منابع تحقیق درمورد تامین مالی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.
هوانگو و ريتر (2007)در پژوهشی تئوري زمانبندي بازار را آزمون كردهاند. آنها شواهدي قويدر جهت حمايت از تئوري زمانبندي بازار بهعنوان يك توضيح مهم براي نوسانات سريزماني تصميمات تأمين مالي بنگاهها يافتند.
فرانک و گویال (2005) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (2001)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می باشد. آنها تامین مالی داخلی را بطور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می باشد.
کيسر (2005) ارتباط بين ميزان و نوع تأمين مالي و سودآوري آتي و گذشته شرکتهايي از بورس نيويورک را مورد بررسي قرار داد. نتايج بررسي نشان داد که تغييرات در سودآوري شرکت، به طور منظم با ميزان و نوع تأمين مالي شرکت رابطه دارد.
هون و لي (2004) به بررسي تأثير روشهاي مختلف انتشار سهام جهت تأمين مالي، مانند عرضههاي اوليه و ثانويه و عرضه حق تقدم خريد سهام بر عملکرد عملياتي پرداختند. به طور کلي اين تحقيق نشان ميدهد که عملکرد عملياتي به ميزان زيادي با نوع تأمين مالي رابطه دارد.
شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.
نظریه سلسله مراتبی الگوهاي تامین مالی و سودآوری98 براي اولین بار توسط مایرز99 (1984) به صورت زیر عنوان شده است :
شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.
یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت هاي سرمایه گذاري انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
برقراري سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوري و موقعیتهاي سرمایه گذاري، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدي ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه هاي سرمایه اي است . اگر جریانات نقدي بیشتر از هزینه هاي سرمایه اي باشد، شرکت بدهی هاي خود را باز پرداخت می کند. اگر جریانات نقدي کمتر از هزینه هاي سرمایه اي باشد، شرکت از ماندهي حساب هاي بانکی خود استفاده می کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.
در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادي براي تامین مالی استفاده می کنند (بریلی و مایرز100، 2000)
خلاصه فصل:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد. در این فصل پس ازمقدمه به بیان ادبیات موضوعی تحقیق در خصوص بخش اول ساختار مالکیت شامل مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی، حاکمیت شرکتی، گروه بندی های مختلف سهامداران، ساختارهای مالکیت و بخش دوم تأمین منابع مالی شامل :تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی میان مدت ،تأمین مالی بلند مدت و سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی اشاره گردیده است.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
علم101 شناخت واقعيت از طريق تجربه است. کارکردهاي علم؛ تبيين102، پيشبيني103 و تعميم104 است و هدف اساسي آن نظريهسازي است. تبيين به عنوان يکي از کارکردهاي علم به معناي شناخت علت يا علل پديدههاست. به بيان آماري، تبيين معادل توضيح واريانس متغير وابسته از طريق متغير مستقل يا ترکيبي از مشارکت نسبي متغيرهاي مستقل است. موضوع علوم اجتماعي، رفتارهاي انساني و مبتني بر روش مشاهدهاي است و از طرف ديگر پديدههاي اجتماعي، پيچيده و تغييرپذيرند. پديده‌هاي اجتماعي را نه يک علت بلکه علتهاي اجتماعي تبيين ميکنند. که محقق همواره قادر به کنترل تمام متغيرهاي مستقل (علل پديده هاي اجتماعي) نيست.
فصل حاضر اختصاص به مطالب مربوط به روش شناختی تحقیق دارد. در واقع تحقیق، کنکاش ماهرانه، منظم و دقیق پدیدهها است و هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. به طور کلی، روش‌علمی یک تحقیق به فرایندی اطلاق میشود که از طریق آن پژوهشگر، ابتدا به صورت استقرایی و با تکیه بر مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیاتی را صورتبندی میکند و سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرصیه میپردازد. تحقيق علمي را مي توان چنين تعريف کرد، “فرآيندي که به کمک آن مي توان روابط پنهان در پس يک پديده را که مغشوش به نظر مي رسند، کشف نمود”. در تحقیق علمي ابتدا مدل ها يا نظريه هايي که به نظر ميرسد ماهيت پديده را تبيين کنند، قبول ميشود، سپس نتيجههاي منطقي از مدل پذيرفتهشده استخراج ميگردد و آنها را با توجه به نتايج يافتههاي واقعي مي‌سنجند، سپس مدل تعريف ميشود و جستجو به منظور يافتن تبيين بهتر براي پديده ادامه مييابد. ويژگي هاي فرآيند کسب آگاهي به اندازه انواع زمينههاي تحقيق متفاوتند .از جمله ویژگیهای روش علمی که هدف آن کشف حقیقت است، برخورداری از یک روش تحقیق مناسب و نظاممند است. انتخاب روش تحقیق مناسب، بستگی به موضوع مورد تحقیق، ماهیت آن و هدف از انجام تحقیق دارد. هر چند در این راستا میبایست محدودیت و امکانات اجرایی را نیز مدنظر داشت. این فصل با تشریح و بیان روش تحقیق آغاز میگردد. سپس به روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار آن که یکی از مراحل اساسی هر تحقیقی است، اشاره میکند. بعد از آن به چگونگی انتخاب جامعه و تعیین نمونه، فرضیات تحقیق، مدلهای مورد استفاده در تحقیق، چگونگی آزمون فرضیات، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها پرداخته میشود و در نهایت در مورد روشهای آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه بحث میگردد.
