منابع تحقیق درمورد جامعه آماری، علوم اجتماعی، مطالعات کتابخانه ای، تحقیق و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی یاری می دهد. همچنین طرح پژوهش، قلمروی کلیت را تعیین می کند و به این سوال پاسخ می دهد که آیا نتایج بدست آمده، می تواند به جامعه بزرگتر یا موقعیت های مختلف تعمیم یابد؟(ایران نژاد پاریزی، 1378،ص 70).
3-3) روش تحقیق:
از نظر دانشمند علوم اجتماعی یا پژوهشگری که در زمینه علوم کاربردی تحقیق می کند، تحقیق عبارتست از فرآیندی که پژوهشگر می کوشد بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روش های منظم(سیستماتیک) درباره کنش ها و واکنش ها اطلاعاتی را جمع آوری می کند. درباره معنی یا مفهوم آن ها می اندیشید، به نتیجه نهایی می رسد، آنها را ارزیابی می کند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه می دهد. (اعرابی، 1382، ص 49).
به طور کلی، روش های پژوهش را در علوم اجتماعی و رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک مورد بررسی قرار داد:
الف)دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف:
پژوهش های علمی بر اساس هدف پژوهش، به سه دسته تقسیم می شوند:
1.بنیادی
2.کاربردی
3.تحقیق و توسعه
پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود. نتایج این نوع تحقیقات در تعلیم، تربیت، اصلاح و بهبود طرح های اجرایی سازمان ها و مانند این موارد به کار می رود.(سرمد و دیگران، 1383، ص 79).
از آنجا که هدف این پژوهش شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکار های رفع آن می باشد. لذا تلاش شده است که این تنگناها شناسایی و راهکارهای برای رفع آن ها ارائه شود.
ب) دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها:
پژوهش بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز و اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند:
1.پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی)
2.پژوهش تحلیلی (آزمایشی)
پژوهش توصیفی یا غیر آزمایشی، مبتنی بر پردازش اطلاعات با استفاده از تکنیک های آماری، به صورت قیاسی و استقرایی می باشد که کارشناس مربوط به پژوهش، با استفاده از پارامتر های محاسبه شده، فرضیه ها را مورد بررسی قرار می دهد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. هدف تحقیق در این روش پژوهشی، توصیف معین، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است؛ به عبارت دیگر محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج معینی از گزارش بگیرد (نادری، 1375،ص 72).
تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
اقدام پژوهی
بررسی مورد
از آنجایی که در تحقیقات توصیفی ویژگی های جامعه مورد مطالعه از طریق پیمایشی بررسی و آزمون می شود، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.”پیمایش” عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای توصیف یا پیش بینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی از متعیرها انجام میگیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده ای خاص در محیطی معین می پردازد. به عبارت دیگر برای آزمون نظرها و یا پاسخ گویی به پرسش هایی بکار می رود که در برگیرنده توصیف و نتیجه گیری است.(کومار،1374:ص 49)
3-4)جامعه آماری:
جامعه آماری همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع جامعه عبارتست از همه اعضای واقعی که علاقمند هستیم تا نتایج تحقیق و یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور، 1374،ص 147)
تعاریف مختلفی برای جامعه آماری تحقیق ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از :
جامعه تحقیق عبارتست از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی هایی همگون، مشترک و قابل اندازه گیری می باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند(نادری و دیگران ، 1376،ص 41).
جامعه آماری مجموعه ای حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آنها اشتغال داده می شود (دلاور، 1374، ص 101). جامعه آماری این تحقیق شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشد.که می توان آن را از سایت (http://www.uisedirectory.ir.) تهیه نمود.
3-5) نمونه آماری:
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه می توان دو روش بکار برد.
1. روش سرشماری یا مطالعه کل جامعه
2. کسب اطلاعات آماری از طریق نمونه گیری
از آنجایی که کل اعضای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار 94 شرکت می باشد از روش اول یعنی مطالعه کل جامعه مورد استفاده قرار گرفته شده است. ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه، عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط 31 شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.
3-6) روش و ابزار جمع آوری داده ها
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده به عنوان متغیر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیق، دستیابی به داده هایی است که از طریق آن ها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. (خاکی ،1379،ص 156).
ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارد، که بوسیله آن ها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. در این تحقیق از روش های زیر برای جمع آوری داده ها استقاده شده است.
3-6-1) مطالعات کتابخانه ای
برای تعریف مساله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامیکه به موضوع ویژه ای برای تحقیق علاقمند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا اهداف خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی حتی بصورت پایانامه فصلی مشتمل بر سابقه تحقیق دارد که در آن تحقیق به روشنی و به اختصار آنچه را که درباره موضوع تحقیق او تا زمان حال وجود دارد. با توجه به تعدد، محتوا و حجم منابع موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند.(نادر و همکاران ، 1375،ص 197)
داده هایی که در پژوهش به کار برده می شود ممکن است اولیه یا ثانویه باشد. داده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست آورد. داده های ثانویه از منابع دیگر و بصورت گوناگون بدست می آیند. این داده ها پیش از آنکه محقق پژوهش خود را آغاز کند، توسط دیگران جمع آوری و تولید شده است و به صورت های گوناگون موجودند، منابع این داده ها عبارتند از:
داده های موجود در اسناد مرتبط با تحقیقات گذشته
آمارهای رسمی
آمارهای غیر رسمی
مدارک و اسناد سازمان از قبیل پرونده های خریداران محصول موجود در شرکت، اطلاعات و آمار خریداران و شکایات خریداران که به شرکت ارائه شده است.
منابع علمی از قبیل کتاب ها، مجلات، اینترنت و مانند این ها.(خاکی، 1378،ص 243-242).
3-6-2)پرسشنامه
پرسشنامه عبارتست از مجموعه ای از پرسش ها که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. تکمیل آن می تواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. کاربرد پرسشنامه معمولا” در مطالعات پیمایشی غیر حضوری است. (خاکی ، 1382،ص 277)
همچنین می توان گفت: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه ای از سوالات و عبارات گویا می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می کند و این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.(مقیمی،1377،ص 29)
انواع پرسشنامه
پرسشنامه با سوالات باز که در این حالت، پاسخ سوالات به صورت گزینه ای مطرح نشده است و پاسخگو به صورت تشریحی به سوالات پاسخ می دهد.
پرسشنامه با سوالات بسته که در این حالت پژوهشگر برای هریک از سوالات، مجموعه ای از گزینه ها را(براساس مقیاس ها) ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این سوال ها را به سرعت درک کرده و به آسانی آن ها را پاسخ می دهد. از طرف دیگر، هنگام استخراج داده ها، می توان به سهولت آن ها را مقوله بندی و تجزیه و تحلیل کرد.(دادرس،1376،ص 119)
بدین منظور پرسشنامه ای با ساختار ذیل طراحی و در اختیار پاسخگویان محترم قرار گرفت.

