منابع تحقیق درمورد حقوق اجتماعی، اصول اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

چنان روزى پروردگارشان به [حال‏] ايشان نيك آگاه است؟) دسته نخست(1-8): این دسته از آیات بر اسلوب قسم و جواب قسم آمده اند که پنج آیه نخست بخش قسم را تشکیل می دهند و آیات شش تا هشت، جواب قسم پنج آیه نخست می باشند. ارتباط لفظی میان آیات این دسته به آسانی قابل اثبات است بگونه ای که پنج آیه نخست سوره با حرف فاء به یکدیگر عطف شده اند. آیه ششم، جواب قسم پنج آیه نخست می باشد و آیات هفت و هشت به آیه ششم عطف می شوند. آهنگ مشابه این دسته از آیات، تأییدی بر پیوند این دسته از آیات با یکدیگر می باشد بگونه ای که پنج آیه نخست با آهنگ «ًا» پایان یافته است و آیات هفت و هشت با آهنگ مشابه «ِید» به آیه ششم عطف می شوند. این دسته از آیات ناسپاسی و ناشکری انسان ها را یادآور می شود و با سوگندهای پنجگانه به شدت، پلیدی و زشتی این صفت را یادآور می شود و آن را برخاسته از مال دوستی و پول پرستی انسان می داند ” وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ”.
دسته دوم(9-11): این دسته از آیات، در قالب جملات شرط و جواب شرط، انسان ناسپاس را هشدار و تهدید می کند که در روز رستاخیز انسان ها دوباره زنده می شوند و نتایج و دستاوردهای زندگی دنیای آن ها آشکار و هویدا می گردد و خداوند به سرنوشت آن ها درآن روز آگاه است ” أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ- وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ- إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبيرٌ”. بنابراین محتوای این دسته به محتوای دسته نخست پیوند می خورد و هشدار و تهدیدی است بر زشتی ناسپاسی انسان که در دسته نخست بدان اشاره شد.
آیات این دسته با حرف عاطفه واو به یکدیگر عطف می شوند و آیه یازدهم با ضمیر «هُم» به آیات پیشین پیوند می خورد. بگونه ای که این ضمیر به واژه «صدور» در آیه ده و یا «قبور» در آیه نه بر می گردد. در این دسته، آیه نخست جمله شرط می باشد و آیه دوم به آیه نخست عطف شده است و آیه سوم، جواب شرط می باشد. بنابراین آیات این دسته در سیاق شرط پیاده شده است و عناصر شرط اعم از ادات شرط، جمله شرط و جواب شرط به مانند یک بسته به هم پیوسته می باشند.
دو دسته این محور با حرف عاطفه فاء در آیه ” أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ”( عادیات/9؛ مگر نمى‏داند كه چون آنچه در گورهاست بيرون ريخته گردد) به هم پیوند می خورند.
بنابراین با توجه به تک محوری این سوره و ارتباط تنگاتنگ لفظی، اسلوبی و محتوایی آیات با یکدیگر می توان وحدت نزول این سوره را پذیرفت که به یکباره بر پیامبر(ص) نازل شده است.
3) کثرت فواصل؛ (رک: حسین احمد، همانجا) که خود این خصیصه منجر به کوتاهی سوره می شود بدون شک در سوره عادیات این خصیصه نمود دارد. 4) تعبیر و وزن و سجع نیرومند؛ (رک:حسین احمد،1/168) به طور دقیق، واضح است این خصیصه در سوره عادیات وجود دارد: در پایان آیات ﴿ ضبحاً ، قدحاً، صبحاً، نقعاً، جمعا﴾ و ﴿شهید، شدید، خبیر﴾ و ﴿کنود، قبور، صدور﴾.

3-5-5-2-2-سوره عادیات در خصائص موضوعی سور مکی
1) تثبیت اصول اعتقادی: قرآن مکی بیشتر سه معنا را گزارش می کند: یکی اثبات توحید خداوند و نفی شرک و بت پرستی؛ دوم تثبیت نبوّت نبی اکرم(ص) و جهانی بودن رسالت ایشان؛ سوم اثبات امر قیامت و جهان آخرت؛ پس از این سه، ترغیب و ترهیب، امثال و قصص، ذکر بهشت و دوزخ، توصیف روز قیامت می آید (رک: زرقانی،1/202؛ شاطبی، 3/416؛ حسین احمد،1/169) در آیات ﴿ إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود*….. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبير﴾ (عادیات/6و11) سخن از توحید است که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است و در آیه 11 می فرماید: خداوند نسبت به احوال آنها آگاه است. سخن از معاد و برزخ در آیه ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُور﴾ (عادیات/9؛ مگر نمى‏داند كه چون آنچه در گورهاست بيرون ريخته گردد). 2) دعوت به اصول اخلاقی و حقوق اجتماعی، در این سوره ها اخلاق ناپسند همچون: کفر، گناه، سرکشی، سخت دلی،و… زشت و ناپسند مطرح می شود و اخلاق پسندیده همچون ایمان، اطاعت، علم و محبت، رحمت ، اخلاص،… طرح می گردد(رک:زرقانی، 1/203) در این آیه ﴿ إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود﴾ (عادیات/6) سخن از اخلاق ناپسند است اما در آیه ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبير﴾ (عادیات/11) خداوند انسان را ترغیب می کند که گواهی دهد که خداوند همه چیز را می داند. 3) سخن از عادات و رسوم زشت و ناپسند. در سوره های مکی، آداب و عادات زشت همانند قتل، زنده به گور کردن دختران، آبروریزی، مال یتیم خواری، سخن به میان است تا بدین وسیله، آن عادات را دور سازد (رک:همانجاها) در سوره عادیات آیه ﴿ إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود ﴾(عادیات/6) سخن از آداب زشت انسانی نسبت به پروردگارش است.
سوره عادیات با هدف و غرض هشدار به انسان بخاطر ناسپاسی در برابر پروردگارش بوسیله یادآوری آگاهی خداوند به حال او در روز رستاخیز می باشد. از این سوره بر می آید که انسان با غفلت از علم و آگاهی خداوند نسبت به او به ناسپاسی و کفران نعمت دچار می شود و آن چه او را از گرفتاری ناسپاسی رهایی می دهد؛ توجه به آگاهی خداوند نسبت به حال او در روز رستاخیز می باشد. این سوره جهت رسیدن بدین هدف در دو دسته از آیات طراحی شده است:
دسته نخست(1-8): در این دسته، نخست به شترانی که در راه عبادت خدا، عرفه تا مزدلفه و منا را پشت سر می گذارند؛ سوگند یاد می شود و در جواب سوگند به ناسپاسی انسان در برابر پروردگارش اشاره می کند که انسان خود بر ناسپاسی اش آگاه است و این ناسپاسی از آن روست که به مال و منال دنیا دل بسته است. ذکر پنج جمله قسم در بخش آغازین سوره نشان از اهمیت و عظمت جواب قسم می باشد. بنابراین می توان گفت که این آیات ناظر به فضای اعتقادی و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد پیامبر (ص)، مجمع البیان، امام صادق، امام علی (ع) Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سودآوری، حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند، رضایت مشتری