منابع تحقیق درمورد اصول طراحی، مدیریت تغییر، عوامل کلیدی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

کنند بطوریکه مجموعاً 59/63% از واریانس کل متغیرها با 5 فاکتور قابل تبیین است. به سخن دیگر، هنوز عوامل دیگری در کار هستند که در این پژوهش شناسایی نشده اند.
4-4 استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران
همان طور که در جدول 4-6 دیده می شود، با استفاده از چرخش واریمکس 5 عامل به شرح زیر احصاء شده اند:
عامل اول: مدیریت تغییر سازمان مبتنی بر استقرار ERP
در این عامل، 13 متغیر بار شده اند که بیشترین درصد واریانس(23.61) مربوط به این عامل است.
عامل دوم: مدیریت مؤثر پروژه استقرار سیستم
در این عامل نیز 7 متغیر بار شده است. این عامل 11.83 درصد واریانس کل را تبیین می کند.
عامل سوم: رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار
11.05 درصد کل واریانس توسط این عامل تبیین می شود. 5 متغیر در این عامل بار شده است.
عامل چهارم: همسویی با نیازکاربران و کیفیت محصول
4 متغیر در این عامل بار شده اند. این عامل 9.03 درصد واریانس کل را تبیین می کند.
عامل پنجم: كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار
درصد واریانس 8.03 مربوط به این عامل است. 3 متغیر در این عامل بار شده است.

4-5 اهمیت رتبه ای عوامل
دومین سئوال پژوهش ناظر بر تعیین اهمیت رتبه ای عوامل تاثیرگذار است که برای پاسخ به این پرسش از آزمون فریدمن استفاده شده است.

جدول 4-12: اهميت رتبه اي عوامل تأثير گذار
ردیف
عوامل تاثیرگذار
رتبه میانگین
1
كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار
36/4
2
مديريت پروژه استقرار
48/3
3
همسويي با نيازهاي کاربران
23/3
4
مديريت تغيير سازماني
30/2
5
رعايت اصول طراحي
62/1
تعداد 185
خی دو 342.788
درجه آزادی 4

4-6 مدل نهایی پژوهش
با توجه به نتايج آزمون، مدل مفهومی زير بدست مي آيد كه نشان مي دهد مدیریت تغییر سازمانی، مدیریت پروژه استقرار، رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار، همسویی با نیازهای کاربران و کیفیت محصول، و كاربرپسند، انعطافپذير و سازگار پنج عامل كليدي مهم در پياده سازي موفقيت آميز ERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) هستند.

نمودار 4-5: مدل نهایی پژوهش (عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز ERP)

5-1 مقدمه
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در استقرارERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) می باشد. پس از توزیع پرسشنامه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، 5 عامل زیربنایی شناسایی شد. در این فصل ضمن جمع بندي نتايج حاصل از تحليل دادهها، پیشنهادات و محدودیت هایی که محقق در انجام تحقیق با آن مواجه بوده مطرح خواهد شد.
5-2 نتيجه گيري
عوامل زیربنایی به دست آمده از تحلیل عاملی، 5 عامل است. این عوامل عبارتند از: مدیریت تغییر سازمان مبتنی بر استقرار ERP، مدیریت مؤثر پروژه استقرار سیستم، رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار، همسویی با نیازکاربران و کیفیت محصول، كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار. درصد تبیین واریانس برای عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار ERP به ترتیب عبارت است از:
1. مدیریت تغییر سازمان مبتنی بر استقرار ERP با درصد واریانس تبیینی 23.61
2. مدیریت مؤثر پروژه استقرار سیستم با درصد واریانس تبیینی 11.83
3. رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار با درصد واریانس تبیینی 11.05
4. همسویی با نیازکاربران و کیفیت محصول با درصد واریانس تبیینی 9.03
5. كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار با درصد واریانس تبیینی 8.03

5-3 اهميت رتبه اي عوامل
از سوی دیگر عوامل زیربنایی به دست آمده با یکدیگر متفاوت است که بر اساس تحلیل فریدمن میزان اولویت این عوامل به ترتیب بیشترین رتبه تا کمترین به صورت زیر است:
1. كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار (4.36)
2. مديريت پروژه استقرار (3.48)
3. همسويي با نيازهاي کاربران (3.23)
4. مديريت تغيير سازماني (2.30)
5. رعايت اصول طراحي (1.62)

