منابع تحقیق درمورد تغییرات ساختاری، نرخ بیکاری، ساختار صنعت، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

منطقهای پیدا کرده است. استفاده از این روش سالهاست که در کشورهای پیشرفته مرسوم است و از نتایج آن بهره میبرند اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته این روش هنوز جایگاه خود را نیافته است اما در سالهای اخیر بهرهگیری از این تحلیل در حال افزایش است.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1 مقدمه
رشد و توسعه مناطق یک کشور از مهم‌ترین مسائلی است که برنامهریزان و سیاستگذاران دولتی باید به آن توجه داشته باشند. بدین منظور شناخت استراتژیهای توسعه مناسب بسیار حائز اهمیت است. در نتیجه برنامهریزان توسعه اقتصادی محلی باید بدانند که گسترش فعالیتها در منطقه چگونه بوده است و منطقه مورد مطالعه در چه بخشی از مزیت یا قدرت رقابتی برخوردار است. یکی از روشهای رایج اندازهگیری تغییرات و رشد منطقهای روش انتقال-سهم است. تحلیل انتقال سهم تلاش میکند تا منابع تغییرات اقتصاد منطقهای را شناسایی کند. منطقه میتواند شهرستان، استان، کشور، ایالت یا هر منطقهای از کشور باشد. این تحلیل به بررسی در یک متغیر اقتصادی، مانند مهاجرت، آمار جمعیتی، رشد شرکت، ساختار شرکت و بیشتر از همه اشتغال میپردازد. از روش انتقال سهم در علوم منطقهای، اقتصاد سیاسی و مطالعات شهری استفاده میشود، تعیین میکند چه قسمتی از رشد یا رکود اقتصاد منطقهای را میتوان به عوامل ملی، و منطقهای نسبت داد. این تحلیل کمک میکند تا صنایعی را که در آنها اقتصاد منطقهای نسبت به اقتصاد بزرگ‌تر مزایای رقابتی دارد شناسایی شوند. تحلیل انتقال سهم تغییرات متغیرهای اقتصادی (نظیر اشتغال صنایع اقتصاد منطقهای) را در طی زمان میگیرد و به بخش‌های مختلفی تقسیم میکند.

