منابع تحقیق درمورد حق الزحمه، صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

بر حسب میزان اعتبار دهی حسابرسی تعریف شده است. قابلیت اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده، کیفیت حسابرسی را منعکس می کند. کیفیت حسابرسی شامل اثر بخشی و کارایی فرآیند حسابرسی، قابلیت حسابرسان در کشف نواقص و تحریفات صورت گرفته در حسابرسی و نیز کشف دستکاری انجام شده در سود خالص می باشد. ارزیابی کیفیت حسابرسی برای سنجش مزایا و هزینه حسابرسی بسیار مهم تلقی می شود. با بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات اولیه حسابرسی در مورد حق الزحمه پرداختی می توان نتیجه گیری نمود که کیفیت خدمات حسابرسی تحت تاثیر پذیرش حق الزحمه پیشنهادی حسابرس است .
2- اندازه موسسه حسابرسی : موسسات بزرگ حسابرسی به دلیل شهرت بالا از حسابرسان متبحر و آموزش دیده و کنترل کیفی قوی تری برخوردارند، تحقیقات نشان داده است که هرچه موسسه حسابرسی از شهرت و بزرگی بیشتر برخوردار باشد حق الزحمه بیشتری را از آن خود خواهد کرد. برخی از پژوهش ها به این موضوع پرداخته اند که حق الزحمه ای که به یک موسسه حسابرسی بزرگ پرداخته می شود بیشتر از حق الزحمه ای است که به موسسات حسابرسی کوچک پرداخت می شود. موسسات حسابرسی بزرگ، کار با کیفیت بالایی را در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک ارائه می دهند صاحبکاران بزرگ دارای امکانات و ثروت بالایی هستند و در هنگام ورشکستگی احتمال دارد بر علیه موسسه حسابرسی اقامه دعوی کنند. چنین ریسک بالایی سبب می شود که موسسه بزرگ حسابرسی برای خنثی کردن اثر مخاطرات بالا، حق الزحمه حسابرسی بیشتری را مطالبه کند. در بازار حسابرسی، موسسه های حسابرسی بزرگ رقابت کمتری را در مقایسه با موسسات کوچک احساس می کنند بنابراین در چنین بازاری آنها قادر هستند تا حق الزحمه بالایی را در حسابرسی از آن خود کنند.
3- تخصص صنعتی موسسه حسابرسی : تخصص صنعتی حسابرسان موجب می شود که آنها حق الزحمه بالایی را دریافت کنند، افزایش سهم بازار در یک صنعت خاص باعث افزایش تولید شده و در نهایت کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت. همچنین این اعتقاد وجود دارد که زمانیکه سهم بازار یک صنعت به مقدار قابل ملاحضه ای بالاتر از دیگر رقبا باشد این امر سبب می شود که حسابرسان متخصص در یک صنعت خدمات متعدد را عرضه کنند. بنابراین زمانی حق الزحمه حسابرسان متخصص بالاتر خواهد رفت که سهم بازار یک صنعت خاص بالاتر رود.
4-شهرت موسسه حسابرسی: شهرت ساختاری چند بعدی دارد، در صورتی که یک موسسه حسابرسی دارای شهرتی چند بعدی باشد این امر نشانگر شهرت این موسسه در انجام کار با کیفیت در ارائه خدمات مورد تخصصی خود خواهد بود. موسسات حسابرسی که شهرت و آوازه ای با استفاده از توسعه مهارتهای صنعتی خود کسب می کنند و مهارت های بالایی در مقایسه با دیگر موسسات به دست می آورند انتظار حق الزحمه بالاتری دارند.
2-8-2) عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی
1- اندازه شرکت صاحبکار : اندازه شرکت نمایانگر اهرم شرکت، برتری رقابتی شرکت، توانایی مدیریت اطلاعات و در نهایت ریسک کلی شرکت است. تحقیقات پیشتر نشان می دهند که شرکت های صاحبکار بزرگ وابستگی اقتصادی به وجود می آورند چرا که سبب می شوند موسسات حسابرسی استقلال خود را تنها برای حفظ مشتری با ارزش از دست بدهند.
