منابع تحقیق درمورد درجة، سازي، شبيه، CGCM

دانلود پایان نامه ارشد

روزانه

HadCM3
CGCM
HadCM3
CGCM
HadCM3
CGCM
ژانويه
39/0
2/8
62/0
3/7
65/0
1/5
فوريه
2/0
1/0
59/0
6/1
03/0
4/5
مارس
11/0
3/6
44/0
8/3
34/0
9/2
آوريل
56/0
8/6
69/0
5/7
57/0
2/1
مي
32/0
7/6
6/0
10
68/0
1/4
جون
66/0
8
72/0
7/10
66/0
7/1
جولاي
63/1
6/6
65/0
8/7
8/0
4/12
اوت
98/1
2/0
95/0
7/2
11/1
2/12
سپتامبر
9/0
8/2
01/1
1
73/0
8/1
اكتبر
52/0
8/3
3/0
2/8
33/0
4/7
نوامبر
84/0
8/8
0/02
1/11
08/0
11
دسامبر
4/0
1/11
98/0
9/11
83/0
5/8
ميانگين
7
8/5
63/0
1/7
57/0
1/6
زمستان
74/0
4/6
36/0
6/6
52/0
4/6
بهار
42/0
6/6
57/0
1/7
53/0
8/0
تابستان
26/0
9/4
77/0
1/7
86/0
8/8
پاييز
42/1
2/5
43/0
8/7
33/0
5/5
سالانه
19/0
0
36/0
0
31/0
5/0
ميانگين خطاي مطلق
66/0
4/5
59/0
7/6
55/0
6/5

ميباشد. بيشترين اختلاف بين دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي شده در مدل HadCM3 مربوط به ماههاي فصل تابستان و در مدل CGCM مربوط به ماههاي فصل بهار ميباشد. درصد خطا در مدل HadCM3 بجز ماه اوت كه حدود 13 درصد است، براي ساير ماهها كمتر از 8 درصد ميباشد. در صورتيكه مدل CGCM در شبيه سازي دادهها از دقت كمتري برخوردار است و درصد خطاي آن در آوريل به 40 درصد هم ميرسد. بنابراين داده هاي مدل HadCM3 در پيش بيني متوسط دماي روزانه از كارايي مناسبتري برخوردار است و نتايج آن از مدل ‍CGCM به مراتب بهتر است. در خصوص متوسط حداكثر دماي ماهانه، ميانگين خطاي مطلق براي دو مدل(دوسناريو) فوق به ترتيب برابر با: 8/0 ، 7/0 و 5/2 درجه سانتيگراد است. براي اين شاخص هم نتايج حاصل از دادههاي مدل HadCM3 بهتر از نتايج حاصل از دادههاي مدل CGCM مي باشد. اما به طور كلي نتايج حاصل از دادههاي هر دو مدل رضايت بخش ميباشد. درصد خطاي مدل HadCM3 براي تمام ماهها كمتر از 5 درصد است. در مدل CGCM حداكثر خطا برابر با 28 درصد و مربوط به ماه آوريل ميباشد. در خصوص شبيه سازي حداكثر مطلق درجة حرارت، ميانگين خطاي مطلق دادههاي دو مدل (دو سناريو) به ترتيب برابر است با: 5/2 ، 2/3 و 3 درجة سانتيگراد ميباشد. داده هاي حاصل از سناريوي A_2 و CGCM نتايج بهتري از دادههاي حاصل از سناريوي B_2 ارائه نمودهاند. درصد حداكثر خطا براي مدلهاي مذکور به ترتيب برابر 18 ، 8/21 و 8/24 مربوط به ماههاي نوامبر و اكتبر ميباشد. اما در خصوص حداقل مطلق درجة حرارت ،ميانگين خطاي مطلق سه مدل به ترتيب برابر با : 75/5، 7/6 و 4/4 درجة سانتيگراد ميباشد. مدل CGCM نتايج بهتري نسبت به مدل HadCM3 ارائه ميكند. اما بطور کلي نتايج هر سه مدل در اين خصوص ضعيف ميباشد . حداكثر خطا مطلق در بعضي ماهها مانند ژانويه در سناريوي A_2 ، بالغ بر 100 درصد ميرسد. ميانگين خطاي مطلق، اين شاخص حرارتي براي سه مدل به ترتيب برابر با: 46/10، 52/10 و 5/5 درجة سانتيگراد است. شکل (4-18) نمودار دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي شده را در دوره پايه (1990-1960) نشان ميدهد. چنانچه مشخص است دادههاي حاصل از مدل HadCM3تحت هر دو سناريو A2 وB2 به استثناء فصل تابستان (که کمي بيش از مقدار مشاهدهاي دما را تخمين زده است) در ساير ماههاي سال متوسط دما را بخوبي شبيه سازي نموده است. اما بر اساس دادههاي حاصل از مدل CGCM در ماههاي فصل زمستان و بهار درجه حرارت کمتر از مقدار واقعي و در ماههاي آخر فصل تابستان و ابتداي فصل پاييز بيشتر از مقدار واقعي برآورد شده است.