3-2 روش تجزیه و تحلیل دادهها
تحلیل انتقال سهم توسط دانیل کریمر11 در اوایل دهه 1940 توسعه یافت و بعداً در سال 1960 توسط ادگار اس دان12 رسمیت یافت. این تحلیل، فن نسبتاً سادهای است که تلاش میکند برخی از عواملی را تعیین کند که اساسا به اختلاف رشد و در نتیجه، اختلاف در امکانات اشتغال مناطق یا نواحی محلی مختلف میانجامد. در جریان این تشخیص، روش یاد شده صرفاً علت تفاوت در میزان رشد مناطق مختلف را جویا میشود. مدل انتقال-سهم، یک روش عمومی برای درک ارتباط میان ساختار صنعتی و رشد اقتصادی را فراهم میکند و همانند تحلیلهای داده، ستانده به عنوان ابزاری برای تحلیل ارتباط صنایع و بخش‌های مختلف یک منطقه با صنایع و بخش‌های ملی به کار میرود. مشابه بسیاری از ابزارهای اندازهگیری رشد اقتصادی، تحلیل انتقال-سهم یک ابزار کاملاً مفهومی است که برای ارزیابی قوت و ضعف اقتصاد مناطق با استفاده از متغیرهای مختلفی نظیر اشتغال، فروش و یا درآمد به کار گرفته میشود. اما برخلاف سایر روشها، روش انتقال-سهم این امکان را فراهم میسازد که رشد اشتغال را به سه جزء تقسیم کرد، که عبارت‌اند از: رشد اشتغال ناشی از رشد کشوری اشتغال، رشد اشتغال ناشی از ساختار(ترکیب) فعالیتها و جمعیت و رشد اشتغال ناشی از مزایای رقابتی در فعالیتها.
جزء مربوط به رشد استانی اشتغال، سهم استان از رشد کشوری اشتغال است. این جزء، درجه تغییر در رشد اشتغال یک استان را که مرتبط با یک منطقه بزرگ‌تر است یعنی کشور، میسنجد. به بیان دیگر، این نوع تغییرات در حقیقت، رشد یا رکودی است که با فرض ثبات سایر عوامل، در نتیجه تغییر و تحولات کشور به وجود آمده و یا تحت تأثیر آن قرار گرفته است. بدین ترتیب اگر اشتغال در کل کشور افزایش یا کاهش یابد انتظار میرود این مسئله اثرات مشابه مثبت و یا منفی بر اشتغال استانها داشته باشد.
جزء مربوط به تغییرات ناشی از ساختار (ترکیب) فعالیتها، فعالیتهای یک استان را در مقایسه با منطقهای وسیع‌تر مورد توجه قرار میدهد. یک فعالیت اقتصادی مشخص، ممکن است نرخ رشد یا رکودی متفاوت از سایر فعالیتها داشته باشد. استانی که در خود فعالیتهایی با نرخ رشد بالا را متمرکز کرده باشد، دارای ساختار فعالیتهای مثبت بوده و برعکس، استانی که در آن فعالیتهایی با رشد کم متمرکز شده است، مواجه با اثر منفی بر ساختار فعالیتها هست.
جزء سوم تغییرات ناشی از ساختار رقابتی و مزایای نسبی یک فعالیت را در مقایسه با همان فعالیت در سطح کل کشور اندازهگیری میکند. ممکن است برخی فعالیتهای اقتصادی در یک استان به دلیل وجود شرایط خاص اقتصادی، سریعتر و یا کندتر از فعالیتهای مشابه در سایر استان‌ها رشد کنند. این عوامل میتوانند شامل زیر ساختها، زمین، آب و هوا، منابع طبیعی و نیروی کار باشند. بنابراین این جزء به نحوی قدرت رقابتی بهتر و یا امتیازات مکانی یک استان را نسبت به سایر استانها نشان میدهد.
از نظر تحلیلی، تغییر کلی نشان دهنده این مطلب خواهد بود که اگر منطقهای دقیقاً رشد کشور را دنبال کرده باشد اثر خالص تغییر (انتقال)، صفر خواهد بود. اگر سریعتر از رشد کشور رشد کرده باشد تغییر مثبت و اگر کندتر از رشد کشور رشد کرده باشد، تغییر منفی خواهد بود. در واقع این جزء تأثیر تمامی عوامل کشوری یا سیاستهای اتخاذ شده در سطح ملی را بر تغییرات اشتغال استانها اندازهگیری میکند و بیان میکند که اگر رشد اشتغال استان متناسب با رشد اشتغال کشوری باشد چه میزان بر شاغلان استان در آخر دوره افزوده خواهد شد.
تغییرات ساختاری درجه عملکرد منطقه را در رابطه با نوع ساختار صنعتی اندازه‌گیری مینماید. به طور مثال، اگر این تغییر مثبت باشد نشان دهنده مطلوب بودن صنایع پایه منطقه است و اگر منفی باشد، بیانگر عقب افتادگی و رشد کند صنایع خواهد بود. به عبارت دیگر نواحی با تمرکز بالای صنعتی و دارای گرایش به رشد، سریعتر از دیگر مناطق رشد میکنند و بالاخره تغییرات رقابتی، آن قسمت از رشد منطقه را نشان میدهد که ناشی از مزیتهای نسبی در خصوص زیرساختهای صنعتی، وجود منابع طبیعی، شرایط جغرافیایی مناسب، دارا بودن مواد اولیه و ارزان قیمت، نیروهای مدیریتی و شرایط صنعتی هست.
دو جزء تغییرات ساختاری و تغییرات رقابتی تأثیرات تمامی عوامل یا سیاستهای استانی و منطقهای را در تغییرات اشتغال استانها اندازهگیری میکنند و نشان میدهند که اشتغال یک استان چرا بیشتر و یا کمتر از کشور رشد کرده است.
رشد آهسته یا سریعتر یک منطقه نسبت به میانگین رشد ملی ناشی از دو علت هست: اول جاذبهها و اوضاع نواحی مختلف برای توسعه صنعتی در درون نواحی ویژه، تأثیر بسیار زیادی در نوع رشد آهسته و سریع آن نواحی دارد. بدیهی است که اگر برنامهریزان بتوانند این دو اثر (رقابتی و تجمعی صنعتی) را از روند رشد ملی تفکیک نمایند و میزان دخالت و اثرگذاری هر کدام از این دو را در رشد ناحیه، مورد مطالعه قرار داده و تعیین و اندازهگیری نمایند بسیار مفید خواهد بود. به همین جهت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کاربرد روش انتقال-سهم در برنامهریزی منطقهای بسیار متداول است.
اساس الگوی انتقال سهم این است که اختلافات و تغییرات نرخ رشد هر یک از شاخصها را بین منطقه (استان) و کلان منطقه یا اقتصاد ملی، متأثر از دو عامل و اثر کیفی یعنی اثر رقابتی و اثر تجمعی موجود در هر استان نشان میدهد. از مزایای این تکنیک میتوان به مقایسه منطقه(استان) مورد برسی با منطقهای وسیعتر(کشور) با جزئیات بیشتر و قابل اطمینانتر اشاره نمود. در واقع انتقال-سهم تکنیک تجزیه و تحلیل نسبتاً قدیمی و به اعتبار گذشته است که به ارزیابی پایان فرآیند به جای متغیرهایی که عامل تغییر هستند میپردازد (مهرگان و همکاران،1390).
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کاربرد روش انتقال-سهم در برنامهریزیهای منطقهای بسیار متداول گردیده است. از این رو، کاربرد روش مذکور در برنامهریزی اشتغال به خصوص اشتغال استانی در کشور و در کمک به توسعه مناطق مفید خواهد بود.
3-2-1 روش محاسباتی تحلیل انتقال-سهم
روابط زیر نحوه محاسبه انتقال-سهم برای یک فعالیت در یک منطقه را نشان میدهد:
=سهم استان از رشد ملی
=تغییرات ساختاری
=تغییرات رقابتی

