منابع تحقیق درمورد حافظه کاری، بورس اوراق بهادار، ارزش بازار، محافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

ي توصيفي است . با توجه به دسته- بنديهاي مختلف تحقيقات توصيفي، روش این تحقيق از نوع همبستگي مي باشد ، اين روش در مورد پژوهشهايي كه هدف آنها كشف رابطه بين متغير هاي مختلف است ، سودمند است .. براي آزمون وجود رابطه بين متغيرها و همچنين معنادار بودن مدل ارائه شده براي توضيح متغير وابسته، از تحليل رگرسيون استفاده می شود.

1-9 ) روش گرد آوری اطلاعات :
براي مطالعه ادبيات موضوع و بررسي پيشينه پژوهش از منابع كتابخانه اي، پايان نامه هاي تحصيلي، مقالات فارسي و لاتين و سايت هاي اینترنتی حسابداری وحسابرسی استفاده می گردد. براي آزمون فرضيه ها نيز، اطلاعات لازم از صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه صورت ها ي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري می شود.

1-10) جامعه ونمونه آماري :
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهمگنی ها میان اعضاء جامعه، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده است و از این رو نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب می شود و روش نمونه گیری از نوع خذفی می باشد، بدین ترتیب شركتهايي در جامعه آماري قرار گرفته اند كه علاوه بر داشتن اطلاعات و داده ها ي مورد نياز اين تحقيق شرايط زير در مورد آنها صدق كند:
1- شركتهاي سرمايه گذاري، بانكها وموسسات واسطه گري مالي از نمونه آماري حذف ميشوند. اين امر به علت شرايط خاص محيط گزارشگري اين شركتهاست
2- شركت در طول دوره تحقيق به صورت مستمر و مداوم عضو بازار بورس بوده باشد و از آن خارج نشده و يا به تابلوي غير رسمي منتقل نشده باشد.
3- سال مالي آنها به پايان اسفند ختم شود.
4- بين سالهاي 1386 تا1390 تغيير سال مالي نداشته باشند.
5- اطلاعات مالي شركت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، تعداد 505 سال – شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است .

1-11) استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه:
نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اساتید و دانشجویان رشته های حسابداری و مالی قرار گیرد.

1-12) مدل تحقیق :

CONSER = α0 + β1 QUALITY + β2 AUDIT_SIZE + β3 TENURE + β4 REPORT+ β5 SIZE +Β6 LEV + β7 ROA + εi

1-13) متغیرهای تحقیق :
1-13-1) بیان متغير ها :
متغیرهای مستقل: کيفيت حسابرسي، اندازه حسابرسي ، دوره تصدي حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس
متغیر وابسته : محافظه کاری
متغیرهای کنترلی : اندازه شرکت ، اهرم مالی ، نرخ بازده دارائيها

1-13-2) تجزيه و تحليل متغیرها:

1-13-2-1) محافظه کاری 1:
گيولي و هین اشاره دارند كه براي محاسبه شاخص محافظه كاري، همزمان بايد از مدل هاي مختلف استفاده نمود . آنها در پژوهش خود نشان دادند كه نتايج مدل باسو با ساير مدل ها متفاوت است و با توجه به اينكه محيط گزارشگري از نظر نوع صنعت ، كشور و دوره زماني متفاوت است بايد همزمان ازمدل هاي متفاوت استفاده نمود(گيولي و هین2007،82).
_______________________________________________________________
1- Conservatism
بر این اساس در این پژوهش از دو مورد از پركاربردترين معيارهاي اندازه گيري محافظه كاري به شرح زير استفاده شده است :
-1 معيار مبتني بر اقلام تعهدي
براي اندازه گيري شاخص محافظه كاري حسابداري مبتنی بر اقلام تعهدی، از مدل گيولي و هين( 2000 ) استفاده شده است. شاخص محافظه كاري بر اساس مدل مزبور به صورت زير محاسبه مي شود:

جریان نقدی حاصل از عملیات – هزینه استهلاک +سود عملیاتی
(1- )* ――――――――――――――――――――――――= شاخص محافظه کاری
جمع داراییها در اول دوره