شکل (4-18) متوسط درجه حرارت مشاهدهاي و شبيه سازي شده با استفاده از دادههاي مشاهدهاي و مدلها در دوره پايه (1990-1961) در ايستگاه کرمان

4-1-1-9- شبيه سازي شاخصهاي دمايي در دورههاي آتي
جدول( 4-7) مقدار شاخصهاي دمايي (متوسط ،حداكثر و حداقل مطلق درجة حرارت سالانه) را در دورة پايه (1990-1961) و دهههاي 2050،2020 و2080، به تفكيك مدل در ايستگاه کرمان نشان ميدهد. بر اساس اين جدول، متوسط درجة حرارت سالانه توسط دادههاي هر سه مدل در دورة پايه به خوبي شبيه سازي شده است. همانطور كه مشخص است اختلاف درجة حرارت شبيه سازي شده توسط مدل CGCM و سناريو هاي A2 و B2 در مدل HadCM3 با مقدار مشاهدهاي در دورة پايه به ترتيب برابر با 2/0، 4/0 و 4/0 درجة سانتيگراد ميباشد، كه به ترتيب معادل 2/1، 4/2 و 4/2 درصد خطا است. بنابراين مي توان استنباط كرد كه مدل SDSM در شبيه سازي شاخص هاي مذكور (با استفاده ازدادههاي هر سه مدل جهاني) درمقياس سالانه از توانايي بالايي برخوردار است. همچنين متوسط درجة حرارت سالانه براي دورههاي 30 ساله ( 1990-1961)، (2309-2010)، (2069-2040) و (2100-2070) براي مدل CGCM به ترتيب برابر با: 1/16، 5/18، 17/20 و 24 درجة سانتيگراد ميباشد. با فرض ثابت بودن درصد خطاي مدل در طول دهههاي مذکور متوسط درجة حرارت، بترتيب برابر با: 25/18 ، 9/19 و 7/23 درجه سانتيگراد خواهدشد(تفاوت با اعدادقبلي مربوط به خطاي مدل میباشد). لذا اختلاف درجة حرارت در آستانة سال 2100 براي ايستگاه كرمان نسبت به دورة پايه (1990-1961) تحت سناريوي CGCM برابر با 6/7 درجة سانتي گراد خواهدشد . كه به طور متوسط افزايش درجة حرارت 2/2 درجة سانتي گراد در هر 30 سال را داريم. به همين روش افزايش متوسط درجة حرارت تحت سناريو A_2 و B_2 از مدل 〖HadCM〗_3 به طور متوسط براي هر دورة 30 ساله برابر با 36/1 و 3/1 درجة سانتي گراد ميباشد(مقدار مشاهدهاي متوسط ، حداكثر مطلق و حداقل مطلق درجة حرارت در دورة پايه به ترتيب برابر با 1/16، 48 و 30- درجة سانتيگراد ميباشد). نتايج حاصل از شبيهسازي مدل HadCM3 در محدوده افزايش درجه حرارت جهاني واقع ميشوند اما افزايش 9/7 درجه سانتیگراد مربوط به مدل CGCM خارج از محدوده جهاني است. افزايش درجه حرارت جهان در آستانه سال 2100 بين 5/1 تا 5/4 درجه سانتيگراد پيشبيني شدهاست (IPPC,2007). درخصوص حداکثر مطلق درجه حرارت در دوره پايه اختلاف مقادير مشاهدهاي و شبيه سازي براي مدل CGCM و دو سناریوی A2 و B2 بترتيب برابربا: 8/3 ،3/ 1و 3 درجه سانتيگراد ميباشد. كه بترتيب معادل 9/7 ، 7/2 و 2/6 درصد است. چنانچه درصد خطاي مذكور را اعمال كنيم، اختلاف حداكثر مطلق درجة حرارت در دورة پايه و آستانة سال 2100 به ترتيب برابر با: 3/5 و 7 و 1/3 درجة سانتيگراد خواهد شد. كه متوسط افزايش درجة حرارت در هر دورة 30 ساله براي ايستگاه كرمان براي مدل CGCM و دو سناریوی A2 و B2 به ترتيب برابر با: 8/1، 3/2 و 1 درجة سانتي گراد خواهد بود درخصوص حداقل مطلق درجه حرارت در دوره پايه اختلاف مقادير مشاهدهاي و شبيه سازي براي دادههاي دو مدل مذکور بترتيب برابر4/6، 6/9 و 6/9 درجه سانتيگراد ميباشد. كه بترتيب معادل 3/21 ، 32 و 32 درصد خطا است. اختلاف حداقل مطلق درجة حرارت شبيه سازي شده ، در دورة پايه و آستانة سال 2100 به ترتيب براي سه مدل برابر با: 2/0 ، 8/0 و 8/ درجة سانتيگراداست.
جدول (4-6 ) شاخصهاي دمايي مشاهدهاي و شيبه سازي با استفاده ازمدلهاي CGCM و Hadcm3 تحت سناريوهاي A_2 و B_2 در دورة پايه (1990-1961) (درجه سانتيگراد)
ماه
متوسط حداكثر دما
متوسط حداقل دما
ميانگين دماي روزانه

