منابع تحقیق درمورد تامین مالی، ساختار سرمایه، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند .به طور خلاصه، نتايج حاصل از اين تحقيق، تئوري توازي ايستا در بورس اوراق بهادار تهران را تاييد نمي كند.
1-3- بیان مسئله
پيشرفت در صنعت هر کشور و رشد توليدات، مستلزم برنامههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت است و از طريق آن ميتوان به پشتوانه عظيمي در اقتصاد هر کشور نيز دست يافت. براي تأمين سرمايه موردنياز اين برنامهها راههاي متفاوتي وجود دارد. اين راهها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهي، استفاده از سرمايه سهامداران در قالب سهام عادي، استفاده از سودانباشته، ترکيبي از اين روشها و احتمالاً روشهاي ديگر.
تصميمات تأمين مالي در اصل براي دو گروه از اهميت بسزايي برخوردار است. گروه اول مديران يا ادارهکنندگان شرکت ميباشد. براي شرکتها دسترسي به منابع سرمايه کم هزينه، کمريسک و بلندمدت يک امر حياتي است. زيرا هر گونه تأمين وجوهي، حداقل هزينهاي دارد که شرکت بايد توسط بازده حاصل از سرمايهگذاريهايش آنها را پرداخت نمايد و عدم تأديه آنها مخاطرات جدي در پي دارد. گروه دوم که درگير اين مسئله هستند تأمينکنندگان وجوه و يا سهامداران ميباشند. اين موضوع از آنجا براي گروه دوم اهميت دارد که سهامداران به دنبال منافع بيشتر و ريسک کمتر هستند. آنها ميخواهند تصميمات مالي به گونه اتخاذ شود که سودآوري و ارزش شرکت افزايش يابد. لذا سرمايهگذاران به تصميمات مالي شرکتها واکنش نشان ميدهند تا در سايه آن ريسک سرمايهگذاري خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون5، 2003).منابع تأمین مالی از دیدگاههای مختلفی تقسیم بندی می شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندي می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاري، سود سهام پرداختنی و هزینه هاي پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،1386،ص74). در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می کند (تیتمن و گرینبلت6، 1998).
از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند و شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، 2013). تعيين ترکیب بهينه سرمايه، يكي از مسائل اساسي تأمين مالي شركت ها به شمار مي رود. اين مهم، كاربرد با اهميتي در زمينه تصميم گيري راجع به تأمين مالي عمليات جاري و طرح هاي سرمايه گذاري شركت ها دارد . به دليل كمتر بودن ريسك تامین مالی از محل بدهي(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نيز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراين، تا سقف معيني هر چه ميزان استفاده از بدهي براي تأمين مالي بيشتر باشد، هزينه سرمايه كل شركت كمتر و سودآوري بيشتر مي شود. با اين وجود، با افزايش بدهي، ريسك مالي شركت افزايش مي يابد و در نتيجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتري را مطالبه مي كنند . در اين وضعيت، هزينه سرمايه كل افزايش مي يابد. در نتيجه، ساختار بهينه سرمايه بايد بين دو حد تأمين مالي (سهام و بدهي) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ راسَد، 2012).
از سوی دیگر طبق آيين‌نامة اجرايي انتشار اوراق مشاركت شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هيئت‌ وزيران در جلسة‌ مورخ 17/4/1383 شركت‌هاي پذيرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات اين آيين‌نامه و به منظور تامين قسمتي از منابع مالي مورد نياز ”طرح‌هاي نوسازي و توسعه شركت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشاركت“ و عرضة آن‌ از طريق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روشهای تامین اعتبار در شرکتها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می کند و در این رابطه شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، 2013).
بطور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد. بکارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه موسسه از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح بکارگیری منابع می باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می کنند شرکت با استفاده از صد درصد بدهی می تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.
1-4- سئوالات تحقیق
مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بين نوع مالکیت و انتخاب روشهای تامین مالی در شركت‌ها می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکتهای بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) دارد؟ که با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملكرد مطلوب شركت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد.
1-5- چارچوب نظری تحقیق
هدف نهایی تحقیقات مختلف در زمینه ساختار سرمایه و روشهای مختلف تامین مالی، دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در هر نهاد و سازمان با توجه به ماهیت کاری و فعالیت آن سازمان می باشد. آنچه که در این بین و قبل از طراحی مدل بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشف ارتباط بین نوع مالکیت در هر سازمان با روشهای مختلف تامین مالی می باشد. در واقع بررسی ارتباط بین روشهای مختلف تامین مالی و نوع مالکیت، پیش نیاز دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در هر سازمان می باشد و پیش بینی منابع تامین اعتبار آتی در سازمانها خواهد شد. لذا در این تحقیق با درک ضرورت و اهمیت این موضوع، درصدد تبیین رابطه روشهای مختلف تامین مالی و ساختار مالکیت در شرکتهای بورسی هستیم.در این راستا، با درنظر گرفتن شرکتهای فعال در بورس کشور با توجه به نوع فعالیت و شیوه های تامین مالی، از سه روش تامین مالی : انتشار سهام عادی، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق و همچنین از سه نوع مالکیت : مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق استفاده شده است، برای تصریح بهتر مدل نیز از برخی متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، نسبت بازده سرمایه گذاری ها7 و اهرم ها8 استفاده شده است.
با توجه به توضیحات مطرح شده می توان مسئله اصلی در این تحقیق را بررسی رابطه بين نوع مالکیت و انواع روشهای تامین مالی در شركت‌ها تعریف نمود. بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکتهای بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) خواهد داشت؟
1-6-مدل مفهومی تحقیق
مدلهای تحقیق در مورد هر یک از مفروضات به شرح زیر خواهد بود.
الف) مدل اول تحقیق:
برای آزمون فرضیه اصلی اول و سه فرضیه فرعی مرتبط به آن از مدل اول تحقیق استفاده می شود. معادله رگرسيوني كه برای بررسی ارتباط ترکیب سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام مورد استفاده قرار مي‌گيرد به صورت زير مي‌باشد(لین و همکاران، 2013):
SIit = β0 + β1IOWNit + β3COWNit + β4INSTit +β5ROAit + β6SIZEit + β7LEVit + εit
که در آن:
β0به عنوان ضریب ثابت، عرض از مبدا یا مقدار ثابت
βiمیزان اثر هر یک از متغیرها را بر متغیر وابسته نشان می دهد، به عبارتی بیانگر شیب معادله است.
i بیانگر شرکتهای مورد مطالعه و t بیانگر سال می باشد.
SI بیانگر میزان سهام عادی منتشر شده تقسیم بر کل دارایی های شرکت که به شرح زیر محاسبه می شود:
SI it =
مبلغ سهام عادی منتشر شده

