منابع تحقیق درمورد ترتیب نزول

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………….74
3-5- سوره ی عادیات ……………………………………………………………………………………………………74
3-5-1- گزارش اختلافی بودن سوره………………………………………………………………………………….74
3-5-2- روایات ترتیب نزول …………………………………………………………………………………………..74
3-5-3- روایات و اقوال مفسران……………………………………………………………………………………….75
3-5-4- روایات سبب نزول ……………………………………………………………………………………………77
3-5-5- سوره ی عادیات در ضوابط و خصائص سوره های مکی …………………………………………..80
3-5-6- نتیجه …………………………………………………………………………………………………………….85
3-6- سوره ی تکاثر …………………………………………………………………………………………………….85
3-6-1- گزارش اختلافی بودن سوره………………………………………………………………………………..85
3-6-2- روایات ترتیب نزول ……………………………………………………………………………………….85
3-6-5- روایات سبب نزول سوره ……………………………………………………………………………………86
3-6-4- دیدگاه مفسران در نزول سوره……………………………………………………………………………..88
3-6-5- سوره ی تکاثر در خصائص و ضوابط سوره های مکی……………………………………………..90
3-6-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………………………….92
3-7- سوره ی اخلاص………………………………………………………………………………………………..92
3-7-1- گزارش اختلافی بودن سوره ……………………………………………………………………………….92
3-7-2- روایات ترتیب نزول ……………………………………………………………………………………….92
3-7-3- گفتار مفسران…………………………………………………………………………………………………94
3-7-4- روایات سبب نزول سوره …………………………………………………………………………………96
3-7-5- سوره ی اخلاص در ضوابط و خصائص سوره های مکی………………………………………….98
3-7-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………………………….99
3-8- سوره های معوذتین (فلق و ناس) ………………………………………………………………………………99
3-8-1- گزارش اختلافی بودن ……………………………………………………………………………………100
3-8-2- روایات ترتیب نزول ………………………………………………………………………………………100
3-8-3- روایات و اقوال مفسران ………………………………………………………………………………….101
3-8-4- روایت سبب نزول………………………………………………………………………………………….103
3-8-5- سوره های معوذتین در خصائص و ضوابط سوره های مکی …………………………………….106
3-8-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………………………..107
فصل چهارم: سوره های مدنی مورد اختلاف …………………………………………………………………..108
4-1- سوره ی حج…………………………………………………………………………………………………..109
4-1-1-گزارش اختلافی بودن سوره ……………………………………………………………………………109
4-1-2- روایات ترتیب نزول سوره ……………………………………………………………………………..109
4-1-3- سوره ی در گفتار مفسران ……………………………………………………………………………110
4-1-4- روایات سبب نزول ……………………………………………………………………………………112
4-1-5- سوره حج در ضوابط و خصائص سوره های مکی و مدنی ……………………………………………120
4-1-6- نتیجه………………………………………………………………………………………………………….125
4-2- سوره ی محمّد (ص) …………………………………………………………………………………………125
4-2-1- گزارش اختلافی بودن سوره……………………………………………………………………………126
4-2-2- روایات ترتیب نزول سوره………………………………………………………………………………126
4-2-3- روایت سبب نزول سوره…………………………………………………………………………………127
4-2-4- سوره محمد (ص) در روایات و اقوال ……………………………………………………………………….128
4-2-5- سوره محمّد (ص) در ضوابط و خصائص سوره های مدنی……………………………………………..131
4-2-6- نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………133
4-3- سوره ی الرحمن ………………………………………………………………………………………………………133
4-3-1- گزارش اختلافی بودن سوره ……………………………………………………………………………………133
4-3-2- روایات ترتیب نزول ……………………………………………………………………………………………..133
4-3-3- گفتار مفسران ………………………………………………………………………………………………………135
4-3-4- بررسی روایات سبب نزول ……………………………………………………………………………………….137
4-3-5- خصائص و شوابط سوره های مکی و مدنی در سوره ی الرحمن ……………………………………..138
4-3-6- دیدگاه سید قطب ………………………………………………………………………………………………….139
4-3-7- نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………..140
4-4- سوره ی حدید …………………………………………………………………………………………………………..140
4-4-1- گزارش اختلافی بودن سوره ……………………………………………………………………………………..140
4-4-2- روایات ترتیب نزول سوره ………………………………………………………………………………………..141
4-4-3- روایات و اقوال نزول سوره در گفتار مفسران ………………………………………………………………..141
4-4-4- روایات سبب نزول سوره و نقد و بررسی آنها ……………………………………………………………….143
4-4-5- سوره حدید در ضوابط و خصائص سوره های مدنی ………………………………………………………148
4-4-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………….152
4-5- سوره ی انسان ……………………………………………………………………………………………………….152
4-5-1- گزارش اختلافی بودن زمان و مکان نزول سوره………………………………………………………….152
4-5-2- روایات ترتیب نزول …………………………………………………………………………………….152
4-5-3- نقد روایات مکی بودن ………………………………………………………………………………….154
4-5-4- روایات سبب نزول……………………………………………………………………………………….155
4-5-5- روایت سبب نزول مشهور……………………………………………………………………………….156
4-5-6- بیان سبب نزول های معروف بدون سند……………………………………………………………………….158
4-5-7- سبب نزول های جعلی و بدون ذکر سند ……………………………………………………………………159
4-5-8- اقوال مفسران در مکی بودن و نقد آنها …………………………………………………………………….161
4-5-9- قائلان به وجود آیه مستثنی در سوره ……………………………………………………………………….163
4-5-10- نظر مفسران در مدنی بودن سوره …………………………………………………………………………..164
4-5-11- ضوابط و خصائص سوره های مدنی در سوره انسان …………………………………………………..164
4-5-12- نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………167
4-6- سوره زلزال ………………………………………………………………………………………………………………167
4-6-1- گزارش اختلافی بودن سوره……………………………………………………………………………………168
4-6-2- روایات ترتیب نزول ………………………………………………………………………………………………168
4-6-3- دیدگاه مفسران در نزول سوره ………………………………………………………………………………….169
4-6-4- روایات سبب نزول ………………………………………………………………………………………………..170
4-6-5- سوره زلزال در خصائص و ضوابط سوره ها

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد ترتیب نزول، قرآن کریم، علوم قرآن، روش تحقیق Next Entries منابع تحقیق درمورد ترتیب نزول، قرآن کریم، روش اجتهادی، ناسخ و منسوخ