3-2) روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ ماهیت، تحقیقیتوصیفی است. تحقیق توصیفی به بررسی و بیان رابطه موجود میان داده‌های تحقیق می‌پردازد.این تحقیق به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیق همبستگی است. تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه میان متغیرها انجام میپذیرد و در این نوع تحقیقات بر کشف وجود رابطه میان دو گروه از اطلاعات تاکید میشود و در صورت وجود چنین ارتباطی، نوع آن کدام و میزان آن چقدر است (حافظنیا، 1385). این تحقیق در سه مرحله انجام گرفته است. نخست، مبانی نظری مرتبط با تحقیق با توجه به ادبیات موضوع و ارزیابی پژوهش های مشابه خارجی و داخلی گردآوری شده است. سپس، دادههای مورد نیاز در تحقیق با استفاده از نرمافزارها و بانکهای اطلاعاتی موجود گردآوری شده و در نهایت، تحلیل دادهها و آزمونها به کمک نرمافزارهای Excel ، Eviewو SPSSصورت پذیرفته است.
3-3) روش گردآوری اطلاعات
گردآوري داده‌هاي مورد نياز پژوهش، يکي از مراحل اساسي آن است و به لحاظ اهميت آن، بايد به طور دقيق تعريف و مشخص شود. مرحلۀ گردآوري داده‌ها، آغاز فرايندي است که طي آن پژوهش‌گر يافته‌هاي ميداني و کتابخانه‌اي را گردآوري مي‌کند و سپس به خلاصهسازي يافته‌ها از طريق طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل آنها مي‌پردازد و فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت نتيجهگيري مي‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکاي آنها مي‌يابد. به عبارت ديگر، پژوهش‌گر به اتکاي داده‌هاي گردآوري شده حقيقت را آن طور که هست کشف مي‌کند. بنابراين، اعتبار داده‌ها اهميت بسياري دارد، زيرا داده‌هاي غير معتبر مانع از کشف حقيقت مي‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش‌گر به درستي معلوم نمي‌شود و يا تصويري انحرافي و ناصحيح از آن ارائه خواهد شد. براي حفظ اعتبار داده‌هاي گردآوري شده، پژوهش‌گر بايد داده‌هاي صحيح را با دقت تمام گردآوري کند (حافظ نيا، 1385). روش گردآوری اطلاعات را میتوان در دو دسته طبقهبندی کرد: روشهای کتابخانهای و روش‌های میدانی. در این تحقیق بخشی از اطلاعات که عمدتا جهت تهیه و تدوین مبانی نظری تحقیق (فصل دوم) مورد استفاده قرار گرفته است، به روش کتابخانهای جمعآوری شده است. بدین منظور از کتب، پایاننامههای تحصیلی داخلی و مقالات خارجی جهت مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق استفاده شده است. بخش دیگری از اطلاعات مورد نیاز که در ارتباط با متغیرها می‌باشد، به روش میدانی جمعآوری گردیده است. از این جهت از بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزارهای موجود استفاده شده است.
3-4) ابزار جمعآوری دادهها
دادههای مورد استفاده در این تحقیق در دو دسته جای میگیرند: اطلاعات صورتهای مالی و اطلاعات مربوط به سهامداران نهادی و سهامداران حقوقی. بخش عمدهای از اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از نرم افزار «ره‌آوردنوین» استخراج گردید. بخشی از اطلاعات نیز از دیتابیس شرکت «تدبیر پرداز» استخراج گردید. در برخی از موارد نیز از صورتهای مالی شرکتها از طریق سایت اینترنتیwww.rdis.com متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانک اطلاعاتی این سازمان استفاده گردید. اطلاعات مربوط به سهامداران نهادی و حقوقی، اندازه شرکت، نرخ بازده سرمایه و اهرمها نیز از نرمافزار رهآوردنوین استخراج گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت فایل‌‌های اطلاعاتی در اکسل وارد شده و پس از جمع‌بندی و انجام محاسبات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل آماده شده است. برای تجزیه و تحلیل نهایی داده‌ها و نتایج به دست آمده در تحقیق نیز از نرم‌افزار Eviews و SPSS استفاده شد.
3-5) قلمرو تحقیق :
3-5-1) قلمرو موضوعی:
بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روشهای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
3-5-2) قلمرو زمانی انجام تحقیق:
دوره زمانی انجام این تحقیق سال های 1385 الی 1391(دوره هفت ساله) می باشد.
3-5-3) قلمرو مکانی تحقیق:
مكان انجام اين تحقيق بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
3-6) جامعه آماری
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحد‌ها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولأ در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهش‌گر مايل است درباره صفت يا صفت‌هاي متغير واحد‌‌هاي آن به مطالعه بپردازد. تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد. به عبارت ديگر، اين تعريف بايد چنان بيان شود که از نقطه نظر زماني و مکاني، همۀ واحد‌هاي مورد مطالعه را در برگيرد و در عينحال، از شمول واحد‌هايي که نبايد به مطالعۀ آنها پرداخته شود، جلوگيري به عمل آيد (سرمد، بازرگان و حجازي، 1384).
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌گیرد. به دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی‌ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار بر جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت(خصیصه) مشترک باشند.
در این تحقیق، همان طور که در هدف تحقیق عنوان شده بررسي رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد هزینه سرمایه، اوراق قرضه، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع تحقیق درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، تامین مالی