شكل 5-1 : عوامل كليدي مؤثر بر استقرار ERP
5-4 سازگاري يافته ها با تحقيقات پيشين
يافته هاي اين تحقيق با تحقيقات ديگر سازگاري دارد. قبل از اشاره به تحقيقات ديگران لازم است تا عوامل زیربنایی شناسايي شده، بيان شود. اين عوامل عبارتند از: مدیریت تغییر سازمان مبتنی بر استقرار ERP، مدیریت مؤثر پروژه استقرار سيستم، رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار، همسویی با نیاز کاربران و کیفیت محصول، كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار. حال با در نظر گرفتن اين عوامل به مقايسه اين تحقيق با تحقيقات ديگر مي پردازيم:
بر مبناي پژوهشي كه توسط نيكوكار و همكارانش در سال 1389(2010) در كشور انجام شده مشخص شد كه هزينه، تجربه فروشنده، مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار، پشتيباني نرم افزار، كيفيت نرم افزار، انطباق با فرآيندهاي سازمان بايد به منظور كسب موفقيت در استفاده از ERP مد نظر قرار گيرد. همان طور كه ملاحظه مي شود عاملهاي مهندسي مجدد فرايندها، پشتيباني نرم افزار و كيفيت نرم افزار و همچنين انطباق با فرآيندهاي سازمان و هزينه جز عوامل زير بنايي اين تحقيق محسوب مي شوند.
از سوي ديگر، كاركرد مناسب نرم افزار، انعطاف پذيري، سهولت كاربري و آموزش با كيفيت از مواردي هستند كه بيانگر انتخاب موفق يك سيستم ERP‌ مي باشند در پژوهشي در سال 2009 توسط رم و لاين90 نشان داده شد. در تحقيق حاضر هم همان عوامل مشاهده مي شود.
در سال 2008، پرسين91 در تحقيقي كه در يك ژورنال بين المللي تحت عنوان “انتخاب و تعيين معيار سيستم هاي ERP با استفاده از روش ANP ” به چاپ رسيده عنوان كرد كه هزينه، زمان و انعطاف پذيري، قابليت اطمينان، كاركرد نرم افزار، عوامل مهم و مطرحي هستند كه اين عوامل در تحقيق حاضر سازگاري دارد.
سبسي92 (2009) در تحقيقي مشخص كرد كه ويژگي هاي سيستم از قبيل: كاركرد نرم افزار، انعطاف پذيري، قابليت اطمينان، كاربري و واسطه كاربر، امكان توسعه و روزآمد شدن، ميزان انطباق با فرآيندهاي سازمان و همچنين پشتيباني از عوامل مهم در پياده سازي ERP مي باشد كه در تحقيق حاضر عوامل بيان شده جز عوامل مهم اين تحقيق مي باشد.
5-5 محدودیت هاي پژوهش
1. محدودیت ذاتی پرسشنامه
با توجه به اینکه پرسشنامه اداراک افراد را از واقعیت می سنجد، ممکن است این ادراک کاملاً منطبق با واقعیت نباشد. این موضوع در پژوهش مذکور نیز مصداق دارد. یکی دیگر از محدودیت های ذاتی پرسشنامه در ارتباط با تعداد سوالات پرسشنامه است. هرچه تعداد سوالات یک پرسشنامه بیشتر باشد دقت ابزار بالا می رود ولی تمایل به پاسخ کمتر می شود و بالعکس هرچه تعداد سوالات کمتر باشد دقت ابزار پایین تر میرود ولی تمایل به پاسخ بیشتر می شود.
2. محدوديت تعميم
از آنجاييكه يافتههاي اين پژوهش در رابطه با پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) است در خصوص تعميم آن به ديگر سازمانهاي پژوهشي بايد جانب احتياط را رعايت كرد.
3. محدوديت مدل احصاء شده
با توجه به اينكه پنج عامل شناسايي شده تنها 59/63% از تغيير پذيري در متغير وابسته را نشان مي دهند، بنابراين عوامل مؤثر ديگري در كار هستند كه در اين پژوهش شناسایی نشده اند.
5-6 پيشنهادهاي مبتنی بر یافته های پژوهش
با توجه به یافته های این پژوهش، پیشنهادهای متناظر به شرح زیر قابل ارائه است:
1- این پژوهش نشان می دهد که مهمترین عامل تأثیرگذار در استقرار ERP، مديريت تغيير سازمان است. بنابراین، با درنظر گرفتن اين شاخص پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
1-1. برای اینکه موفقیت استقرار ERP افزايش پیدا کند، مشارکت دادن کارکنان سازمان در استقرار ERP از مقاومت آنها جلوگیری بعمل می آورد بنابراین توصیه می شود سازمان برای کاهش هرچه بیشتر مقاومت کارکنان در استقرار ERP، آنها را در اجراي این امر مشارکت دهند. بدیهی است این اقدام در کنار مدیریت و رهبری پویای سازمان و با استفاده از متدهای مدیریت رفتار سازمانی تحقق می یابد.
