منابع تحقیق درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل مؤلفه های اصلی، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

امكانات پژوهشي و آزمايشگاهي پيشرفته، به عنوان بازوي تحقيقاتي و مشاوره اي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعاليت هاي گسترده اي را دنبال مي كند. بر اساس برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، زمينه نوسازي و بازسازي سياست ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي را جهت رفع نياز هاي كشور با عنايت به فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني فراهم نمايد.
این پژوهشگاه با عنايت به رسالت و ماموريت سازماني خود يعني تحقيقات در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات موارد فوق الذكر را در تدوين برنامه هاي خود مد نظر قرارداده و با تعريف پروژه هاي بنيادي، توسعه اي و كاربردي بصورت درونسپاري و برونسپاري ضمن استفاده از توان پژوهشگران خود, از توانمندي دانشگاهها و شركت هاي دانش بنيان نيز استفاده مي كند.
3-5 نمونه آماری
با توجه به اینکه در تحلیل عاملی اکتشافی لازم است به ازای هر متغیر حداقل 5 مورد مطالعه شود، بنابراین برای تأمین شرط کفایت نمونه، کل جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به عبارت دیگر، در این پژوهش به جای نمونه گیری از روش همه شماری (سرشماری) استفاده شده است.
3-6 روش گردآوری داده ها
به منظور جمع آوري دادههای مورد نظر و سنجش متغیرهاي تحقيق، از پرسشنامه استفاده شده است. شاخص هاي مورد سنجش در تحقيق، پيش از آنكه در قالب پرسشنامه به نظر سنجي گذاشته شود، در معرض قضاوت چندتن از خبرگان و كارشناسان و مرتبط با موضوع تحقيق قرار گرفت و نهايتاً از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوري داده ها استفاده شد.
3-7 توصیف پرسشنامه
تهيه ابزار سنجش يكي از مراحل مهم انجام تحقيق و پژوهش است. در پژوهش حاضر ابزار اصلي گردآوری
داده ها پرسشنامه مي باشد كه يكي از ابزارهاي رايج و روشي مستقيم براي كسب داده هاي پژوهش است. در پرسشنامه طراحي شده، از آنجا كه سوالات از مقياس نسبي بهره مند بودند، مطابق جدول 3-1 از طيف ليكرت استفاده شده است.
جدول 3-1: مقياس ليكرت پرسشنامه
ميزان عامل اندازه گيري
نظر خبرگان و پژوهشگران
1
خيلي كم
2
كم
3
تا حدودي
4
زياد
5
خيلي زياد

