منابع تحقیق درمورد تحلیل داده، روش تحقیق، متغیر مستقل، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

26
عدم وجود بخش R&D قوی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

27
عدم وجود تکنو لوژی پیشرفته به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

28
عدم وجود تجربه کافی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
زیاد، خیلی زیاد) تشکیل شده است که ساختار سوالات از نظر متغیرها به شرح ذیل می باشد.
جدول 3-1ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس نوع متغیر ها
در این پرسشنامه جمعا” 28 سوال مطرح شده است. که 9 سوال در مورد فرضیه اول، 7 سوال در مورد فرضیه دوم، 3 سوال در مورد فرضیه سوم ، 3 سوال در مورد فرضیه چهارم و 6 سوال در مورد فرضیه پنجم مطرح شده است. پرسش های مطرح شده بر اساس مطالعه مدل هیکز و نیکلسون مطرح شده اند. و پس از چندین بار ویرایش توسط دانشجو، استاد راهنما و بعضی شرکت های نرم افزاری سوالات پرسشنامه جهت آزمون فرضیات، نهایی شد.
3-7) فرضیات تحقیق
در تحقیقات مدیریتی و رفتاری دو عنصر اصلی وجود دارد: فرضیه های تحقیق و متغیرهایی که برای آزمودن آنها بکار گرفته می شود. فرضیات از نظریات و تحقیقات گذشته منتج می شود و چراغ راه مطالعات جدید هستند. فرضیه عبارتی است آزمایشی که رابطه مورد انتظار بین دو یا چند متغیر را بصورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه را آزمایشی می نامند، چون باید صحت آن از طریق آزمایش بررسی شود.(آذر،1380،ص 11)
تحقیق حاضر دارای 5 فرضیه می باشد که برای این فرضیات 28 سوال مطرح شده است.ترکیب هر فرضیه و تعداد سوالات مرتبط به شرح جدول زیر آمده است.
شماره فرضیه
تعداد
شماره سوالها
1
9
9-1
2
7
16-10
3
3
19-17
4
3
22-20
5
6
28-23
جدول 3-2 ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق و سوالات مرتبط
3-8) متغیرهای پژوهش
در کار پژوهش غالبا” مفاهیم را به متغیر تبدیل می نمایند. به عبارت بهتر، متغیر را می توان نوعی مفهوم دانست. به طور کلی مفاهیمی که بتواند دو یا چند ارزش کمی و کیفی را به خود بگیرد، متغیر نامیده می شود. متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش ها می تواند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد.(سکاران،1381،ص 82)
در واقع متغیر کمیتی است که می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیارکند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد، به آن منتسب می گردد. به طورکلی متغیر ها به دو دسته متغیر های کمی و متغیر های کیفی تقسیم می شوند. متغیر کمی، متغیری است که قابل اندازه گیری می باشد و متغیر کیفی، متغیری است که قابل اندازه گیری نیست و به انواع مختلفی نظیر (رتبه ای، اسمی و…) تقسیم می شوند.
در پژوهش های رفتاری، معمولا از متغیر کیفی استفاده می شود. صفاتی مانند: رضایت شغلی، روحیه و مانند این موارد، به کمک متغیر های کیفی بیان می شوند.(عادل آذر،1371)
متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر مستقل:
متغیر محرک درون داد است که بوسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.