1-2. در سازمان برای آموزش كاركنان در جهت استقرار ERP، بايد برنامه ريزي مطمئني صورت بگيرد. يعني آموزش و تمرين به طور فراگير و گسترده براي كاربران مختلف سازمان برنامه ريزي شود. یقیناً در فرایند آموزش استفاده از مشاوران و متخصین استقرار سیستم مؤثرتر خواهد بود.
2- دومين عامل، مدیریت مؤثر پروژه در استقرار سيستم است:
2-1. در اين خصوص بايد برنامه ريزي مدوني در راستاي گذر از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب انجام شود و این روند باید بر اساس متد علمی مدیریت پروژه با نظارت مدیران ارشد پژوهشگاه صورت گیرد.
2-2. اطلاع رساني سازمان درباره محدوديتها و مشكلات زمان پياده سازي گام مؤثر بعدي مي باشد.
3- سومين عامل مؤثر، رعایت اصول طراحی و همترازی با ساختار مي باشد:
3-.1 در اين مورد بايد در طراحي سيستم ERP، به چند زبانه بودن آن، تبعیت از پروتکل های بین المللی و ملی و رعایت اصول امنیت سیستم بر حفظ اطلاعات موجود در فرایند تغییر تأكيد ويژه اي شود.
3-2. استفاده از نظرات كاربران در هنگام باز مهندسي فرايندها نكته قابل توجه اي است.
4- چهارمين عامل مؤثر همسویی با نیاز کاربران و کیفیت محصول مي باشد:
4-1. در رابطه با اين عامل كليدي، بايد سازمان بدنبال استقرار ERP در كوتاهترين زمان ممكن، پوشش کامل فرایند های پژوهشگاه در طراحي نرم افزار ERP و کمک به مدیریت جامع منابع باشد.
4-2. همچنين در رابطه با عامل چهارم واقعي كردن انتظارات كاربران مختلف سازمان از نتايج پياده سازي در زمينه هاي “زمان مورد نياز پس از پياده سازي براي مشاهده نتايج حاصل از آن” و “افزايش بار كاري در فازهاي ابتداي پروژه” مي باشد.
5- عامل كليدي پنجم ، كاربرپسند، انعطاف پذير و سازگار بودن مي باشد:
5-1. در اين راستا به سازمان پيشنهاد مي گردد، ERP تهيه شده هرچه بيشتر با ساختار پژوهشگاه سازگار و امکان شخصی سازی ماژولها وجود باشد.
5-2. پيشنهاد بعدي در رابطه با عامل پنجم، فرهنگ سازي در زمينه پيچيدگي و نياز به صرف زمان و طي كردن دوره گذار در هنگام پياده سازي سيستم هاي جامع مي باشد.
5-3. در راستاي كاربر پسند بودن، ملموس كردن نتايج حاصله از پياده سازي با استفاده از روشهاي مختلف ارتباطي پيشنهاد مي شود.
5-7 توصیه به پژوهشگران آتي
باتوجه به مسائلی که در حین پژوهش برای پژوهشگر مطرح شده است، توصیه میشود دیگر پژوهشگران در صورت تمایل در موضوعات زیر به تحقیق بپردازند:
1- مطالعه تطبیقی عوامل کلیدی مؤثر در استقرار ERP در سازمان هاي پژوهشي ديگر
2- بررسي و شناسايي دیگر عوامل کلیدی مؤثر در استقرار ERP در سازمانهاي پژوهشي ديگر و همچنين كشور ديگر (در اين پژوهش عوامل احصاء شده تنها 59/63% از تغييري پذيري در متغير وابسته را نشان مي دهند).
3- توصیه می شود به محققین که در جمع آوری داده ها علاوه بر پرسشنامه از ابزار های دیگری مانند مصاحبه استفاده کنند.

فهرست منابع و مآخذ
1- اسكو، و. و م. ترك جزي، (1390)، «اهميت مديريت بر ICT در سازمان هاي كوچك و متوسط».
2- توحيدي، خ.، (تابستان و پاييز 1375)، «نظارت و ارزشيابي كارايي و عملكرد سازمان ها گامي مهم و ضروري در مسير بهره وري» نشريه مديريت، مديريت دولتي، شماره 33 و 34.
3- چاوش باشي، ف.، (تابستان 1390)، «طراحي مدلي جهت سنجش پيامدهاي فرهنگي . اقتصادي فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در ايران » پژوهشنامه، شماره 83، ص 51-70.
4- حنفي زاده، پ. و ا. زارع رواسان، (مهر ماه 1390)، « بررسي آمادگي سازماني جهت پياده سازي سيستم ERPبر مبناي مدل 7S مکينزي »، كار و جامعه، شماره 136.
5- رهنورد آهن، ف.، (1389)، «مديريت استرات‍‍ژيك سيستم هاي اطلاعاتي »، نشر ني.
6- سنگه، پ.، (1377)، «پنجمين فرمان خلق سازمان فراگير»

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد منابع سازمان، تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، منزلت اجتماعی، پایگاه اجتماعی، کتابداران