در این پرسشنامه، برای هر سوال پنج گزینه وجود دارد، پاسخ دهنده یکی از پنج گزینه را انتخاب می نماید. گزینه انتخاب شده توصیف کننده متغيير مورد نظر، از نظر پاسخ دهنده می باشد. بطور کلی در پرسشنامه شناسايي عواملي كليدي مؤثر در پياده سازي موفقيت آميز سيستمERP برای اینکه جواب سوالات کیفی اهمیت کلی پیدا کند از يك تا پنج درجه بندی شده و در قالب گویه های خيلي زياد – زياد – تاحدي – كم -خيلي كم) در معرض قضاوت پرسش شونده قرار می گیرد. يك برای خيلي كم ، دو برای كم ، سه برای تاحدي، چهار برای زياد و پنج برای خيلي زياد، مورد استفاده قرار می گیرد.
پرسشنامه پژوهش براي جمع آوري نظرات پيرامون موضوع تحقيق به شرح ذيل مي باشد:
الف – طراحي سوالات عمومي :
اين بخش از پرسشنامه جهت دريافت اطلاعات پيرامون ويژگي هاي جنسيت، سابقه كاري، ميزان تحصيلات و سمت سازماني است.
ب – طراحي سوالات اختصاصي :
اين بخش از پرسشنامه پيرامون اهميت هريك از عوامل مؤثر شناسايي شده است، كه اولين قدم در تعيين اين بخش از سوالات پرسشنامه، مشخص كردن متغيرهاي پژوهش است. پس از آن است كه مي توان در مورد نوع سوالهايي كه مي تواند اين متغيرها را اندازه گيري كند تصميم گرفت. سوالهاي مورد استفاده در پرسشنامه حاضر سوالهاي بسته – پاسخ است. سوالهاي بسته- پاسخ، مجموعه از گزينه ها را ارائه مي دهند تا پاسخ دهنده از ميان آنها يكي را انتخاب كند.
پاسخ دهنده اين نوع سوالها را به سرعت درك كرده و به سهولت به آن پاسخ مي دهد. مزيت عمده اين نوع سوالها در استخراج و تجزيه و تحليل آسان و سريع داده هاست. در پرسشنامه بر مبنای مدل مفهومی پژوهش، 32 سئوال مطرح شده است که متغیرهای تاثیرگذار بر استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را نشان میدهند. برای مشاهده پرسش نامه به پیوست پایان نامه مراجعه شود.
3- 8 روايي و پايايي پرسش نامه
ابزار اندازه گيري پژوهش بايد قادر باشد اطلاعات و داده هاي لازم جهت تجزيه و تحليل و نتيجه گيري هاي نهايي را در اختيار محقق بگذارد و بدين منظور بايد از روايي و پايايي برخوردار باشد.
3-8-1 روايي پرسشنامه
روايي / اعتبار88: مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. روايي اصطلاحي است كه به هدفي كه آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده اشاره مي كند (دانايي فرد و همكاران، 1387).
در آزمون روايي، هدف آن است كه به مشكلات و ابهام هاي احتمالي موجود در عبارتبندي سوال ها و پرسشنامه و مواردي از اين قبيل پي برد. نخست، جهت روايي صوري پرسشنامه و صحت و سقم سوالات، پرسشنامه در بين تعدادي از خبرگان و متخصصين توزيع شد و پس از اطمينان از نتايج بدست آمده، پرسشنامه در جامعه آماري پژوهش، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) توزيع شد.
3-8-2 پايايي پرسشنامه
پايايي89 : پايايي، ثبات و هماهنگي منطقي پاسخ ها در ابزار اندازه گيري را نشان مي دهد و به ارزيابي درستي و خوب بودن ابزار اندازه گيري كمك مي كند (دانايي فرد و همكاران، 1387). يعني آزمون هايي كه از آنها براي انجام تحقيق استفاده مي شود، بايد در هر بار استفاده نتايج يكسان و قابل اعتمادي داشته باشد. براي تعيين و محاسبه ضريب پايايي، تكنيك هاي متعددي وجود دارد:
تكرار آزمون (بازآزمايي)، روش معادل سازي (موازي و همتا)، روش تنصيف (دو نيم كردن پرسشنامه و محاسبه همبستگي نمرات دو دسته)، كودر ريچاردسون اشاره كرد كه معروفترين آنها روش آلفاي كرونباخ مي باشد.
در اين پژوهش، پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از نرم افزار روش اندازه گيري آلفاي كرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضريب اعتماد آلفاي كرونباخ از صفر (0)، به معناي عدم پايداري، تا مثبت يك (1+)، به معناي پايايي كامل قرار مي گيرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت يك نزديكتر باشد قابليت اعتماد پرسشنامه بيشتر مي شود.
جدول 3-2: ضریب پایایی عناصر پرسشنامه ERP
عناصر
تعدادسوال
ضریب آلفای اولیه
ضریب آلفای
نهایی
عوامل كليدي مؤثر در پياده سازي سيستم ERP
32

93/0
94/0

طبق جدول (3-2) ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه ERP نشان می دهد که سوالات از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار می باشد .
3- 9 روش تحلیل داده ها
اطلاعات جمع‌آوري شده براي اين پژوهش با استفاده از بسته نرم‌افزاري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
3-9-1 آمار توصيفي
استفاده از آمار توصيفي براي دسته‌‌بندي مشخصات فردي آزمودني‌ها از نظر سابقه، تعداد مدیران و معاونین و قومیت فرهنگی به منظور محاسبه فراواني، درصد، درصد تراكمي و نظر پاسخ‌دهندگان براي هر يك از سؤالات.
3-9-2 آمار تحلیلی
براي شناسايي عوامل زیربنایی از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است و براي رتبه بندي عوامل از تحليل فريدمن استفاده شده است.
به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده میشود. داده های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است (بازرگان 1384:268). محقق برای پی بردن به عوامل كليدي مؤثر در استقرار ERP از طریق مرور ادبیات و تحقیقات دیگر، پرسشنامهای با 32 سوال طراحی کرده و پاسخ های افراد (185 نفر) به این سوالات، همان داده های اولیه برای تحلیل عاملی است. موارد استفاده تحلیل عاملی دو دسته است: 1- مقاصد اکتشافی، 2- مقاصد تاییدی (همان منبع).
در این پژوهش از رویکرد اکتشافی استفاده شده است. در رویکرد اکتشافی هدف پیدا کردن متغیرهای مکنون (در این تحقیق عوامل كليدي مؤثر در پیاده سازی سيستم ERP) یا سازه های یک مجموعه متغیر اندازه گیری شده است. برای نیل به این هدف از روش تحلیل عامل مشترک یا تحلیل عامل اصلی و با استفاده از ماتریس همبستگی یا کواریانس متغیرهای اندازه گیری شده استفاده می شود. در رویکرد اکتشافی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها است و از تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده می شود. در تحلیل مؤلفه های اصلی واریانس کل متغیرهای مشاهده شده تحلیل می گردد.

