منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی، ارزش های فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

آن خواهد بود.
2. پیام ها و محتوای ارتباطات سنتی 3. ارتباط گران سنتی: که شامل طیف وسیعی از عناصر آموزش دیده، متخصص و با تجربه تا افراد فاقد تجربه و تخصص، حرفه ای و غیرحرفه ای را در برمی گیرند.
4. شیوه های عملکرد ارتباطات سنتی: وعظ، خطابه و سخنوری، تعزیه خوانی، نوحه خوانی، نقالی، پرده خوانی، شاهنامه خوانی و…(همان،75-83).

(2-2-2-2) سبک زندگی مدرن8:
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم وضعیت به گونه ای دیگر شده رشد اقتصادی، تولید انبوه ماشینی شدن کار، افزایش دستمزدها و گسترش وسایل تفریح و فراغت، جامعه ای را در غرب پدید آورد که تمایزات سنتی در آن تا اندازه ای محو شدند و کلان شهر ها موجب گمنامی آدم ها در شهر بودند و از همین رو شناخت افراد بر مبنای شاخص های منزلتی گذشته ناممکن می شد. افراد دیگر بر مبنای جایگاه خود در نظام تولید نمی اندیشیدند و رفتار نمی کنند بلکه سعی می کنند با استفاده از این گمنامی از بند شاخص هایی که در جامعه سنتی، منزلت افراد را بر مبنای جایگاه اقتصادی و نوع شغل شان تعین می بخشید بگریزند و منزلت خود را بر اساس الگوی مصرف نمایش دهند (فاضلی،1382 :64-62).
از ابتدای دهه 1990 برنامه های سبک زندگی وارد دوره مدرن شده و تحول های ساختاری و محتوایی بر این برنامه ها اعمال می شود.
تکنولوژی امروزی تغییرات بنیادی شدیدی در جوامع سنتی پدید آورده و تصمیم گیری در زمینه به کار بستن یک تکنولوژی خاص اطلاعاتی ممکن است پیامدهای فوری اقتصادی به دنبال داشته یا ساختار سیاسی و اجتماعی کشورها را دگرگون سازد برای همراه شدن با انقلاب اطلاعات فشارهایی در زمینه زمان و مکان و زیربنای اجتماعی که ابعاد آن فراتر از رسانه های سنتی است تحمیل می شود (هنسون و رولا،3:1387).
ورود وسایل ارتباط جمعی، نظیر روزنامه، رادیو، تلویزیون، ویدئو و ماهوراه به یک قبیله دور افتاده یا یک روستایی منزوی موجب باز شدن آن به سوی دیگر قبایل به روستاها و به طور کلی به سمت جهان فراهم می سازد؛ به طور که هم اقتصاد معیشتی متحول می شود و جامعه به سوی اقتصاد بازار و به طور کلی پیدایی عنصر مبادله چه به صورت پایای و چه با استفاده از ابزار مبادله تحول می پذیرد. هم زبان جمعی از صورت بدوی و انزوا بیرون می آید و در برابر هجوم واژگان دیگر قرار می گیرد و هم آداب و رسوم دیگران مجال برخورد با آداب وسنن محلی را می یابد. با ورود وسایل ارتباط جمعی به همه زوایای یک جامعه همبستگی ملی گسترش و قوام می پذیرد، قبایل دور افتاده از تعلق خود به یک واحد ملی آگاهی می یابند و تبادل، جریان کالا و اطلاعات بین آنان سبب توسعه می پذیرد.
ورود وسایل ارتباط جمعی به حریم گروههای اجتماعی موجب می شود که هر واحد, نهاد یا سازمان ابعادی نو یابد. برای مثال اگر خانواده در همه قرن ها فقط واحد تولید یا مصرف و یا هر دو بود, در حال حاضر ابعاد تازه ای می یابد, به طوری که در خانه نیز می توان از طریق برنامه های رادیو یا تلویزیون و ماهواره آنرا, آموخت, فراغتی فرهنگی داشت و در جریان آخرین رویدادهای جهانی قرار گرفت (کیا,47:1381-48).