اقلام تعهدي عملياتي ازتفاوت سود خالص و جريان نقدي عملياتي بعلاوه هزينه استهلاك به دست مي آيد. به عقيده گيولي و هين رشد اقلام تعهدي مي تواند شاخصي از تغيير در درجه محافظه كاري حسابداري در طول يك دوره بلند مدت باشد. یعنی محافظه کاری حسابداری منجر به افزایش اقلام تعهدی در طول زمان میگردد و هرچه در فرمول فوق ، این نسبت بزرگتر باشد ؛ محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود.
در فرمول فوق براي كنترل عامل تورم بر اقلام تعهدي و تغييرات محافظه كار ي و همچنين براي همگن كردن اطلاعات در سطح شركتها با اندازه هاي مختلف و همچنين براي كاهش ناهمساني واريانس در باقي مانده مدل، متغير هاي پژوهش بر جمع دارايي ها تقسيم شده است.
-2 معيار مبتني بر ارزش بازار
احمد و دولمان از نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و ضرب آن در عدد ( -1) به عنوان معيار محافظه كاري استفاده كردند. از آنجا كه محافظه كاري معمولا منجر به كمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام نسبت به ارزش بازار آن مي شود، شركتهاي استفاده كننده از حسابداري محافظه كارانه تر، داراي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار كمتري هستند؛ به عبارت ديگر رابطه ي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با محافظه كاري معكوس است، كه با ضرب آن در عدد ( -1) نسبت مستقيمي از محافظه كاري به دست مي آيد )احمد و دولمان 2007،43)
1-13-2-2) کیفیت حسابرسی1 :
درمیان تحقیقات انجام شده درمورد کیفیت حسابرسی، برخی تحقیقات از بندهایی که حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت صاحبکار در گزارش خود منظور کرده است و میزان صحت این بندها در پیش بینی ورشکستگی صاحبکار استفاده نموده اند. مانند تحقیقات انجام شده توسط سیترون(سیترون و تافلر1992،22) کراس ول وهمکاران (کراس ول ولافتون2002،33) از این دست می باشد.

ابراهیم کرد و سیدی در بخشی از تحقیق خود برای اندازه گیری کیفیت گزارش حسابرسی و بررسی ارتباط آن با مدیریت سود، از تعداد بندهای شرط گزارش استفاده نموده اند(ابراهیم کردلر و سیدی 1387،15).
در این تحقیق به گزارشاتی که در آنها بندهای شرط کمتر از عدد میانه باشد، عدد صفر و در غیر اینصورت عدد یک تعلق میگیرد.

1-13-2-3) متغير اندازه حسابرس 2:
تقریبا تمامی محققان با تقسیم کردن موسسات حسابرسی به دو دسته بزرگ و کوچک و در نتیجه نسبت دادن عدد یک و صفر به این متغیر، آن را اندازه گیری کرده اند . مانند پژوهشهای انجام شده توسط کراس ول (کراس ول ولافتون2002،33) .
در ایران نیز معمولا از این روش جهت محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی استفاده شده است (ابراهیم کردلر و سیدی 1387،15)
در این تحقیق نیز از نوع مؤسسه حسابرسي به منظور اندازه گيري اين متغير استفاده شده است. متغير مزبور براي شركت هايي كه توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار گرفته اند؛ يك و براي شركتهايي كه توسط مؤسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار تهران مورد رسيدگي قرار گرفته اند، صفر است.

1-13-2-4) متغير دوره تصدي حسابرسی3 :
در صورتیکه دو شرکت یکسان از هر نظر ، مورد رسیدگی یک موسسه قرار گیرد ولی مدت زمان رسیدگی و سالهای مورد رسیدگی هر دو شرکت یکسان نباشد و مدت زمان رسیدگی یکی از آنان طولانی تر از
________________________________________________________________
Quality Auditor
Auditor size
Auditor Tenure

دیگری باشد به دو دلیل زیر لزوماً کیفیت گزارش حسابرسی یکسانی را به دنبال ندارد:
شناخت بیشتر از سیستم کنترل های داخلی و صنعت صاحبکار در سنوات طولانی، توانائی حسابرسی را در کشف تحریفات با اهمیت افزایش می دهد.
بدلیل افزایش ارتباطات طولانی در سنوات مختلف میزان استقلال حسابرس کاهش یافته و ممکن است از انحرافات چشم پوشی شود.