ارزش دفتري كل دارايي‌ها
IOWN بیانگر میزان مالکیت سهامداران حقیقی در شرکت است.
COWN نشادهنده میزان تمرکز مالکیت می باشد.
INST بیانگر میزان سهامداران نهادی در شرکت است.
ROA متغیر کنترلی مدل در نظر گرفته می شود و بیانگر نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه نسبت به سرمایه شرکت است. که به شرح زیر محاسبه می شود:
ROA it =
سود خالص

ارزش دفتري كل دارايي‌ها
SIZE که به عنوان متغیر کنترلی در مدل در نظر گرفته می شود و از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارائی ها محاسبه می شود.
LEV به عنوان متغیر کنترلی در مدل در نظر گرفته می شود، اهرم مالی شرکت است که از نسبت ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری کل دارائی ها بدست می آید. محاسبه آن به شرح زیر است:
LEV it =
ارزش دفتري بدهي‌ها

ارزش دفتري كل دارايي‌ها

εitبیانگر خطای تصادفی شرکت i در پایان سال t می باشد.
ب) مدل دوم تحقیق:
برای آزمون فرضیه اصلی دوم و سه فرضیه فرعی مرتبط به آن از مدل دوم تحقیق استفاده می شود. معادله رگرسيوني كه برای بررسی ارتباط ترکیب سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت مورد استفاده قرار مي‌گيرد به صورت زير مي‌باشد(لین و همکاران، 2013):
BIit = β0 + β1IOWNit + β3COWNit + β4INSTit +β5ROAit + β6SIZEit + β7LEVit + εit
که در آن:
BI بیانگر میزان اوراق مشارکت منتشر شده تقسیم بر کل دارایی های شرکت که به شرح زیر محاسبه می شود:
BI it =
مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده

ارزش دفتري كل دارايي‌ها
و سایر متغیرها همانند مدل اول تعریف و محاسبه خواهند شد.
ج) مدل سوم تحقیق:
برای آزمون فرضیه اصلی سوم و سه فرضیه فرعی مرتبط به آن از مدل دوم تحقیق استفاده می شود. معادله رگرسيوني كه برای بررسی ارتباط ترکیب سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت مورد استفاده قرار مي‌گيرد به صورت زير مي‌باشد(لین و همکاران، 2013):
LIit = β0 + β1IOWNit + β3COWNit + β4INSTit +β5ROAit + β6SIZEit + β7LEVit + εit
که در آن:
LI بیانگر میزان تسهیلات مالی دریافتی از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری تقسیم بر کل دارایی های شرک

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد تامین مالی، ساختار مالکیت، آزمون فرضیه Next Entries منابع تحقیق درمورد بورس اوراق بهادار، تامین مالی، بورس اوراق بهادار تهران