تا آنجا که به روابط انسانی مربوط می شود, تکنولوژی های اطلاعاتی قادرند ما را به هم متصل سازند و می توانند در عین حال با در اختیار گذاشتن توهمی از با هم بودن, ما را داشتن یک ارتباط رویاروی با همنوعان جدا سازند. علی اینکه ظاهرا تکنولوژی های جدید, ارتباطات مرزهای جغرافیایی و فواصل بین مردمان را از جا برداشته است, از جهت ارتباطات میان فردی یا چهره به چهره, بسیاری از ساکنین دهکده جهانی, مرزهای جدیدی بین خود و کسانی که در محیط بلافصل آنها همچون خانه, اجتماع, اداره و حتی قهوه خانه های اطلاعاتی زندگی می کنند به وجود آورده اند (ذکایی,34:1389).
جهان امروز با چالش های همزمان تکنولوژی ارتباطی و فرهنگی روبه روست. نخستین چالش به رسانه و تکنولوژی های مرتبط با آن مربوط می شود و چالش دوم از راه ها و وسایل پذیرش تکنولوژی در شیوه زندگی فردی و نظام اجتماعی یعنی چگونگی پیوند خوردن تکنولوژی به شیوهای زندگی افراد و هویت ملی آنها مربوط می شود. علاوه بر این برای برخورد و کنار آمدن با دگرگونی ارتباطی تکنولوژیک، میزانی از صلاحیت و شایستگی اجتماعی نیز ضروری است. صلاحیت وشایستگی توسط روحیه مبارزه طلبی، بهره گیری از منابع فرهنگی(مجموعه داستانها، نهادها و سنن یک جامعه) جهت سازگاری با دگرگونی های تکنولوژیک و آمادگی برای به خطر انداختن این منابع فرهنگی مشخص می شود.
صلاحیت و شایستگی اجتماعی و ابعاد فرهنگی تکنولوژی، ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و می توان تاثیر سه گانه ای برای آنها متصور بود: الف) تاثیر تکنولوژی ارتباطات به عنوان یک عامل مجزا بر ارزش های فرهنگی ب) تاثیر ارزش های فرهنگی بر محتوای رسانه های ارتباطی ج)تاثیر محتوای رسانه ها بر ارزش های فرهنگی (هنسون و رولا،10:1387).
افراد از زمانی که به عنوان عضوی از جامعه مدرن فرصت انتخاب پیدا کرده اند سبک زندگی آنها معرف درک آنان از خویشتن شده است. به گونه ای که انتخاب سبک زندگی متمایز به عنوان بخشی از منشا تفسیر هویت انسان مدرن تلقی شده است(آزاد ارمکی، شالچی:1384).

(2-3) رسانه و سبک زندگی:
تکنولوژی، هیتی است از مهارت ها، معرفت ها و رویه های برای ساختن، استفاده کردن وانجام چیزهای مفید(توکل،149:1390). مطالعه جامعه شناختی تکنولوژی علاوه بر اینکه به بررسی تاثیر منافع و جنبه های اجتماعی در شکل گیری تکنولوژی اکتفا نمی کند، بلکه راههای تحلیل جامعه شناختی را نیز به تبعات تکنولوژی می کشاند. بررسی ابعاد جامعه شناختی به کارگیری تکنولوژی در یک محل یک زمان و در یک تعامل اجتماعی و در یک مجموعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می تواند بسیاری از جنبه های و گرنه تاریک و مبهم یک تکنولوژی را روشن و قابل فهم کند و آنرا از حالت یک جعبه سیاه بیرون آورد(توکل،30:1390).