HadCM3
CGCM
HadCM3
GCM
HadCM3
GCM

مشاهده اي
شبيه سازي
MAE
شبيه سازي
MAE
مشاهده اي
شبيه سازي
MAE
شبيه سازي
MAE
مشاهده اي
شبيه سازي
MAE
شبيه سازي
MAE
ژانويه
35/10
39/10
04/0
66/11
31/1
42/1-
61/3-
19/2
05/5-
64/3
27/3
31/3
05/0
13/7
86/3
فوريه
02/14
01/14
02/0
87/12
15/1
09/2-
07/0-
02/2
21/3-
12/1
91/6
91/6
0
26/5
65/1
مارس
28/19
28/19
0
70/12
58/6
91/0
5/4
41/5
1/1-
19/0
88/11
88/11
0
95/5
93/5
آوريل
75/23
78/23
03/0
14/17
61/6
2/3
94/8
73/5
466/1
74/1
34/16
33/16
01/0
18/10
16/6
مي
45/30
4/30
06/0
79/25
67/4
41/7
64/13
23/6
35/4
06/3
22
95/21
05/0
55/15
45/6
جون
97/34
97/34
02/0
66/33
31/1
02/12
63/17
61/5
32/14
31/2
32/26
31/26
01/0
83/20
49/5
جولاي
25/37
25/37
02/0
41/36
84/0
53/16
65/19
12/3
19/19
66/2
45/28
47/28
03/0
9/24
54/3
اوت
92/35
92/35
0
36
15/0
67/18
28/17
39/1
57/20
9/1
6/26
59/26
02/0
72/27
11/1
سپتامبر
11/32
08/32
03/0
35
88/2
16/18
53/12
63/5
46/17
7/0
32/22
29/22
03/0
56/27
23/5
اكتبر
06/26
04/26
02/0
55/28
49/2
68/13
7/6
99/6
59/13
09/0
42/16
39/16
04/0
19/25
76/8
نوامبر
86/18
9/18
04/0
42/20
56/1
08/9
26/1
82/7
35/4
73/4
06/10
06/10
0
11/19
05/9
دسامبر
98/12
86/12
02/0
46/14
48/1
42/3
76/2-
18/6
06/1-
02/5
12/5
07/5
05/0
34/13
22/8
زمستان
4/12
41/12
0
13
6/0
03/0
21/2-
83/0
29/3-
25/0
05/5
05/5
0
58/8
53/3
بهار
5/24
49/24
01/0
56/18
14/5
23/3
2/9
79/5
57/1
66/1
75/16
73/16
02/0
56/10
19/6
تابستان
06/36
07/36
01/0
4/35
66/0
74/15
19/18
44/2
07/18
32/2
13/27
13/27
0
48/24
65/2
پاييز
68/25
68/25
0
99/27
31/2
63/13
83/6
81/6
84/11
82/1
27/16
35/16
02/0
95/23
69/7
ميانگين
71/24
72/24
02/0
78/23
53/2
39/8
01/8
64/4
08/7
08/2
35/16
34/16
02/0
89/16
35/5