2- دعاوی حقوقی شرکت صاحبکار : دعاوی حقوقی صاحبکار علیه موسسه حسابرسی می تواند اعتبار موسسه مورد نظر را در ارائه خدمات با کیفیت بالا به خطر بیندازد همچنین حق الزحمه حسابرسی به احتمال زیاد توسط ریسک دعاوی حقوقی تعدیل می گردد. افزایش دعاوی حقوقی و افزایش قوانین و مقررات، حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. تیلور (2012)¹ اثر دعاوی حقوقی علیه حسابرسان را بر حق الزحمه حسابرسی در 20 کشور مختلف در سطح بین المللی را بررسی و نشان داده شده که دعاوی طرح شده علیه حسابرسان بر نوسانات حق الزحمه حسابرسی در بازارهای جهانی خدمات حسابرسی اثرگذار است .
3- ریسک شرکت صاحبکار: روش تحلیل ریسک در حسابرسی، به حساب هایی که احتمال اشتباه در آنها زیاد است توجه دارد و بنابر این هدف این روش شناسایی حساب هایی است که به طور تخمینی بالاترین احتمال وقوع اشتباهات جدی را دارند. برخی اعتقاد دارند که هزینه حسابرسی تابع دو عنصر میزان ساعات صرف شده برای حسابرسی و میزان احتمال ضرر و زیان در آینده است. به اعتقاد آنها ریسک شرکت صاحبکار هر یک از این دو عنصر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. علاوه براین احتمال مشاهده رابطه مثبت بین حق الزحمه حسابرسی و ریسک شرکت صاحب کار بالا خواهد رفت .
4- بودجه زمانی شرکت صاحبکار : بودجه زمانی حاصل جمع زمان برآورد شده برای هر مرحله از فرایند حسابرسی است. به برخی از مزایای کاربرد بودجه زمانی از جمله تامین مبنایی برای برآورد حق الزحمه، سنجش میزان کارایی کارکنان حسابرسی، تعیین میزان پیشرفت هریک ازمراحل رسیدگی برای سرپرستان حسابرسی، خلق یک محیط مناسب جهت انگیزش مثبت افراد می توان اشاره کرد. حق الزحمه کارکنان حسابرسی نیز بر مبنای ساعات کاری است که هر نفر روی یک پروژه خاص صرف می کنند. مجموع تعداد ساعات کاری که کارکنان موسسه حسابرسی روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند مبنای محاسبه صورتحساب برای یک شرکت است(کاشانی پور،1385).
1-Taylor
پالم روس و همکاران (2004) به بررسی ارتباط قرارداد حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی و ساعات حسابرسی در 361 شرکت که صورت های مالی حسابرسی شده منتشر می کردند پرداختند. نتیجه آنها در این تحقیق گویای این مطلب بود که با بستن قراردادهای مقطوع حسابرسان ریسک بیشتری را تقبل می کنند و انگیزه های بیشتری برای کارایی دارند.
5- شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار : حسن شهرت حرفه ای یعنی ارزش دارایی های محسوس مانند محل شهرت شرکت، فهرست مشتریان، توافقات با تامین کنندگان، کیفیت پرسنل و….می باشد. حسن شهرت حرفه ای را می توان عامل متمایز کننده یک شرکت جا افتاده و موفق را با شرکتی دانست که قرار است جا بیافتد و موفق شود. نتایج پژوهش های صورت گرفته به بررسی تاثیر شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار بر فرایند حسابرسی شرکت های مشهور در یک صنعت پرداخته اند و به این نتیجه رسیدند که حسابرسی آنها مستلزم صرف هزینه زمانی و مالی و کسب حق الزحمه بیشتر است . حسابرسی این شرکت ها اعتبار زیادی را نیز برای موسسه حسابرسی آنها به همراه خواهد داشت (سجادی 1386).
به طور کلی سه فرضیه عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح است این فرضیات عبارتند از فرضیه نمایندگی ، فرضیه اعتماد سازی و فرضیه اعتبار بخشی.
