منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، توزیع فراوانی، طبقه اجتماعی، ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

47
3-6- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-7- تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………. 49

فصل چهارم-یافته های تحقیق 50
4-1- توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………53
4-2- آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..62

فصل پنجم- نتیجه گیری تحقیق 67
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
5-1- خلاصه فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 72
5-2- تبیین یافته ها ……………………………………………………………………………………………………. …………………….74
5-3-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
5-4- پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………. . ………………………80
5-5- منابع ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………….. 81
ضمائم.

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2-1- مدل نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………..40

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1- منبع اخذ فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….39
جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت شرکت کنندگان تحقیق………………………………………………………….54
جدول 4-2 توزیع فراوانی سن شرکت کنندگان تحقیق……………………………………………………………….55
جدول 4-3 توزیع فراوانی وضیعت تاهل پاسخگویان ………………………………………………………………….56
جدول 4-4 توزیع فراوانی متغیر طبقه اجتماعی پاسخگویان ………………………………………………………….56
جدول 4-5 توزیع فراوانی متغیر تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………………57
جدول 4-6 توزیع فراوانی متغیر میزان تماشای ماهواره ……………………………………………………………….58
جدول 4-7 ن توزیع فراوانی متغیر وع تماشای ماهواره ……………………………………………………………….59
جدول 4-8 توزیع فراوانی متغیر مد رفتاری پاسخگویان …………………………………………………………….60
جدول 4-9 توزیع فراوانی متغیر سبک زندگی پاسخگویان ………………………………………………………..61
جدول 4-10 ضریب همستگی بین میزان تماشای ماهواره و سبک زندگی ……………………………………..62
جدول 4-11 ضریب همستگی بین نوع ماشای ماهواره و سبک زندگی ………………………………….. ……63
جدول 4-12 ضریب همستگی بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی ………………………………………. ……..65
جدول 4-13 سنجش تفاوت معنا دار بین تحصیلات و سبک زندگی ……………………………………….. ….66
جدول 4-14 سنجش تفاوت معنا دار بین سواد رسانه ای و سبک زندگی ……………………………….. …….67
جدول 4-15 ضریب همستگی بین مد رفتاری و سبک زندگی ……………………………………………… ……68

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:
آنچه در این پژوهش مد نظر است نقش رسانه در شکل دهی به دیدگاهها و رفتارها در سبک زندگی است.
خانواده یکی از نهادهای اولیه اجتماعی است. شکل گیری خانواده که از دستاوردهای نوع انسان است، در تکوین اجتماعات بشری و پاسخ به نیازهای اساسی او نقش مهمی داشته است. خانواده با خویشاوندی سازمان می یابد. از طریق خویشاوندی و تشکیل خانوده، نهادهای اجتماعی گوناگون چون اقتصاد، حکومت، مذهب و آموزش و پرورش بنیان گذارده شد(سیف الهی،152:1386).
رسانه های جمعی به خصوص ماهواره تاثیرات انکار ناپذیری در رفتارها و نگرش بینندگان دارند که این تاثیرات از طریق برنامه های آموزشی تفریحی و سرگرمی و سریال ها صورت می پذیرد. سبک زندگی به مطالعه گسترده متغیرهای وضعیت اجتماعی،گرایش ها و رفتار سلایق است.افراد متعلق به نژاد و اقوام گوناگون که از امکان ابراز اشکال فرهنگی اقلیمی برخوردارند به رسانه های غالب جذب می شوند.
از نظر کوش طبقه اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه اطلاق می شود که از نظر ارزش های مشترک، حیثیت، فعالیت های اجتماعی، میزان ثروت و متعلقات شخصی دیگر و نیز آداب معاشرت از بخش های دیگر جامعه تفاوت داشته باشند. در جوامع نوین سه شاخص بنیادی برای طبقه اجتماعی وجود دارند که عبارتند از درآمد، شغل، تحصیلات، علاوه بر این شاخص های بنیادی، متغیرهای مهم دیگر طبقات اجتماعی عبارتند از مذهب ملیت، جنسیت، محل سکونت زمینه خانوادگی.
روابط اجتماعی بوجود آمده بین افراد و گروهها، براساس اصل وفاق و کارکرد مناسب برای همه افراد جامعه و گروههای اجتماعی بنیان نگرفته است. پیامد شکل گیری روابطی اجتماعی بر اساس نابرابری، تبعیض و یا فشار گروهی، بروز و تبلور نقطه نظرها دیدگاهها و ارزش های متفاوت و گاه مخالف است(همان:111).
فوکویاما اصلی ترین راه شکست دادن یک کشور را تغییر سلایق و تمایلات مردمان آن سرزمین می داند. به نظر می رسد طی سالهای اخیر دولت های غربی با بهره گیری از این تفکر تخریب ارزش ها و اصول اسلامی را در دستور کار خود قرار داده و بدین ترتیب جنگ نرم را به جهت دلخواه خود هدایت می کنند. در نظام های سنتی فرد ارزش ها و آداب و رسومی که با هنجارهای فرهنگی خود در ارتباط است را درونی می کند. در حالیکه با گسترش روز افزون رسانه های جمعی به خصوص ماهواره فرد اطلاعات مختلف از منابع گوناگون دریافت می کند که با فرهنگ وی در تضاد است.
ماهواره با توجه به تازگی، تنوع و تعداد اخباری که رد و بدل می سازند به نوعی رسانه های ملی جوامع در حال توسعه را با مشکل روبرو می کند و به نوعی منجر به انزجار مردم از رسانه ملی میشود.

