منابع تحقیق درمورد استان کرمان، شرکت سهامی، تغییر اقلیم، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

دادههاي
مشاهدهاي و شبيه سازي در دوره ارزيابي 163
جدول (4-13) متوسط تشعشات خورشيدي، دوره پايه و دورههاي آتي در ايستگاه کرمان 164
جدول (4-14) ميانگين خطاي مطلق و تغييرات واريانس تشعشات دو سناريوي A2 و B2
نسبت به داده هايNCEP 165
جدول (4-15) ميانگين خطاي مطلق سالانه مربوط به سطح ايستابي آبخوان کرمان 168
جدول (4-6) متوسط بارش و عمق سطح ايستابي سالانه آبخوان کرمان 169
جدول (4-17) مقدارپارامترهاي مدل HELP 179
جدول (4-18) ويژگيهاي هيدرو ليکي پروفيل هاي خاک عمق (50-0) 182
جدول (4-19) ويژگيهاي هيدرو ليکي پروفيل هاي خاک عمق (100-50) 184
جدول (4-20) ويژگيهاي هيدرو ليکي پروفيل هاي خاک عمق (150-100) 213
جدول (4-21) ميزان تغديه در هريک از پروفيل ها به تفکيک دوره 185
جدول (4-22) ميزان تغذيه تحت سناريوهاي مختلف عمق تبخير وتعرق با استفاده از
مدل HELP در دوره پايه 186
جدول (4-23) ميزان تغذيه تحت سناريوهاي مختلف عمق تبخير وتعرق با استفاده از
مدل HELP در دوره پايه 187
جدول (4-24) ويژگيهاي آماري مدل واريوگرام برازش شده بر دادههاي تغذيه به تفکيک دوره 189
جدول (4-25) ميزان، درصد و درصد تغييرات تغديه و مقدار بارش سالانه، فصل زمستان
و نسبت بارش فصل زمستان به کل بارش سالانه دوره پايه و دورههاي آتي 196
جدول (4-26) متوسط دماي و تشعشات خورشيدي سالانه و فصل زمستان 226

فصل اول
کليات
مقدمه
در چند دهه اخير رشد جمعيت، افزايش فعاليتهاي اقتصادي، توسعه صنايع و کارخانهها از يکطرف و تغيير کاربري اراضي خصوصا تخريب جنگلها و مراتع ازطرف ديگر باعث افزايش گازهاي گلخانهاي شدهاست. افزايش گازهاي گلخانهاي به دنبال خود تغييرات اقليمي خصوصا گرم شدن کره زمين را درپي خواهدداشت (صمدی و همکاران، 2011). افزايش درجه حرارت ازسال1860 تاکنون حدود 6/0 درجه سانتيگراد میباشد و پيشبيني میشود در آستانه سال 2100 ميلادي دماي کره زمين بين 2 تا 4 درجه سانتيگراد نسبت به دوره 1850تا1950 افزايش يابد }هيئت بين دول تغيير اقليم IPCC)1) ،2007}. يکي از مهمترين عواقب تغيير اقليم اثراتي است که در اکوسيستم هاي طبيعي ميگذارد. اين خود سبب تغيير در ميزان توليد و خدمات اين منابع و در نهايت منافع حاصل ازآنها ميگردد. از جمله ميتوان به تغيير درکيفیت وکميت منابع آب، وضعيت جنگل ها و مراتع، فضاي سبز ،حيات وحش، آبزيان و… اشاره نمود (جانا و ماجومدِير2، 2010) . يکي از نگرانيهاي اصلي متخصصين شاخه هاي مختلف علوم، در خصوص تغيير اقليم، اثراتي است که بر منابع آب دارد چرا که اين ماده حياتي در کليه فعاليت هاي انساني مورد نياز است (فانگ3 و همکاران، 2011 ). با توجه به اهميت اين پديده در سطح جهان در سال 1988 هيئت بين دول تغيير اقليم (IPCC) توسط سازمان هواشناسي جهان (4WMO ) و برنامه محيط زيست سازمان ملل (5UNEP) تاسيس شد. وظيفه اين هيئت، شناخت تمام جنبههاي پديده تغيير اقليم در سطح جهان است ((IPCC.,2007. تاثيرات منفي اين پديده در آينده به سبب نگرش جوامع بر توسعه سريع صنعت، اقتصاد و همچنين توجه كمتر به محيطزيست ميتواند با نرخ رشد بيشتري نسبت به گذشته افزايش يابد. مهمترين متغيرهاي اقليمي که بطور مستقيم تحت تاثيرتغيير اقليم قرار ميگيرند، عبارتند از بارش، درجه حرارت و تشعشات خورشيدي (صمدی و همکاران، 1388). از آنجا که اين متغيرها مهمترين وروديهاي