1- فرضیه نمایندگی
این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به مالک از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شرکت برخوردار است، با فرض اینکه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است بیشتر از حد مطلوب از منابع شرکت استفاده کرده و برای انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تلاش می کند. بنابراین سرمایه گذاران دارای رفتار عقلایی، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند کرد و مبلغ کمتری را برای آن اوراق بهادار می پردازند. حتی به عنوان آخرین گزینه ممکن است سرمایه خود را از شرکت خارج نمایند در نتیجه سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می کنند سازوکارهایی را برقرار سازند که بر رفتارها و انگیزه های فرصت طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل از این سازوکارهاست، بدین ترتیب در فرضیه نمایندگی، نقش حسابرس کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس ممکن است صورت های مالی جانبدارانه و نادرست ارائه شوند.
2- فرضیه اعتماد سازی
بر اساس این فرضیه حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه کمک می کند و سرمایه گذار سعی می کند حسابرس معتبرتری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد عملیات شرکت شفاف و مناسب می باشد. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علائم استفاده می کنند. توجیه این فرضیه در مورد نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است که موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحبکاران خود حق الزحمه بالاتری را طلب می کنند زیرا چنین موسساتی از کیفیت و اعتبار بالایی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملکرد مناسب تری را برای شرکت به ارمغان می آورند.
3- فرضیه اعتبار بخشی
بر اساس این فرضیه که نسبت به دو فرضیه قبلی کمتر مورد توجه محققان و نظریه پردازان قرارگرفته است ممکن است حرفه حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورت های مالی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ، ولی در طرف دیگر سرمایه گذاران معتقدند در صورتی که در نتیجه استفاده از صورت های مالی گمراه گننده به آنها زیان وارد شود حسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان آنها را جبران کنند. بنابراین ممکن است در مواردی که به سرمایه گذاران زیان وارد می شود حسابرسان مورد بازخواست قرار گیرند. در نتیجه حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسک را لحاظ کنند و هرچه نتایج عملیات شرکتی ضعیف تر باشد (سوددهی پایین یا زیان ده بودن) این ریسک افزایش یافته و حق الزحمه حسابرسی نیز به تبع آن افزایش می یابد.
در عمل یک یا ترکیبی از این فرضیات متناسب با شرایط فرهنگی و محیط قانونی و قضایی به کار می رود و در یک کشور ممکن است یکی از آنها نسبت به بقیه توجیه بهتری را ارائه نمایند.
همان طور که قبلا بیان شد، استانداردهای حسابداری ایران مقرر می کند که شرکت ها باید ارقام سود و زیان و ترازنامه را به صورت مقایسه ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند(کمیته فنی سازمان حسابرسی ،1381). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه بندی قرار گرفته و در صورت وجود اشتباهات با اهمیت در ماهیت و نحوه طبقه بندی و نیز مبالغ سال قبل می بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف شده است البته به شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان داده است که درصد بالایی از تجدید ارائه ها در ایران به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده است. ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیر قابل اتکا تصور شدن صورت های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم گیری های اشتباه استفاده کنندگان از صورت های مالی و در نهایت تضییع منافع عمومی جامعه بخشی از پیامدهای این امر است (کردستانی و همکاران، 1389). بنابراین ارائه مجدد و مستمر اقلام در دوره های پی درپی و رواج آن میان شرکت های ایرانی به اعتبار صورت های مالی آسیب می زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می شود.
از دیگر پیامدهای منفی ارائه مجدد ارقام مالی اثر آن بر اعتبار حرفه حسابرسی است . کمیسیون بورس اوراق بهادار و استفاده کنندگان از صورت های مالی، تجدید ارائه این صورت ها را ضعف حسابرسی تلقی می کنند. نتایج پژوهش ها آنها نشان می دهد که سهامداران تمایل بیشتری به برکناری حسابرس بعد از تجدید ارائه صورت های مالی دارند، افزون بر این مطالعاتی نیز وجود دارد که ادعا می کند نرخ اخراج حسابرسان پس از تجدید ارائه صورت های مالی بیش از نرخ عادی اخراج حسابرسان است ( هنس،2010)¹.
از سوی دیگر حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کنند که می تواند به واسطه ارائه مجدد صورت های مالی ناشی از اشتباه مخدوش شود (حساس یگانه و باغومیان ،1384)، بر این اساس کیفیت حسابرسی حسابرسان مستقل می تواند بر کیفیت گزارش

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، هیئت مدیره، کمیته حسابرسی، راهبری شرکتی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، امنیت شغلی، رضایت شغلی