4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل دادهها فرايندي چند مرحلهاي است كه طي آن دادههايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمدهاند، خلاصه، كدبندي و دسته بندي و در نهايت پردازش ميشوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد. در واقع تحليل اطلاعات شامل سه عمليات اصلي ميباشد: ابتدا شرح و آماده سازي دادههاي لازم براي آزمون فرضيه ها، سپس تحليل روابط ميان متغيرها و در نهايت مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي كه فرضيه ها انتظار داشتند (نيك گهر، 1387). در اين فرايند دادهها هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ تجربي پالايش ميشوند و تكنيكهاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج ها و تعميم ها به عهده دارند.
تجزيه و تحليل داده ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي كه متكي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقيق است، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهم ترين بخش هاي تحقيق محسوب مي شود. داده هاي خام با استفاده از نرم افزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شكل اطلاعات در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرند. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در اين پژوهش از آمار توصيفي استفاده مي شود.
در تحقيق حاضر، پاسخهاي بدست آمده از پرسشنامه هاي طراحي شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و براساس تجزيه و تحليل هاي آماري فرضيه هاي پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند.
سئوالات پرسشنامه شامل دو قسمت مي باشد:
قسمت اول به بررسي وضعيت جمعيت شناختي افراد پاسخگو مي پردازد كه شامل چهار سئوال مي باشد.
قسمت دوم در برگيرنده سئوالاتي است كه براي آزمون فرضيات طراحي شده است. بر اين اساس، در اين فصل تجزيه و تحليل هاي آماري به دو بخش تقسيم مي گردد.
1. تجزيه وتحليل داده هاي مربوط به سئوالات جمعيت شناختي
2. تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به شناسايي عوامل كليدي مؤثر در پياده سازي موفقيت آميز ERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)
4-2 آمارهای جمعيت شناختي
اين بخش حاوي چهار سئوال است كه به بررسي جنسيت، سابقه كاري، ميزان تحصيلات و سمت افراد پاسخگو مي پردازد.
4-2-1 تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به جنسيت
اولين سئوال در بخش جمعيت شناختي مربوط به جنسيت افراد پاسخگو مي باشد كه دو گزينه زن و مرد براي اين سئوال طراحي شده است.
یافته های حاصل از تحلیل آماری جنسيت پاسخگويان در جداول (4-1) و نمودار (4-1) نشان مي دهد كه 3/24 درصد از پاسخگويان زن و 9/71 درصد مرد مي باشند.

جدول 4-1: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت
درصد
تعداد
جنس
9/71
133
مرد
3/24
45
زن
8/3
7
بی پاسخی
100
185
کل

نمودار 4-1 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت
4-2-2 تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به سابقه كار
سئوال دوم در اين بخش مربوط به سابقه كار افراد پاسخگو مي باشد كه چهار گزينه كمتر از 5 سال، 5 تا 10 سال، 10 تا 20 سال، 20 سال و بالاتر براي اين سئوال طراحي شده است.
یافته های حاصل از تحلیل آماری سابقه كاري پاسخگويان در جداول (4-2) و نمودار (4-2) نشان مي دهد كه 0/7 درصد كمتر از 5 سال، 8/10 درصد بين 5 تا 10 سال، 0/33 درصد 10 تا 20 سال و 4/45 درصد 20 سال و بالاتر داراي سابقه كار مي باشند.

جدول 4-2: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سیستم ERP، جامعه آماری، نیازمندی ها، آموزش و یادگیری Next Entries منابع تحقیق درمورد اصول طراحی، مدیریت تغییر، عوامل کلیدی، محدودیت ها