اکوسيستم هاي طبيعي، خصوصا حوزههاي آبخيز ميباشند، هر نوع تغييري در اين متغيرها ميتواند ميزان عملکرد و ساختار اکوسيستمها طبيعي را تحت تاثير قرار دهد. بدون شک ميزان آب قابل دسترس در يک حوزه آبخيز از نظر اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و… حساسترين و با اهميتترين فاکتوري است که تحت تاثير تغيير اقليم قرار ميگيرد. بنابراين بررسي اثر تغيير اقليم روي اين ماده حياتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. آبهاي زيرزميني يکي از عمده ترين منابع آب شيرين جهان هستند. اين منابع بعد از يخچالها دومين منبع آب شيرين در جهان محسوب ميشوند. نياز آبي حدود يک سوم جمعيت جهان وابسته به اين منبع آبي است و بيش از ٧٠ درصد آن نيز به مصرف کشاورزي مي رسد (هیلی6، 2010). در مناطق خشک و نيمهخشک دسترسي به منابع آب عمدتا از طريق آب هاي زير زميني (در بعضي مناطق مانند جنوب شرق ايران بيش از 90 درصد آب مورد استفاده در بخشهاي مختلف ازمنابع آب زير زميني تامين مي شود) امکان پذير است (شرکت سهامی آب منطقهای کرمان، 1390). اما استفاده بي رويه از مخازن آب زيرزميني باعث شده است كه ميزان تغذيه آبخوانها جوابگوي برداشت نباشد. امروزه افت شديد سطح آبهاي زيرزميني در اکثر نقاط جهان ، بويژه آفريقاي شمالي، آسياي مرکزي و جنوبي ، خاور ميانه ، شمال چين ، آمريکاي شمالي و استراليا و بطور محلي در ديگر مناطق جهان مشاهده ميگردد. کسري حجم مخزن آب زيرزميني جهان سالانه بين ٧٥٠ تا ٨٠٠ ميليارد متر مکعب گزارش شده است (سبزواري، 1389). افت سطح آب هاي زير زميني در مناطق خشک و نيمه خشک کشورايران بسيارنگران کننده است. بطوری که در استان کرمان افت آب زيرزميني بالغ بر يک متر در سال است. بعنوان مثال در دشت هاي رفسنجان، سيرجان ،کرمان وزرند، متوسط افت سالانه آبهاي زير زميني بين8/0تا 5/1متر در سال ميباشد. افت آب هاي زير زميني علاوه بر کاهش منابع آبي عوارض متعددي از قبيل نشست زمين، خشک شدن باغات کشاورزي،کاهش کيفيت منابع آبي (شور شدن) مهاجرت روستائيان و…را در پي خواهد داشت (شرکت سهامی آب منطقهای استان کرمان، 1387). در منطقه رفسنجان و سيرجان به ازاي هر 10 متر افت سطح آب زيرزميني، سطح زمين بترتيب حدود 42 و27 سانتيمتر نشست مي نمايد (شرکت سهامي آب منطقه اي کرمان، 1381). بنا براين بررسي و پيشبيني وضعيت مِيزان تغذِيه منابع آب زير زميني تحت تاثير تغيير اقليم با توجه به شکننده بودن اين اکوسيستم ها از اهميت دوچنداني برخوردار است. اهميت اين موضوع تا حدي است که سايت اخبار علمي روز در تاريخ 23 آوت 2007 اعلام کرد که “تغيير اقليم به زير زمين مي رود”. در سال 2007 هيئت بين دول تغيير اقليم عدم توجه اثر تغيير اقليم روي منابع آب زيرزميني را گزارش نمود، به همين دليل در چند سال اخير بررسي اثر تغيير اقليم روي منابع آب زيرزميني در دستور کار محققين در اقصی نقاط جهان قرار گرفتهاست (کروسبی7و همکاران، 2013). در همين راستا هدف از اين تحقيق بررسي روند تغييرات بارش، دما و تشعشات خورشيدي تحت تاثير سناريوهاي تغيير اقليم و همچنين بررسی اثر تغييرات اين متغيرها در ميزان تغذيه آبهاي زير زميني ( ناشي از بارش مستقيم) در دشت کرمان به عنوان نماينده مناطق خشک و نيمه خشک ميباشد. که نتايج آن ميتواند چراغ راهي براي کليه برنامه ريزان و سياست گذاران بخش آب ،کشاورزي و منابع طبيعي به منظور سازگاري و مقابله با پديده تغيير اقليم در آِينده باشد.

