منابع تحقیق درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، ارزش بازار، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

آماري……………………………………………………………………………………………………..98
لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….99
شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..100
میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی 5ساله شرکتها………………………………………………..104
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..111
طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….112

چکیده
پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسي ارتباط بين برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شركتها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين تحقيق براي بررسي ارتباط بين مؤلفه های حسابرس و محافظه كاري از معيارهاي کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روشهاي گيولي وهين وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معيارهايي براي محاسبه محافظه كاري در 101 شركت بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1386 الي 1390 استفاده شده است.

روش آماری در این پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است. ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد. به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.

کلمات کلیدي: کيفيت حسابرسي، دوره تصدي حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
شركتها به عنوان واحدهاي اقتصادي، همواره به دنبال سودآوري و دستيابي به ثروت بيشتر مي باشند. به دلايل مختلفي كه مهمترين آنها جدايي مالكيت از مديريت مي باشند، شركت ها علاوه بر وظيفه انجام فعاليت اقتصادي، وظيفه پاسخگويي به افراد بيرون از شركت را نيز بر عهده دارند ، که كاراترين شكل پاسخگويي، گزارشگري مالي مي باشد. بنابراين به نظر مي رسد كه شركتها نه تنها وظيفه انجام فعاليت اقتصادي را بر دوش خود دارند، بلكه مجبور به گزارشگري در مورد نتايج فعاليت خود مي باشند و به همان ميزاني كه انتظار مي رود در انجام فعاليت اقتصادي، سعي در كاهش هزينه ها ودرآمدهاي خود داشته باشند، تلاش ميكنند گزارشگري مالي خود را در جهتي هدايت نمايند كه تفسير استفاده كنندگان از صورتهاي مالي موجب انتقال ثروت به خارج از شركت نشود. به عبارت ديگر شركتها، جداي از ارائه صادقانه نتايج عمليات و وضعيت مالي كه مورد نظر نهادهاي تدوين كننده استانداردهاي حسابداري مي باشد، به عواقب اقتصادي گزارشات مالي نيز توجه مي كنند . توجه به عواقب اقتصادي موجب مي شود كه صورتهاي مالي، ديگر ارائه صادقانه نتايج فعاليتهاي شركت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتايج عمليات، عمومأ خود را به شكل ارائه سود كمتر يا بيشتر از واقع نشان مي دهد.

تشریح و بیان مسأله
گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.

عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرآیند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
حسابرسان مستقل، به دليل ارائه ي خدمات حسابرسي، نقش مهمي در جهت حفظ منافع عمومي دربازارهاي سرمايه ايفا مي كنند. گزارش هاي حسابرسي، يكي از مواردي است كه به عنوان راهنماي سرمايه گذاران، در هنگام تصميم گيري استفاده مي شود و كيفيت پايين اين گزارشها، مي تواند به تخصيص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ايفاي نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم اين است كه حسابرس در مقابل صاحب كار خود، مستقل باقي بماند . درحقيقت، كيفيت و اعتبار گزارش حسابرسي، به ميزان استقلال حسابرس از صاحبكار خود بستگي دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مديريت شركت مورد رسيدگي، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ي اطلاعات به حسابرس، به همراه انگيزه هاي بالاي مديريت براي دستيابي به اهداف تعيين شده يا عبور از آنها، موانع مهمي بر سر راه مستقل باقي ماندن حسابرسان محسوب مي شوند.
محافظه كاري كه بر اعمال احتياط در شناسايي و انداز ه گيري درآمد و دارايیها دلالت دارد، يكي از مهمترين ميثاقهاي محدود كنند ه ي صورتهاي مالي به شمار مي رود.
گرچه محافظه كاري به طور وسيعي بر ارزش دفتري خالص دارايي ها و سود خالص تأثير مي گذارد، ولي حسابداران اغلب بر شيوه هاي محدودي از محافظه كاري تمركز مي نمايند . براي مثال انتخاب روش استهلاك تسريعي در مقابل روش خط مستقيم، هزينه كردن بلادرنگ مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از قاعده ي اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودي كالا، از جمله روشهاي انتخابي حسابداري محافظه كارانه هستند.
با اين حال پژوهشهاي تجربي معمولاً بر محدوده هاي وسيع تري از محافظه كاري تكيه ميكنند كه منعكس كننده ي تأثير تجميعي تصميمات حسابداري مورد استفاده توسط مديران، شامل مفروضات و برآوردهاي حسابداري و انتخاب رويه هاي حسابداري است )احمد و دولمان 2007،43) .
در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.
نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
شرکتهاي خصوصي، بخشي از اقتصاد ايران را تشکيل ميدهند. با توجه به اين که روند خصوصي سازي با اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي شتاب بيشتري گرفته است، لزوم حسابرسي با کيفيت صورتهاي مالي اين شرکتها، براي پذيرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروري به نظر ميرسد.
در سالهاي اخير که از يک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور جدي مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف ديگر، اندازه و تعداد شرکتهاي سهامي عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري در حال افزايش هستند، انتظار ميرود حرفه حسابرسي همگام با انتظارات جامعه بر کيفيت کار خود بيفزايد.
یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.
در اين پژوهش با بررسي ارتباط بين محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسي، اميد است که خطر و نقش تقلب در شرکتهايي که محافظه کاری غیر شرطی و مديريت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کيفيت حسابرسي نيز شناسايي گردند.

اهداف اساسی پژوهش
هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کيفيت حسابرسي، اندازه حسابرسي ، دوره تصدي حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.
اهداف فرعی شامل:
1 – تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
2 – تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
3 – تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
4 – تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

1-5 ) سوال تحقیق:
آيا بين هر کدام از مؤلفه هاي حسابرس مانند کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر ، ودوره تصدی با محافظه كاري حسابداري در شركتها ارتباط معنا داري وجوددارد؟

1-6) فرضيه‏هاي تحقیق:
فرضیه اصلی اول : بین مولفه های حسابرسی و محافظه کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدي رابطه معني داري وجود دارد.

برای بررسی صحت فرضیه فوق ، آنرا به چهار فرضیه فرعی به شرح ذیل تفکیک نموده ایم:

فرضیه فرعی اول: بین کیفیت حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین اندازه حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع اظهارنظر حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : بین مولفه های حسابرسی و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معني داري وجود دارد.

که برای بررسی صحت فرضیه فوق ، آنرا به چهار فرضیه فرعی به شرح ذیل تفکیک نموده ایم:

فرضیه فرعی اول: بین کیفیت حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین اندازه حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع اظهارنظر حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.

1-7 ) واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی:
واژه هاي کلیدي: کيفيت حسابرس، دوره تصدي حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس محافظه کاری
1-8 ) روش تحقیق :
اين تحقيق از آن ديدگاه كه به مطالعه داده هاي مرتبط با مقطع زماني خاص مي پردازد، مقطعي است و از آن لحاظ كه نتايج كسب شده در اين پژوهش مي تواند درفرايند استفاده از اطلاعات مالي استفاده شود از نوع تحقيق كاربردي به شمار ميرود.
همچنین تحقیق حاضر بر اساس چگونگي جمع آوري داده ها، تحقيق

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد رگرسیون، معنادار بودن، حافظه کاری، محافظه کاری Next Entries منابع تحقیق درمورد حافظه کاری، بورس اوراق بهادار، ارزش بازار، محافظه کاری