تغییرات رقابتی + تغییرات ساختاری + سهم استان از رشد کشوری = کل تغییرات
که در روابط بالا داریم:
اشتغال استان در فعالیت i در ابتدای دوره: ei
اشتغال استان در فعالیت i در پایان دوره: ei*
کل اشتغال کشور در ابتدای دوره: TE
کل اشتغال کشور در انتهای دوره: TE*
اشتغال کشور در فعالیت i در ابتدای دوره: TEi
اشتغال کشور در فعالیت i در پایان دوره:TEi*
فعالیت i شامل فعالیتهای عمده اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن و کشاورزی هست.
بدیهی است که مدل انتقال-سهم همانند اغلب مدلهای دیگر، علیرغم داشتن محاسن بسیار، دارای محدودیتها و کاستیهایی است که هرگونه استفاده از آن بایستی، با ملاحظه محدودیت‌ها و معایب آن صورت گیرد

3-3 منابع و دادههای آماری
آمار و اطلاعات مورد نیاز برای دادههای اشتغال، بیکاری و جمعیت فعال کشور به تفکیک استان از سرشماریهای سالهای 1385 و 1390 مرکز آمار به دست آمده است. تمامی دادهها و آمار اشتغال استفاده شده از دادههای اشتغال، بیکاری و جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر موجود در سرشماریهای مرکز آمار به دست آمده است. به دلیل عدم وجود استان البرز در سال 1385 و نبود آمار و اطلاعات دقیق، استان البرز حذف و تعداد شاغلان این استان در سال 1390 به تعداد شاغلان استان تهران افزوده شده است. به منظور مقایسه صحیح وضعیت اشتغال طی دوره مورد نظر تعداد افرادی که شغل آنها اظهار نشده بود، به نسبت سهم بخشهای عمده اقتصادی هر استان از تعداد کل شاغل استان، به تعداد شاغلان هر بخش اضافه شده است.

3-4 روش انجام پژوهش
بعد از جمعآوری آمارها و اطلاعات مورد نیاز، محاسبات مربوط به مدل انتقال-سهم، تغییرات اشتغال و میزان رشد اشتغال طی دوره با استفاده از نرم‌افزار Excel 2007 انجام خواهد شد و سپس نتایج به دست آمده از مدل بیان گردیده و به تفسیر آنها پرداخته خواهد شد. در نهایت با استفاده از نرم افزار 23 SPSS آزمون فرضیههای تحقیق صورت خواهد گرفت.

3-5 بررسی نرخ بیکاری استانها
در این بخش به بررسی نرخ بیکاری استانهای کشور در دو سال 1385 و 1390 پرداخته میشود.
جمعیت فعال اقتصادی:
تمام افراد 10 ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار {آن دسته از فعالیتهای اقتصادی (فکری و بدنی) که به منظور کسب درآمد (نقدی و غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت باشد، کار محسوب میشود.}، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) یا از قابلیت مشارکت برخوردار بودهاند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب میشوند.
شاغل:
تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب میشوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقبگیران و خود اشتغالان میشوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوقبگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب میشود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب میشوند:
– افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار میکنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).
– کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با موسسه محل کارآموزی انجام میدهند، یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آنها “کار” محسوب میشود.
– محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کردهاند.
– تمامی افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت میکنند (نیروهای مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجهداران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی).
بیکار :
بیکار به تمام افراد 10 ساله و بیشتر اطلاق میشود که:
1) در هفته مرجع فاقد کار باشند ( دارای اشتغال

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد نیروی کار، بازار کار، نرخ بیکاری، فرصتهای شغلی Next Entries منابع تحقیق درمورد نرخ بیکاری، سیستان و بلوچستان، خوداشتغالی، خراسان جنوبی