منابع تحقیق درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

هاي جستجوي علمي در اينترنت استفاده شده است.
مرحله دوم: در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات مباني نظري و ادبيات تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده شده است که از کتب لاتين و فارسي, پايان نامه ها, و به خصوص مقالات لاتين مجلات معتبر مالي پايگاه هاي اطلاعتي ScienceDirect ،Praquest و SSRN و … بدست خواهد آمد.

3-7 جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماري اين تحقيق شرکت های صنعتی مي باشد.
لازم به ذکر است که کليه اطلاعات جمع آوري شده در فايل هاي اکسل ذخيره سازي شده و ازحيث منطقي بودن نسبت هاي مالي با توجه به روند آن و کنترل رويداد موضوع تحليل کارایی در سالهاي مورد بررسي، اقدام به کنترل صحت اطلاعات مزبور با استفاده از انواع روش هاي تحليلي شدند، تا موجب انحراف نامعقولي در آماره هاي آزمون نگردد.

3-8 ماهيت و منابع داده ها
در مواردي كه بررسي ارتباط بين يك متغير وابسته با يك يا چند متغير مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق اين است كه بر اساس اين ارتباط و با استفاده از داده‌هاي تاريخي، پارامتر (پارامترهايي) براي متغير(متغيرهاي) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به تحليل نمايد، داده‌ها و متغير‌هاي موجود در يک مدل معمولا در سه نوع مختلف مي‌تواند باشد:
داده هاي سري زماني91
داده هاي مقطعي92
داده هاي ترکيبي93
داده‌هاي سري زماني، مقادير يک متغير (چند متغير) را در نقاط متوالي در زمان، اندازه‌گيري مي‌کند. اين توالي مي‌تواند سالانه، فصلي، ماهانه، هفتگي يا حتي به صورت پيوسته باشد.
داده هاي مقطعي، مقادير يک متغير (چند متغير) را در طول زمان و روي واحدهاي متعدد اندازه‌گيري مي‌کند، اين واحدها مي‌تواند واحدهاي توليدي، صنايع و يا شرکت‌هاي مختلف باشد.
داده هاي ترکيبي، در واقع بيان کننده داده‌هاي مقطعي در طي زمان است، يا به عبارت ديگر اين داده‌‌ها حاصل ترکيب دو دسته داده‌هاي سري زماني و مقطعي مي‌باشد.
با توجه به ادبيات تحقيق موجود در اين پژوهش از داده‌هاي مقطعي و سري زماني استفاده شده است.