گینز وبوریمر9 در مورد نقش رسانه در زندگی معتقدند: رسانه ها به فرآیند ساختن هویت کمک می کنند. رسانه هابه مثابه شیوه تبادل نظر فرهنگی عمل می کنند. تا درباره این موضوع که آنها می خواهند چه کسی باشند یا چه کسی بشوند فکر کنند. رسانه ها به هیچ کس نمی گویند این روش توست یا تو باید اینگونه رفتار کنی بلکه دائما خبرهای متفاوتی به ما می گویند و این وظیفه ماست که بین این پیام ها دست به گزینش بزنیم. همچنین رسانه ها به ساختمند شدن جامعه کمک می کنند به این معنی که از رسانه به منظور عادت بخشیدن به زندگی به وسیله مرتبط کردن حوزه های عمومی و خصوصی استفاده می شود.
در دنیای که مردم به آنچه جراید رادیو، تلویزیون، سینما و ماهواره و… نگاه می کنند و گوش می دهند دیگر توجه، گرایش و تحسین مانند سابق معطوف به اشخاص و اشیاء نیست. وسایل ارتباط جمعی تنها عامل تعیین کننده نیستند بلکه در یک مجموعه کلی از عبارت زندگی نوین باشد جای می گیرند، زندگی با انواع نوینی از فراغت(کازنو،349:1373).
سريالهاي كه از شبكههاي ماهوارهاي پخش ميشوند اثرگذاريشان بر شيوههاي رفتاري و سليقههاي عمومي و جايگاه آنها بهعنوان منبعي اصلي و سلطه رأي ارائه تصاوير ذهني از واقعيتها، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي غيرقابل انكار است. پخش اين سريالها اگر چه حالتي سرگرمي دارند اما ضمن اينكه به عنوان واسطهاي در روابط اجتماعي نقش خود را ايفا مينمايند، قادرند در سطحي وسيعتر و مدت زماني طولانيتر با مردم ارتباط برقرار كرده و تأثيرات اوليه را بر خانواده، مدرسه، مذهب و امثال آن را تحت شعاع قرار دهند(گيدنز،1388 :658).
عقلانیت سازمان زندگی به وسیله همسازی فعالیت های گوناگون بر پایه شناخت دقیق مناسبات میان انسانها با ابزارها و محیط شان به منظور تحصیل و کارای و بازده بیشتر است. و همچنین جهتی است که انسان فرمی در نظام سرمایه داری به رفتار و اعمال خود می دهد. در همه ابعاد زندگی انسان مدرن حضور دارد. ماکس وبر سیر عقلانی شدن را در تمام وجوه اصلی زندگی انسانی از جمله دین، حقوق، هنر، علم، سیاست و اقتصاد تحلیل کرده است. عقلانیت توسعه خالص عملگرایانه است که از نبوغ انسان مایه می گیرد و به منزله امری عینی است. زیرا ما باور کرده ایم که هر لحظه به شرط آنکه اراده کنیم می توانیم ثابت کنیم اصولا هیچ قدرت اسرارآمیز و غیرقابل پیش بینی که در جریان زندگی مداخله کند وجود ندارد . از طریق عقلانیت ابزاری در جامعه جدید هر چیز بوسیله پیش بینی قابل کنترل شده است و همچنین بر سازمان اجتماعی خارجی زندگی ناظر است. نه بر زندگی خصوصی و عقلی انسان(آزاد ارمکی،119:1384).

(2-4) رویکردهای نظری سبک زندگی:
(2-4-1) ماکس وبر10:
از نظر ماکس سبک زندگی:1- معمولا همبسته با گروههای منزلتی هستند و بنابراین بطور عمده الگوهای تجمعی هستند نه پدیده های فردی2- سبک زندگی نشان دهنده الگوهای مصرف هستند نه تولید 3- در نهایت اینکه سبک های زندگی شکل می گیرند، و در دیدگاه وبری اینکه تدبیر افراد نقش بیشتری دارد(کاکرهام،59:2000).
