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق میزان تماشای ماهواره در طول روز به پنج دسته تقسیم شده:
1-زیر 1ساعت 2-بین 1تا2 ساعت3- بین دو تا سه ساعت 4-بین سه تا چهار ساعت 5- بیش از چهار ساعت.

(3-4-3) نوع تماشای27 شبکه های ماهواره

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، طبقه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، روش پیمایش Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی، یافته های پژوهش