3-9 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات
يکي از ابزارهاي مناسب و کارآمد در اين زمينه، تحليل پوششي داده‌ها مي‌باشد که به عنوان يک روش غير پارامتري به منظور محاسبه کارایی واحدهاي تصميم گيرنده استفاده مي‌شود. امروزه استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها با سرعت زيادي در حال گسترش بوده و در ارزيابي سازمانها و صنايع مختلف مانند صنعت بانکداري، پست، بيمارستانها، مراکز آموزشي، نيروگاهها، پالايشگاه‌ها و… استفاده مي‌شود. توسعه‌هاي زيادي از جنبه تئوري و کاربردي در مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها اتفاق افتاده که شناخت جوانب مختلف آن را براي به کارگيري دقيق تر اجتباب ناپذير مي‌کند. استفاده از مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها علاوه بر تعيين ميزان کارایی نسبي، نقاط ضعف سازمان را در شاخص هاي مختلف تعيين کرده و با ارائه ميزان مطلوب آنها، خط مشي سازمان را به سوي ارتقاي کارایی و بهره وري مشخص مي‌کند. همچنين الگوهاي کارا که ارزيابي واحدهاي ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته‌است به واحدهاي ناکارا معرفي مي‌شوند. الگوهاي کارا واحدهايي هستند که با ورودی هاي مشابه واحد ناکارا خروجی هاي بيشتر يا همان خروجی ها را با استفاده از ورودی هاي کمتر توليد کرده‌اند. اين تنوع وسيع در نتايج است که موجب شده استفاده از اين تکنيک با سرعت فزاينده‌اي رو به گسترش باشد. همين امر موجب شده‌است که اين تکنيک از بعد تئوري نيز رشد فزاينده‌اي داشته باشد و به يکي از شاخه‌هاي فعال در علم تبديل شود.(ويکيپديا)
تحليل پوششي داده‌ها، يك روش برنامه‌ريزي رياضي، براي ارزيابي کارایی واحدهاي تصميم‌گيرنده‌اي كه چندين ورودي و چندين خروجي دارند. اندازه‌گيري کارایی به دليل اهميت آن در ارزيابي عملكرد يك شركت يا سازمان همواره مورد توجه محققين فرار داشته است. در سال 1957، فارل با استفاه از روشي همانند اندازه‌گيري کارایی در مباحث مهندسي، به اندازه‌گيري کارایی براي واحد توليدي اقدام كرد. موردي كه فارل براي اندازه‌گيري کارایی مد نظر قرار داد، شامل يك ورودي و يك خروجي بود. چارنز، كوپر و رودز ديدگاه فارل را توسه دادند والگويي را ارائه كردند كه توانايي اندازه‌گيري کارایی به چندين ورودي و خروجي را داشت. اين الگو، تحت عنوان تحليل پوششي داده‌ها، نام گرفت و اول بار، در رسالة دكتراي ادوارد رودز و به راهنمايي كوپر تحت عنوان ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مدارس ملي آمريكا در سال 1976 در دانشگاه كارنگي مورد استفاده قرار گرفت(مهرگان1383). اين تکنيک يک روش مبتني بر تجربه مي‌باشد که نيازي به مفروضات و محدوديت هاي سنتي سنجش کارایی ندارد. از زمان معرفي، اين روش بطور گسترده در تمام سازمانها اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و… استفاده شده است اگر يک واحد تصميم‌گيري تنها داراي يک نهاده و يک ستاده باشد کارایی اين واحدها از طريق تقسيم ستاده به نهاده بدست مي‌آيد در حالتي هم که نهاده و ستاده‌هاي چندگانه وجود داشته باشد. در صورت وجود قيمت (ارزش) هر يک از نهادها و ستاده‌ها مي‌توان از طريق تقسيم مجموع وزني ستاده‌ها به مجموع وزني نهادها کارایی را مشخص کرد.
3-9-1 روند طراحي
روند طراحي مدل بدين صورت است که ابتدا واحدهاي تصميم گيري را که درصدد ارزيابي کارایی آنها هستيم مشخص واحد تصميم گيري و با استفاده از رويکرد مي‌کنيم و سپس با توجه به مشخصات و ويژگي‌هاي سيستمي به تعيين و انتخاب داه‌ها و ستاده‌ها براي اين واحد تصميم گيري مي‌پردازيم. سپس با جمع‌آوري ديتاهايي در رابطه با مقادير داده‌ها و ستاده‌هاي هر يک از واحد تصميم گيري مدل ارزيابي کارایی آنرا مطابق با يکي از مدل هاي اصلي تحلیل پوششی داده ها فرمول کرده و سپس بعد از مدل تحلیل پوششی داده ها به ازاء هر واحد تصميم گيري نمره کارایی آن بدست مي‌آيد و براساس نتايج حاصل از حل مدل به تجزيه و تحليل وضعيت کارایی واحد تصميم گيري پرداخته مي‌شود.
3-9-2 مفهوم کارایی در تحليل پوششي داده‌ها
مفهوم کارایی که در تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد همان حاصل تقسيم مجموع وزني مقدار ستاده‌ها به مجموع وزني مقدار داده‌ها مي‌باشد. ولي در اغلب موارد که قيمت با ارزش (وزنهاي) داده‌ها و ستاده‌ها مشخص نيست و يا داده‌ها و ستاده‌ها مقياس‌هاي متفاوتي دارند از تحلیل پوششی داده ها براي تعيين ميزان کارایی استفاده مي شود. در تحلیل پوششی داده ها وزن هاي اختصاصي داده شده به هر يک از داده‌ها و ستاده‌ها از طريق حل يک مدل برنامه‌ريزي خطي بدست مي‌آيد. تحلیل پوششی داده ها اين وزن ها را طوري تعيين مي‌کند که کارایی واحد نسبت به ساير واحدها حداکثر شود.تعيين شاخص‌ها (پارامترهاي مدل) و اندازه‌گيري آنها از آنجا که شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد هر واحد تصميم‌گيري که در روش تحليل پوششی داده‌ همان پارامترهاي ورودي و خروجي مدل هستند که بسته به اهداف و فلسفه وجودي آن تصميم‌‌گيرنده و وظايف مهم مورد انتظار از آن و نيز عوامل تأثيرگذار و نوع هزينه‌هايي که براي آن انجام مي‌گيرد فرق دارد.