گروههای منزلتی بر خلاف طبقات نوعی جماعت هستند، اما جماعتی بی شکل. ما برای ایجاد تمایز میان موقعیت طبقاتی که منحصرا از طریق اقتصاد تعیین می شود، هر جزء از سرنوشت انسانها را که از طریق ارزیابی مثبت یا منفی از حیثیت اجتماعی تیین می شود، موقعیت منزلتی می نامیم. دارایی همیشه شرطی لازم برای منزلت به شمار نمی آید. اما در بلند مدت با نظمی خارق العاده چنین کفیتی پیدا می کند. افراد ندار و دارا ممکن است به گروه منزلتی یکسانی تعلق داشته باشند که غالبا این وضع پیامد های بسیار ملموسی دارد (وبر،214:1387).
وبر سبک زندگی را ناشی از کنش خاص گروههای خاص منزلتی می داند. اصطلاح سبک بخشیدن به زندگی نقش کلیدی برای صورت بندی مفهوم سبک زندگی دارد.(فدرستون،55:1987).
اگرچه ملوین معتقد است که ماکس وبر واژه سبک زندگی را برای اشاره به شیوه های رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن، اندیشیدن و نگرش های مشخص کننده گروههای منزلتی متفاوت بودند در ضمن الگوی بودند برای کسانی که می خواستند جزئی از این گروههای منزلتی بودند به کار گرفت. عده ای دیگر ادعا دارند که اصلی ترین انتقاد وارد بر عدم تعریف دقیق و عملیاتی مفاهیم سبک زندگی است. با این حال می توان مباحثه درباره این مفهوم را بیش از هر جامعه شناس کلاسیک دیگری در آراء او دنبال کرد(فاضلی،28:1382).

(2-4-2)پیر بوردیو11:
بوردیو سبک زندگی دارایی های است که به وسیله آن اشغال کنندگان موقعیت های مختلف خودشان را با قصد تمایز یا بدون قصد آن از دیگران تمایز می بخشند(بوردیو،249:1984).
همچنین در جای دیگر می گوید سبک زندگی محصول نظامند منش است که از اخلاق رابطه دو جانبه خود با رویه های منش درک می شود تبدیل به نظام نشانه های می گردد که به گونه ای جامعه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد ( همان،173).
بوردیو در کتاب تمایز ویژگی های ساختاری اجتماعی فرانسه را در ارتباط با تملک اقتصادی و سرمایه نهادی به تفصیل مورد بررسی نظری و تجربی قرار داده است و علیرغم تحولات اجتماعی و تغییر موضع گفتمانهای موجود، هنوز از اهمیت آن کاسته نشده است جایگاه کنشگران اجتماعی در فضای طبقات، بستگی به حجم و سرمایه آنها دارد. لیکن بین سرمایه های مختلف این سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی است که در جا یابی طبقاتی کنشگران اهمیت حیاتی دارد(توسلی،1383).
بوردیو با در نظر گرفتن نوع واقعیت های اجتماعی که در فضای کنشی اتفاق می افتد، آنها را در نظریه خود حول ذائقه ومنش ها به گونه ای نامرئی ترسیم کرده است. مدل زیر بنایی بوردیو در فضای اجتماعی به لحاظ طرح شامل: شرایط وجودی عینی با موقعیت در ساختار اجتماعی ترکیب می شود و ریختار را به وجود می آورد که ساختاری ساخت یافته و ساختاری ساخت دهنده است. مرکب از نظام شاکله های که کردوکارهای قابل طبقه بندی تولید می کند. و نظام شاکله های احساس و ادراک یا ذوق و سلیقه که موجب اعمال و کارهای قابل طبقه بندی می شود و آن نیز منجر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، علوم اجتماعی، طبقه اجتماعی، ایدئولوژی Next Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، آداب و رسوم، طبقات اجتماعی، میزان استفاده