در کشورهای مختلف از جمله آمریکا ، انجمن حسابداران رسمی اعضاء خود را مکلف نموده اند ، هر هفت سال یکبار کار رسیدگی به شرکتهای بورسی را از یک شریک به شریک دیگر انتقال دهند .
در ايران، فرآيند چرخش موسسات حسابرسي در سالهاي گذشته به دليل محدود بودن انجام فعاليت حسابرسي توسط چند موسسه بزرگ از جمله، موسسه حسابرسي صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد به شكل مدون و رسمي و در قالب مفاد قانوني وجود نداشت و فقط گروه هاي حسابرسي مسئول انجام تعدادي از كارهاي خاص با نظر مديران موسسه مورد چرخش قرار مي گرفتند.
پس از ادغام موسسات فوق و تشكيل سازمان حسابرسي، به دليل تنوع صاحبكاران و زياد بودن تعداد آنها و به منظور اعمال كنترل و بررسي بيشتر، گروه هاي حسابرسي مسئول انجام كار در دوره هاي زماني با ميانگين سه سال مورد چرخش قرار مي گيرند. اين جابجايي ممكن است مسئوليت انجام حسابرسي يك شركت را از يك مدير سلب و به مدير ديگري در داخل سازمان حسابرسي محول كند. فرآيند چرخش صرفاً بين گرو ههاي مختلف در درون سازمان حسابرسي انجام مي شود ودر زمره قانون چرخش موسسات حسابرسي همگام و هم مفهوم با ساير كشورها قرار نمي گيرد.
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران، ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور بازار سرمايه، در تاريخ 8مرداد 1386 ، دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را كه چرخش منظم موسسات حسابرسي را در دوره هاي زماني چهار ساله الزامي مي نمود، تصويب كرد (سازمان بورس اوراق بهادار، 1386)
نتيجه مطالعات جانسون و همكاران كه اگر دوره تصدي حسابرس كوتاه مدت باشد نسبت به حالتي كه ميان مدت يا بلند مدت باشد، اقلام تعهدي بيشتر شده و اعمال فشار بر شركتها كاهش مي يابد در نتيجه كيفيت سود نيز پايين است، به اين صورت كه اگر دوره تصدي كوتاه مدت باشد2)تا (3سال نسبت به زمانيكه دوره تصدي متوسط است4)تا( 8سال اقلام تعهدي غير مترقبه بيشتر مي باشد(فرانکل وجانسون2002 ،77).
لذا با توجه به توضیحات فوق در صورتي که در طي دوره پژوهش 5 ساله، حسابرس بيش از 3 سال، حسابرس شرکت صاحبکار بوده باشد، مقدار متغير مجازي دوره تصدي حسابرس برابر با يک و در غير اين صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته ميشود.

متغیر نوع اظهار نظر حسابرس1:
اگر اظهار نظر حسابرس در طي دوره مورد رسيدگي مقبول باشد عدد یک و در غیر اینصورت به آن عدد صفر داده خواهد شد.

اندازه شركت2 :
از ديدگاه نظري، شركتهاي بزرگ و بسيار سودآور احتمالاً سود آوري بيشتري(زيان دهي كمتري ) در مقايسه با ساير شركت ها دارند(كلين و ماركوآرت2006، 81). از اين رو، اندازه شركت مي تواند تأثير مستقيمي بر زيان دهي شركتها داشته باشد. بنابراين در اين پژوهش اندازه شركت كه از طريق لگاريتم طبيعي جمع دارايي هاي هر شركت اندازه گيري مي شود ، به عنوان متغير كنترل لحاظ گرديده است.

اهرم مالی3 :
نتايج پژوهش مك كونل و سرواسنشان داد كه افزايش بدهي و پيرو آن افزايش هزينه هاي مالي باعث مي شود تا مديران پاداش كمتري دريافت كنند و در نتيجه اين موضوع مديران را وادار مي كند تا عملكرد شركت را بهبود ببخشند و از ورشكستگي آن جلوگيري كنند( مك كونل و سرواس1995،27).
همچنين در پژوهش زيتن و تيان نتيجه گيري شده است كه استقراض باعث بهبود عملكرد شركت ها مي شود (زيتن و تيان 2007،7). بنابراين در اين پژوهش نسبت کل بدهي به کل دارايي ها ی پایان دوره (نسبت اهرمي) را به عنوان يكي ديگر از متغيرهاي كنترل در نظر گرفته شده است.

نرخ بازدهی دارایی ها4 :
واتس عقیده دارد که مدیران شرکت هایی که طرح پاداش دارند، احتمال بیشتري دارد که روش هاي محافظه کارانه را کنار بگذارند(واتس2003) . بر همین اساس، اگر بخشی از پاداش مدیران به سود حسابداري )صورت کسر نرخ بازده دارایی ( مربوط باشد، مدیریت این شرکت ها تمایل به استفاده از روش هاي-نامحافظه کارانه دارند .
_______________________________________________________________
1. Auditor’s opinion 3. Financial Leverage
2. corporation size4 1. Rate of return on assets
از آن جا که شرکتهاي ایرانی، وجود طرحهاي پاداش خود را اعمال نمی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، ارزش بازار، ارزش دفتری Next Entries منابع تحقیق درمورد کیفیت حسابرسی، عدم تقارن، صورتهای مالی، عدم تقارن اطلاعاتی