3-9-3 تحلیل پوششی داده ها و رويکرد سيستمي
يکي از مهمترين ويژگي‌هاي تحلیل پوششی داده ها داشتن يک رويکرد سيستمي به مجموعه واحد تصميم گيري تحت ارزيابي است. يک سيستم مجموعه‌اي از افراد، منابع، مفاهيم و رويه‌هايي هستند که به گونه‌اي در تعامل با يکديگر قرار گرفته‌اند که در راستاي رسيدن به هدفي مشخص وظايفي را انجام مي‌دهند. يک سيستم از سه بخش اصلي، داده‌ ، فرآيند و ستاده تشکيل شده است. در هر سيستم داده‌ها شامل عناصري مي‌شود که وارد سيستم مي‌شود. فرآيند شامل عناصري است که جهت تبديل داده‌ها به ستاده‌ها ضروري هستند.
3-9-4 الگوبرداري  با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
براي هر واحد تصميم‌گيري ناکارا، تحلیل پوششی داده ها يک مجموعه از واحدهاي کارا را مشخص مي‌کند که مي‌توانند به عنوان الگو براي بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گيرند. براساس مدل تحلیل پوششی داده ها يک واحد تصميم گيري ناکاراست اگر واحد يا ترکيبي از واحدها وجود داشته باشد که بتوان همان مقدار ستاده واحد تحت بررسي را با مقدار نهاده کمتري توليد کند. واحدهاي تصميم‌گيري تشکيل دهند. اين ترکيب به‌عنوان گروه‌هاي الگو براي واحد تصميم‌گيري ناکارا مطرح هستند تحلیل پوششی داده ها همچنين مي‌تواند مقدار بهبود لازم را در هر يک از داده ها و ستاده‌هاي واحد ناکارا مشخص کند. لازم به ذکر است تحلیل پوششی داده ها يک ابزار تشخيص است و هيچ گونه استراتژي را براي کارا شدن يک واحد ناکارا ارائه نمي‌دهد.
3-9-5 تعريف واحدهاي تصميم‌گيري
يک واحد تصميم گيري نهادی است که داده‌ها را به ستاده‌ها تبديل مي‌کند.اين واحدها، واحدهايي هستند که نوع يکساني از وظايف را انجام داده و داراي اهداف و آرمانهاي يکسان مي‌باشند.واحدهايي که در تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار مي گيرند بايد همگن بوده و داراي داده‌ها و ستاده‌هاي يکسان و هم نوع باشند. انتخاب داده‌ها و ستاده‌ها  به طور واضح و روشن هر منبعي که به وسيله يک واحد استفاده مي‌شود بايد به عنوان داده در نظر گرفته شود.  هر واحد منابع را به ستاده‌ها تبديل خواهد کرد و اين ستاده‌ها شامل مقداري از کالاها و خدمات بوده که به وسيله  واحد ارائه مي‌شود. در هنگام تصميم‌گيري در مورد تعيين داده‌ها و ستاده‌هاي واحدها ما نيازمنديم که يک دادگاه مفهومي از آنچه که به عنوان يک داده يا ستاده براي يک واحد مطرح است داشته باشيم. همچنين ما نياز داريم که اين داده‌ها بطور واقعي موجود باشند. شايد يکي از مشکلاتي که در امر تعيين داده‌ها و ستاده‌ها وجود دارد اين است که هر چند مي‌توان داده‌ها و ستاده‌هاي زيادي را براي يک واحد در نظر گرفت وي در اکثر مواقع داده‌هايي در رابطه با اين ها موجود نيست و اين امر تصميم‌گيري در مورد داده‌ها و ستاده‌ها را مشکل مي‌کند. مشخص کردن داده‌ها و ستاده‌ها يکي از اقدامات مهم در استفاده از تحلیل پوششی داده ها مي‌باشد. انتخاب داده‌ها و ستاده‌های صحيح نقش مهمي در تفسير، استفاده و مقبوليت نتايج حاصل از تحلیل پوششی داده ها براي مديران دارد.

3-9-6 انواع الگوها
رويکرد تحليل پوشي داده‌ها داراي مدل هاي متعددي است که اين مدلها براي اهداف خاصي طراحي شده‌اند. چنين مدل هايي امروزه کاربرد وسيعي در تحليل کارایی سيستم‌هاي مختلف از جمله سيستم‌هاي تص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، صنایع کوچک Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، انعطاف پذیری