بيان مسأله:
جوانان یکی از سرمایه های عظیم هر جامعه به حساب می آیند. و همچنین یکی از پر جمعیت ترین قشر سنی در جامعه ایران به شمار می روند. به گونه ای که توجه به سبک زندگی و تحولات و تاثیراتی که تکنولوژی های نوین خصوصا ماهواره برشیوه زندگی کردن افراد می گذارد حائض اهمیت است.
ماهواره های ارتباطی به افراد سراسر جهان این امکان را می دهند تا به طور همزمان اطلاعات و اخبار جدید را دریافت کنند ولی در این میان باید به تاثیرات این جریان اطلاعات بر فرهنگ های مختلف توجه کرد(ساموار و همکاران،4:2007).
مک لوهان1 به نقل از ارشمیدس می گوید یک نقطه اتکا در جهان به من نشان بدهید تا من توسط آن دنیا را تکان بدهم. مک لوهان معتقد است اگر امروز ارشمیدس2 زنده بود حتما رسانه های ما را با انگشت نشان می داد و می گفت: من چشم ها،گوشها و اعضا و مغزهای شما را به عنوان نقطه اتکا به کار می گیریم و دنیا را آن گونه که مایلم به حرکت در می آورم (دادگران،91:1374). در عصر حاضر که می توان آنرا عصر انقلاب فناوری رسانه ای نام نهاد پدیده ای به نام ماهواره توانسته است به طوری جدی و همه جانبه در تمامی ابعاد و عرصه های سیاسی،اقتصادی ،ایدئولوژیکی به ویژه در عرصه فرهنگی بسیاری از جوامع تاثیر گذار است. این مسئله بیانگر این واقعیت است که فرهنگ ها تنها از طریق عوامل درونی خود دچار تغییر و دگرگونی نمی شوند بلکه مجموعه ای از عوامل خارجی نیز در ایجاد این گونه تغییر و تحولات دخیل می باشند. (آزاد ارمکی،1383) تماشای شبکه های ماهواره ای عرصه جدیدی برای تسهیل و اغنا کردن تعاملات و اطلاعات و الگو گرفتن از سبک زندگی ارائه شده در این شبکه ها بوده است. بوردیو با نگاهی به هویت اجتماعی فرد در جامعه غربی سبک زندگی را فعالیت های نظام مندی تعریف می کند که از ذوق و سلیقه فرد سرچشمه می گیرد و بیشتر جنبه عینی و خارجی داشته و در عین حال به نمادین به فرد هویت می بخشد و بدین ترتیب میان قشرهای مختلف اجتماعی تمایز پدید می آورد (بوردیو،337:1390-286).
همچنین با ورود رسانه ها به عرصه سیاست به تدریج تغیراتی را در مولفه های قدرت ایجاد کرده است. امروزه ما شاهد قرار گرفتن رسانه ها در فهرست عناصر قدرت و در کنار عواملی نظیر اقتصاد تسلیحات، نیروی انسانی و… هستیم و به دلیل ماهیت و نوع اثرگذاری قدرت رسانه ها(قدرت نرم و پیشرفت فناورانه در دو دهه گذشته شاهد حضور همه جایی مجازی رسانه هستیم(ضیایی پرور،26:1386)
با این تعاریف سبک زندگی که نمایانگر الگوی مصرف است و بر مجموعه ای از نگرش های اجتماعی و فرهنگی تکیه دارد و شامل موضوعات مهمی از قبیل نوع پوشش، رفتار اجتماعی، الگوی مصرف و… می شود که دچار تغییرات اساسی شده است. ما ادعای مدرن بودن را داریم اما نه مدرن هستیم و نه به سنت ها پایبند هستیم . در اغلب رسانه های غربی تلاش معناداری برای جهت دهی هدفمند برنامه ها صورت می گیرد. در این میان شبکه من وتو1 که یکی از شبکه های پر طرفدار در ایران است در تاریخ 28 اکتبر 2010 راه اندازی شد و دفتر آن در شهر لندن است این شبکه با اجرای برنامه های با سبک وسیاق جدید و متفاوت در مقایسه با دیگر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان تلاش می کند تا حد زیادی از برچسب وابستگی به غرب و یکسونگری رهایی یابد. ما در این پژوهش به بیان مصادیقی و تاثیراتی که این شبکه بر سبک زندگی جوانان میگذارد می پردازیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
عصری که در آن زندگی می کنیم عصر ارتباطات نامیده اند, عصری که وجه مشخصه آن چیرگی وسایل ارتباط جمعی بر زندگی اجتماعی, سیاسی و فرهنگی انسانهاست. وسایل ارتباط جمعی در پیدایش عادت های تازه تکوین فرهنگ جهانی, تغییر در رفتار, نگرش ها و خلق و خوی انسانها و کوتاه کردن فاصله ها و همسایگی ملل دوردست نقش مهم و شگرفی بر عهده داشته ودارند. یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر جامعه ای در عصر جدید میزان اطلاعاتی است که آن جامعه تولید می کند, بدون شک رسانه ها نیز در تولید آن اطلاعات می توانند نقش مهمی ایفا کنند.(سمواتی،3:1383)در این رهگذر رسانه ها به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، طبقه اجتماعی، انتقال اطلاعات، تاثیر رسانه ها Next Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی، ارزش های فرهنگی