كه اختلاف چنداني با دوره پايه ندارد. شکل(4-19) متوسط درجة حرارت، متوسط حداكثر، متوسط حداقل ، حداكثر مطلق و حداقل مطلق دما شبيه سازي شده توسط مدل SDSMبا استفاده داده هاي حاصل از مدلهاي جهاني CGCM وHadCM3 در دهههاي 1970 تا 2080 را به تفكيك ماههاي سال نشان ميدهد. براساس اين اشکال افزايش متوسط و حداکثر مطلق درجه حرارت در فصل تابستان نسبت به ساير فصول سال از رشد بالاتري برخوردار است. رشد اين دو شاخص دمايي در ماه اوت به حداکثر مقدار خود ميرسد. در دهه 1970 (1990-1961) متوسط درجه حرارت در ماه اوت برابر 69/25 درجه سانتيگراداست اما اين مقدار در دهه 2080 (2100-2069) بر اساس خروجيهاي دو مدل CGCM وHadCM3 تحت سناريوهاي A2 و B2 بترتيب به 3/40، 3/37 و 35 درجه سانتيگراد ميرسد (شکل4-19 نمودار، د ). که اختلاف درجه حرارت در ماه اوت در دوره پايه و دهه 2080 براي سه مدل فوق بترتيب برابر با 6/13، 6/11و 4/9 درجه سانتيگراد ميباشد. در خصوص حداکثر مطلق درجه حرارت بيشترين افزايش در ماه اوت ديده ميشود اختلاف حداکثر درجه حرارت مطلق در دوره پايه با دهه 2080 براي ماه مذکور در سه مدل مورد نظر بترتيب برابر با: 8/3، 9/7 و2/6 درجه سانتيگراد ميباشد. حداقل درجه حرارت مطلق در دوره پايه30- درجه سانتيگراد مربوط به ماه ژانوبه مي باشد اين شاخص براي همين ماه در دهه 2080 براي سه مدل مذکور بترتيب برابر با 5/15-،8/17- و 18- درجه سانتيگراد مي باشد .اگرچه حداقل مطلق درجه حرارت اختلاف محسوسي نسبت به دوره پايه دارد (براي مدل CGCM و دو سناریوی A2 و B2 به ترتیب 5/14، 2/12 و 12درجه سانتيگراد). ذکر اين نکته ضروري است ،مدل در شبيه سازي حداقل مطلق درجه حرارت از دقت بالايي برخوردار نمیباشد. زيرا مقدار تخمين اين شاخص توسط مدل با مقدار مشاهدهاي آن در دوره پايه (1990-1961) در ماه ژانويه حداقل 7 درجه سانتيگراد تفاوت دارد. بنا براين بخش قابل ملاحظه اي از اين اختلاف مربوط به خطاي مدل است. زيرا اختلاف مقادير شبيه سازي شده در دوره پايه با دهه2080 براي اين شاخص دمايي و براي ماه ژانويه براي سه مدل بترتيب برابر با 8/6، 5/4 و1/4 درجه سانتيگراد است که کمتر از ميزان خطاي مدل ميباشد. شکل (4-19 نمودار، ز ) حداقل مطلق درجه حرارت در دوره پايه و دهه 2080 را نشان ميدهد.

جدول(4-7 ) مقدار شاخصهاي دمايي سالانة دورة پايه و آتي به تفكيك سناريو (درجة سانتي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد دوره بازگشت Next Entries منابع تحقیق درمورد مقدار خطا