1-2- تغيير اقليم
1-2-1- تعريف تغيير اقليم
هر نوع تغيير دراز مدت در متغيرهاي اتمسفري ناشي از هر گونه پديدهاي طبيعي يا غيرطبيعي که بازه زماني آن بين چندين دهه تا ميليون ها سال طول بکشد تغییر اقلیم مینامند (جانا و ماجومدیر، 2010). در تعريفي ديگر افزايش گازهاي گلخانهاي نظير دي اکسيد کربن، متان، اکسيد ازت کلرو فلور، بخارآب، ناشي از فعاليتهاي انساني و در نتيجه گرم شدن کره زمين را به تغيير اقليم تعبير مي نمايند (فانگ و همکاران، 2011؛ مساحبواني، 1385). آنچه که مهم است تغيير اقليم را نبايد با خشکسالي يا تغيير متغيرهاي آب و هوايي در يک مدت زمان کوتاه اشتباه گرفت، آنچه که در تعريف تغيير اقليم مهم است همان تغيير دراز مدت متغيرهاي اقليمي ميباشد. بعنوان مثال حداقل مدت زمان براي اينکه ببينيم تغيير اقليم صورت گرفته است يا نه يک دوره 30ساله است (فانگ و همکاران، 2011).

1-2-2- عوامل موٌثر در تغيير اقليم
در واقع کره زمين از 4 جزء اصلي: اتمسفر، يخ کره، زيست کره و آب کره تشکيل شده است که هر گونه تغييري در اجزاء هر کدام از اين سيستم باعث بهم خوردن تعادل کل سيستم خواهد شد. عوامل متعددي ميتوانند باعث بر هم خوردن شرايط حاکم بر اجزاء سيستم کره زمين شوند. اين عوامل در يک تقسيمبندي کلي به دو بخش عوامل داخلي ناشي از کنشهاي متقابل بين اجزاء سيستم اقليم و عوامل خارجي طبيعي مانند تابش خورشيدي، فعاليت هاي آتشفشاني و افزايش غير طبيعي گازهاي گلخانهاي تقسيمبندي ميشوند. تغييرات ايجاد شده ناشي از عکسالعملهاي دروني اجزاء اکوسيستم زمين بعنوان نوسانات دروني سيستم کره زمين شناخته ميشوند. از اين گروه ميتوان به پديده النینو اشاره کرد. از عوامل بيروني همانطور که گفته شد، شدت تشعشعات خورشيدي و همچنين فعاليتهاي آتشفشاني ميتوانند تعادل اقليمي کره زمين را بهم بزنند و تغيير اقليم را بوجود بياورند، چرا که خورشيد بعنوان مهمترين منبع تامــين انرژي سطح زميــن ميباشد. هر گونه تغيير در تشعشعات ورودي به سطح زمين ميتواند تغييرات اساسي در کل سيستم زمين وارد کند. همچنين پس از فعاليتهاي آتشفشانها ذرات معلق فراواني در اتمسـفر کره زمين پخش ميشود که ميتوانند با انعکاس يا جذب تشعشعات خورشيدي تغييراتي را در کره زمين ايجاد کنند. به مجموعه تغييرات ناشي از عوامل خارجـي و داخـلي طبيعي اکوسيـستم کره زمين نوسانات طبيعي اقلـيمي8 اطـلاق مـي شود. اما در اين بين برخي فعاليتهاي غير طبيعي عموما ناشي از فعاليتهاي انساني ميتوانند بر اکوسيستم کره زمين تاًثير فراواني داشته باشند، که مهمترين آنها افزايش