منابع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، طبقه اجتماعی، جامعه آماری، سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

ای:
تعریف نظری:
محتوای برنامه های است که تماشا می شود.
تعریف عملیاتی:
محتوای برنامه ها به هفت دسته تقسیم می شود:
1-مستند 2- ورزشی 3- آموزش و یادگیری 4- موسیقی 5- آشپزی 6- اخبار 7- فیلم

(3-4-4) سطوح طبقه اجتماعی28 :
تعریف نظری :
طبقه اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه گفته می شود که از نظر ارزش های مشترک، حیثیت و فعالیت های اجتماعی و آداب معاشرت، میزان ثروت با بخش های دیگر جامعه تفاوت داشته باشند. در جوامع نوین سه شاخصه برای طبقه اجتماعی وجود دارد. شامل درآمد، شغل و تحصیلات است(کوئن،178:1375). آدم ها در طیفی از زمینه های فرهنگی به دنبال تشخص می گردند، نوشابه های که می خورند، اتوموبیل های که سوار می شوند، روزنامه های که می خوانند، استراحتگاه هایی که انتخاب می کنند(ریتزر،729:1383).

تعریف عملیاتی:
طبقه به پنج دسته تقسیم می شود:
1-طبقه پایین 2- متوسط رو به پایین 3- متوسط 4- متوسط رو به بالا 5- طبقه بالا

(3-4-5) گروههای تحصیلی29:
تعریف نظری:
بوردیو تحصیلات را نمودی از سرمایه فرهنگی می دانست لیکن گرایش به اشیاء فرهنگی و جمع شدن محصولات فرهنگی در نظر فرد را سرمایه فرهنگی می خواند. سرمایه نمادین جزئی از سرمایه فرهنگی است و به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاردن یا سبک ساختن است. (فاضلی،37:1382).

تعریف عملیاتی:
در این تحقیق برای سنجش تحصیلات به9 طبقه تقسیم می شود:
1-بی سواد 2- ابتدایی3-راهنمایی4-دبیرستان5-دیپلم6-فوق دیپلم7-لیسانس8-فوق لیسانس9-دکتری وبالاتر.

(3-4-6) مد رفتاری30:
در محیط امروزی که ساخته و پرداخته رسانه هاست, مردم فرهنگ های مختلف درباره دیگران وحتی خودشان, بیشتر بر اساس تصویر سازی های رسانه قضاوت می کنند. نگرش مردم از دیگران مجموعا بر اساس آن چیزهای است که از طریق رسانه های جمعی دیده خوانده یا شنیده اند. و مهمتر از همه بر نحوه کنش متقابل ما با دیگران موثر هستند (کمالی پور,79:1386).

(3-5) روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها:
روایی:
به ابزار تحقیق مربوط می شود، یعنی ابزار تا چه اندازه برای سنجش یک واقعیت معتبر است. که به سه دسته اعتبار محتوای، اعتبار تجربی، اعتبار سازه ای تقسیم می شود(رضازاده و نجفی،57:1389).
روایی پرسشنامه را از طریق مطالعه مقدماتی و همچنین نظرخواهی از کارشناسان و اساتید به عنوان داوران روایی صوری پرسشنامه استفاده شده است.
پایایی:
عبارتست از تکرار یک نتیجه مشابه با یک ابزار خاص در موارد خاص در موارد متعدد که شرط تعمیم پذیری و رسیدن به نظریه و قانون تکرار پذیری آن پدیده است(رضازاده و نجفی،57:1389).
در این مرحله به منظور حصول اطمینان از پایایی پرسشنامه ابتدا بر روی 40 نفر در رده های سنی مورد نظر پیش آزمون انجام شده و پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و عدد 727. بدست آمده که نشان دهنده میزان اعتبار بالای سوالات طرح شده است. و در نهایت پِرسشنامه بر روی نمونه اصلی آزمون شده است.

(3-6) جامعه آماری:
عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می گیرد(دلاور،40:1385). جامعه آماری همان جامعه اصلی است که در آن نمونه ای نمایان یا معرف بدست آمده باشد(ساروخانی،157:1387). با توجه به مسئله تحقیق و در نظر گرفتن ابعاد گوناگون آن جامعه آماری در این تحقیق را کلیه جوانان مرد و زن ( 15 -34 ) سال ساکن شهر کوهدشت را شامل می شود. که تعداد این افراد بر طبق آمار منتشر شده مرکز آمار استان لرستان 98932 نفر بوده است .با توجه به اینکه در این تحقیق سعی بر آن است که تاثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی جوانان بررسی شود لذا جوانانی را مورد مطالعه قرار می دهیم که از مخاطبان اصلی شبکه های ماهواره ای به خصوص شبکه من و تو1 هستند. و از آنجای که به علت محدودیت زمانی و دشواری دسترسی به تمامی افراد با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی و پس از تهیه نقشه شهر و تعداد بلوک های موجود در حوزه های مختلف شهر بررسی گردیده که سه حوزه به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده است.

