منابع تحقیق درمورد حدودي، كم، خيلي، حدي

دانلود پایان نامه ارشد

Monologues, New York: Villard.
– Fanon, F. (1965) The Wretched of the Earth, London; MacGibbon and Kee.
– Feltes, N. N. (1986) Modes of Production of Victorian Novels, Chocago, IL: University of Chicago Press.
– Gilbert, H. And J. Tompkins (1996) Post- Colonial Drama: Theory, Practice, Politics, London; Routledge.
– Gold berg, j. (ed.) (1994) Queering the Renaissance, Durham. NC: Duke University Press.
– Goodman, L. (1998) The Routledge Reader in Gender and performance. New york: Routledge.
– Grotowski, j. (1975) Towards a Poor Theatre, London: Methuen.
– Latimer, D. (ed.) (1988) Contemporary Critical Theory, San Diego, CA: Harcourt.
– Morton, D. (1995) Birth of the Cyberqueer, PMLA 110, 3(may): 369-81.
– Norris, C. (1982) Deconstruction: Theory and practice, London: Routledge.
– Osinski, Z. (1986) Grotowski and his Laboratory, New York: PAJ Publication.
– Rich, A. (1980) Compulsory Heterosexuality and Lesbian Experience, Signs 5:631-60.
– Smith, A.D. (1992) Twilight: Los Angeles, 1992, New york: Anchor Books.
– Taylor, K. (2000), The Lost Art of Listening, in Toronto Globe and Mail (12 October): R 1, 5.
– Van Nortwich, T. (1998) Oedipus: the Meaning of a Masculine Life, Norman: University of Oklahoma Press.
– Weber, C. (1991), Germane Theatre between the past and the future, Performing Arts Journal 37 (January): 43-59.
– Wright, E. (1998) Psychoanalytic Criticism: A Reappraisal, 2nd edition, New York: Routledge.
– Zizek, S. (1989) The Sublime Object Of Ideology, London: Verso.

پیوست
1- به نظر شما فعاليت‌هاي تئاتري در كشور تا چه حدي وابسته به جشنواره‌هاست ؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
2- جشنواره‌ها تا چه حدي در پيشرفت تئاتر در كشور تأثير دارند؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
3- سياست‌هاي كلان‌ تئاتر تا چه حدی در هدايت هنرمندان به سمت جشنواره‌ها تأثير دارند؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
4- برگزاري جشنواره‌ها تا چه حدي بر پايين ‌آمدن تعداد اجراهاي عمومي تأثير مي‌گذارد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
5- برگزاري جشنواره‌ها تا چه حدي در اتلاف بودجه‌ مالي تئاتر كشور تأثير دارد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
6- بودجه‌هاي اختصاص يافته به جشنواره‌هاي تئاتر تا چه اندازه مصروف هنر تئاتر مي‌شود؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
7- تعدد جشنواره‌هاي تئاتر تا چه حدي برافزايش توليدات تئاتري تأثير دارد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
8- جشنواره‌هاي موضوعي تا چه حدي در افزايش توليدات تئاتري تأثير دارد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
9- جشنواره‌هاي موضوعي تا چه حدي در افزايش مخاطبان تئاتر تأثير دارد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
10- به نظر شما جشنواره‌هاي موضوعي تا چه حدي مي‌توانند سياستهاي برگزار كنندگان آن را برآورده كنند؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
11- به نظر شما جشنواره‌هاي موضوعي تئاتر تا چه حدي مي‌توانند سياستهاي برگزار كنندگان آن را برآورده كنند؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
12- به عنوان يك هنرمند تا چه حدي در جشنواره‌هاي موضوعي حضور داريد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
13- تشويق هنرمند درجشنواره‌ها تا چه حدي در سوژة كار بعدي‌اش تأثير دارد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
14- تا چه حد قبول داريد كه هنرمندان توليد تئاتر را براساس نياز جشنواره‌ها انجام مي‌دهند؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
15- سياستهاي كلي جشنواره‌ها تا چه اندازه با نيازهاي اجتماعي جامعه هم خواني دارد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
16- نيازهاي اجتماعي جامعه به چه ميزان در توليدات هنري لحاظ مي‌شود؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
17- به نظر شما به چه ميزان اهداف مشترك بين هنرمندان و سياستگذاران جشنواره‌ها وجود دارد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
18- به عنوان يك هنرمند تا چه اندازه‌يي به نياز مخاطبان توجه داريد؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
19- بودجه تخصيصي به تئاتر تا چه اندازه‌يي مصروف برگزاري جشنواره‌ها مي‌شود؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
20- كيفيت تا چه اندازه‌يي در برگزاري جشنواره‌ها داراي اهميت است؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد
21- يك هنرمند به چه ميزان به مقوله كار سفارشي علاقمند است؟
كم تا حدودي زياد خيلي زياد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سطح معنادار، انحراف معیار، پست مدرنیسم، تاریخ ادبیات Next Entries منبع پایان نامه درمورد ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، سلسله مراتب، نام و نشان تجاری