ب) متغیر وابسته :
متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارتست از وجهی از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. متغیر مستقل، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.(دلاور،1382،ص 59)
در تحقیق حاضر صادرات نرم افزار متغیر وابسته و تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های نرم صنعت نرم افزار و عوامل درون شرکتی و زیر ساخت ها متغیر مستقل می باشد.که توضیح آنها در فصل دوم ارائه شد.
3-9) روایی تحقیق
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی -1378-ص 128) چون در این تحقیق بهترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است روایی پرسش نامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می دهد(طرح پرسش های درست با عباراتی که مفهوم آن به حداقل برسد شرایط اساسی برای روایی پرسشنامه است). مساله روایی محتوا(پرسشنامه)این است که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کنند یا خیر.(جان بست،1372،ص 235). در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شده است که خلاصه آن به شرح ذیل است:
ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب ها و مقالات انجام شد تا بطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها در سازمان روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم.
بعد از طراحی سوالات برای هر فرضیه، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصلاح و تایید شود .
پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور برای حصول اطمینان بیشتر مجددا” پرسشنامه به تایید چند شرکت نرم افزاری رسانده شده و سعی گردید تا حد ممکن سوالات مختصر و مفهوم آن ها روشن بوده و فاقد هرگونه ابهام باشد.
در نهایت پرسشنامه نهایی طراحی شده و بین شرکتهای مورد نظر توزیع گردید.
3-10) پایایی تحقیق
یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری پایایی آن است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد، برای محاسبه ضریب و قابلیت پایایی شیوه های مختلفی بکار برده می شود که از آن جمله می توان به اجرایی دوباره(روش باز آزمایی)روش موازیی (همتا) روش تضعیف (دو نیمه کردن)عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته و روش کودر-ریچار سون اشاره کرد. (حقیقی،1377،ص 55)
3-11) روش محاسبه آلفای کرونباخ:
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، بکار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون )و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
rα=j/(j-1)(1-(∑_s^2▒i)/s^2 )
J=تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
S2i=واریانس کل
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر 7/0 بدست آید . می توان عنوان نمود که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر 7/0بدست آید، باید برای تک تک سوالات پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده و سوالاتی که ضریب آنها زیر 7/0 است را حذف نمود و یا مورد اصلاح قرار داد.(سرمد و همکاران ، 1383،ص 169-168).
در این پژوهش که از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری داده استفاده شده و نیز برای تحلیل داده ها ، نرم افزار SPSS به کار گرفته شده. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای بدست آمده برای تحقیق حاضر که در واقع پایایی تحقیق را نشان می دهد 9383/0است. بنابراین می توان گفت که تحقیق حاضر دارای پایایی قابل قبولی است.
3-12) آزمونهای آماری استفاده شده
محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، نوبت به آن رسیده که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیر ها سازگاری دارد داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند را آزمون کند و نتایج علمی مربوط را استخراج نماید. سرانجام بتواند پاسخ (راه حلی )برای پرسشی که تحقیق، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود بیابد.(خاکی،1378،ص 40-30).
هدف از تحلیل و توصیف در آمار برای جامعه آماری است که به دو طریق توصیف می شود: یا با سرشماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه “پارامترها” که در این صورت فرضیه ها و فنون آماری آن بکار می رود.(آذر،1380،ص 41).
با توجه به مطالب بالا، روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آمار توصیفی :
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات بصورت جدول فراوانی نشان داده شده است.
آمار استنباطی
از فنون استنباط آماری نیز در این تحقیق استفاده شده است. برای بررسی وضعیت هر یک از مولفه های پژوهش از آزمون β استاندارد شده و روش رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نوع داده ها شدت همبستگی محاسبه شده است.

فصل چهارم
تحلیل داده ها

4-1)مقدمه
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرده و اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با نوع روش تحقیق، نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن نماید و سرانجام بتواند راه حلی برای پرسشی که تحقیق برای آن بود، بیابد(خاکی، 1378،ص 303).
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.(دلاور، 1377، ص 186).
4-2)تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است چند مرحله ای که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه؛ کد گذاری، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه تحلیل های ارتباطات بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از نظر مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیمها به عهده دارند. اگر چه که فرآیند های تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مساله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی و ابزارهای بکار گرفته برای جمع آوری اطلاعات متفاوت هستند.(خاکی، 1378،ص 305).
در این تحقیق داده های جمع آوری شده از پرسشنامه (که طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفته است) با استفاده از نرم افزار spss و روش های مناسب آماری (با توجه به نوع تحقیق و فرضیات و روش های آماری)به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
در تحقیق حاضر آزمون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های نمونه آماری استفاده شده است و برای تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده گردیده است.
تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه (با توجه به اینکه از طیف لیکرت که از مقیاس کیفی برخوردار است استفاده شده است) با اعمال امتیازات به گزینه های مختلف به مقیاس کمی تبدیل می شوند تا قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا کنند. نحوه امتیازبندی به سوالات به شرح جدول 4-1 می باشد.

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5
4
3
2
1
جدول 4-1 نحوه امتیاز بندی سوالات

4-3)تحلیل سوالهای پژوهش
4-3-1) بررسی پاسخ های مربوط به فرضیه تقاضا
جمع
وضعیت پاسخ ها
وضعیت فراوانی
سوال

خیلی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد جامعه آماری، علوم اجتماعی، مطالعات کتابخانه ای، تحقیق و توسعه Next Entries منابع تحقیق درمورد سطح معنی داری، استراتژی ملی، رگرسیون، زیرساخت ها