(3-7) تعیین حجم نمونه:
از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده می شود. حد مطلوب اطمینان در این پزوهش مانند اکثر تحقیقات علوم اجتماعی مساوی 95 درصد در نظر گرفته شده است . که در این صورت مقدار t مساوی 1.96 می باشد. و همچنین p برابر 5. است . زیرا اشتباه استاندارد p بزرگترین مقدار به خود می گیرد. با توجه به جایگزین شدن p,q وتعیین سایر عناصر فرمول کوکران به شرح زیر است.
حجم نمونهn꞊
جامعه آماریN꞊
ضریب اطمینان 95 درصد 1.96꞊t
احتمال وجود صفت معین در نمونه 5.꞊q
دقت احتمال مطلوب یا نصف فاصله اطمینان 05. d꞊
احتمال عدم وجود صفت معین در نمونه 5. q꞊

n□(=) (Nt^2 pq)/(Nd^█([email protected] )+t^2 pq)

n=(98932×(1.96)^(2 )×.5×.5)/(98932(.05)^2+(1.96)^2×.5×.5)=383

به این ترتیب براساس محاسبه فرمول کوکران تعداد 383 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.

فصل چهار

یافته های تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها)

(4-1) توصیف متغیرهای تحقیق:

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت شرکت کنندگان تحقیق
جنسیت
فراوانی
درصد
زن

مرد

جمع
191

192

383
49.9

50.1

100

با توجه به جدول فوق در خصوص جنسیت افراد شرکت کننده در تحقیق 49.9 درصد پاسخگویان زن و 50.1 درصد پاسخگویان مرد هستند.

جدول 4-2 توزیع فراوانی سن شرکت کنندگان تحقیق
سن

فراوانی
درصد
درصد معتبر
15 تا19 سال

20 تا 24 سال

25 تا 29 سال

30 تا 34 سال

جمع

80

106

108

89

383
20.9

27.7

28.2

23.2

100
20.9

27.7

28.2

23.2

100

با توجه به جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان تحقیق؛ 20.9 درصد پاسخگویان در رده سنی 15 تا 19 سال و 27.7 درصد در رده سنی 20 تا 24 سال و 28.2 درصد در رده سنی 25 تا 29 سال و 23.2 درصد در رده سنی 30 تا 34 سال قرار دارند.

جدول 4-3 توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
مجرد

متأهل

جمع کل
203

180

383
53

47

100
53

47

100

با توجه به جدول فوق در خصوص وضعیت تأهل پاسخگویان،53 درصد پاسخگویان مجرد و 47 درصد پاسخگویا متأهل می باشند.

جدول 4-4 توزیع فراوانی متغیر میزان تماشای ماهواره
میزان تماشای ماهواره
فراوانی
درصد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

جمع کل
108
70
79
74
52

383
28.2
18.3
20.6
19.3
13.6

100

با توجه به جدول فوق در خصوص توصیف متغیر میزان تماشا ماهواره می توان گفت؛ 28.2 درصد پاسخگویان خیلی کم شبکه من وتو1 را تماشا می کنند یعنی کمتر از یک ساعت، 18.3 درصد آنها کم تماشا می کنند. 20.6 درصد نیز به طور متوسط ،19.3 درصد نیز زیاد شبکه من وتو1 را تماشا می کنند. این در حالی است که13.6 درصد پاسخگویان با پایین ترین مقدار درصد یعنی بین دو تا سه ساعت ماهواره(شبکه من وتو1) تماشا می کنند.

جدول 4-5توزیع فراوانی متغیر نوع تماشای ماهواره
نوع تماشا برنامه

هیچ وقت
به ندرت
گاهی اوقات
اکثر اوقات
همیشه
مستند
فراوانی
درصد
140
36.6
44
11.5
49
12.8
51
13.3
99
25.8
ورزشی
فراوانی
درصد
137
35.8
76
19.8
69
18
42
11
58
15.1
آموزش و یادگیری
فراوانی
درصد
146
38.1
35
9.1
93
24.3
53
13.8
56
14.6
موسیقی
فراوانی
درصد
137
35.8
48
12.5
37
9.7
61
15.9
100
26.1
آشپزی
فراوانی
درصد
199
52
54
14.1
43
11.2
35
9.1
52
13.6
اخبار
فراوانی
درصد
150
39.2
52
13.6
65
17
44
11.5
72
18.8
فیلم
فراوانی
درصد
140
36.6
44
11.5
49
12.8
51
13.3
99
25.8

در جدول فوق متغیر نوع تماشا برنامه های شبکه من وتو1 را نشان می دهد، نتایج حاکی از آن است که ؛ برنامه ای که هیچ وقت از طرف پاسخگویان مورد تماشا قرار می گیرد برنامه آشپزی با 52 درصد است و در مقابل برنامه های که همیشه مورد تماشا قرار می گیرد برنامه های با محتوای موسیقی 26.1 درصد می باشد.

جدول 4-6 توزیع فراوانی متغیر طبقه اجتماعی پاسخگویان
طبقه اجتماعی
فراوانی
درصد
طبقه پایین
متوسط رو به پایین
متوسط
متوسط رو به بالا
طبقه بالا

جمع
3
23
138
138
81

383
8.
6
36
36
21.1

100

با مرور جدول فوق می توان گفت ، 8. درصد پاسخگویان با کمترین میزان درصد متعلق به طبقه پایین جامعه و 6 درصد متعلق به طبقه متوسط رو به پایین جامعه هستند. این در حالی است که36 درصد از پاسخگویان با بالاترین میزان درصد در طبقه متوسط و متوسط رو به بالا قرار دارند. و همچنین 21.1 درصد نیز متعلق به طبقه بالا می باشند.

جدول4-7 توزیع فراوانی متغیر تحصیلات پاسخگویان
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری و بالاتر

جمع
0
15
16
26
117
56
101
50
2

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، طبقه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، روش پیمایش Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی، یافته های پژوهش