پرسشنامه از 28سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت(شامل گزینه های خیلی کم، کم، متوسط
مولفه
تعداد
سوالات

سوالات مربوط به فرضیه اول(تقاضا)
1
افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تا چد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

2
تعرفه ها وسهمیه های کشورهای هدف بهنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

3
ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

4
عدم پشتیبانی مناسب توسط شرکت های تولیدکننده به عنوان یک تنگنا تا چه حد برصادرات نرم افزار موثر است؟

5
عدم استفاده فلسفه بازاریابی به عنوان یک تنگنا تا چه بر صادرات نرم افزار موثر است؟

6
عدم اگاهی از مناقصات بین المللی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

7
افزایش قدرت چانه زنی مشتریان به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

8
قیمت محصول به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

9
عدم اطلاع رسانی و تبلیغات جهانی به عنوان یک تنگنا تا چه در صادرات نرم افزار موثر است؟

سوالات مربوط به فرضیه دوم (استراتژی ودیدگاه ملی)

10
عدم وجود یک برنامه روشن و مشخص تا چه حدی بر صادرات نرم افزار موثر است؟

11
عدم وجود محیط قانونی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

12
عدم وجود الگوی بومی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

13
بوروکراسی دولتی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

14
عدم سرمایگذاری مناسب توسط دولت به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

15
عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است ؟

16
عدم وجود زیرساخت های لازم (مثلا”اینترنت)به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟

سوالات مربوط به فرضیه سوم(اعتماد و ارتباط بین المللی(
17
عدم وجود روابط سیاسی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

18
عدم ارتباط با دانشگاه و موسسات تحقیقاتی نرم افزاری خارجی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟

19
عدم آشنایی کافی با مقررات حقوقی بین المللی به عنوان یک تنگنا تاچه حد بر صادرات نرم افزار موثراست؟

سوالات مربوط به فرضیه چهارم(ویژگی های صنعت نرم افزار)
20
عدم ارتباط بین دانشگاه وصنعت نرم افزار به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

21
عدم همکاری شرکت های نرم افزار در پروژهای بزرگ نرم افزاری به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است.؟

22
عدم وجود شرکتهای نرم افزاری با اندازه و کیفیت مناسب تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

سوالات مربوط به فرضیه پنجم(زیر ساخت ها/عوامل درون شرکتی)

23
عدم وجود نیروی متخصص کافی به عنوان یک تنگنا تا چه برصادرات نرم افزار موثر است؟

24
عدم تامین مالی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

25
عدم آشنایی با زبان انگلیسی به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد بازاریابی، حمل و نقل، روش تحقیق، استراتژی ها Next Entries منابع تحقیق درمورد تحلیل داده، روش تحقیق، متغیر مستقل، آزمون فرضیه