گازهاي گلخانهاي ناشي از رشد جمعيت، فعاليتهاي اقتصادي، توسعه کارخانهها و صنايع، قطع جنگل‏ها و تخريب مراتع ميباشند. چرا که افزايش گازهاي گلخانهاي ، خصوصاً دي اکسيد کربن باعث مي شوند امواج مادون قرمز ساطع شده از سطح زمين جذب شده و باعث گرم شدن بيشتر کره زمين ميشوند. که اين خود باعث تغيير اقليم ميگردد. اهميت اين موضوع ( افزايش گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليتهاي انساني ) در تغيير اقليم به حدي است که در بعضي از منابع فقط به اين نوع تغيير در اکوسيستم کره زمين تغيير اقليم اطلاق ميشود. چرا که اعتقاد بر اين است پديدههاي طبيعي دروني و بيروني تغيير اقليمي اکوسيستم کره زمين از طريق خود سيستم تعديل خواهد شد. و يا اين که نيروهاي بيروني تاثير گذار مانند آتشفشانها و بخشي از فعاليت هاي خورشيدي غير قابل پيشبيني ميباشند و به همين دليل در بعضي سناريوهاي تغيير اقليم ناديده گرفته مي شوند.

1-2-3- سناريوهاي تغيير اقليم
چنانچه بيان شد هرگونه تغييري در غلظت گازهاي گلخانهاي خصوصاً دياکسيد کربن باعث بهمخوردن تعادل اقليمي کره زمين ميگردد. اما اينکه در آينده در اثر فعاليتهاي انساني و يا غير انساني چه ميزان به غلظت گازهاي گلخانهاي اضافه ميشود، دقيقاً معلوم نيست. بنابر اين پيشبيني وضعيت تغييرات اقليم در آينده مشخص نيست (مساح بواني، 1385). لذا حالتهاي مختلفي که امکان وقوع آنها زياد است، با توجه به رشد جمعيت، ميزان انرژي مورد نياز، فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي، توسعه کارخانهها و … به منظور پيشبيني وضعيت اقليم در آينده در نظر گرفته ميشود که به اين حالت هاي ممکن که قطعا همراه با عدم قطعيت هستند سناريوهاي تغيير اقليم ميگويند. لذا مدلهاي پيشبيني تغيير اقليم با مجموعه مختلفي از فرضيات که به مجموع آنها سناريوهاي انتشار (تغييراقليم) ناميده ميشوند، قادرند وضعيت اقليم آينده را پيش‏بينيکنند. بالغ بر يکصد سناريو توسط مراکز و مدلهاي مختلفي براي پيشبيني وضعيت اقليم در آينده توسعه يافته است. بنابراين تعيين ويژگيهای دقيق کليه سناريوها مشکل ميباشد. به همين دليل کليه سناريوها در دو گروه عمده به نام سناريوها با ديدگاه عدم مداخله9 يا سناريوهاي اقتصادي10 و سناريوهاي مداخله11يا تعدیل12تقسيمبندي ميشوند ( فانگ وهمکاران، 2011). در سناريوهاي اقتصادي فرض بر اين است که سياستگذاران

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد مشاهدهاي، سازي، دادههاي، شبيه Next Entries منابع تحقیق درمورد استان کرمان، سازمان ملل، زمان گذشته